11
Lazarus ilweyel
Artwa itnan ikwerenh Lazarus ra arntety ayntenh. Lazarus ra tawen akely Bethany-areny, angkwerikw ikwerenh-atherr Mary-atherr Martha-atherr. Mary rey-antey arrpemarl, rarl Jesus apernek anterel, ingkety atherr altel-anem iparek anter-penh. Mary Martha-atherr angkwerenheng ratherr ingwerenty angka thwenek Jesus ikwer-warl, “Ingkartay! Artwa weth ngarl ikwer ilkelheyel, ra arntety aynteyel.”
Jesus-el angka awek-penh ra angkek, “Ra nthakenh aleth-antey ilwey-angenh arntety-penh. Awaretyel atha renh itethilem, ingkerrenhel Akngey iterl-aretyek, tnaketyek inkwerelhemel, Akngey-kenh alerikw-then rernem ayenh tnaketyek arrpemarl.”
Jesus ikwer-rnem artewentyel ilkelhenh Martha-ek Mary-ek-then Lazarus-ek-akerr. Jesus apmer ikwerel arteny anenh-antey, arlta atherrel alhey-angenh. Ikwer-penh ra kwertengerl ikwerenh-rnem-warl angkek-anem, “Apmer Judea-ampeny-warl anwantherr alpetyek.”
Kwertengerl-rnem apatemel angkek, “Akalty-anthenh-anthenhay! Lyert arwa Jew-rnemel ngenh apwertel ipmek wetyek-anek. Nga ikwer-rnem-warl angkep arrpemarl alpey-angenh!”
Jesus-el tyernek, “Awaretyel ayeng alhetyek, arlta ikwerel. Ranem angkanem ilek ikwer-rnem. Artwa ingwerenty itwernekarl apek alheyel, ra nthakenh aytney-angenh. Ra aketh areyel ingkenyelarl arrtyerneyel-angkwarr. 10 Atwemengkel apek alhem, rap aytnemarl, nthakenh arey-angenharl. Awaretyel ra alheyel itwernewarl. Awaretyel ayeng alhey arrpemarl.”
11 Ikwer-penh Jesus angkek, “Lazarus ra ankwaynteyel, awaretyel ayeng ikwer-warl alhey, renh akemelhiletyek.”
12 Kwertengerlel-rnem tyernek, “Ingkartay! Ra apek ankwaynteyel, ra amentel akemirreyenh.”
13 Jesus ra iterl-arek, Lazarus rarl kel ilwek, ipma ayntenh. Kwertengerl-rnem rernem iterrenh Lazarus ankwaynterl-anenty-arrpantey.
14 Jesus-el renh-rnem aketh-anem ilek, “Lazarus kel ilwek. 15 Mwerr ayeng ikwer-warl alhey-angenh-antey, arrantherr ayenh iterl-arayntetyek-anem. Mpa, kel anwantherr alhey ikwer-warl.”
16 Thomas, itna ingweran Atyew, ra kwertengerl ingwer-rnem-warl angkek, “Alhey anwantherr Jesus-angkwarr, anwantherrap ikwer-itwel ilwetyek.”
Jesus angkwerenheng-atherrek amperrngirreyel
17 Jesus ra tawen Bethany-warl alhek. Apmer-arenyel-rnem ikwer iley-ayntek, artwa Lazarus-arl arrewaly kel awenngel ayntek arlta 4-pelel. 18 Bethany ra Jerusalem-they arrer-antey, 3 kilometre apek. 19 Jew akngerr akarrirrek Mary Martha ikwer-atherr-warl Jerusalem-they, renh-atherr arternpiletyek.
20 Martha-el awek, Jesus rarl apetyenh. Mary apmerel arteny anenh. Martha Jesus ikwer-warl arnekirrek, 21 rap angkek, “Ingkartay! Nga ngwangk-antey apey-alhemer, ayteyaty atyenh itetharl anemer! 22 Aleyan atha ngenhant tnakeyel, Akngey ntwa ayernenty, ra kel ngkweng awelhem.”
23 Jesus ikwer-warl angkek, “Ayteyengkw ngkwenh itethirreyenh arrpemarl.”
24 Martha-el renh tyernek, “Ayeng akalty, ra iteth akemirreyenh arlta ingkernel.”
25 Jesus ikwer-warl angkek, “Ayengarl ran ipmepenh itetheley-angkeran. Ingwerel ayenh tnakenty, ra intem-antey iteth aneyenh. 26 Ra ayenh tnakenty, ra intem-antey ilwey-angenh, iteth aneyenh. Ntwa ayenh tnakeyel?”
27 Martha angkek, “Ya Ingkartay! Atha ngenh tnakem, ngan Akngey-kenh alerikw Christ-arl, renhey-antey Akngeyel ra arrwekeleny-rnem ilek ahern-areny-rnem-warl thwenetyek, renh-rnem ingkerrenh itethiletyek.”
28 Alakenh-anyem angkek-penh ra Mary-warl angkey-alpek, “Akalty-anthey-angker kel ra apetyek, ra ngkweng-anem yangkelhek.”
29 Mary ra anamerl-antey akemirrerl-alhek, ikwer-warl alhek. 30 Jesus ra tawen-warl alhey-angenh-antey, ra akwerrel-antey anek. 31 Akngerr akarrirrek ikwer-atherr-warl arternpiletyek. Rernem Mary renh arek, rarl anamerl-antey warl-they tyerrelhenhek aketh-warl, awenng-warl alhenty-arrpantey. Rernem renh apentenh, 32 Mary Jesus-warl apetyek, ampwethel-atherr arrernelhemel. Ra renh ilek, “Ingkartay! Nga awank-antey nhenh-warl apey-alhemer, ayteyaty atyenh iteth-anteyarl anemer.”
33 Jesus-el arek, rarl artnenh, Jew ingwer-rnem artnenh arrpemarl. Ranem amperrngirrek ikwer-rnem.
Anayntileyel: Ra artewentyel iterrek, rernemarl ikwer irrpelthirrenh, ipmepenh itethiley-angenh-arrpantey.
34 Ra renh-rnem ayernek, “Nthenh-warl arrantherr arrewaly renh irrtyert-akwernek?” Rernem renh ilek, “Ingkartay apetya, intwaretyek.”
35 Jesus-anem artnek. 36 Jew-rnem angkerrek, “Ran Lazarus-ek artewentyel ilkelhek.”
37 Ingwer-rnem alakenh angkerrenh, “Ra artwa aparrngantarl annga rlkelhilek awankan rlterrk ilkwakert, ran apetyey-angenh arrewaly yanh mwerriletyek!”
Jesus-el Lazarus ipmepenh itethilemel akemelhileyel
38 Jesus aleth-antey amperrngirrenh. Ra intey-warl alhek intwaretyek. Intey-itwek rernem apwert ilkwa arriw arrngertewek Jesus-el arey-alhek. 39 Jesus-el renh-rnem ilek, “Apwert ilkwa yanh arnangelhilenherr-arey arriw-they.”
Martha angkek, “Ingkartay! Arrewaly ayntek arlta 4-ek-atwety, aley-anem ra arrewaly inteng-anem inteyel.”
40 Jesus angkek, “Atha ngenh kel ilek, ntwa ayenh tnakenty, ntwap areyenh, Akngey rlterrk ilkwakert inngarl aneyel!”
41 Rernem apwert renh arnangelhilek intey-they. Jesus-arl alker-warl itnywenemel angkek, “Akngeyay! Ayeng ngkweng inkwerelheyel, ntwarl ayenh awek. 42 Ayeng kel akalty ntwa ayenh aleth aweyel, ayengarl angkeyel-anem, nhenh-rnem akalty anetyek, ntwarl ayenh thwenek.”
43 Ikwer-penhan Jesus artewentyel arlkek, “Lazarus-ay! Kel tyerrelha!”
44 Lazarus ranem tyerrelhek intey-they arrewaly-kenh arnkwakert-antey. Rernem arnkwa renh iltya ingkethey lheley-angenh-antey. Rag-el inngerr artelhenh-antey. Alakenh Jesus-el renh-rnem ilek, “Arnkwa ikwer-they lhelenherr-arey, ra apmer-warl alpey-akenh.” Akngerrel Jesus renh tnakenh, rernemarl renh arek, rarl Lazarus renh itethilek.
Atyetyart-rnem angkerreyel, nthakenh Jesus renh ipmek atwetyek
45 Ingwer-rnem Mary-kenh apmer-warl alhek-rnem, rernem Jesus renh arek, ra Lazarus renh itethilek arrewaly-penh. Rernem Jesus renh-anem tnakemel apentek. 46 Ingwer-rnem alpek Jerusalem-warl. Rernem Pharisee-rnem iley-alpek, Jesus-elarl Lazarus renh itethilek. 47 Pharisee-rnem anyentirrek, rernem angkerretyek atyetyart ingwer-rnem-then. “Nthakenh anwantherr artwa renh ileman? Ra ilek-ilek mpwareyel rlterrk ilkwakertel. 48 Anantherr renh arternpiletyek rernem renh apentekerr, Rome-areny atyetyart-rnem anwekantherr ahelirrekerr. Rernem tyaty ilkwa atakekerr, anwenhantherr Israel-areny-rnem atwekerr arrpemarl.”
49 Council-rnem artwa anyent itnan Caiaphas-arl. Ra ingkart atyetyart anenh tyaty ilkwitwek. Ra ingwer-rnem-warl angkek, “Arrantherr arwengkarl, iterl-arey-angenh! 50 Anwantherr renh menty tyarlewenty atwey-angenh, Rome-arenyel-rnem anwenhantherr ingkerrenh-antey atwem. Anwantherr artwa anyent atwenty, Rome-arenyel-rnem anwenhantherr menty arem atwey-angenh. Alakenh-angkwarr ra katy ilwetyek ingkerrenhek.” 51 Caiaphas ra ament angkey-angenh, Ingkart-kenh-angkwarr arrwekel angkek arraty-angkwarr, Jesus ra Jew ingkerrenhek katy ilwem, rernem iteth anetyek. 52 Arraty innga Jesus ra Jew-rnemekant katy ilwey-angenh. Ra Ingkart-areny ingkerrenhek ilwek, apmer arrpanenh-areny-rnemek, renh-rnem anyentelhiletyek. 53 Ikwer-penhan Jew-kenh atyetyart-rnem iterrenh, nthakenh rernem Jesus renh ipmek atwetyek.
54 Jesus-el iterl-arek, Jew-rnemarl ikwer angkerrenh, renh atwetyek. Alakenh-they ra Judea-ampenyel alhey-angenh, ingkerrenhel renh arekerr. Ra Jew-rnem-kenh atyetyart-rnem-kety arlengkewelhek. Ra tawen akely-warl alhek arlengkewelhemel, itnan Ephraim, apmer arlpaw-they arrerentyel. Ra ikwer-itwek anenh kwertengerl ikwerenh-rnem-akert.
55 Jew-rnem Jerusalem-warl akarrirrenh apmer arrpanenh-they, Anperarl Alhek “Passover” tyenkerr arlkwetyek. Arlta arrerirrek arrpemarl. Rernem tyenkerr atyenhilek, akngerrel arlkwetyek. 56-57 Atyetyart ilkwernem rernem Jesus renh antwerrketyek-arrpantey arrkernelhenh Pharisee-rnem-then Jerusalem-itwek-antey. Rernem ingkerrenh ilek, “Arrantherr Jesus arenty, arrantherr anwekantherr iletyek.” Ikwer-penhan ingkerrenh Jesus ikwer nthwenh. Rernem tyaty ilkwitwek akarrirrek, rernem angkerrenh, “Jesus ra nthakenh apmer nheng-warl apetyey-angenh ngay?”