13
Tanda kena petua rebe nusare atiare
13:1-37
(Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33)
Eleki kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi leu bei Tuhane Eni Lumare, Eni maka lulu sae me ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, selu Tuhane Eni Luma meije mise titinai kai batua elaka rebe pakelu kena elekele!”
Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Tuhane Eni Luma meije elake kai nteki titinai. Po tatike pine tamata bei otoi makete esi luake lomei hoko esi likwaie Tuhane Eni Luma meije eti enesa.
Takwali mo Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu bei Tuhane Eni Luma mere lopai ulate saitune aini bokalaru, eleki Yesuse Irue ruaI me ulate mere. Petruse, Yakobuse, Yohanese kai Andrease esi luake lokoI kai esi beteke be, “Kuru, petu ila pine yelu minare uonore? Kai yelu meru uono mosare esi tandare elia?”
Yesuse Iombe, “Imi raka mimise! Leke imi supu lemake yake. Tamata bokala esi luake pake Auku nane esi beteke be, siere kamale hlamate. Hoko tamata bokala esi hlaleke loko tamata meru. Eleki imi lene be lisa kai lomai mei nusa hoko hkutukemi yake. Piasare mei nusare lisa kai lomaije neka. Po nusare atia mosa. Bangsa esi lisa kai bangsa makete eleki kamale esi lisa kai kamale makete lekwe. Eleki isu etia-tia neka, tamata esi supu manane roma moneka hoko bokala esi mata. Pusue meru ite selulu po mere batuke nusare koho esi menaije mere sa. Meru saka bina tukune iblake tibuini kera kena ruele kwetele po ruelei mosa.
Imi nete kai namake rame eti Au luake! Tamata esi keri imi ete elakaru eleki esi teta imi rebai boka me luma ibadare. Imi lulu Au hoko esi liku imi me elakaru pise kamalaru oasi, po mere leke imi supu lalane kena beteke Au etesi. 10 Eleki Sou Misete bei Allare atetuke ete pusue tamata mei nusa. 11 Kena tamata esi kerike imi leke liku imi loko elakaru, imi rilami le saisa rebe suke imi betekele yake. Imi beteke sasaisa etesi neka, le imi betekele mere bei ruami mo, po Ro Misete Iono imi betekele etesi kena misete.
12 Eleki kwalitoije, sae iriluke kwalini ete tamata makete kena bunui, eleki amate lekwe iriluke eni nanare kena bunui. Kwetelaru esi ktolo ete elake inai hoko esi bunu elake inai lekwe. 13 Pusue tamata makete esi suka imi mo le imi hlaleke loko Au, po imi tahane hoko tatike pine imi supu misete bei Alla.
14 Eleki tatike pine imi selu yelu rebe Alla suka more ume Eni Luma laleije, hoko imi selu yelu meiju uono hoko tamata Yudea naya lolete ulate mina leke esi bunu imi yake. Au Markuse, ahnau imi leke imi baise mimise leke imi nati mimise. 15 Tamata rebe esi rue ndete luma mulini rulu leke naiya po kusu rana yelu bei luma lalei yanoma. 16 Tamata me ndinure leu kena rana lapune bei luma yanoma. 17 Kena petua meru ete bina rebe ruele kwete totone kai susu kwete tone susa kuate. 18 Hoko imi kotie loko Alla leke kena petu susate meru uono kena ulane talei yake, 19 le susate kena petua meru susa lesi bei susate petua maketaru, kai eono suike moneka. 20 Le Alla Iono petua meru takwali mo, le sepo etakwali hoko tamata sae itahane moneka hoko sae isupu hlamate moneka. Po ete tamata rebe Alla Ililakeise, iono petua meru takwali mo.
21 Eleki kena petua meru, imi lene tamata esi beteke be, ‘Aselu, Maka Hlamate Iete meije!’, pise, ‘Iete mere!’, po imi lene lokosi yake. 22 Le kena petua meru kamale hlamate tinai mo kai nabia tinai more esi luake loko imi. Eleki sepo yele hoko esi ono tanda herane kai esi aseluke kbasa leke ono imi rebe Alla Eni tamatare hlaleke sala lokosi. 23 Eleki imi nete kai namake rame eti Au luake! Kena susate meru, pusulu uono mosare, Au beteke pusulu akmena ete imi peneka.
24-25 Po petua susate meru pela mina pine yelu uono elere: lematai, bulane, kmalea selu tebike bei petu maketaru. Hoko lemataije kpetu lakwai esa, bulane ehita moneka kai kmalearu utetu. 26 Kena petua meru tamata esi selu Au, Tamata Eni Nanae, Iluake suike loko imi kena moputi kena kbasare ktili lakwai esa kai hita lakwai esa. 27 Eleki Au ulake Auku malekataru esi lupuke tamata rebe Ililakesi bei pusue nusa leke esi rue tehaike kai Alla.
28 Meije imi atetuke bei umpama ara aini: imi selu sepo esi sanaiju muta, kai esi loina usiri hoko imi rekwa be leare lau moneka. 29 Saka umpama ara aini mere, imi selu susate meru uono peneka hoko imi rekwa be Au, Tamata Eni Nanare, takwali mo Iluake reneka. 30 Au beteke ete imi be: tamata rebai meije esi mata pususi mosare, pusue yelu meiju uono peneka. 31 Tatike pine nusa meije atiae, po Auku lepataru atiae mo.
32 Sae irekwa mo be petu ila pise olasa ila pine Au luake suike lokomi, malekata ndete surgare lekwe esi rekwa mosa, Au lekwe rekwa mosa. Batuke AmaKu Irekwae! 33 Hoko imi nete kai namake rame eti Au luake! Le imi rekwa mo be petu ila pine Au luake suike loko imi pusumi! 34 Au alenake umpama Au lomei suike ele meije: tamata sae me ikeu takwali. Inauke loko eni tamata makerikaru leke ruasi kerike loko esi makerikaru. Eleki itolae tamata sae kena raka meture. 35 Hoko imi lekwe saka tamata maka raka meture neka. Le petu ila pine imi Tuhane Iluake suike, imi rekwa mo. Kena kmau pise, kpetu tlai pise lau mo pita bebeleti pise imi rekwa. 36 Imi nete kai namake rame eti Au luake! Hoko kena Au luake suike lomeije imi hkutukemi le Au mo. 37 Saisa rebe Au betekelu ete imire, Au betekele ete pusue tamata lekwe. Hoko imi nete mimise!”