2
Artwa Akngey-wetyarl arlkarerreyel apmwa inngakert
Anewantherrenh-rnemay! Angka nhenh anantherr ilew arrewantherr, Jesus-arl apetyeyenh-akert angkep. Anantherr ilew, rarl anenhantherrenh akarreleyenh ikwer-warl ingkerrenh. Angka nhenhanap arrantherr iterl-areyelarl.
Angka ingwer nhenhew-anem awelhenh-arey. Ingwerentyan apal alakenharl angkem, “Paul-rnemarl anenheng-areyan anewantherr-itwel, Inweng Mwerr-angker ikwer-rnem-angkwarr alakenh angkew, ‘Jesus-an kel weth-antey apetyew ahern nhewarl.’ ” Ingweran alakenh apal angkem, “Atha awew, Paul alakenh angkenty, ‘Jesus-an kel weth-antey apetyew ahern nhewarl.’ ” Ingwer-anemarl alakenh apal angkem, “Paul-rneman akwel pip-angkwarr angkew, ‘Jesus-an kel weth-antey apetyew ahern nhewarl.’ ” Arrantherr awem, alakenh ingwerenty angkenty, ilpertelelherrey-angenh. Artewenty iterrey-angenh. Menty awelhey-angenh ikwer irrtywerreyelarlew. Anantherran alakenh angkey-angenh, arrangkw.
Ran alakenh aynteyenh, Jesus apetyeyew-alentyan angkep. Akngerr ingwer-rneman angkeperreyenh-tangkwel Akngey-wety. Anyentan aremerreyenh itnan “Artwa Akngey-wetyarl arlkarerreyel apmwa innga”. 4-12 Arrantherr iterl-aremer, anantherrarl angka ikwer-akert ilenh arrwekel-antey, arrewantherr-itwelarl anenheng-arey. Aleyan akngerran apmwel-ayeth aneyel, Akngeyew awelhey-angenh. Apmwa ingwerentyelan renh-rnem apmweleyel, apmwel-ayeth aneyew. Renhap iterl-arey-angenh anantherr. Irrtyertel aneyel. Ingwerentyan arrngert aneyel ikwer aleyan, ra akngerr apmwelewerr innganem. Ingwer-ingweran artwa apmwa ra irrtyert-aney-angenh-anemarl, rap arwapeny aremerreyelpeyenh. Aleyan arrngert-antey ikwer aynteyel, nthakenh ra aremerreyelpey-angenh-antey, arrangkw-antey. Arrantherran iterl-areyel anyent, rarl arrngert aneyel ikwer. Akngeyelantap arltan rlwaneyenh artwa apmwa ikwer, rarl aremerreyenhewan. Arlta ikwerel Akngeyel tyarleweyenh-anem, artwa rap aremerreyenh-anem. Rarl aremerreyenhel, ilek-ilek lwewarrerneyenh arrenty Satan-wenh arawerrng apmwakertel. Rap aylpeyenh Akngey-wenh tyaty ilkwewarl, rap anerl-aneyenh alakenh angkerl-aneyenh, “Akngerr ingwer-rneman kwenerrem ampwal ahern nhenh-areny-rnemew. Arrangkwarlap yanh-rneman. Akngey irrwerl-arenyanap arrangkw arrpemarl. Ayengant ilkwa innga ingkerr-angkwarr. Atyengant-anem ingkerr kwenerremer, atyengant awelhemel.” Rap irrtywerremelarl ilerl-aneyenh akngerrew, apalelap renh apenteyenh ilkwarrpantey. Rerneman awelhemer angka mwerr-angker Akngey-wenhew, ikwerant iterremel. Alakenh iterrentyan ikwer-itwelap intem-antey aney-alpem. Arrangkwarlap rerneman! Ikwer iterrey-angenh rernem, Akngeyel rap ilperteleyenharl renh-rnem. Artwa apmwa ikwerant-anem rernem awelherl-aneyenh, rarl irrtywerremel ilerl-aneyenhew. Rernemap apmwel-ayethant-anem inkwerelhemel apenteyenh, iylpelant-anem awerl-aneyenh angka Akngey-wenh inngan.
Ikwer-penhap ingwer-ingwer Jesus angkep apetyeyenh, amparrkemel arawerrng ilkwakert. Rap artwa apmwa renh pewelemel atweyenh ipmew-antey. Akngeyelap renh iweyenh-anem rwa ilkwewarl, intemarl ampeyel-warl. Rap ayerneyneyenh-anem ingkerrenh court-emelemel. Artwa apmwarl apentenh-rneman rap renh-rnem apmwa antweyenh, irrentemel intem-antey.
Akngey rlterrkel-antey apent-aynteyew, ipmelhey-angenhel
13 Arrantherran Akngey-wetyarl angkeperrem-rnem-apeny-wenyarl, arrangkwarl. Akngeyan arrewantherr ilkelheyel artewenty, intem-anteyap anantherr nakaynteyewan renh. Rarl ayerrpelew arrwekel-antey arrenhantherrenh, ikwerenh-rnem anaynteyew, rarl ahern-then alker-then arnwarnenheng-arey. Inweng ikwerenh arrewantherr anthemel ra ayerrpelew arrenhantherrenh, apmwa irrarlkeyew. Ra alakenh mpwarew, arrantherrarl angka ikwerenhew awelhew, arraty-angkwarr apentemel. 14 Ya, ra anenhantherrenh ilanthew, angka mwerr-angker arrewantherr ileyew. Rap ilkelheyel, Jesus-apeny arrantherr anaynteyew intem, aney-alpeyew-anem ikwer-itwel intem-antey. 15 Angka ikwerenhew mwanty-antey iterr-aynteyew, anantherrarl ilenhew weth. Pip angkakert wethew mwanty arrpemarl iterr-aynteyew. Angka ikwer awelheyn-aynteyew intem-antey.
16-17 Jesus Aynikw ikwerenhel-then ratherr arntarnt-arem anenhantherrenh ingkerrenh. Akngeyel rlterrkelem irrngerney-anthemel. Alakenh-anyemap anantherr inkwerelhemel arntarnt-arelh-aynteyewan Jesus ikwer. Ran arrwekel-antey ilew, rarl apey-alpeyenh akngeyneyew, ikwer-itwel aney-alpeyew intem-antey. Alakenh-anyemarl iterreyelelan anantherr, ingwer-rnem anantherr arntarnt-araynteyew, mwerrant-arey angkerrerl-anemel.