12
Mary-el anter mwerr-angker intey-angker Jesus ingkatherr aperneyel
(Matthew 26:6-13; Mark 14:3-9)
Arlta 6-penh Anperarl Alhek “Passover” tyenkerr arrangkw-antey arlkwetyek-anek. Jesus tawen akely-warl alhek, itnan Bethany, apmer irrkaty ikwer-warl ra artwa Lazarus awank ipmepenh itethilek-warl. Martha-el-then Mary-el-then amern ampernek ikwer, ra arlkwetyek apmer ikwer-itwek. Artwa Lazarus ikwer-itwek anenh arrpemarl. Angkwerikw Martha-el amern arlperrtyilemel anthek.
Mary-el anter mwerr-angker intey-angker inek, rarl arrwekel man akngerrel payemelek. Anter renh-anem mwerr-angker intey-angker Jesus ingkatherr-warl thelek, alta kapwert-penhel-anem irrarlkemel. Akngerrel anter renh internek mwerr-angker warl ikwer-itwek.
Kwertengerl anyent anenh arrpemarl, itnan ikwerenh Judas Iscariot-arl. Artwa irrkaty rey-antey rarl ahelengkw-rnem-warl Jesus renh ahayiweyenh, ipmek atwetyek. Judas ra arek, Mary-elarl Jesus-kenh ingka atherr-warl anter thelenh, altel iparemel. Ra ingwer-rnem ilek, “Arelh yanhelan anter arimpek. Ra anter renh tharlemiley-angenharl 300 thilp ngkwelty inetyek, ra ngkwelty renh-rnem anthemel-anem man-weny-rnem angayakw-rnem-then.” Judas ilkelhey-angenh man-weny-rnemek amern-weny-rnem-thenek, arrangkw. Judas-el ngkwelty-rnem akwetyenh kwertengerl ingwer-rnem-they. Ra man atnyenenh yakweth akelyel. Ra irrtyertel yakweth akely-they inenh. Anyelk-awarrarlap ran.
Jesus-el Judas renh ilek, “Renh Iltey-angenh! Mareny-angkwarr ra ayenh anterel apernek, ingwer-rnemel ayenh awenng-warl akwernetyek. Man-weny anayntem intem-antey arrekantherr-itwel. Ayeng arrekantherr-itwel aney-angenh intem-antey ahern nhel. Arrantherr nthakenh ayenh arey-angenh ahern nhenh-itwek intem-antey. Lyert arrantherr atyengant iterretyek.”
Atyetyart ilkwernem angkerreyel Lazarus ipmek atwetyek
Jew-rnemel awek, Jesus ra Bethany-itwek anenh, rernem alhek nthwetyek ikwer. Rernem alhek Lazarus renh aretyek arrpemarl, renharl arrewaly-penh Jesus-el itethilek. 10-11 Rernem Lazarus itetharl arek-penh, akngerr ingwer-rnem Jew-kenh-angkwarr-kety ipmelhek-anem, Jesus-angkwarrant rernem apentenh. Atyetyart ilkwernem alakenh-kety arlkarirrenh. Rernem anyentirremel angkerrek, Lazarus-then ipmek atwetyek.
Jesus Jerusalem-warl apetyeyel
(Matthew 21:1-11; Mark 11:1-11; Luke 19:28-40)
12 Jew-rnem akngerr akarrirrek arrwekel-antey Jerusalem-itwek, Anperarl Alhek “Passover” amern tyenkerr arlkwetyek. Rernem awek Jesus-arl apetyenh Jerusalem-warl. 13 Waly-rnem rernem akalthenh ikwer inkwerelhemel. Jerusalem-they rernem alhek, Jesus renh rlwatetyek, rarl apetyenh ikwer-rnem-warl-athek. Rernem arlkerl-apenh, “Akngey ikwer anwantherr inkwerelhey! Akngeyel anwenhantherr arrwekel ilek, renh anwekantherr-warl thwenetyek, ra atyetyart anwekantherrenh ingkerrenhek anetyek. Akngey ra inkwerelheyel ikwer. Akngeyel renh arntarnt-areyel. Israel-areny-kenh atyetyart ilkwa. Mwerr renh tnakeyel ingkerrenhel.”
14-15 Kel Jesus-el tangkey-anem arey-alhek. Ra tangkey ikwer-warl nganerl-alhek, iwerrel-antey alhenh. Angka nhenh irrkaty-antey Akngey-kenh pip arrwekeleny-itwek ayntenh-antey: “Jerusalem-areny-rnem arrantherr aterirrey-angenh anetyek! Atyetyart anwekantherrenh apetyeyel, tangkey-akert.” 16 Kwertengerl ikwerenh-rnem angka arrwekeleny ikwer iylpelirrekarlarl. Ingwer-ingeran Akngeyel Jesus renh itethilek-penh, ra apmer irrwerl-warl alpek-penh, rernem iterl-arek-anem, Akngey-kenh pip arrwekeleny angka arrwekel ayntenh-angkwarr-antey.
Anayntileyel: Angka arrwekel ayntenh Zechariah 9.
17-18 Akngerr awank anenh apmer Bethany-itwek. Rernem Jesus anngetherr arek, Lazarus renharl itethilek. Lazarus ra intey-they tyerrelhek. Akngerr Jerusalem-warl alpek, rernem ingwer-rnem iley-alpek, renharl Jesus-el itethelek-penh. Alakenh-they akngerr akarrirrek, Jesus renh rlwatetyek. 19 Pharisee-rnemel akngerr arek. Rernem angkerrenh, “Nthakenh anwantherr irreman? Akngerrelarl Jesus renh apenteyel-angkwarran!”
20 Greece-areny-rnem ingwer-rnem Jerusalem-itwek arrwekel-antey akarrirrek arrpemarl, Anperarl Alhek “Passover” tyenkerr arlkwetyek, inkwerelhemel. 21 Kwertengerl anyent itnan ikwerenh Philip, ra Bethsaida-areny Galilee-ampeny. Ra anenh Jerusalem-itwek arrpemarl. Greece-areny-rnem Philip-warl alhek. Rernem angkek ikwer-warl, “Anantherr ilkelheyel, Jesus aretyek.” 22 Philip alhek Andrew-warl, renh iletyek. Ratherr atherr-antey alhek, Jesus renh iletyek.
23 Jesus ilelhek, “Arlta atyenh arrer-anem, Akngeyel ayenh rlterrkileyenh, ayeng atyetyart ingkerrenhek anetyek rlterrk ilkwakert, ingkerrenhel ayenh iterl-aretyek Artwa Impen Akngey-kenh. 24 Angka arraty innga ayeng ilelheyel arrekantherr, arrantherr ayenh iterl-aretyek. Artwa ingwerel ntang anyent ahern-warl iwem, amern lyapetyek. Ntang anyent ikwer-they akngerram-akngerrirreyenh. Ntang anyent ywerreyenh, ra intwenhey-alpeyenh. Ikwer-they ntang akngerram-akngerr-anem irrem.”
Anayntileyel: Alakenh-anyem artwa anyent-they akngerram-akngerrirreyenh arrpemarl. Ra ilwek. Rernem renh akwernek ahern intey-warl, ntang akwernem-apeny. Ikwer-penh ra itethirrenhey-alpek, amern ntang intwenhey-alpek-apeny. Ingkart-kenh-angkwarr alakenh aynteyel. Akngerrel renh tnakeyel, rernem iteth-anem irrem intem-antey.
25 “Nga amentewarl alhenty, ngap intem-antey iteth aney-angenh. Ntwa Akngey-angkwarr apententy, nga intem-antey iteth aneyenh. 26 Ingwerenty atyeng warrkirretyek, ra ayenh arraty apenterl-ayntetyek. Warrkenh atyenh-rnem ingkerrenh alhayntem atyeng-angkwarr intem-antey. Rernem atyeng warrkirrenty, Akngeyel renh mwerr antwem.”
Jesus ilelheyel kwertengerl ikwerenh-rnemek
27 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnemek ilelhek, “Ayeng amperrngirreyel. Nthakenh ayeng angkey-angenh. Ingwer-rnemel ayenh irrwampenh-antheyenh, rernem ayenh atweyenh. Kel menty rernem ayenh atwey. Akngey atha ayerney-angenh, ayenh itethiletyek. Ayeng ahern nhenh-warl apetyek, ingkerrenhek katy ilwetyek. 28 Akngeyay! Arraty-angkwarr alakenhey, rernem ngenh iterl-arayntetyek, nga rlterrk ilkwakert aneyel.”
Ingkart-anem irrwerl-they angkek, “Ayeng arrwekel-antey ingkerrenh-warl lwewarrernelhek. Aley-anem ayeng ikwer-rnem-warl lwewarrernelhem arrpemarl, ayeng rlterrk ilkwakert aneyel.” 29 Angka artewenty innga. Ingwer-rnemel awek, awely-awely angkenty-apeny. Ingwer-rnem angkerrenh angel Jesus-ek angkenty-arrpantey.
30 Jesus angkek ikwer-rnem-warl, “Arrantherr iterreyel ra atyeng-warl angkenty-arrpantey. Arrangkw. Ran arrekantherrant angkek, arrantherr renh iterl-aretyek, ra rlterrk innga aneyel. 31 Ingkartel ingkerrenh akngakeyenh, apmwa apek mwerr apek. Arrenty ra atyetyart ahern nhenh-itwek aneyel. Aley-anem Ingkartel renh irrenteyel. 32 Ingwerel-rnem ayenh tyweneyenh. Ayeng arwerl iylpeyl-atherrel tywenelheyenh. Ayeng ilweyenh. Athan apmwan ingkerrenh-they iweyenh. Atha atyenh-rnem ingkerrenh atyeng-warl akngetyeyenh. Ingkerrenhel ayenh tnakeyenh.” 33 Jesus-el angka ikwer-rnem anayntilek, nthakenharl ra ilweyenh.
34 Ingkerrenh Jesus-warl angkek, “Arrangkw. Akngey-kenh Artwa Impen renh rernem tywenemel atwey-angenh. Akngey-kenh pip alakenh aynteyel: ‘Christ ra aleth-antey iteth aneyenh.’ Angwenharlart ran, Akngey-kenh Artwa Impen?”
35-36 Jesus ikwer-rnem ilelhek, “Akngey-kenh lyenenty-akert arrwekantherr-itwek akely arwa anem ahern nhenh-itwek, arrer-anem ayeng alpeyenh. Arrantherr arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek, atyeng-angkwarr lyententy-akertel iwerr arraty apenteyel-apeny.”
37 Jesus-el ilek-ilek mpwarenh ingkerrenh-itwek, rernem aretyek. Ingwer-rnem irrpeltherrenh, ikwer awelhey-angenh. 38 Angka nhenh awank-akerr angkakert Isaiah-el arrwekel ingkwernek. Angka arraty innganem irrek. Isaiah-kenh alakenh ayntenh: “Ingkartay! Angwenhel anenhantherr tnakem, angka ngkwenh anwantherr ileyel? Arrangkw. Ingkerrenhel tnakey-angenh-antey. Angwenhel arek, ntwa ilek-ilek-angkwarr mpwarek rlterrkel? Arrangkw. Rernem arey-angenh-antey.”
39-40 Isaiah-el angka ingweran ingkwernek awank-akerr: “Ingkartel renh-rnem mpwarek, rernem aparrng-apeny anayntetyek, Ingkart renh iterl-arey-angenh. Renh-rnem mpwarek arrpemarl, rernem angka Ingkart-kenh awey-angenh anetyek. Alakenh-anyem-they rernem Ingkart-kenh-angkwarr angkepirrey-angenh! Ra nthakenh renh-rnem mwerriley-angenh.” Alakenh Isaiah-el awank-akerr ingkwernenh. Alakenh-anyem-they Jew-kenh atyetyart-rnemel Jesus apentey-angenh. 41 Awank-akerr Ingkartel Isaiah ilek, Jesus ra arawerrng rlterrk-akert aneyenh. Alakenh-anyem Isaiah-el angka arrwekel ingkwernek Jesus-wenyankel.
42 Jew atyetyart ingwer-rnemel Jesus renh tnakenh. Rernem aterirrenh Pharisee-rnem-kety, ingwer-rnemek ilelhey-angenh. Rernem ilelhenty Pharisee-rnemel, renh-rnem iltem Jew-rnem-kenh tyaty ikwer-they irrentemel. 43 Atyetyart-rnem ilkelhenh ahern-areny-rnemel renh-rnem tnaketyek, Pharisee-el-rnemant.
Jesus ahern nhenh-warl apetyek, ingkerrenh itethiletyek
44 Jesus artewentyel angkek, “Ingwerel apek ayenh arenty, ra Akngey-then-antey arem arrpemarl, rarl ayenh thwenek nhenh-warl. 45 Ingwerel ayenh tnakenty, ra Akngey-then-antey tnakem arrpemarl, rarl ayenh thwenek nhenh-warl. 46 Ayeng ahern nhenh-warl apetyek lyenenty impen ingkerrenhek anetyek. Ingwerentyel ayenh tnakenty, ra iterl-arem-anem, ra nthakenh ingwemerntel aney-angenh arrangkw. Ayeng lyenenty impen apetyek, ingkerrenh lyenenty ikwer-itwek anetyek, Akngey-then-anem iterl-arayntetyek. Lyenenty-akertel iwerr arraty apenteyel-apeny. 47 Ingwer-rnemel angka atyenh awem-penh rernemap ipmelhem-anem, atha nthakenh renh-rnem arrkerney-angenh, apmwan antwemel, arrangkw. Ayeng apetyek, ingkerrenh itethiletyek. 48 Ingwerenty menty angkem atyengety, angka atyenh-kety intwemelirrenty, arlta ingkernelant ra apmwelhileyel angka atyenh-angkwarr. 49 Atha amentel angka nhenh iley-angenh. Akngey rarl ayenh thwenek, atha ikwerenh-angkwarr ileyel, rarl ayenh ilanthek-angkwarr. 50 Arrantherr angka ikwerenh tnakenty, arrantherr iteth intem aneyenhan. Alakenh-they atha arrekantherr ileyel arraty-angkwarr Akngey rarl ayenh ilanthek-angkwarr-antey.”