4
Alena Umpama kena tamata maka mulae bibite
4:1-20
(Mat. 13:1-23; Luk. 8:4-15)
Kena petu sae Yesuse Iatetuke suike me tlaka leini. Eleki tamata bokala esi luake kele keholiNi, hoko Yesuse Isa kena soa buini sae ndau kwele babaije, eleyo tamata meru esi rue nda laiuluije. Eleki Yesuse Iatetuke yelu bokala etesi kena umpama kai Ibeteke be, “Imi lene mimise! Petu sae me makerike ndinure ikeu me ndinure kena imulae bibite.
Kena imulae bibite, leinu tetu kena lalane leini, eleki manuaru luake lomei ukane pusue bibita meru. Bibita leini utetu kena otoi rebe batua bokala rebe esi tapele ela more, eleki bibita meru ukusu nunu le tapele ela more pe. Po kena lemataije sare, bibita rebe ukusu meru undulu kai umutu le esi lamuite ukusu lope tapele nanu mo. Bibita leini utetu kena tapua lulia butui. Eleki tapua lulia meru utasou lutikelu eti umata, hoko esi hasile sae moneka. Bibita leini utetu kena tapele misete. Eleki ukusu, uela mise hoko esi hasile bokala; rebai butu telu pise rebai butu ne pise rebai utune esa bei bibita rebe mulaule.”
Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi lene mimise leke imi nati Auku lepate!”
10 Eleki kena Yesuse ruaI, Eni maka lulua butu esa lesini luaru kai Eni maka lulua maketa esi luake lokoI kai tneuI loko umpama minare esi natire. 11 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Akmenare Alla Ibeteke ete imi mo be Ipletae imi tamatare elika, po pamuli meije Au beteke sasaisa ete imi neka. Po ete tamata rebe esi hlaleke loko Au more Au beteke etesi kena umpama. 12 Leke imi nete suike be lepata rebe enkena bei Alla akmenare elere:
masike esi selu po esi rena mo,
masike esi lene po esi nati mo.
Eono ele meije leke esi hleke bei ono dosare yake kai Tuhane Iampunesi yake.”*
13 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi suike be, “Imi nati umpama meije moyo? Sepo imi nati mo hoko imi nati umpama maketaru elia lekwe? 14 Makerike ndinure imulae bibite, mere saka tamata rebe ilepae Alla Eni lepataru. 15 Tamata ilene lepate bei Allare saka bibita rebe utetu kena lalane leine: ilene lepate misete bei Alla po isuka hnouke me lalei mo hoko takwali mo, ro tiare eonoi nete loko lepata rebe ilenelu mere moneka. 16 Tamata rebe ilene lepata bei Alla meru saka bibita rebe utetu kena otoi rebe batu bokala rebe esi tapele ela more: esi lene Alla Eni lepate kai esi hnouke nunu kena lale ndinate, 17 po saka bibita rebe ukusu mere esi lamuitu kusu lope nanu mo, hoko unseki nunu, ele mere lekwe, esi lene lepata bei Allare nunu kai lalesi ndina po esi dasare sae mo hoko erue kena lalesi takwali mo. Hoko kena esi supu susate pise tamata rebe esi hlaleke loko Alla more esi ono susate etesi, hoko esi hleke lepata meru. 18 Tamata rebe esi lene lepate bei Alla saka bibita rebe utetu kena tapua lulia butuiju: esi lenelu, 19 po esi nete loko yelu kena kane pise taneia boka kuate hoko esi sakesa kai bibitaru esi hasile moneka le tapua luliaru tasouke lutikelu. 20 Tamata rebe esi lene lepate bei Alla mise titinai saka bibite utetu kena tapele misete: esi lene kai esi hnouke lepate meru kena misete. Hoko bibitaru ukusu eleki bibita uela mise hoko esi buai bokala; rebai butu telu pise rebai butu ne pise utune esa bei bibite rebe mulaule.”
Tolae lampure ndete meja babai
4:21-25
(Luk 8:16-18)
21 Eleki Yesuse Ialenake umpama makete etesi lekwe be, “Tamata isosu lampure itolae mpe sokate esi lebui mo pise itolae mpe eni maka ntulure esi lebui mo. Po itolae kena otoi maka tolae lampure. 22 Le saisa rebe tamata esi bunikele, tatike pine tamata makete esi sirie bei esi otoije. Kai saisa rebe tamata esi tasouke lutikele, tatike pine tamata makete esi baekele. 23 Sepo tamata sae isuka lene Alla Eni lepate, hoko imi ono ilenelu mimise.”
24 Eleki Yesuse Ilepa rame be, “Imi lene mimise, le meije imi ukure tamata makete po tatike pine tamata makete esi ukure imi lekwe. 25 Sire inati Alla Eni lepataru toto, tatike pine inatilu boka lesi. Po sire pine isuka nati Alla Eni lepataru mo, tatike pine inete lepate matai sae kwale moneka.”
Alena umpama kena bibite rebe ekusu kai ela nunu
4:26-29
26 Eleki Yesuse Ibeteke lekwe be, “Meije Au alenake umpama be Alla Ipleta pusue imi tamata kena ruaI Eni kbasa, po kena tapa tamata moneka. Ele mere hoko saka tamata sae imulae bibite. 27 Kena kpetu kai kena pita bibita meru ukusu kai uela rame. Kena ono bibite kusu kai ela nunure, tamata mere iono sasaisa moneka. 28 Tapele ere ono bibite ela kai ebua, esi unuije ela, eleki esi tinai me esi unuije uela. 29 Sepo esi unuije plisi peneka, esi ulue le esi petu kena ulure mere peneka.”
Alena umpama kena bibite rebe selu molupe sasawi inai
4:30-34
(Mat. 13:31-32,34; Luk. 13:18-19)
30 Eleki rebai sae lekwe, Yesuse Ialena kena umpama be, “Au beteke Alla Ipletae imire elere: 31 Alla Ipletae imire saka bibite rebe selue molupe sasawi inai, le bibite mere tone titinai, 32 po tamata esi mulae eleki ukusu kai uela nanu rame enanu lesi bei utane loini makete. Eleki esi sanaije elake eti manure eono alai kena etelu kenae.”
33 Eleki Yesuse Ipake umpama bokala saka mere lekwe ete tamata maketa leke esi nati mise. 34 Yesuse Ilepa ete tamata makete Ipake umpama po kena Yesuse Ime kai Eni maka luluaru ruasi, Ibeteke esi natire etesi.
Sanute kai meite ulene loko Yesuse hoko undene
4:35-41
(Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25)
35 Petu mere esi kmauine, Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Mai ite keu sai kena soa buini lopai tlaka tebai.” 36 Yesuse Iulake tamata meru esi leu bei otoi mere. Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi sai kena soa buini le Yesuse Irue kena soa buine peneka. Eleki tamata maketaru esi kena soa buini maketa lua pise telu, esi keu sakesa. 37 Eleki takwali mo sanute elake luake hoko kohu elake ekena soa buini mere eleki kwele penu kena soa buini laleije hoko mahake soare emolo. 38 Kena mere Yesuse Intulu me soa buine sa. Eleki Eni maka luluaru esi betukeNi kai esi beteke lokoI be, “Kuru, Atapa mo hoko silaka ite neka.”
39 Eleki Yesuse Ibetu kai Inasuke sanute mere hoko Ibeteke loko meite be, “Ndene! Eleki sanute ndene kai meite ndene lakwai esa!” 40 Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Le mula pine rilami le kohu ele mere? Imi hlaleke Au ktili moneko?”
41 Eleki Eni maka luluaru rilasi leI kai esi herane eleki esi beteke loko lomai be, “Ile meije sia pine sanute kai meite ulene lokoIje!”
* 4:12 Yes. 6:9-10