16
Ikwer-penh Jesus angkek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Atha arrenhantherr ingkerrenh-angkwarr akalty-anthek, arrantherr atyengant awelh-ayntetyek, angkep intwemelirrey-angenh. Ingwer-inger Jew-rnemel arrenhantherr tyaty akely-they irrenteyenh, innga. Ingwer-inger rernem arrenhantherr ipmek atweyenh, angka Akngey-kenh arraty-angkwarr-arrpantey. Rernem Akngey iterl-arey-angenharl. Rernem ayenh iterl-arey-angenh arrpemarl. Alakenh-they rernem arrenhantherr ipmek atweyenh. Aleyan atha arrekantherr ileyel arrwekel arrantherr angka nhanyem iylpangketyek, atharl arrenhantherr arrwekel ilek-angkwarr, atwekerr-awaty.”
Ikwer-penh Jesus angkek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Awank-akerr atha angka arrekantherr iley-angenh-antey, ingwerel-rnem arrenhantherr atweyenh.”
Itnweng Rlwart-penh
“Akngeyel ayenh thwenek ahern nhenh-warl. Ayeng Akngey-warl alpeyenh. Arrantherr ayenh ayerney-angenh, ‘Nthenh-angkwarr nga alpeyenh?’ Arrantherr amperrngirremel ayenh awek, ayengarl arrekantherr ilelhek. Atha arrenhantherr arraty ileyel, ayeng Akngey-warl alpenty, atha arrekantherr Itnweng thwenem ilkwatherr. Itnweng Rlwart apetyey-angenh-antey. Ayeng alpentyelant atha Itnweng Rlwart arrekantherr-warl thwenem.
Itnweng ra ahern-warl apetyeyenh, rap ingkerrenh akalty-antheyenh, rernem apmwekety angkepirretyek. Rantey arrpemarl ingkerrenh ileyenh, ayengarl arraty aneyel, rernem ingkerrenhel ayenh iterl-areyenh, ingwer-inger Akngeyel ahern-areny ingkerrenh atha akngakeyenh. Alakenh-they Itnweng ra ayenharl tnakey-angenh-rnem ileyenh, Rernem atyeng-warl angkepirretyek. 10 Ayeng Akngey-warl alpemarl-kety ra arrenhantherr arraty innga akalty-antheyenh, ayengarl arraty innga. 11 Apmwangkwarr apenteyel-rnemel iterl-aretyek, ahern-areny atyetyart renh Akngeyel kel ywerrelhilek.
12 Angka ingwer-rnem aynteyel. Atha arrenhantherr nthakenh arraty iley-angenh, arrantherr ywarn iterreyel-kety. 13 Akngey-kenh Itnwengel arraty innga ileyel. Ingwer-ingeran Akngey-kenh Itnweng ra arrekantherr-warl apetyeyenh, ra angka ingkerrenh arraty innga arrekantherr ileyenh. Ra Akngey-kenh-angkwarrant ileyenh, arrantherr iterl-aretyek nthakenharl irreyenh. 14 Itnwengel ayenh tnakeyenh, ra angka atyenh irrkaty-antey arrekantherr ileyenh. Alakenh-they arrantherr ayenh iterl-areyenh, ayengarl rlterrk inngan. 15 Angka Akngey-kenh angka atyenh arrpemarl. Atha arrwekel arrenhantherr kel ilek, Itnwengel arrenhantherr akalty-antheyenh, angka atyenh renhey-antey.”
Jesus-el kwertengerl-rnem ileyel, rernem irrngerney anetyek
16 Ikwer-penh Jesus-el kwertengerl-rnem ilek, “Arlta irrpety-penh ayeng ywerreyenh, arrantherr ayenh arey-angenh-anem. Ingwer-ingerant ayeng aremirreyenh, arrantherr ayenh areyenh-anem.” 17-18 Kwertengerl-rnem angkerrenh, “Nthakenh Jesus angkek, rarl ywerrerl-alheyenh, ingwer-ingerant aremirreyenh. Nthakenh ra ilelhek, ra Akngey-warl alpeyenh? Anwantherr apateyel.”
19 Jesus-el renh-rnem iterl-arek, rernemarl apatemel anenh, rernem renh ayernetyek. Jesus angkek, “Ayeng arrwekel-antey ilelhek, ‘Arlta irrpety-penh arrantherr ayenh arey-angenh-anem, ingwer-ingerant arrantherr ayenh areyenh-anem.’ Alakenh-they arrantherr apatemel angkerreyel apek? 20 Atha arrenhantherr arraty ileyel, arrantherr atyeng amperrngirreyenh artnemel, ahern-areny ingwer-rneman inkwerelheyelarl. Arrantherr amperrngirreyenh, ikwer-penh arrantherr inkwerelheyenh arrpemarl. 21 Ampa akely ikwerenh aney-alenty, amikw arntety amperrngirreyel. Ampa ikwerenh anekarl-they ra irrngerney-anem aneman. 22 Lyert arrantherr atyeng amperrngirreyel arrpemarl. Ingwer-inger atha arrenhantherr areyenh arrpemarl, arrantherr intem-antey atyeng inkwerelheyenh amperrngirrey-angenh-anem. 23 Ayeng nhethey alpenty, arrantherr ayenh ayerney-angenh. Atha arrenhantherr arraty innga ileyel. Arrantherr Akngey atyenh ayernenty, atyeng-angkwarr, ra arrenhantherr awemarl. 24 Arrantherr Akngey renh ayerney-angenh-antey atyeng-angkwarr. Lyertan arrantherr renh ayernetyek, rarl arrenhantherr kel awemarl, arrenhantherr anthemarl. Arrantherr inkwerelheyenh-anem.”
25 Ikwer-penh Jesus kwertengerl-rnemek ilelhek, “Atha angka ilek-ilek arrekantherr ilek anyelkel, arrekantherr arraty anayntiley-angenh. Ingwer-ingeran atha angka Akngey-kenh arrekantherr anayntileyenh, arrantherr arraty-anem Akngey-kenh-angkwarr akaltyirretyek. 26 Arlta ikwerel, Nthakenh atha anyentelant Akngey ayerney-angenh arrangkw. Arrantherr Akngey amentel renh ayernetyek, atyeng-angkwarr. 27 Arrantherr ayenh iterl-areyel, ayeng Akngey-kenh innga. Alakenh-anyem Akngey arrekantherr artewentyel ilkelheyel. 28 Ayeng Akngey-they apetyek ahern nhenh-warl. Aleyan ayeng Akngey atyenh-warl alpeyel ahern nhenh iwerl-alhemel-anem.” Alakenh-anyem Jesus angkek.
29 Kwertengerl-rnem ikwer angkek, “Nga anaynt-anem angkek, anyelk-weny. 30 Aley-anem anwantherr akalty. Ntwa ingkerrenh iterl-areyel, amentel irrwerl-areny-kenh-angkwarr, akwerrngelant atnyeneyel. Aleyan anwantherr ngenh iterl-areyel, ngarl inngan Akngey-they apetyek.”
31 Jesus-el renh-rnem tyernek, “Arrantherr atyeng arraty awelheyel? 32 Atyeng arrantherr awelhenherr-arey! Ingwer-inger arrantherr aterel anterremel alpeyenh apmer-warl, ayenh iwerl-alhemel. Kel mwerr, Akngey ilkwatherr atyeng-itwek aneyel, ayeng ament-weny. 33 Kel Atha arrenhantherr ilek, arrantherr arternp anayntetyek. Atyeng iterrey-angenh amperrngirrey-angenh. Artwa ahern-areny-rnemel arrenhantherr irrwerneyenh. Arrantherr ikwer-rnem-kety aterirrey-angenh. Kel atha ahern-areny-rnem arrwekel-antey antengilek.”