3
Akngey renhan rernem intemarl ayernerl-anemer Paul-ew-rneman
Anewantherrenh-rnemay, angka nhenh-then arrewantherr ileyew. Akngeyan intemarl ayern-ayntenh-arey anewantherr, anantherrarl alheyelewan, angka ikwerenh ilerl-apaynteyew. Anantherr ilkelheyel, apmer arrpanenh-they aweyew angka renh. Rernem inkwerelhemel awelheyew, arrantherrarl awelhew-apeny, anantherrarl ilew-angkwarr. Apmwernemanap angka Jesus-akertew awelhey-angenharl, arrangkw. Rernemap irrwerneyenharl, anenhantherrenhap atweyenharl. Akngeyantap ayern-ayntenh-arey, anenhantherrenhaw arntarnt-aremel rlterrkel-aynteyew ahelengkw-rnem-wety. Jesus arrer-anteyarl anayntem ikwerenh-rnem-itwewan, nthakenh iwerl-alhey-angenh. Ra arntarnt-arem arrenhantherrenh, rlterrkelemel arrenty ilkwewety. Arrantherranap arraty-anteyarl aneyel, anantherrarl ilew-angkwarr-antey. Jesus-elap akalty-anthemarl, intem-antey alakenh anaynteyew. Anantherr Jesus renh ayern-ayntem arrewantherr, rlterrkel-aynteyew apmwa ayntenty-angkwarran, rarl rlterrk aneyel-apeny. Alakenhanap arrantherr iterl-aremarl, Akngeyarl arrewantherr ilkelheyel artewentyel.
Warrkerr-aynteyew; nthakenh arwa aney-angenh
Anewantherrenh-rnemay! Arrwekel-antey anantherr angka nhenh ilew: “Ingkerr warrkerr-aynteyew, apwert inaynteyewan, amern payemeleyew.” Ingwerentyakel iylpelant aweyel, arwa anerl-anemel, ingwer-rnemewant aparelherl-anemel. Jesus rantey angkeyel alakenh: “Warrk-wetyarl arlkarerreyel-rnem-itwel aney-angenh.” Anantherran arwa aney-angenh alakenh-anyem, arrewantherr-itwelarl anenheng-areyan. Warrkant irrenh anantherran, arrantherrap iterlarl-areyel. Anantherr-apenyap arrantherr anemeran. Ingwerentyelarl amern anthenh-penh, apwertarlap ikwer angkep antheynenhan. Itwernew-then ingwel-then anantherr warrkerrenh artewentyelarl, apwert inaynteyewan. Ingwer-rnemew anantherr aparelhey-angenh, arrangkw. Kel warrkenh Akngey-wenh-rnem anantherr mwerr ingwer-rnem ayernem amernew, Akngey-wenhewarl angkew anantherr akalty-antheyel. Anantherranap iterrew, “Nthakenh ayerney-angenh alakenh. Mwerr-angkwarrant akalty-anthaynteyew.” Warrkerrenh anantherr, arrantherraw areyew-awaty alakenh iterremel, “Ya, anantherr warrkerremer arrpemarl Paul-rnem-apeny.” 10 Arrewantherr-itwelarl anenheng-arey, anantherr alakenh arratyelenh: “Ingwerentyarl warrk-they ipmelhem, rap amern-wenyarl aneman.”
11 Ingwerentyel anenhantherrenh ilew, ingwer-rneman arrantherr arwarl aneyel-rnemarl, warrkerrey-angenh. Arwarl ampererremel alherl-apeyel, ingwer-rnemew tyel-angkerl-apeyel, ingwer-rnem-thenap warrk-itwew apatelhelerl-apeyel. 12 Anantherrap renh-rnem ileyel pip nhenh-angkwarr, “Jesus-arl angkeyel-angkwarr, ‘Arratyerreyew! Warrkerr-aynteyew intem, amern inaynteyew!’ ” 13 Arrenhantherrenh anantherr ingkerrenh-antey ileyel, “Warrk-wety ipmelherrey-angenh-antey! Intem-antey arraty anayntenherr-arey!”
14 Ingwer-ingwer arrantherr akarrerreyenh tyaty-warl. Ingwerentyel pip nhenh reytemeleyenh, arrantherrap aweyenh-anem. Anyent apekan awelhey-angenharl angka nhenhew. Apmwel-ayetharlap ra iterreman. Kel tyaty-areny-rnem ilenh-arey, ament arrpemarl ikwer-wety aneyew. Ra apek nyerrerreyew mwanty iterremel. 15 Kel arrantherr ikwer mwanty iterrenh-arey, ran Akngey-wenh arrpemarl. Akeleytan ikwer angkenh-arey ahelerrey-angenh, raw arraty-angkwarr-anem aneyew.
Kel angka nhenh ywerrelhelem-anem
16 Jesus-elant anenhantherrenh akeleytelem. Anantherrap renh ayern-ayntem, arrer anaynteyew arrewantherr-itwel, inweng-then arternpel-aynteyew.
17 Athanem Paul-el nhenhan ingkwerneyel. Ingwerentyakel katy ingkwernew angka nhenh pip-warl. Athanem nhenhan itep atyenhel-anemarl ingkwerneyel pip akert-warl. Alakenh-anyem atha ingkwernerl-aneman. Arrantherrarl alakenh-anyem arem, arrantherrap iterl-arem, atharl thwenewarl pip nhenhan. Ingwerentyakel thweney-angenharlap renhan, arrangkw.
18 Anantherran Jesus Christ ayern-ayntem, arrenhantherrenh arntarnt-araynteyew intem-antey mwanty.
Kel-antey.