5
Christ-el ingkerrenh anyentelhileyel, rernem arraty anetyek
Christ-el anwenhantherr anyentelhilek, arrantherr ikwerenh-angkwarr, alhewer anayntetyek. Jew-rnem-angkwarr apentey-angenh. Jew artwernem-kenh-angkwarr aylpenty, Christ-kenh-angkwarr-kety anwantherr amentirrem. Christ-kenh-angkwarran arrangkwarl. Arrantherr Jew-kenh-angkwarr angka apententy, arrantherrap angka ingkerrenh-anem apentetyek, ywerreyek-atwety. Jew-kenh-angkwarrarl aylpenty, arrantherr arraty Akngey-angkwarr aney-angenh. Christ-angkwarr-kety arrantherr amentirrekerr impen-kety, Akngeyel arrenhantherr arntarnt-arey-angenh anekerr. Anwantherr Jesus renh tnakenty, Itnweng Rlwartel anwenhantherr akalty-anthemarl, anwantherr arraty Akngey-angkwarr anayntetyek. Jew artwekenh-angkwarr aylpetyek arrangkwan. Alakenh-anyem angka impen ra aynteyel, anwantherr Jesus-angkwarrant apentetyek, ingkerrenh arntarnt-arayntetyek.
Aray, arrantherr mwerr-angkwarr apentenh. Angwenhel arrenhantherr ilpertilekan. Akngeyel arrenhantherr rlwanekarl, arrantherr ikwerenh-rnem anetyek. Ra anyent ikwerenh thweney-angenh arrangkwarl, apmwangkwarr arenhantherr akalty-anthetyek. Amern arlwariley-angker anyentel amern akngerr mpwarey-angker-apeny, artwa ahelengkw anyentel apek akngerr ilpertilem, ikwerenh-angkwarr apentetyek, Akngey-angkwarr apentekerr. Iylarnem ingkerrenh-anem atwerretyek, ilterretyek. 10 Arrantherr Ingkart-kenh-rnemarl. Arrantherr atyengant awelhetyek, ingwerek awelhey-angenh. Ingwerenty arrkernelhenty, arrenhantherr ilpertiletyek, Akngey-angkwarr apentekerr, Akngeyel renh arntety antheyenh. 11 Atyenh-rnem, ingwer-rneman atyeng iterreyel, atha Jew-kenh-angkwarr akaltyilerl-anenty-arrpantey, rernem aylpetyek Jew artwernem-kenh-angkwarr. Jew-rnemel ayenh atwetyek alwerneyel, atharl ingwer-rnem akalty-anthek, Jesus rarl ilwek anwekantherr ingkerrenhek. Anwantherr Jesus-kenh-angkwarrant apentetyek, Jew-angkwarr-weny. 12 Rernem arrenhantherr ipmey-areny, Jew-rnem-kenh apmwangkwarran aleth apentekerr. 13 Ingwer-rnem iterreyel Ingkart-kenh-angkwarr-arrpantey, ingwer-rnem arntarnt-arey-angenh anayntetyek, arwa alhewer amentewarl alhayntetyek. Alakenh apmwangkwarr alhey-angenh, ingwer-rnem arntarnt-arayntetyek. 14 Akngeyel anwekantherr angka arraty ileyel, impen. Akngey-kenh angka alakenh aynteyel, arrantherr ingkerrenh mwerrant-arey anayntetyek, Akngey-kenh-angkwarr. 15 Arrantherr ilterrerl-anenty, atwerrerl-anenty, arrantherr Akngey-kety intem-antey amentirremarl.
Anantherr ament-warl alhey-angenh, Itnweng Akngey-kenh apentetyek
16 Alakenh-anyem atha arrenhantherr ileyel, arrantherr Akngey-kenh Itnwengek awelhetyek, ament-warl alhey-angenh. 17 Apmwangkwarr-then Akngey-kenh Itnweng-angkwarr-then amentant-atherr aynteyel. 18 Itnwengek awelhenty, ahern-areny-kenh angkek awelhey-angenh. Akngey-kenh Itnweng atyetyart arrekantherr aneyel, arrenhantherr arraty-angkwarr akalty-anthetyek. 19 Ingwer-rnemel apmwangkwarr apententy, anew ingwer-kenh ingwerl-anem ilpertilem, apmwangkwarr iterreyel, mwerr-angkwarr-kety iylpelirrem, 20-21 Ingwer-rnem ingkart-arrpantey-rnem apentem, ingwer-rnem arlkarirrem ingwer-rnem-kety, ingkerrenh-they amentirrem. Ingwer-rnem alharlkwerrem, ingwer-rnem ahelirrem ingwer-rnemek, ingwer-rnem ampwal-rnem rakerrem, ingwer-rnem terangk irrem. Rernemap Ingkart apentey-angenh, rernem nthakenh Akngey-kenh apmer-warl aylpey-angenh. 22 Akngey-kenh Itnweng-akert-rnem ingkerrenh irrkngerney aneyel, mwerr aneyel, ingwer-rnemek awelheyel. Rernem iylpareth aneyel, ingwer-rnemek amperrngirremel. 23 Rernem arternp aneyel mwerr-angkwarr, tnakelhey-angenh. Ingwer-rnem arrekantherr nthakenh arrkngert angkey-angenh, arrantherr mwerrant-arey anayntetyek. 24 Jesus ilwek apmwa arrekantherrety irrarlketyek, ywerrelhiletyek. Arrantherr Christ Jesus-warl anyentirrek. Ra apmwa arrekantherrety ywerrelhilek. 25 Akngey-kenh Itnweng anwekantherr-warl antelhek, anwantherr ikwerenh-angkwarr apentetyek intem-antey. 26 Anwantherr tnakelhey-angenh anetyek, ingwer-rnem-kety arlkarirrey-angenh anetyek, ingwer-rnem alharlkwey-angenh anetyek.