14
Maria isoba leite boini ntelete titinai kena Yesuse
14:1-11
(Mat. 26:1-16; Luk. 22:1-6; Yoh. 11:45-53, 12:1-8)
Lesike petua lua pine tamata Yahudiaru esi pesta nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire kai pesta esi kane roti rebe pake ragi more. Eleki imame elakaru kai kuru Torataru esi nikwa lalane ndendene kena kerike kai bunu Yesuse. Po esi beteke be, “Kena pesta elake mere ite kerike Yesuse yake le tamata leini me esi sukaI hoko esi nasuke ite kai esi hohae petu mere.”
Kena Yesuse Ime Betaniare, Irue kai kane me Simone eni luma. Simone mere tamata esi rekwai le Yesuse Ionoi mise bei makerake usai kai tinaiju puluele. Eleki bina sae me ireru leite boini ntelete titinai rebe esi beline elake kena hlau buini bei batu mutale loko Yesuse. Binare mere iletu hlaubuine esi mokane eleki isoba Yesuse ulu buaIje kena leite mere. Eleki sie telua pise ata ete mere esi ono kai esi beteke loko lomai be, “Le mula pine bina meije iatia leite belini elake mere? Abelie leite mere hoko supu kepene bokala titinai. Kai esi kepene rilukele ete tamata susate.” Eleki tamata esi nasuke bina mere.
Yesuse Ibeteke lokosi be, “Sebei ruai! Imi ono susate etei le mula? Iono misete ete Au. Le tamata susataru erisi rue kai imi rame sa kai imi li lokosi sa, po Au rue sakesa kai imi rame mo. Bina mere iono saisa rebe ionore ete Au. Isoba leite boini ntelete kena ulu buaKue le tatike pine Au mata hoko iaknekae kena imi tolae Au kena liane benaije. Imi lene loko au mimise! Kena lepae Sou Misete me nusa otoi etia neka, saisa rebe bina meije ionore, esi lepaele lekwe leke tamata esi nete suike lokoi.”
10 Eleki Yudase Iskariote isiri bei luma mere kai ikeu loko imama elakaru leke iriluke Yesuse ete tamataru leke esi bunuI. Yudase mere Yesuse Eni maka lulu sae bei sie butu esa lesini luaru. 11 Kena esi lene mere bei Yudase, lalesi ndina kai esi beteke lokoi be, “Yele, ariluke Yesuse ete ami hoko ami riluke kepene etemu.” Eleki Yudase inikwa lalane leke tamataru esi supu kerike Yesuse.
Yesuse Ikane sakesa kai Eni maka luluaru leke esi nete loko esi ntuana menaru esi siri bei Mesire
14:12-26
(Mat. 26:17-30; Luk. 22:7-23; Yoh. 13:21-30; IKor. 11:23-25)
12 Kena pesta rebe tamata Yahudi esi kane roti rebe pake ragi more esi petu menaije, piasare esi bunu domba anai leke nete suike loko petua rebe akmenare Alla Isirie esi ntuane menaru bei Mesire. Eni maka luluaru esi tneu Yesuse be, “Kuru, ite nikwa otoi kena moa manane etia? Leke ite kane sakesa kena nete suike loko petu rebe akmena Alla Isirie iteki ntuane menaru bei ndete nusa Mesire.”
13 Yesuse ibeteke loko Eni maka lulua lua meru be, “Imi keu ndete kotare pine mokwai sae me iliku kwele kena hlau buini ihbora imi, hoko imi lului roma ikusu luma. 14 Imi beteke loko luma mere esi upuije be, “Amiki Kurure Itneu be, sokati etia kena Ikane manane sakesa kai Eni maka luluaru leke ami nete suike loko ntuane menaru esi siri bei ndete nusa Mesire?’ 15 Eleki ntuane mere itiluke sokati elake ndete tetu rebe pusue yelu ume. Eleki imi moa pusue manane ete mere.”
16 Maka lulua lua meru esi keu, ndete kotare esi selu yelu uono lulu saisa rebe Yesuse ibeteke eteise neka. Eleki esi menai kena moa mananaru.
17 Kena kmauine Yesuse Iluake me otoi mere sakesa kai Eni maka lulua butu esa lesini luaru. 18 Eleki kena esi kanere, Yesuse Ibeteke lokosi be, “Kwetela imi, Au beteke etemi be bei imi toini meije ile sae me iriluke Au ete tamataru leke esi bunu Au. Tamata mere ikane sakesa kai Au ete meije!”
19 Kaplalesi titini hoko sebei sae eri beteke loko Yesuse be, “Kuru, mere au mo.” 20 Eleki Yesuse Iralakesi be, “Mere ile sae bei imi butu esa lesini lua meiju rebe ilutu roti kena oba esa kai Aure! 21 Tamata Eni Nanare Imata sa lulu Alla Eni lepate rebe lekire betekele. Po tamata rebe iriluke Au ete tamata rebe esi suka bunu Aure, isupu susa ela titinai bei pusue tamata maketa esi supure. Hoko mise lesi tamata mere inai iruelei ya noma!”
22 Kena esi kane sa, Yesuse Irana rotire, Ikotie trima kasi loko Alla kai Ibire roti mere. Eleki Irilukele ete Eni maka luluaru kai Ibeteke be, “Imi kanele le meije nanakwalaKue!”
23 Eleki Yesuse irana oba esa eleki Iliti anggure kwelini kenae penu, Ikotie trima kasi bei Alla kai Irilukele etesi. Eleki pususi kinu leiele bei oba mere. 24 Yesuse Ibeteke be, “Meije Auku lalakwe rebe akmenare Alla Italuke ete imire. Auku lalakwe ponikele kena ampune tamata bokala esi dosaru.” 25 Eleki Yesuse Ibeteke be, “Imi lene meije mimise! Au kinu anggure kwelini moneka eti roma petu rebe Au kinu anggure kwelini rebe beluke sakesa imi me AmaKu Eni nusa beluke.”
26 Eleki esi menani isike Alla, pine esi keu lolete ulate rebe Saitune aini bokalaru.
Yesuse Ibeteke be namake Petruse iombe irekwaI mo
14:27-31
(Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38)
27 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Namake pine imi pusumi hlaleke loko Au moneka, le kena Alla Eni lepate rebe lekire beteke be: ‘Au bunu maka raka domba meru hoko domba meru unaia bei lomai peneka.’ 28 Po kena Au kwana suike peneka, Au keu eike lolete otoi Galilea.”
29 Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Masike tamata maketa esi hlaleke lokoMu mone piseu po au hlaleke lokoMu sa.”
30 Yesue Ibeteke lokoi be, “Alene lokoKu mimise! Petu meije, kena kpetu meije neka, manu tulale etotlae rebai lua mosare, ruamu beteke rebai telu be, arekwa Au mo.”
31 Po Petruse ibeteke be, “Masike tamata makete esi bunu au po auru luluMu sa!”
Eleki maka lulu maketaru esi beteke lupe Petruse neka.
Yesuse kotie loko Alla tiktili me otoi Getsemani
14:32-42
(Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46; Yoh. 18:1)
32 Yesuse kai maka luluaru esi keu lopai Getsemani otoi rebe ai aini bokala. Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Kwetela, imi rue etere meije le Au kotie loko Alla ete ndare.”
33 Eleki Yesuse Ikeri Petruse, Yakobuse kai Yohanese leke esi keu sakesa kaiNi. Eleki esi keu lora toto. Yesuse Iblake susa titinai. 34 Ibeteke lokosi, “LaleKue susa titinai, eti Au blake saka matare reneka!” Eleki Ibeteke lokosi be, “Imi rue ete meije hai Au mina.”
35 Eleki Yesuse ruaI lora toto kai Itola tibubuIje lope tapele eleki Ikotie bei Alla leke sepo Alla Isuka hoko Yesuse Isupu susate rebe Alla laleI kena Yesuse Isupure yake. 36 Yesuse Ibeteke be, “AmaKu, sasaisare Aonore yele. Aono Au mata yake. Po lulu Auku sukare yake po lulu Amu sukare!”
37 Eleki Yesuse Ileu loko Eni maka luluaru, Iselu esi ntulu. Ibeteke loko Petruse be, “Simone, akwau kuate. Ahai Au olase ului esa meije saisa moneko? 38 Imi betu kai kotie loko Alla leke imi supu teheke bei ro tiaru esi elake imi tetu yake. Le Au rekwa be imi suka ntulu mo kai imi suka kotie bei Alla rame po nanakwalami ktili mo.”
39 Yesuse Ikeu kotie loko Alla sakesa kai minare rebai lekwe. 40 Eleki takwali toto Yesuse Iluake lokosi suike, Iselu Eni maka luluaru esi ntulure neka le esi kwau kuate. Eleki esi beture, esi rekwa lepa saisa loko Yesuse mo le esi haiNi more pe.
41 Yesuse Ikeu eleki Ileu lokosi kena rebai telure, Iselu telusi erisi ntulu sa. Hoko Ibeteke lokosi be, “Kwetela, imi ntulu takwali pene. Betu no! Totonai meije tamata esi luake lomei hoko esi riluke Au, Tamata Eni Nanae meije, ete tamata rebe esi suka bunu Aure. 42 Imi betu, maite ite keu. Tamata rebe iriluke Aure iluake pene.”
Tamata esi kerike Yesuse
14:43-52
(Mat. 26:47-56; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:2-12)
43 Kena Yesuse Eri lepa sa, Yudase, ile sae bei Eni maka lulua sie butu esa lesini luaru, iluake kai tamata bokala, esi keri sari kai ai buai. Sie meru esi supu ulake bei imama elakaru, kuru Torataru kai Yahudiaru esi elakaru. 44 Kena esi keu mosare, Yudase ibeteke lokosi be, “Imi lene mimise. Imi selu pine au ata sae hoko Imere. Imi kerikeNi eleki keriNi lolete kotare po rakaI mimise.”
45 Eleki kena Yudase isupu Yesuse, ikeu loko Yesuse hoko ibeteke lokoI be, “Kuru!” eleki iataI. 46 Eleki tamata meru esi kerike Yesuse ne. 47 Tamata sae ikele tehaike Yesuse. Tamata mere isira eni sarire eleki ilasa tamata rebe kerike ete imame elake, tlina loine. 48 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Aure tamata maka lelie pemerinta mo. Imi keri sari kai ai buai kena kerike Au le mula? 49 Pela petu Au keu ndete Tuhane Eni Lumare kena atetuke ete mere po imi kerike Au etere mere mo. Po ele mere leke lulu saisa rebe me Alla Eni lepate rebe lekire.”
50 Eleki Eni maka luluaru pususi naya beiNi. 51 Tamata belukwe sae me ipake lapune nanuke ilulu Yesuse. Tamata rebe esi keri sari kai ai buaije esi ono kena kerikeni, 52 Po itie eni lapune hoko inaya kalakue.
Yesuse Ime elaka maka teu pakalaru oaisi
14:53-65
(Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24)
53 Eleki esi keri Yesuse loko imame elake lakwai esare. Imame elakaru, tamata Yahudiaru esi elakaru kai kuru Torataru esi lupuke lomai ete mere. 54 Kena mere Petruse ilulu Yesuse bei lauke. Eleki Iroma imame elake eni otoi kena malama mpai luma leini. Eleki Petruse irue ipasa kai tamata maka raka lumare.
55 Eleki imama elakaru kai elaka maka teu pakalaru pususi nikwa tamata rebe lepa tiae loko Yesuse leke esi bunuI, po esi supu lalane kena bunuI mo. 56 Tamata bokala esi alenake saisa neka rebe tinai mo kena Yesuse, po alena meru tebike bei lomai.
57 Eleki tamata sae me ialenake rebe tinai mo kena leuke sala ete Yesuse be, 58 “Au lene Yesuse Ibeteke be,
Ilikwaie Tuhane Eni Luma rebe tamata esi elekere po petua luaru yo Ieleke Tuhane Eni Luma beluke peneka rebe tamata siono mo.” 59 Po esi alenakeNi mere lekwe tebike bei lomaije neka.
60 Eleki imame elake lakwai esare ikele me tamata bokala oasie, eleki itneu Yesuse be, “Tamata meiju esi alenakeMu be, Aneu. Yo le mula pine Aleliesi more?”
61 Po Yesuse Indene kai Iralake sasaisa moneka. Eleki imame elake lakwai esare itneu suike be, “Ale, Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare o? Ale, Maka ono Misete Titinaije Eni nanae, o?”
62 Yesuse Iralakeni be, “Yele, tinai, mere Au. Eleki tatike pine Aselu Au, Tamata Eni Nanae Irue kena Maka Kbasa lakwai esare leiNe hoko Ileu suike lomei kena moputi ndete lanite.”
63-64 Eleki imame elake mere ikahi eni lapune ruai le inasuke Yesuse kai ibeteke be, “Ite nikwa tamata rebe lepa tiae loko Yesuse moneka le ruaI beteke be Isakesa kai Alla.”
Eleki itneusi be, “Hoko imi mula Yesuse?” Tamata esi biuwe kai lepa loko lomai be, “BunuI!”
65 Tamata lua pise telu esi toeNi kai esi obi oalaleIje eleki esi blukuI kai esi beteke lokoI be, “Abeteke be sire ibluku oalaleuMe?” Eleki tamata rebe esi rakaIje esi papakeNi.
Petruse ibeteke rebai telu be irekwa Yesuse mo
14:66-72
(Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; Yoh. 18:15-18, 25-27)
66 Petruse irue pasa me imame elake eni luma leini sa, eleki bina makerike ete imame iluake. 67 Bina mere iselu Petruse ipasa sakesa kai tamata makete ete mere hoko ilimesei kai ibeteke be, “Ale mere asakesa kai Yesuse bei Nasarete, moyo?”
68 Po Petruse iombe, “Mo, au rekwa Yesuse mo. Abeteke mere au nati mo.” Eleki Petruse ikeu lorau pakale esi meture. [Kena mere manure totlae.]
69 Eleki bina mere iselu Petruse hoko iluake lokoi, eleki ibeteke loko tamata rebe esi kele ete mere be, “Tamata meije, saka ime kai Yesuse.” 70 Petruse ibeteke suike be, “Mo. Au rekwa Yesuse mo.”
Eleki takwali mo pine sie rebe esi kele ete mere esi beteke loko Petruse be, “Tinai, ale mere asakesa kai Yesuse le ale tamata Galilea.”
71 Eleki Petruse ila loko Alla be, “Alla, sepo au beteke meije tinai mo Aono susate ete au neka.” Eleki ibeteke lokosi be, “Au rekwa tamata rebe imi alenakeNi mo.”
72 Takwali mo, manu tulale etotlae rebai lua. Eleki Petruse inete suike loko Yesuse Ibeteke be, “Manu tulale etotlae rebai lua mosare, abeteke rebai telu be, arekwa Au mo.” Eleki Petruse irani hnetekeni.