Sou Misete kena Yesuse rebe Markuse Ilekiule
Lepate Menai
Tamata Kristena akmenaru esi beteke be buku meije, mokwai sae me ilekie, eni nane Markuse. Markuse mere, rebe ikeu sakesa kai Petruse kena lepae Sou Misete. Saisa rebe ilene bei Petruse, ilekie kena buku meije.
Sepo ite baise buku meije, ite baise saisa rebe Yesuse Ionoule kai saisa rebe Iatetukelu ete Eni maka luluaru. Yesuse Ibeteke Sou Misete rebe ebeteke be Alla Ipleta memenai saka Kamale mei nusare (1:14-15). Yesuse Eni kbasa kena ono tamata makerake esi mise kai Isui ro tiae rebe ekbasae tamatare. Tamata Yahudiaru esi elakaru laleisu tiakeNi kai laleisu kena bunuI (3:6). Po Yesuse Inaya beisi mo. Ibeteke peneka be tatike pine Isupu bunu (8:31; 9:31; 10:33-34), kai Ikeu lope Yerusaleme le laleI kena Iriluke nanakwalaIje kena seli ite tamataruki dosaru (10:45). BunuI, eleki Ikwana suike.
Markuse lalei kena ileki buku meije leke ibeteke be Yesuse mere Maka Hlamate kai Alla Eni Nanae (1:1, 11, 24; 3:11; 5:7; 8:29; 9:7; 14:61-62; 15:39). Kai lalei kena beteke ete ite leke masike susate saisa ekena ite po lulu Yesuse rame (8:34-38; 10:29-31).
Isi
1. Yesuse Ikerike memenaije (1:1-13)
2. Yesuse Iatetuke kai Iaseluke Eni kbasare me otoi Galilea, eti tamata Yahudiaru esi elakaru lalesi kena bunuI (1:14-3:6)
3. Yesuse Ikerike sibae Eni makerike me otoi Galileare (3:7-6:13)
4. Yesuse Iatetuke kai Iaseluke Eni kbasare eti Eni maka luluaru esi persaye be Ile Maka Hlamate (6:14-8:30)
5. Yelu rebe Yesuse Ionolu kena Ikeu lolete Yerusaleme leke esi bunuI ete mere (8:31-10:52)
6. Yelu rebe Yesuse Ionoe kai Iatetuke ndete kota Yerusaleme (pasale 11-13)
7. Yesuse Isupu kerike kai bunuI (pasale 14-15)
8. Yesuse Ikwana suike (pasale 16)
1
Yohanese maka baptise, ibaptise tamata bokala
1:1-8
(Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Yoh. 1:19-28)
Meije Sou Misete kena Yesuse Kristuse, Alla Eni Nanare. 2-3 Kena akmenare Nabi Yesaya ileki me eni bukure elere:
“Alla Ibeteke loko Eni Nanare be,
‘Au ulake tamata sae kena Akeu mosare
leke iaknekae lalane eteMu.*
Eleki tamata mere ibeteke loko tamata bokala me otoi nsekile be,
‘Imi aknekae lalemi leke hlaleke loko Alla.’ ”
4-6 Eleki takwali titinai mina pine Yohanese maka baptise iluake. Ikeu lolete otoi nsekile eleki irue ete mere. Eni lapune bitae bei unta bului kai ikane kwauwe kai ikinu maka kinu tuae inaije esi kweline, le piasare tamata rebe ikeu lepae Tuhane Eni nane, ikane manane ele mere. Eleki Yohanese ikeu lorau kwele Yordane ibeteke loko tamataru be, “Imi naku imi dosaru kai hleke bei ono dosa.” Hoko tamata bokala bei kota Yerusaleme kai bei otoi Yudea esi keu loko Yohanese. Tamata meru esi naku esi dosaru ete Yohanese leke Alla Ilenelu. Eleki Yohanese ibaptisesi me kwele Yordane kena tanda be esi hleke bei ono dosare peneka. Eleki Yohanese ilepa loko tamata meru rame be, “Namake Ile sae me Iluake hoko Eni kbasare lesi beiku. Au rue sakesa kaiNe saisa mo le Eni kbasare ktili titinai. Au baptise imi kena kwele, po Iono Ro Misete Ikbasae lalemi leke Ipletae imi.”
Yesuse Isupu baptise bei Yohanese eleki Ikeu ndete otoi nsekile
1:9-13
(Mat. 3:13-4:11; Luk. 3:21-22, 4:1-13)
Kena Yohanese ibaptise tamataru, Yesuse Iluake bei nda hena Nasarete, me otoi Galilea lorau kwele Yordane loko Yohanese. Eleki Yohanese ibaptiseNi me kwele Yordane. 10 Kena Yesuse Ikeleke bei kwelere, Iselu lanite baeke kai Ro Misete Irulu lokoI selu saka manu abune. 11 Eleki Alla Ilepa loko Yesuse bei ndete surga be, “Ale Auku Anae, Au nete lokoMu, laleKu ndina le Ale.” 12 Eleki Eni Ro Misete Iulake Yesuse Ikeu ndete otoi nsekile. 13 Kena Yesuse Irue ndete otoi nsekile petua butu ata, ro tiaru esi elake etehekeNi leke Ilene lokoe. Ete mere binatanaru ukeholi Yesuse po malekataru rakaI.
Yesuse Ikoti kwete beluka sie ataya leke esi luluI
1:14-20
(Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15, 5:1-11)
14 Kena Yohanese isupu kerike pende, Yesuse Ikeu me otoi Galilea kena lepae Sou Misete ete mere. 15 Ibeteke be, “Alla Iulake Au leke tamata esi rekwa Aure, Yesuse Maka Hlamate. Takwali moneka Alla Ikbasae imi saka imi Kamale hoko imi hleke bei ono dosa leke hlaleke loko Sou Misete bei Alla.”
16 Eleki kena Yesuse Ilia me tlaka Galilea leini, Iselu Simone kai kwalini Andrease luasi nikwa iane kena uete, le luaise tamata maka nikwa iane. 17 Yesuse Ibeteke lokosi be, “Mai, luami lulu Au. Luami nikwa iane takwali peneka, hoko petu meije Au ono luami kena ono tamata esi lulu Alla.” 18 Eleki luasi keu bei esi uete mere eleki esi lulu Yesuse.
19 Kena Yesuse Ikeu siba lopai toto, Iselu Yakobuse kai kwalini Yohanese, (luaise Sebedeuse eni nanae), esi amiseke esi uete mpe soa buini laleije. 20 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi sosoli be, “Mai, luami lulu Au.” Hoko luasi keu bei amasi kai eni tamata makerikaru eleki luasi lulu Yesuse.
Yesuse Isirie ro tiare bei ile sae me
1:21-28
(Luk. 4:31-37)
21 Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu lopai kota Kapernaume, eleki kena tamata Yahudiaru esi petu pleije, Yesuse Ikeu me Yahudiaru esi luma ibadare eleki Iatetuke ete mere. 22 Tamata ete meru esi herane Iatetuke le Iatetuke kena kbasa hoko Iatetuke lupe kuru Torate esi atetuke mo.
23 Kena petu mere ile sae me Yahudi esi luma ibadare, ro tiare kbasa lalaleije. Eleki ikloloe be, 24 “Yesuse tamata Nasarete, Akwale ami yake. Alomei kena atia ami moyo? Au rekware Ale bei Alla kai Amu dosa sae mo.”
25 Yesuse Itahola ro tiae mere be, “Ndene! Asiri bei tamata meije!” 26 Eleki elisukeni ktili kai esiri beini kai ebiuwe. 27 Tamata me Yahudiaru esi luma ibadare esi lepa loko lomai kai esi beteke be, “Tinai, Yesuse Iatetuke hnaune beluke peneka! Bei akmenare ami lene ele mere rebai sae mosa! Tamata mere Iatetuke kena kbasa le Ipletae ro tiare, elene lokoI.”
28 Lomei takwali mo, lepate bei Yesuse elei ete tamata bokala me hena rebe ume Galilea keholire.
Yesuse Iono tamata makeraka bokala esi mise
1:29-34
(Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41)
29 Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi siri bei luma ibada mere kai esi keu me Simone kai Andrease esi luma. Yakobuse kai Yohanese luasi keu kaisi lekwe. 30 Me luma mere, Simone eni inai tamoli intulu le kerakeni ela kai imusu titinai hoko tamata esi beteke loko Yesuse be, “Simone inai tamoli intulu le kerakeni ela.” 31 Hoko Yesuse Ikeu loko matabinane mere kai Ikerike balaije eleki Ibetukeni. Eleki musute erulu beini kai imise sosoli. Eleki Iono kena ilayanisi.
32 Eleki kena kmau, lemataije suni peneka, tamata ete meru esi liku tamata makeraka kai tamata rebe ro tiare kbasaise. 33 Hoko tamata bokala bei kotare esi luake me luma mere. 34 Eleki Yesuse Iono tamata makerake bokala esi mise. Kai Isirie ro tiare esi kbasare bei tamata bokala, po Ionolu lepa mo le urekwa be Yesuse Ibei Alla.
Yesuse Ikeu lepae Sou Misete
1:35-39
(Luk. 4:42-44)
35 Kena bebeleti sa, Yesuse Ibetu kai Ikeu bei lumare lolete otoi ndenete kena Ikotie loko Alla ete mere. 36 Kena Simone kai eni ebearu esi beture, esi selu yo Yesuse Ikeu peneka eleki esi keu nikwa lokoI. 37 Eleki kena esi tetue Yesuse, esi beteke lokoI be, “Pusue tamata esi nikwa lokoMu.”
38 Yesuse Iralakesi be, “Yele, po mai ite keu me hena teanaru leke Au lepae Sou Misete etesi lekwe. Le Au luake lomeije kena lepae Sou Misete etesi.”
39 Kena mere, Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu papelake otoi me Galilea, kai Ilepae Sou Misete me Yahudiaru esi luma ibadaru eleki Isirie ro tiare bei tamata.
Yesuse Iono tamata makerake rebe usai kai tinaiju pulule imise
1:40-45
(Mat. 8:2-4; Luk. 5:12-14)
40 Tamata makerake sae rebe usai kai tinaiju pulule iluake loko Yesuse kai itolae tibubui lope tapele eleki ikotie beiNi be, “Yesuse, sepo Asuka hoko Aono au mise noma.”
41 Yesuse laleIje noai eleki Ikerikeni kai Ibeteke be, “Yele, amise kena meije neka.” 42 Hoko tamata mere eni makerake mere sirikele eleki imise sosoli ne. 43-44 Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Aleu noma, po alenake Au ete tamata makete yake. Po akeu ruamu loko imame leke aseluke nanakwalaume, kai beteke lokoi be amise peneka. Eleki ariluke manu abuna inai lua lokoi leke ipalalu me Alla oaIje leke tamata maketaru esi rekwa be amise bei makerake peneka.”
45 Po ilene lokoI mo hoko ikeu alenakele ete tamata bokala eleki esi alenake rame pela hena teanaru. Hoko Yesuse Isupu kusu me kota mo le tamata bokala esi lomei keholiNi. Eleki Yesuse Irue me kota mulini. Po tamata bei etia neka esi luake lokoI rame.
* 1:2-3 Mal. 3:1 1:2-3 Yes. 40:3 1:43-44 Aseluke ete imame mere leke imame irekwa be imise peneka pibe mosa. Sepo imise peneka, iriluke manu abuna inai lua leke palalu ete Alla, eleki ileu bei tamata kustaru esi otoi maka ruere ne.