6
Ingkerrenh arntarnt-araynta
Atyenh-rnem, ingwerenty apek apmwangkwarr alhenty, arrantherr renh mwantyel Akngey-warl-athek angkemel, angkepiletyek. Arrantherr arntarnt-arelhetyek arrpemarl, arrentyel arrenhantherr arrkernekerr. Anantherr Ingkart-kenh-angkwarr ingwer-rnem arntarnt-arayntetyek, alakenh Christ-elarl ilek-angkwarr-antey. Nga mwerr-arrpantey tnakelhenty ingwer-rnem-warl, ngap irrtywerremel ilelheyel. Akngey-kenh-angkwarr ntwa mwerr arntarnt-arayntetyek, ingwer-rnemek tnakelhey-angenh anayntetyek. Akngeyel anwenhantherrenh ayerneyenh anyentarl-anyentarl. Arrantherr Akngey-kenh angkakert arntarnt-arayntetyek, ilek-ilek anthayntetyek, man anthayntetyek Akngey-kenh-angkwarr. 7-8 Apmwel-areth iterrey-angenh, Akngeyel aketh-antey areyel-kety. Ngarl apmwangkwarr alhenty, apmwel-aretharlap ngkweng aneman. Nga apmwangkwarr alhenty, Akngey ngkwengety menty ipmelheyenh. Nga Akngey-kenh Itnwengek awelhenty, ngap iteth intem-antey aneyenh. Arrantherr ipmelhey-angel, ingwer-rnem arntarnt-arayntetyek intem-antey. Akngeyel arrenhantherrenh arntarnt-areyenh arrpemarl ipmelhey-angenh. Arlta ingkernel Akngeyel arrenhantherrenh atnyeneyenh. 10 Alakenh-anyem, anwantherr ingwer-rnem arntarnt-arayntetyek. Ingkart-areny-rnem impen arntarnt-arayntetyek.
Paul-el renh-rnem artwerileyel anyent-inger-antey
11 Arrantherr alhengk-areyel pip nhenh reytemilemel, atharl anyentelant pip nhenh-warl ingkwernek, itna ilkwernem iltya atyenhel ingkwernek. 12-13 Jesus Christ arwerl iylpeyl-atherrel ilwek. Rernem angka Jesus-akert akalty-anthey-angenh, ingwer-rnem ahelirrekerr. Rernem Jew-rnem-kenh-angkwarrant akalty-antheyel. Rernem Jew-kenh angka angath-antey apenteyel, Jew artwernem-kenh-angkwarrant. Rernem ilkelheyel, arrantherr Jew artwernem-kenh-angkwarr apentetyek, rernem atyetyart ilkwarrpantey anetyek. 14 Ayeng tnakelhey-angenh, atharl Jesus Christ anyentant tnakeyel, rarl arwerl iylpeyl-atherrel anwekantherr ilwek. Ra anyentant aketh anayntelhilek. Ayeng ahern-arenyek awelhey-angenh, arrangkw. 15 Ingwer-rnemel apenteyel Jew artwernem-kenh-angkwarr. Ahern-areny-kenh angka arwarl, arrangkwarl. Christ-kenh-angkwarr anwantherr apentetyek arraty. Angka impeney-antey nhanyem, Akngeyelant anwenhantherr kel lyertenyilemarl. 16 Arrantherr angka nhenhek awelhenty, arrantherr Akngey-kenh-rnem ingkerrenh anem. Akngey ranem arrekingkerr mwerr-angkwarr anayntelhileyenh, Ingkart-areny ingwer-rnemek-then. 17 Arlka ayeng arlety-angketyarr, ayenharl atwek ingwer-rnemel, atharl Jesus Christ-kenh angka ilerl-apenh. Alakenh-anyem rernem ayenh iterl-aremer, rernem atyeng irrpelthirrey-angenh anetyek, ayeng innga Jesus-kenh angkakert. Arrantherr atyeng awelh-ayntetyek. 18 Athanem Jesus Christ ayernem, ra arrenhantherr arntarnt-aretyek. Amen.