5
Yesuse Isirie ro tiae bei tamata sae me rebe irue kena nitu lataiju
5:1-20
(Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39)
Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi sabu tlakare lopai otoi Gerasa. 2-8 Ete mere tamata sae me irue kena nitu lataiju. Tamata ete meru esi supu loi moneka. Masike loi kena rante lekwe po saisa moneka. Esi lo balaije kena rante kai esi lota eni lelale kena pesi, po iteu rantere bei balai kai iletu pesire bei eni lelale. Pita kpetu tamata mere irani bibiuwe me nitu lataiju kai ndete ulate bubui eleki iribi nanakwalaije kena batu. Kena Yesuse Irulu bei soa buine kai Eni maka luluaru, tamata mere iselu Yesuse bei lauke. Eleki iluake loko Yesuse, hoko Yesuse Ibeteke loko ro tiae rebe kbasae ile mere be, “Siri bei tamata mere!” Eleki ilomei loko Yesuse, inopa Yesuse Eni lelale kai ikotie bei Yesuse hoko ikloloe loko Yesuse be, “Yesuse, Ale Alla Eni Nanae. Aono saisa ete aure? Au kotie bei Ale meije, Alla Iselu. Aatia au yake.”
Eleki Yesuse Itneu ro tiare be, “Amu nane sia?”
Eleki ebeteke lokoI be, “Legione le au ruaku mo, ami bokala.” 10 Eleki ekotie susuike beiNi be, “Sui ami bei otoi meije yanoma!”
11 Me ulate bubui sae tehaike otoi mere, esi ota apala bokala, me unikwa manane. 12 Eleki ro tiaru ukoti bei Yesuse be, “Sebeie ami keu lolete leke ami kusu kena apalaru noma!” 13 Eleki Yesuse Isuka esi keu, eleki ro tiaru usiri bei tamata mere kai ukeu lolete ulate bubuije eleki ukusu kena apala bokala meru. Apala meru, kasuke inai usata lua lesi, unaiya ruluke salene lope, ukusu tlakare eleki pusulu molo.
14 Eleki tamata maka raka apalaru esi naya kai esi alenakele ete tamata me kota kai hena rebe utahaike be, “Yesuse Ilomei kai Isirie ro tiaru bei tamata mere peneka.” Hoko tamata bokala esi luake lomei kena selu Yesuse Iono misete mere. 15 Hoko ro tiaru kbasae tamata mere moneka. Eleki ipake lapune kai irue lupe tamata rebe lale misete pende, eleki tamata esi hkutukesi lei. 16 Eleki tamata maka raka apala rebe esi selu yele mere esi beteke loko tamata bei henaru be, “Yesuse Isuka ro tiaru usiri bei tamata mere kai ukusu kena apalaru.”
17 Eleki tamata bokala meru esi kotie bei Yesuse be, “Akeu bei otoi meije noma.”
18 Eleki kena Yesuse Isa kena soa buine, tamata rebe imise pende ikotie beiNi be, “Yesuse, bei petu meije au suka keu kaiMu neka.”
19 Po Yesuse Isuka mo hoko Ibeteke lokoi be, “Yake, aleu me amu luma kai beteke ete amu luma toine be Alla Iono misete titinai etemu peneka.” 20 Eleki tamata mere ikeu kai alenake Yesuse Ionoi misere ete tamata me kotaya butu esa me otoi Dekapolise. Tamata rebe esi lene mere pususi herane.
Yesuse Iono kwete bina rebe imatare ikwana suike kai bina rebe kerakine imise
5:21-43
(Mat. 9:18-26; Luk. 8:40-56)
21 Eleki kena rebai sae me, Yesuse Isabu tlaka mere kena soa buine suike, tamata bokala esi luake keholiNi. Kena mere Eri me tlaka leini sa, 22 Tamata sae me eni nane Yairuse, ile mere Yahudiaru esi luma ibadare esi elake iluake kena iselu Yesuse. Eleki itatu kena tibubui lope tapele me Yesuse oaIje, 23 eleki ikotie beiNi titinai be, “Auku anae bina rebe eni musuna butu esa lesini luare kerakeni ktili titinai imatare reneka, hoko Alomei kai Akerikeni leke imise kai imata yake.”
24 Eleki Yesuse Ikeu kai ile mere. Tamata bokala esi luluI kai esi akmete bei lomai keholiNi leke tehaikeNi. 25 Ete mere bina sae rebe eni makerake bulane emise beini moneka, musuna butu esa lesini lua peneka. 26 Ikeu loko loktela bokala peneka kena esi ono imise, eti eni kepene pusue, yo eni makerake mise mo po ektili lesi leneka. 27 Bina mere ilene kena Yesuse peneka, hoko iluake kai tamata bokala meru. Eleki iatula kena itehaike Yesuse bei me muliNi, me tamata bokala meru tlaisu eleki ikerike Eni lapu nanuke. 28 Inoake be mahabe ikerike Yesuse Eni lapune, hoko imise neka.
29 Kena mere neka, eni makerake bulane emise sosoli hoko irekwa be Yesuse Iono imise peneka. 30 Kena mere neka, Yesuse Irekwa be Eni kbasare siri beiNi. Ihali lori lopai eleki Ibeteke loko tamata bokalaru be, “Sire ikerike Auku lapune?” 31 Eleki Eni maka luluaru esi beteke loko Yesuse be, “Aselu tamata bokala esi keholiMu ele mere yo, Atneu be sire ikerike Amu lapune, hoko elia?”
32 Po Yesuse Ilimese keholi tamata meru leke Irekwa tamata rebe ikerikiNe. 33 Eleki bina mere irekwa be imise bei Yesuse le eni makerake bulane sae moneka, hoko itatu lope tapele le iasomi bei tamata bokala kai rilai le Yesuse. Eleki ibeteke lokoI be, “Minare au luake loko Ale bei me muliuMe kai au kerike Amu lapune eleki auku makerake sirike sosoli.” 34 Eleki Yesuse Ibeteke loko bina mere be, “Au ono amise le ahlaleke lokoKu. Akeu kena hlamate, le Amu makerake mise peneka.”
35 Eleki kena Yesuse Eri lepa sa, sie luaya pise telua esi siri bei Yairuse eni lumare, eleki esi beteke loko Yairuse be, “Amu anae binare imata peneka. Hoko beteke kena Yesuse Ikeu selui yanoma.”
36 Po Yesuse Ituli kai esi lepata meru mo. Eleki Ibeteke loko Yairuse be, “Kaplalemu yake, mahabe ahlaleke lokoKu.” 37 Eleki Yesuse Isuka tamata maketa esi keu kaini mo batuke Petruse, Yakobuse kai kwalini Yohanese esi keu kaiNi. 38 Kena esi kusu me lumare, Yesuse Iselu tamata esi rani titinai le laleisu noai. 39 Eleki Yesuse Ikusu kai Ibeteke lokosi be, “Le mula pine pusumi ranire? Kwetele mere imata mo po batuke intulu.” 40 Po tamata ete meru esi malie Yesuse.
Eleki Yesuse Isirie tamata meru bei sokati mere eleki Ibeteke loko amai kai inai kai Eni maka lulua teluaru, esi kusu me sokati mere. 41 Yesuse Ikerike kwetele mere kai Ibeteke lokoi kena Eni lepate be, “Talita kume.” Esi natire, Kuanae, Au beteke lokomu be Akeleke.
42 Eleki kwete bina mere ikwana suike, ikeleke kai ikeu keholi. Kwetele mere eni musuna butu esa lesini lua. Pusue tamata rebe esi selu mere esi herane. 43 Yesuse Ibeteke be, “Au ono kwetele meije ikwana suike bei matale imi alenake yake.” Eleki Iulake riluke manane etei.