7
Lulu Alla Eni lepataru emise lesi bei tamata esi atate
7:1-23
(Mat. 15:1-20)
Kena rebai sae me tamata Parisi toini sae me kai kuru Torata ilaru esi luake bei ndete Yerusaleme loko Yesuse. Esi selu Eni maka lulua leini esi kanere esi koa bala lulu tamata Parisi kai Yahudiaru esi atate mo. Le piasare tamata Parisiaru kai tamata Yahudiaru esi kane mosare suke esi koa bala lulu esi ntuana menaru esi atate mina pine esi kane. Le esi ono lulu esi ntuana menaru esi atate titinai. Kai kena esi leu bei me pasare, esi koa balasi lulu esi atate mina pine kane sa. Kai peraturana maketa bei esi ntuana menaru lekwe rebe esi ono lulu titinai, molupe peraturane kena koa glase, oba, kai taneia rebe onolu bei tembagare. Bei mere hoko tamata Parisiaru kai kuru Torataru esi tneu Yesuse be, “Le mula pine Amu maka luluaru esi ono lulu iteki ntuana menaru esi atate more? Esi kane esi koa bala mo.”
Eleki Yesuse Iralakesi be, “Nabi Yesaya eni lepate loko imire tinai le imi lalemi lua. Nabi Yesaya ibeteke be Alla Eni lepate rebe lekire eombe,
‘Tamata meiju esi holmate Au kena biruisu,
eleyo laleisu lau bei Au.*
Esi kotie loko Aure esi guna sasaisa mo;
esi atetuke tamata eni aturane esi ono saka mere Auku Aturane.’
Alla Eni pletare imi lulue mo le imi lulu tamata esi atate.”
Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi lulu Alla Eni pletaru moneka leke imi lulu tamata eni atate neka.” 10 Musa ibeteke be, “Holmate amamu kai inamu kai sire pine ilepae tiae loko amai kai inai hoko suke isupu hukume matale.” 11 Po imi beteke be, “Sepo sae ibeteke loko eni elake inaiju be saisa rebe suke au rilukele ete amaku kai inakue, au rilukele ete Alla peneka. 12 Hoko imi sebeie tamata mere itapa amai kai inai moneka. 13 Ele mere sakesa kai imi lene loko Alla Eni lepate moneka. Kai imi ono yelu bokala lupe meiju.”
14 Eleki Yesuse Ikoti tamata meru kai Ibeteke lokosi be, “Imi pusumi lene mimise leke nati! 15 Saisa rebe ekusu kena tamata laleije eono tamata mere indopo mo. Po lepata tiae rebe esiri bei tamata biruije eatia tamata mere me Alla oaI le mere bei me lalei.” 16 [Sire pine tlinai me hoko suke ilenele.]
17 Eleki Yesuse Ikeu bei tamata bokala meru kai Ikusu kena luma sae me eleki Eni maka luluaru esi tneuI be, “Kuru, umpama minare esi natire saisa?” 18 Eleki Yesuse Iralakesi be, “Le mula pine imi nati Auku umpama minare more? Suke imi rekwa be saisa neka rebe bei me muli, ekusu tamata laleije, eono tamata mere indopo mo. 19 Le ekusu kena lalei mo po ekusu kena tibuine, eleki namake esiri bei nanakwalaije.” Mere Yesuse Iatetuke be pusue manane kanele yele.
20 Eleki Yesuse Ibeteke lekwe be, “Saisa rebe siri bei tamatare, mere pine eono ruai kai tamata makete lekwe esi ndopo. 21 Le bei me lale, rebe bei tamata lalei, inoake yelu tiae molupe ntasite, ndeane, maka bunu, 22 maka sablia, lemake tamata makete, alenake tamata makete eni tiae, ono saisa neka rebe neune, lale loko tamata makete eni yelu, holmate tamata makete mo, muruke tamata makete le eni tanei, kwakwale, kai boroke. 23 Pusue neuna meiju usiri bei tamata lalei, eleki uono tamata makete indopo.”
Bina sae bei Siro-Fenisia ihlaleke ktili loko Yesuse
7:24-30
(Mat. 15:21-28)
24 Eleki Yesuse Ikeleke bei mere kai Ikeu lope otoi Tiruse. Eleki Ikusu kena luma sae kai Isuka be tamata sae irekwaI mo, po Ikbunire saisa moneka. 25 Bina sae me, ro tiare ekbasae eni nanare ilene kena Yesuse, eleki iluake lokoI kai itatu lope tapele me oaIje, 26 kai ikotie leke Yesuse Isirie ro tiare bei eni nanae binare. Bina mere tamata Yunani, ruelei me otoi Siro-Fenisia. 27 Eleki Yesuse Ibeteke loko bina mere kena umpama be, “Sebeie Auku kwetelaru esi kane mina, po sepo Au rana kwetelaru esi manane eleki rabakele ete asuaru, mere mise mo.”
28 Eleki binare ibeteke loko Yesuse be, “Yele, Tuhane, po asure lekwe ekane manane rebe etetu bei mejare lope tapele neka.”
29 Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Aralake Au mise kuate hoko meije aleu le ro tiare esiri bei amu anare peneka.”
30 Bina mere ileu me luma, iselu eni nanae binare eri ntulu me otoi maka ntulure sa po ro tiare esiri beini peneka.
Yesuse Iono tamata popole rebe moune imise
7:31-37
31 Eleki Yesuse Ikeu bei otoi Tiruse Ikeue Sidone, Isiba lopai tlaka Galilea me otoi Dekapolise. 32 Ete mere tamata esi liku tamata sae loko Yesuse. Ile mere popole kai moune. Esi kotie bei Yesuse leke Itolae balaI kena tamata mere. 33 Eleki Yesuse Ikeu lei bei tamata bokalaru leke ruasi, kai Ikusue bala ubuIje kena tamata mere tlinaje, eleki Itoe kena balaije eleki Ikerike tamata mere meine. 34 Eleki Ilimese lolete lanite, Ineha Eni nasite eleki Iombe, “Efata!” Esi natire be: “Buka!”
35 Eleki tamata mere ilene sosoli kai meine loli kena ilepa, hoko ilepare mise peneka. 36 Yesuse Ibeteke loko tamata rebe esi ete mere be, “Imi alenake rebe minae imi selu Au onore yake!” Masike Ilakesi po esi alenakele ete tamata bokala be Yesuse Iono tamata popole rebe moune imise peneka. 37 Tamata esi herane titinai kai esi beteke be, “Iono saisare mise titinai neka. Tamata popole, Iono ilene kai tamata moune, Iono ilepa.”
* 7:6 Yes. 29:13 7:16 Ayate meije kena Alkitape sou Yunani akmenaru sae mo.