8
Yesuse Iala tamata usata ata lesi
8:1-10
(Mat. 15:32-39)
Lomei takwali mo, tamata bokala esi luake loko Yesuse leneka. Eleki kena esi manane sae moneka, Yesuse Ikoti Eni maka luluaru kai Ibeteke lokosi be, “Tamata meiju, malerekesi le esi lulu Au petua telu kena esi lene Sou Misete peneka, po esi manane sae moneka. Sepo Au ulake esi leu kena meije, namake klolikesi me lalane tlai, le sie meru leini esi luake bei lauke.”
Eleki Eni maka luluaru esi ralakeNi be, “Tuhane, meije ite kena otoi malene hoko manane kena pusue tamata meiju esi kanere sae mo.”
Po Yesuse Itneusi be, “Imi roti buai ila ete mere?”
Eleki Eni maka luluaru esi ralakeNi be, “Buai itu mei.”
Yesuse Iulake tamata meru esi rue mpe tapele. Eleki Irana rotiaru, Ikotie trima kasi bei Alla, Ibire rotiaru kai Irilukelu ete Eni maka luluaru leke esi larakelu ete tamata meru, hoko Eni maka luluaru esi larake etesi. Esi iana tona inai ilaru lekwe. Yesuse Ikotie Alla Iriluke misete kenalu eleki Iulake Eni maka luluaru esi larakelu ete tamata meru. Tamata meru esi kane eti esi pila. Eleki Eni maka luluaru esi lupuke roti lesinu kena sokata itu penuta. Tamata meru kasuke sie usata ata. Eleki Yesuse Iulake esi leu. 10 Eleki Isa kena soa buini kai Eni maka luluaru eleki esi sai lopai otoi Dalmanuta.
Tamata Parisiaru esi kotie Yesuse Iono tanda bei Alla
8:11-13
(Mat. 16:1-4)
11 Eleki tamata Parisiaru esi luake loko Yesuse kai esi tneu yelu bokala lokoI leke esi nikwa Eni salale. Esi beteke lokoI be, “Kuru, Aaseluke kbasa bei Alla ete ami mina leke ami rekwa be Aluake bei Alla.” 12 Eleki Yesuse Inasi takwali toto kai Ibeteke lokosi be, “KaplaleKu le imi titinai le imi kotie Au aseluke kbasa bei Alla ete imi. Imi lene mimise! Au aseluke tanda bei Alla ete imi tamata rebai meije mo.”
13 Eleki Yesuse Ikeu beisi, Isa suike kena soa buine, eleki esi sai lopai teba.
Yesuse Iahnau leke keta bei tamata Parisi kai Herodese esi hnaunaru
8:14-21
(Mat. 16:5-12)
14 Eleki takwali mo Eni maka luluaru esi beteke be, “Ami nete liku roti mo! Meije batuke roti buai esa mei.” 15 Eleki Yesuse Ianetesi be, “Imi raka mimise kai keta bei tamata Parisiaru kai Herodese esi ragire*. 16 Eleki Eni maka luluaru esi beteke loko lomai be, “Yesuse Ibeteke ele mere le ite nete liku roti more piseo?” 17 Po Yesuse Irekwa saisa rebe esi lepaele peneka, eleki Ibeteke lokosi be, “Le mula pine imi lepa loko lomai be imi nete liku roti more? Imi nati Au atetuke mise mosa piseo? Imi hlaleke nunu mo be Auku kbasare bei Alla. 18 Matainami me po imi selu mo, tlinami me po imi lene mo. Imi nete sa pibe moneka? 19 Kena Au ala tamata usata lima kena roti buai limaru, imi lupuke esi lesine kena sokata ila upenure?” Esi ralake be, “Butu esa lesini lua.” 20 Kai Ibeteke lekwe be, “Kena Au ala tamata usata ata kena roti buai iture, imi lupuke esi lesine kena sokata ila?” Eni maka luluaru esi ralakeNi be, “Sokata itu.” 21 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi nati Auku kbasare mosa moyo?”
Yesuse Iono tamata matapolale sae me Betsaida imise
8:22-26
22 Eleki Yesuse esi luake me Betsaida. Eleki tamata esi liku tamata matapolale sae loko Yesuse kai esi kotie bei Yesuse leke Ikerikeni mina. 23 Yesuse Ikerike tamata matapolale mere balaije kai Ikerini me hena mulini. Eleki Itoe tamata mere mataije kai Itolae balaIje kena mataije, kai Itneui be, “Asupu selu sasaisa peneko?”
24 Tamata mere ilimese sapa oai kai ibeteke lokoI be, “Au selu tamata esi keu lori lopai po selusi saka ai aini.”
25 Eleki Yesuse Itolae balaIje suike kena matainaiju, hoko tamata mere isupu selu titinai kai mataije mise pene. Hoko isupu selu pusue yelu mise peneka. 26 Mere pela eleki Yesuse Iulake tamata mere ileu me luma po Ibeteke lokoi be, “Aleure keue hena lalei yake, leke alenake saisa rebe eono ete ale meije yake.”
Petruse inaku be Alla Iulake Yesuse
8:27-30
(Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21)
27 Yesuse kai Eni maka luluaru esi siba lolete hena rebe ume kota Kaesarea Pilipi keholire. Kena esi me lalane tlaije, Yesuse Itneusi be, “Tamata esi beteke be Aure sire?”
28 Eleki esi ralakeNi be, “Tamata leini me esi beteke be Alere Yohanese maka baptise; tamata maketa lekwe esi beteke be Ale Elia; kai tamata maketa lekwe esi beteke be Ale tamata sae bei nabiaru.”
29 Eleki Yesuse Itneusi be, “Po imi beteke be Aure sire?”
Petruse iralakeNi be, “Ale Alla IulakeMu kena ono misete ete tamata!”
30 Po Yesuse Ilakesi titinai be, “Alenake Au ete tamata makete yake.”
Yesuse Ibeteke be lau mo Imata neka
8:31-9:1
(Mat. 16:21-28; Luk. 9:22-27)
31 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Au, Tamata Eni Nanae, Au supu susate elake eleki Yahudiaru esi elakaru, imama elakaru kai kuru Torataru esi suka Au mo. Eleki Au supu bunu po ele petu luare Au kwana suike.” 32 Yesuse Ibeteke ntoli ete Eni maka luluaru, hoko Petruse ikeu leI toto kai ilakeNi. 33 Po Yesuse Ihali suike loko Eni maka luluaru kai Inasuke Petruse be, “Heti beiKu! Ale saka ro tiaru esi elake, le anoake loko saisa rebe Alla Inoakele mo po loko saisa rebe tamata inoakele neka.”
34 Eleki Yesuse Ikoti tamata bokala rebe esi me sakesa kai Eni maka luluaru ete mere eleki Ibeteke be, “Imi lulu Au kai lalemi ndina. Masike imi suka mo, po Alla Isuka hoko lalemi kera po imi lulu Au neka. Masike esi bunu imi saka esi paku imi kena aitutine po mula mo, lulu Au rame neka. 35 Le sepo imi suka lulu Au mo leke mata yake, hoko imi rue kai Alla eti pela mo. Po sepo imi suka kena mata le imi lulu Au kai lepae Sou Misete bei Alla ete tamata maketa, imi rue kai Alla eti pela. 36 Le masike tamata isupu pusue yelu mei nusa meije po kena imatare, isupu rue kai Alla mo, hoko yelu meru esi guna sae etei moneka. 37 Hoko rue kai Alla eti pelare sae isupu selie kena sasaisa mo. 38 Le sepo sire pine iasomi le ilulu Au kai Auku lepataru me tamata rebe esi lene loko Alla more kai tamata dosa rebai meije, hoko Au, Tamata Eni Nanare lekwe asomi le tamata mere, kena Au luake suike le AmaKu Eni kbasa elake sakesa kai malekata rebe esi dosa sae more.”
* 8:15 Kena Mat. 16:5-12 ebeteke Yesuse Ipake ragi ete meije le ragi mere saka tamata Parisi kai Herodese esi lepata ete tamata Yahudi leke lulu esi atate po lulu Tuhane Eni lepataru yake.