6
Nabi isupu holmate bei eni tamata me eni henare mo
6:1-6a
(Mat. 13:53-58; Luk. 4:16-30)
Yesuse kai Eni maka luluaru esi keleke bei mere kai esi keu me Eni hena. Kena mere Yahudiaru esi petu plei. Eleki Yesuse Ikusu Yahudiaru esi luma ibadare kai Iatetuke tamata ete mere. Kena tamata meru esi lene Yesuse Iatetuke hoko esi herane titinai kai lalesi ndina titinai. Eleki esi beteke loko lomai be, “Kwete beluke meije Isupu atetuka meiju bei etia? Meije tukane makerike aije pi moyo? Meije Maria eni nanae kai Yakobuse, Yosese, Yudase kai Simone esi kwalire pi moyo? Betai mei ete meije pi moyo?” Eleki tamata meru esi suka lene Yesuse Iatetuke moneka.
Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Piasare nabi isupu holmate bei tamata me eni henare kai ruai eni tamataru mo.”
Hoko Yesuse Iaseluke kbasa me Eni henare mo, batuke Itola balaI kena tamata makerake ilaru eleki esi mise. Hoko Yesuse Ibeteke be, “Yele, tamata ete meije esi suka lene saisa rebe Au atetukele mo!”
Yesuse Iulake Eni maka luluaru leke esi atetuke Sou Misete bei Alla
6:6b-13
(Mat. 10:5-15; Luk. 9:1-6)
Eleki Yesuse Ikeu kai Iatetuke Sou Misete bei Alla bei hena kena hena. Eleki Yesuse Ikoti Eni maka lulua butu esa lesini luaru, eleki Iulake tamata lulua kai Iriluke kbasa etesi leke esi sirie ro tiaru bei tamata. Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Kena imi keure imi keri toane buai esa po makete liku yanoma, liku manane kai tase elake kai kepene yanoma. Batuke pake sandale, po liku lapuna lua yanoma. 10 Kai kena imi kusu luma sae me hena, imi ntulu me luma mere eti keleke bei henare. 11 Kai sepo tamata me otoi mere esi ono mise ete imi mo pise esi lene Sou Misete bei Allare mo, hoko imi keleke bei otoi mere kai kena imi siri bei henare imi tabubuke lopone bei sandale leke aseluke tanda be Alla laleIje ndina mo le esi lene Eni Sou Misete more.”
12 Eleki Eni maka lulua meru esi keu kai esi beteke loko tamata bokala be, “Imi hleke bei ono dosa leke hlaleke loko Alla!” 13 Esi sirie ro tiaru bei tamata bokala, esi mhulake leite kena tamata bokala leke esi mise bei esi makerakaru kena kbasa bei Alla.
Herodese iulake kena tete Yohanese ulu buaije
6:14-29
(Mat. 14:1-12; Luk. 9:7-9)
14-29 Eleki kamale Herodese ikai kwalini Pilipuse eni bina Herodiase. Eleki Yohanese ibeteke loko Herodese be, “Amise mo le hukume rebe Musa ilekire ebeteke be akai saumu yake le kwalimu imata mosa.” Eleki Herodiase inasuke Yohanese hoko isuka bunu Yohanese, po isupu bunui mosa. Eleki Herodese irekwa be Yohanese tamata misete kai eni dosa sae mo. Herodese rilai le Yohanese hoko isuka rakai, leke ilene Yohanese iatetuke. Eleki Herodese iulake tamata leke esi kerike Yohanese kai kusui kena bui leke Herodiase ibunui yake.
Eleki Herodiase isupu lalane kena ibunu Yohanese elere: Petu kena nete suike loko ruele Herodese, hoko iono pesta elake eleki tamata elaka bokala esi luake lokoi bei kantora bokala me otoi Galilea. Eleki Herodiase eni nanae binare imala me tamuaru oaisu, hoko Herodese kai pusue tamuaru lalesi ndina titinai. Eleki Herodese ibeteke loko kwete binare me tamuaru oaisu be, “Akotie sasaisa neka rebe asukare, hoko au rilukele etemu! Masike otoisa bei auku kerajane lekwe po au rilukele!”
Eleki kwete bina mere ikeu tneu inai be, “Au koti saisa beine?” Eleki inai ibeteke lokoi be, “Akotie Yohanese ulu buaije!” Eleki takwali mo kwete binare iluake loko Herodese kai ibeteke be, “Au koti Yohanese maka baptise ulu buaije kerie kena bake inai lomei.” Herodese laleije kera titinai, po saisa rebe kwete bina mere isukare, ilulu neka le ibeteke me tamuaru oaisu peneka.
Takwali mo kamale iulake tamata loko Yohanese kena tete Yohanese ulu buaije. Eleki tamata sae ikeu, itete Yohanese ulu buaije me bui laleije, kai iliku kena bake inai. Eleki irilukele loko kwete binare eleki binare irilukele ete inai. Kena Yohanese eni maka luluaru esi lene be imata peneka, hoko esi luake kai esi rana Yohanese nanaikwalaije kai esi hnoukeni.
Eleki takwali mina pine kamale Herodese ilene be Yesuse Eni maka luluaru esi ono tamata makerakaru esi mise kena Yesuse Eni kbasa. Tamata esi esi beteke be, “Yohanese ikwana suike bei matale peneka hoko isakesa kai Yesuse peneka le eni kbasare ktili.” Tamata makete esi beteke be, “Ile nabi Elia.” Leini lekwe esi beteke be, “Ile nabi lupe nabi akmenaru.” Eleki kena Herodese ilene be tamata esi alenake Yesuse, hoko ibeteke be, “Ile Yohanese rebe au ulake tamata kena tete ulu buaije, hoko Yohanese ikwana suike bei matale hoko isakesa kai Yesuse peneka.”
Yesuse Iala tamata usata lima lesi
6:30-45
(Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14)
30 Eleki Yesuse Eni maka ulakaru esi leu loko Yesuse, kai esi alenake pusue yelu rebe esi onoule kai esi atetuke tamatare. 31 Eleki tamata bokala esi luake kai keu rame eti Eni maka luluaru esi supu kane moneka. Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Mai ite keu lora otoi rebe tamata esi rue kena more kai namake ete ndare mina.” 32 Eleki esi sai kena soa buini lora otoi rebe tamata esi rue kena more.
33 Po tamata bokala esi selu Yesuse kai Eni maka luluaru esi keure, hoko esi rekwa otoi rebe esi keu lokore peneka. Eleki tamata bei pusue kota ete meru esi keue kmalane hoko esi luake akmena bei Yesuse. 34 Kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi rulu bei soa buine, Yesuse Iselu tamata bokala ete mere, eleki Ibeteke be, “Malerekesi! Le tamata rebe esi lomei meru esi supu kuru misete kena iatetuke Sou Misete bei Allare sae mo.” Hoko Yesuse Iatetuke Sou Miseta bokala etesi. 35 Kena kmau peneka, Eni maka luluaru esi lomei loko Yesuse kai esi beteke lokoI be, “Ete meije lau bei henaru kai mei kmau peneka. 36 Hoko Aulake tamata meiju esi keu me hena teanaru leke esi supu manane etesi.”
37 Po Yesuse Ibeteke be, “Suke imi pine imi riluke manane etesi.”
Eleki esi ombe, “Hoko suke ami sabe manane rebe esi beline elake, saelae dinara utuna lua eteiso?”
38 Po Yesuse Itneusi be, “Ete mere roti buai ila mere?”
Esi selue eleki esi ombe, “Roti buai lima kai iane inai lua mei.”
39 Eleki Yesuse Ipletae Eni maka luluaru leke esi ono tamata meru esi rue totoini kena tapuane. 40 Eleki tamata meru esi rue totoini. Toini sesi utune esa, toini sesi butu lima. 41 Yesuse Irana roti buai lima meru kai iana inai lua meru, Ilimese lolete kai Ibeteke trima kasi loko Alla. Eleki Ibire rotiaru, Irilukele ete Eni maka luluaru leke esi larakelu ete tamata meru; kai iana inai luaru larakelu ete pususi ele mere lekwe. 42 Tamata meru esi kane eti esi pila pususi. 43 Eleki Eni maka luluaru esi lupuke manana lesinaru kena sokata butu esa lesini lua penuta. 44 Tamata mokwaia rebe esi kane rotire sie usata lima.
Yesuse Ikeu lelale ndete kwele babai
6:46-56
(Mat. 14:22-36; Yoh. 6:15-21)
45 Pela bei mere eleki Yesuse Iulake Eni maka luluaru esi keu eike kena soa buini lori tlaka tebai ndi Betsaida. Kai kena mere Iulake tamata bokala meru esi leu. 46 Kena Yesuse Iulake tamata meru esi leu peneka, eleki Ikeu lolete ulate bubui kena Ikotie loko Alla. 47 Kena kpetu peneka, soa buini rebe Yesuse Eni maka luluaru esi me kenare endau tlaka tlaije peneka, eleyo Yesuse ruaI Eri nda kmalane sa. 48 Kena Iselu Eni maka luluaru esi sai kena soa buine esi tahaini moneka le balate ktili bei me oasi. Bei mere hoko kasuke olase telu kpeture, Yesuse Ikeu lelale ndete kwele babai lokosi. Kai Ikeu rame saka Iliaise reneka. 49 Po kena esi selu Yesuse Ikeu lelale ndete kwele babai, esi biuwe le esi betinake nitu matale! 50 Le pususi seluI kai hkutukesi titinai.
Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Rila yake! Meije Au! Imi rilami yake!” 51 Eleki Isa lolete soa buine lokosi, kai balate ndene sosoli. Eni maka luluaru esi herane titinai, 52 le Yesuse Iala tamata bokalaru batuke kena roti buai limaru esi nati mosa. Hnauna bei Yesuse esi natie nunu mo.
53 Kena esi ndi teba peneka, eleki esi tati me otoi Genesarete. 54 Kena esi rulu bei soa buine tamata ete meru esi selu be rebe luake mere Yesuse. 55 Hoko esi bala akmete lori lopai papelake otoi mere, eleki kena esi rekwa be Yesuse Ietika mere, esi keri tamata makerakaru kena esi nianaru lokoI. 56 Kena Yesuse Ikeu loko etika neka, me henaru, pise kotaru, esi liku tamata makerakaru lokoI me otoi rebe piasare tamata bokala esi lupuke lomai kenare, kai esi kotie leke tamata makeraka meru esi supu kerike mahabe Eni lapu nanuke esi nuruije neka. Hoko pusue tamata rebe esi kerike Eni lapune nanuke esi nuruije, esi mise bei esi makerake.