2
1-2 Akngeyel ayenh thwenek, ayeng alhetyek Jerusalem-warl. Aherrety 14-penh ayeng Jerusalem-warl alhek arrpemarl. Atha Barnabas-then, Titus-then atnwenhek, atha tyaty Jerusalem-areny atyetyart-rnem awetyek, nthakenharl rernem atyeng angkem, mwerr apek, arrangkw apek. Ayeng ikwer-rnem ilelhek, “Ayeng ingwer-rnem-warl alhetyek, angka mwerr-angker Jesus-akert atha ilerl-apayntetyek.”
Titus-el Greek-kenh-angkwarr apentenh, Jew-kenh-angkwarr aylpey-angenh, akwerrp-antey. Atyetyartel-rnem renh menty tyarlewek, artweweny-antey. Ingwer-rnem apetyek, ingkart-arrpantey, angka irrtywerremel anwekantherr ilerl-apayntetyek, anwernenhantherr angkepiletyek-arrpantey irrtywerremel, ikwer-rnemant-anem anwantherr awelhetyek. Angka amperl ilpertiley-angker rernemey! Arraty-arrpantey rernem ilelhek. Rernem angkek, “Jew artwernem-kenh-angkwarr-tangkwel aylpetyek, arrantherr akwerterrp-antey alhewer ingkartirrey-angenh. Alakenh-angkwarr arrantherr aylpem, Jesus Christ arraty apenterl-ayntetyek.” Anwantherr ikwer-rnem awelhey-angenharl, Jesus-kenh-angkwarrant apentetyek, arrekantherr angka mwerr-angker arraty iletyek. Ingwerel-rnem atyetyart ilkwarrpantey renh-rnem antwenh. Akngeyel renh-rnem areyel, arrangkwarl. Rernem ayenh menty tyarlewek, atha ingwer-rnem Jew-weny-rnem akalty-anthayntetyek. Ikwer-penh, rernem ayenh kel iterl-arek-anem, Akngeyelarl ayenh thwenek, atha Jesus-kenh angka ingwer-rnemek ilerl-apayntetyek, arraty-angkwarr, Peter-el Jew-rnemek angka arraty-angkwarr arrwekel ilerl-apenh-apeny. Ingkartel Peter renh angkakert thwenek Jew-rnem-warl. Alakenh-apeny ra ayenh angkakert thwenek ingwer-rnem-warl-anemarl, Jew-weny-rnem-warl. James-then Peter-then John-then rernem akwel atyetyart anenh tyaty-areny-rnemek. Rernem Jew-rnem-warlant angkakert alhek. Aylernanth ingwer-rnem-warl angkakert alhetyek. Alakenh-anyem rernem aylernekanth kel inkwerelhek Barnabas-then, Akngeyelarl aylernanthenh thwenek ingwer-rnem-warl alhetyek. 10 Atyetyart rernem angka anyent-angkwarrant aylernekanth ilek, Jerusalem-areny man-weny-rnemant arntarnt-arayntetyek. Kel ayeng alakenh-anyem ayeng iterrek arrpemarl.
Peter ra apmwelhilek
11-14 Peter-el amern arlkwenh Jew-weny-rnem-itwek, apmer Antioch-itwek. Ikwer-penhan James-el Jew tyaty-areny irrpety thwenek apmer Antioch-warl. Ra renh-rnem aremel Peter ra aterirrek, ikwer-rnem-kety, ipmelhek-anem. Peter arlkarirrek, ingwer-rnem-kety amentirrek-anem, Jew-rnemel renh iltekerr. Ra ingwer-rnem-itwek amern arlkwey-angenh anenh. Ra Jew ingwer-rnem ilek, ingwer-rnem-itwek amern arlkwey-angenh aney-alhetyek. Atha renh arraty ilek ingkerrenh-itwek, rarl apmwangkwarr ingkerrenh akalty-anthenh, “Peter, ntwan Jew-kenh-angkwarr apenteyel angath-anteyarl. Ntwa ingwer-rnem iley-angenh, rernem Jew-rnem-apeny anetyek. Amern alhewer arlkwayntetyek ingwer-rnem-itwek arlkarirrey-angenh. Alakenh-anyem Ingkart-kenh-angkwarr aynteyel. 15 Anwantherr ingkerrenhel Jew-rnem-angkwarr apentenh akelyankel. 16 Anwantherr Akngey-angkwarr arraty anem, Jesus Christ renhant apententy, Jew-kenh-angkwarr-weny. Anwantherr Jesus renhant tnakenty, Akngey anwekantherr inkwerelhemarl. Jew-kenh angkangkwarr ywarnarl anwantherr arrkernelheyel-kety, anwantherr arraty-angkwarr apentetyek. 17 Anwantherr Jew-rnem arrkernelhenh, Akngey-kenh-angkwarr apentetyek. Anwantherrap apmwakert-antey ingkerrenharl aneyel! Anwantherr apmwangkwarr alhey-angenh Christ-kenh-angkwarran. Arrangkw! Anantherr Jew-kenh-angkwarr apententy, anwantherrap arrangkwarl. Christ-kenh-angkwarr apententy, anwantherrap arraty Akngey-angkwarr aneman. 18 Ntwa Jew-kenh angkarl angkep apententy, nga Akngey-angkwarr-kety apmwelhilemarl. Ingwer-rnem-itwek amern arlkwetyek alhewerarl, Jesus apenterl-ayntetyek, alakenh mwerrarl. 19 Atha renh-rnem kel apentey-angenh. Christ-kenh anyent-angkwarr atha apentem alhewer. Ayeng ipmelhem Jew-rnem-kenh angka apentekerr. 20 Kel ayeng Jesus Christ-warl anyentirrek. Alakenh-anyem ayeng iteth aneyenh intem-antey. Atha Akngey-kenh alerikw tnakeyel, rarl atyeng ilkelheyel, atyeng katy ilwek, apmwa atyengety iwetyek. 21 Ayeng nthakenh ikwerety intwemelirrey-angenh, rarl atyeng katy ilwek, ayenh itethiletyek. Jew-kenh-angkwarr anwantherr Akngeyek arratyirretyek-arrpantey arrkernelhenty, Jesus anwekantherr arrkent-apeny ilwek, arrangkwarl. Atha Jesus ikwerenh-angkwarr apentetyek intem-antey.”