16
Yesuse Ikwana suike
16:1-8
(Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10)
Tamata Yahudiaru esi petu pleije elia peneka, Maria bei Magdalene, Maria Yakobuse inai kai Salome esi sabe leite boini ntelete leke esi tola kena Yesuse le esi atate ele mere. Eleki kena miku bebeleti bina telu meru esi keu lora liane benaije. Esi beteke loko lomai be, “Sire itapa ite kena lolike batu elake bei liane benaije?” Po kena esi luake nda liane benaije, esi selu batu elake sire ilolikele peneka. Eleki esi kusu mpai liane benai laleije. Esi selu mokwai belukwe ipake lapune putile, irue ndete batu babaije sapleuke makwanale. Hoko bina telu meru hkutukesi.
Eleki mokwai belukwe mere ibeteke be, ‘Hkutuke imi yake! Imi nikwa Yesuse bei Nasarete rebe Imata kena ai tutine, pi moyo? Ikwana suike peneka! Iete meije moneka! Imi selu otoi rebe tolaeNi kenare. Imi keu kai beteke ete Petruse kai maka lulua maketaru be, “Yesuse Ikeu eike lolete Galilea peneka. Imi seluI ete ndetere saka akmena Ibeteke ete imire.”
Eleki bina telu meru hkutukesi hoko esi siri bei liane benaije kai esi leu akmeta. Hoko esi beteke sasaisa mo le rilasi.
Yesuse Iaseluke ruaI ete Eni maka luluaru
16:9-20
(Mat. 28:9-12, 16-20; Luk. 24:13-53; Yoh. 20:11-23; Ula. 1:6-11)
[ Kena miku bebeletie Yesuse Ikwana suike. Eleki Yesuse IaselukeNi akmena ete Maria bei Magdalene. Akmenare, Yesuse Isiri ro tia itu beini. 10 Maria ikeu alenake Yesuse ete tamata rebe kena Yesuse Imata kena ai tutine mosare, esi keu sakesa kaiNi po meije esi rani le Yesuse Imata pende. 11 Po tamata meru esi lene be Yesuse Ikwana suike bei matale peneka, kai esi lene Maria ibeteke lokosi be, “Yesuse Ikwana suike bei matale peneka le au seluI peneka.” Po esi lene lokoi mo.
12 Eleki takwali toto Yesuse Iaseluke ruaI ete Eni maka lulua lua rebe esi keu lorau esi hena po esi selu Yesuse saka tamata makete. 13 Luasi rena Yesuse pene pine luasi bala leu, eleki esi beteke ete tamata lesinu be, “Miminare ami luama selu Yesuse!” Po esi lene loko luasi more neka.
14 Eleki kena Yesuse Eni maka lulua butu esa lesini esa meru esi kanere Yesuse Iaseluke ruaI etesi. Eleki Ionosi be “Imi knene le imi hlaleke loko Au ktili mo kai imi lene loko tamata rebe esi selu Aure esi lepataru mo.” 15 Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi keu pusue nusa eleki imi atetuke Sou Misete bei Alla ete pusue tamata! 16 Eleki tamata rebe esi hlaleke Sou Misete, Alla Ihlamatesi, po tamata rebe esi hlaleke more Alla Ihukumesi. 17 Tamata rebe esi hlaleke esi selu tanda bei Alla elere: Esi sirie ro tiaru kena Auku nane; esi lepae lepata belukwa rebe esi atetukelu mosare; 18 esi kerike niakwe nanate po esi mata mo; kai esi kinu sasune po esi mata mo kai esi tolae balasi kena tamata makerake esi mise neka.”
19 Yesuse Ilepa loko Eni maka luluaru pela, eleki Ibiti lolete surga ne hoko Irue sapleuke Alla Eni makwanale leke Ipleta sakesa kaiNi. 20 Eleki Eni maka luluaru esi keu lepae Sou Misete papelake otoi mei nusa. Eleki Tuhane Ionosi aseluke tanda herane kena Eni kbasare leke aseluke be Eni lepate tinai.]
KENA BUKU TAKWALINE MAKETARU, BUKU MEIJE ESI MULINE ELERE:b
[(9) Bina meru esi keu loko Petruse kai eni ebearu, eleki saisa rebe mokwai beluke mere ibetekele esi alenake pusulu nunu etesi. (10) Eleki Yesuse Iulake Eni maka luluaru kena esi beteke sou rebe mise titinai kai rebe leli mo rebe eono supu hlamate eti pela mere ete pusue tamata mei nusa.]]
b 16:20 Kena buku takwalina akmenaru tapa ayata lua meije lekwe.