3
Jesus renh tnakenty, Akngey-angkwarr anem
Galatia-areny, arrantherr arwengk ingkerrenh! Kel atha arrenhantherr aketh innga Jesus Christ-penh akalty-anthek, rarl arwerl iylpeyl-atherrel ilwek-penh. Ingwerentyel arrenhantherr ilpertilekan, Akngey-kety angkepirretyek? Rernem Jesus renh tnakenh, Akngeyel Itnweng thwenekarl, angka arrwekeleny Jew-kenh-angkwarr-weny. Arrantherr angkepirrek Akngey-kenh Itnweng-kety. Nthakenh arrantherr ahern-areny-kenh-angkwarr apenteyel? Arrkent arwarl arrantherr angkepirrek Akngey-kenh angkek mwerranty awelhekerr. Arrantherr Christ-ekant awelhenh, Akngeyel kel Itnweng renh thwenek, arrenhantherr rlterrkiletyek. Moses-kenh-angkwarr arrangkwarl!
Akngey-kenh angka alakenh aynteyel: Abraham-ant Akngeyek inkwerelhemel awelhek, Akngeyel renh artwa arraty innga arek, rarl Akngeyek awelhenh. Alakenh-anyem iterrenherr-arey, arrantherr Akngeyek awelhenty, arrantherr Akngey-angkwarr arraty anem Abraham Akngey-angkwarr arraty anenh-apeny. Akngey-kenh pip alakenh aynteyel: awank-akerr Akngeyel Abraham renh arrwekel ilek, ra alethang-rnem itethiletyek, rernem ikwer awelhenty. Alakenh Akngeyel Abraham arrwekel alhelek, “Ngkwenh-rnem-angkwarr angka atyenh arlpimpirreyenh apmer arrpanenhel, ingkerrenhel ayenh iterl-arayntetyek.” Abraham rarl Akngey renh arrwekel tnakek-apeny, ingkern-penh-rnemel renh tnaketyek arrpemarl. Akngeyel ingkern-penh-rneman ingkerrenh arntarnt-arem arrpemarl, Abraham renh arntarnt-arenh-apeny arrpemarl.
Jew-kenh-angkwarr apentey-angenh
10 Jew-kenh-angkwarr anwantherr ywarn arrkernelheyel, Akngey-angkwarr arratyirretyek-arrpantey. Moses-kenh angka arrwekeleny aynteyel: “Jew-kenh-angkwarr ntwa arraty apentetyek-arrpantey arrkernelhem, Akngeyelarlap ngenh arntety antheman. Alakenh-anyem aynteman ra.” 11 Jew-kenh-angkwarr anwantherr ywarn arrkernelheyel, Akngey-angkwarr arraty anetyek. Angka Akngey-kenh alakenh aynteyel: “Akngeyekant rernem awelhenty, rernem Akngey-angkwarr arraty anem. Akngeyel renh-rnem ingkerrenh ipmepenh itethilem.” 12 Jew-kenh-angkwarr ingwer-rnem iteth anetyek arrkernelheyel, Akngey-kenh arrwekeleny angkek awelhey-angenh. Jew-kenh-angkwarr anwantherr Akngey-kenh angkek ywarnarl awelheyel-kety. Jew-kenh angkel anwantherr iteth aney-angenh, Akngey-kenh-angkwarrantarl anwantherr itethan anem. 13 Jesus-el anwenhantherr itethilek, ra arwerl-itwel ilwekel. Akngeyel renh menty anthek, ra anwekantherr katy ilwetyek, anwenhantherr itethiletyek. Akngey-kenh angka arrwekeleny arrwekel ayntekarl, “Ingwerenty apek arwerl-warl atanthenty, Akngeyel renh arntety anthem.” Akngeyel anwenhantherr arntety anthey-angenh, Jesus-el anwekantherr katy ilwek arrkngert, apmwakert ingkerrenhek, apmwa anwekantherrety iwetyek, anwenhantherr mwerriletyek, itethiletyek. 14 Jesus Christ ra arwerl iylpeyl-atherrel ilwek ingkerrenhek. Ra iwerr mpwarek ingkerrenhek, apmer arrpanenhek. Akngey-kenh angka arlpimpirrek apmer arrpanenh-warl, Akngey rarl Abraham arrwekel alhelek-angkwarr-antey. Anwantherr Jesus renh tnakenty, Akngeyel-anem Itnweng impen ikwerenh anwekantherr-warl arrernem.
Angka arrwekeleny Akngey-kenh
15 Atyenh-rnemay, atha arrenhantherr ahern-areny-kenh-angkwarr arrekantherr anayntiley. Nthakenh iparey-angenh. Alakenh-anyem akngey-kenh arrengey-kenh angka aynteyel arrwekeleny-kenh. Ywerrey-angenh, arrangkw, aleyarl aynteyel. 16 Alakenh-anyem Ingkartel Abraham renh alhelek, anyent impen ikwerenh thwenetyek, rernem ikwer-angkwarr Christ-angkwarr anyentirretyek. Alakenh angka arrwekeleny aynteyel. Akngey-kenh angka alakenh aynteyel, iparey-angenh arrangkw, ywerrey-angenh. 17-18 Angka renhey-antey Akngeyel Abraham arrwekel alhelek. Aherrety 430-penh Akngeyel angka ingwer arrernek, Moses-warl, ingkern-theyarl. Akngeyel Abraham renh alhelek, ikwerenh-rnem arntarnt-aretyek, rernem renh tnakenty. Angka arrwekeleny nthakenh iparey-angenh, akngartewey-angenh. Arratyam-arraty Akngey-kenh angka nhenh aynteyel, ywerretyek arrangkw, intem-antey aynteyel, aleyan aynteyel-antey. 19 Akngeyel angka ikwerenh Moses-anem anthek, rernem apmwewarl irrekerr, rernem arraty-angkwarr anetyek, mwerr-angkwarr iterl-arelhetyek, rernem apmwakert aneyel, anyent impen ranem aremirreyek-atwety. Anyent renhey-antey, Abraham-arl alhelek. Irrwerl-areny-rnemel angka Moses renh anthek. Moses-el angka arrernek ingkerrenhek, rernem apenterl-ayntetyek. 20 Angkakert renh ikwer-rnem-warl thwenem, Akngey rantey Abraham renh alhelek, ra renh angkakert-angkwarr alheley-angenh. 21 Angka impen anwantherr apentetyek, Akngeyel Abraham renh arrwekel alhelek. Anwantherr Jew-kenh angka ingkerrenhek ywarn awelheyel. 22 Akngey-kenh angka arrwekeleny aynteyel, ingkerrenh apmwakert aneyel. Rernem apek Jesus renh tnakenty, ikwer-angkwarr arraty anetyek, Akngeyel Abraham alhelek-apeny. Akngeyel Abraham renh artwa arraty arek, rarl Akngeyek awelhenh.
Alakenh ilwey-angenh, Jesus renh tnakenty
23 Jesus ra apetyey-angenh-antey, anwantherr Moses-kenh angka arrwekeleny-akert anenh. Angka arrwekeleny atyetyart-apeny anwekantherr anenh. 24 Angka arrwekeleny anwantherr apentenh, Christ ra apetyetyek-atwety. Ikwer-penh Christ ra apetyek, anwantherr anem Akngey-angkwarr arraty anetyek, anwantherr Christ renh tnakentyel. 25 Lyert anwantherr Christ tnakem-anem. Aleyan angka arrwekeleny anwekantherr atyetyart aney-angenh-anem. 26 Aley anwantherr Akngey-kenh alerikw-anemarl, arrantherrarl Jesus renh-anem apententy. 27 Baptise inentyel arrantherr Christ-angkwarr anyentirrem, arrantherr Christ-kenh-rnem ingkerrenh. 28 Arrantherr anyentirrekarl ingkerrenh-anem anem. Alakenh-anyem arrantherr ingkerrenh-antey anyent-anem, Jew-rnem-then Greek-rnem-then warrkenh-rnem-then atyetyart-rnem-then artwernem-then arelh-rnem-then. 29 Arrantherr apek Jesus Christ-kenh, aleyan arrantherr Abraham-kenh-rnem arrpemarl, anyent-angkwarr apenteyel. Akngeyel arrenhantherr alhelek, arrenhantherr arntarnt-aretyek arrpemarl, rarl artwamp Abraham renh-tangkwel alhelek-apeny, renh arntarnt-aretyek.