15
Pilatuse iteu pakala kena paku Yesuse ahlake ai batai
15:1-15
(Mat. 27:1-2, 11-26; Luk. 23:1-5, 13-25; Yoh. 18:28-19:16)
Kena bebeleti lakwai esa pusue elaka maka teu pakala, imama elaka, Yahudiaru esi elakaru kai kuru Torataru lalesi esa kena lo Yesuse. Eleki esi ulake tamata kena lo Yesuse eleki esi keriNi ete Pilatuse. Eleki Pilatuse itneu Yesuse be, “Ale, tamata Yahudiaru esi kamale, o?”
Yesuse Iralakeni be, “Yele, lepate mere titinai!”
Imama elakaru esi beteke loko Pilatuse be, “Tamata meije Iono neune bokala peneka.” Eleki Pilatuse itneu Yesuse rebai lekwe be, “Esi alenake Aneu kuate yo le mula pine Alelisi more?”
Po Yesuse Iralake moneka hoko Pilatuse iherane.
Kena Yahudiaru esi pestare piasare esi kotie bei Pilatuse leke isirie tamata sae bei buije lulu esi sukare. Tamata sae me eni nane Barabase ikusu bui le ibunu tamata makete sakesa kai eni tamata toinu le esi hohae pemerinta. Eleki tamata bokala esi luake loko Pilatuse kai esi beteke lokoi be, “Musune meije lekwe ami kotie be asiri tamata esa bei buije mina.” Eleki Pilatuse itneusi be, “Imi, tamata Yahudi, suka au sirie imi kamale, o?” 10 Le Pilatuse irekwa peneka be imama elakaru lalesi tiake Yesuse hoko esi keriNi lokoi.
11 Po imama elakaru esi abeteke loko tamataru leke esi kotie bei Pilatuse isirie Barabase bei buije 12 Pilatuse ibeteke lokosi be, “Hoko au ono saisa ete imi kamale?”
13 Tamata esi biuwe kai esi beteke lokoi be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata!”
14 Pilatuse ibeteke be, “Iono neune sasaisa mo yo au ono ele mere leke mula?” Po esi kloloe ktili lesi be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata!”
15 Eleki Pilatuse isirie Barabase bei buije le isuka tamataru lalesi ndina. Eleki Pilatuse iulake tamata esi teta Yesuse kai irilukeNi loko tamata makete kena pakuI ahlake ai bataije leke Imata.
Tamata esi paku Yesuse ahlake ai batai
15:16-32
(Mat. 27:27-44; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:2-3, 17-27)
16 Eleki solaluaru esi keri Yesuse lora Pilatuse eni luma ntekite rebe esi kotiele Praetriume hoko esi koti pusue esi ebe maketaru. 17 Esi alike Yesuse kena lapu mahmelane leke seluI saka kamale. Esi liu ai luli sanai, eleki esi tolae kena ulu buaIje. 18 Eleki esi holmateI kai esi beteke be, “Hlamate, kamale Yahudi!” 19 Esi teta Yesuse ulu buaije kena ai buai rebai bokala lekwe eleki esi toeNi. Esi tatu lope tapele lupe esi aseluke be esi holmateI. 20 Esi toaeNi pela eleki esi buka lapu nanuke mahmelane beiNi eleki esi ono Ialike suike Eni lapune, eleki esi ulake pakuI ahlake ai bataije leke Imata.
21 Tamata Kirene sae me eni nane Simone ileu bei kota mulini. Simone mere, Aleksandere kai Rupuse amasi. Tamata meru esi paksa Simone iliku Yesuse Eni ai batai rebe tatike pine pakuI kenare. 22 Eleki esi keri Yesuse lolete otoi Golguta, esi natire, “Otoi ulu alati.” 23 Esi toha anggure maklinute kai mure eleki esi rilukele eteI leke nanaIje kera yake po Ikinu moneka. 24 Eleki tamata meru esi pakuI ahlake ai bataije. Esi lesu Yesuse Eni lapune hoko esi poie undi leke esi rekwa sire supu lapuna meru.
25 Esi pakuI ahlake ai bataije olasa sikwa beleti. 26 Esi leki ndete baba bei Yesuse ulu buaije be, “Kamale Yahudi,” leke tamata esi rekwa be esi pakuI ahlake ai bataije bei saisa. 27 Eleki ete mere esi paku tamata ndeana lua ahlake ai batai sakesa kai Yesuse: esa kena makwanale esa kena mapale. [ 28 Ele mere hoko Alla Eni lepate rebe nabi beteke be “Esi lehekeNi tamata neune,” eonore mere peneka.] *
29 Tamata rebe lia ete mere esi toaeNi esi kwasuke ulusi kai esi beteke be, “Abeteke be, Alikwaie Tuhane Eni Lumare eleki Aelekele suike petua lua, 30 hoko Arulu lomei bei ai tutine kai hlamate ruaMu!”
31 Eleki imama elakaru kai kuru Torataru esi lepa tiae loko Yesuse sakesa kai tamata meru be, “Ihlamate tamata makete meru po Ihlamate ruaIje saisa mo. 32 Ale Alla IulakeMu kena hlamate tamata, Kamale Israele, Arulu bei ai tutine mere leke ami hlaleke lokoMu.”
Tamata ndeana lua meru lekwe esi lepa tiae lokoIje neka.
Yesuse Imata ndete ai tutine
15:33-41
(Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30)
33 Kena olasa butu esa lesini lua kwatare, pusue nusare kpetu roma olasa telu kmau. 34 Eleki kena olase telure Yesuse Ikloloe loko Alla kena Eni lepate be, “Eloi, Eloi lama sabaktani?” Esi natire: “Auku Alla, Auku Alla, le mula pine Asebei Aure?”
35 Tamata lua pise telu esi kele tehaike Yesuse hoko esi lene Yesuse Ibeteke loko Allare. Eleki esi beteke loko tamata maketaru be, “Imi lene mimise le Yesuse Ikoti loko Elia!” 36 Eleki tamata sae ibala kai ilutu kapuse kena anggure makalinute eleki iriluke kena ai buai loko Yesuse leke Imosoe. Tamata mere ibeteke be, “SebeI ruaI, ite raka be Elia iluake leke ihlamateNi pibe mo.”
37 Eleki Yesuse Ikloloe ela eleki Imata ne.
38 Kena mere obite nurui elake blulute me Tuhane Eni Luma lalei rebe ereba sokati moli lakwai esare, ekahie kena lua bei ndete nuru roma mpe nuru. 39 Solalu utune esa esi elake sae ikele balale Yesuse, hoko ilene Yesuse Ibiuwe kai iselu Yesuse Imatare. Eleki ibeteke be, “Titinai, tamata meije Alla Eni Nanae!”
40 Matabinana sie ilaru esi selu Yesuse bei lauke totonai. Matabinana meru Maria bei Magdalene, Maria Yakobuse beluke kai Yose lua inasi kai Salome. 41 Sie meru esi lulu kena layani Yesuse kena Iri me Galilea sare, kai matabinana maketa lekwe rebe esi luake lope Yerusaleme, esi me lekwe.
Yusupe itola Yesuse kena liane benaije
15:42-47
(Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42)
42 Kena mere kpeture repeneka Tamata Yahudiaru esi petu kena moa manane pise kena aknekae saisa neka le bobanure esi petu plei. 43 Hoko tamata sae bei Arimatea eni nane Yusupe, ile sae bei elaka maka teu pakalaru kai tamata esi sukai. Inamake petu kena Alla Ipletae pusue tamatare. Ikeu kotie Yesuse bei Pilatuse leke ihnoukeNi. 44 Pilatuse iherane hoko ibeteke be, “Yesuse Imata peneko?” Eleki ikoti solalu utune esare esi elake kai ibeteke lokoi be, “Yesuse Imata peneko?” 45 Ibeteke lokoi be, “Yele, Imata peneka.” Isuka kena riluke Yesuse ete Yusupe. 46 Eleki irana Yesuse eleki kerie me liane benai laleije. Isabe obite nurui nanuke misete eleki ikopaI kena obite mere. Eleki ilolike batu elake kena epele lutike liane benaije. 47 Kena mere Maria bei Magdalene kai Maria Yose inai luasi selu liane benai rebe tolae Yesuse kenare.
* 15:28 Ayate meije kena Alkitapa akmenaru sae mo.