17
Jesus-el Akngey ayerneyel kwertengerl-rnemek
Jesus-el kwertengerl-rnem ilek-penh, ra alker-warl-athek itnywenek, ra Akngey-warl angkemel, “Akngeyay! Ayengan alerengkw ngkwenh. Arlta atyenh arrer-anem ayeng ilwetyek. Ayenh rlterrkila, ayeng rlterrk ilkwakert anetyek ngkweng-apeny, ingkerrenhel ngenh iterl-aretyek ngarl rlterrk innga aneyel. Ntwa ayenh arrernek, ayeng Ingkart ahern-areny ingkerrenhek anetyek. Atha ingkerrenh itethiletyek ngkweng-angkwarr, ntwarl ayenh ilanthek-angkwarr. Rernem iteth intem aneyek ngkweng-angkwarr, rernem ngenh iterl-aretyek, nga Akngey anyent innga aneyel, rernem ayenh iterl-aretyek arrpemarl, ntwarl ayenh thwenek ahern nhenh-warl. Atha warrk ingkerrenh ywerrelhilek, ntwarl ayenh thwenek. Atha ingkerrenh akalty-anthek angka ngkwenh. Rernem akalty-anem, rernem ngenh iterl-areyel-anem, nga anyentarl rlterrk ilkwakert aneyel. Akngeyay, ahern nhenh arrpmerney-angenh-antey, aylak atherr-antey anenh rlterrk ilkwakert. Ayenh rlterrkila arrpemarl, aylak atherr-antey arrpemarl anetyek rlterrk ilkwakert.
Ntwa kel ingwer-rnem rlwanek, rernem atyeng-angkwarr apentetyek, kwertengerl atyenh-rnem anayntetyek. Rernem ngkwenh-rnem anenh, ntwa renh-rnem atyeng-warl atnwenhek. Rernem ngkweng arraty awelheyel, angka ngkwenh-angkwarrant arraty apenteyel. Rernem akalty-anem, ntwarl ayenh rlterrkilek. Atha renh-rnem akalty-anthek, ntwarl ayenh ilanthek-angkwarr-antey. Rernem atyeng awelhek. Rernem atyeng akalty, ayengarl ngkweng-they apetyek. Rernem atyeng akalty arrpemarl, ntwarl ayenh thwenek ahern nhenh-warl. Aleyan atha ngenh ayerney-angenh ahern-areny ingkerrenhek. Atyenh-rnemekant atha ayerneyel. Rernem ngkwenh-rnem, ntwap renh-rnem atyeng anthek. Alakenh-anyem atha ngenh ayerneyel ikwer-rnem. 10 Nhenh-rnem atha atnyeneyel, ngkwenh-rnemarl. Nhenh-rnem ntwarl atnyeneyel-rnem atyenh-rnem arrpemarl irrkaty-antey. Rernem angka atyenh ingwer-rnemek ilerl-apayntetyek, rernem ayenh iterl-aretyek, ayengarl rlterrk ilkwakert aneyel. 11 Atha ahern nhenh iwerl-alhem-anem, ngkweng-warl alpem-anem irrwerl-warl. Kwertengerl atyenh-rnemant-anem anayntem ahern nhenh-itwek. Ntwa itna ngkwenh atyeng anthek. Renh-rnem arntarnt-araynta apmwekety, rlterrk ngkwenhel rernem anyent-antey anayntetyek, aylakarl anyent-antey aneyel-apeny. 12 Atha renh-rnem arntarnt-arek, ngkweng-angkwarr. Ntwa ayenh rlterrk ilkwa anthek, atha renh-rnem arntarnt-aretyek. Atha renh-rnem arntarnt-arek, rernem ngkwengety angkep irrekerr. Artwa anyentant ngkwengety angkepirrek apmwangkwarr. Ra ipma intem-antey aynteyenh, angka ngkwenh arrwekel ayntenh-angkwarr.
13 Akngeyay! Lyert-antey ayeng alpetyek ngkweng-warl. Ayeng ngkweng-warl angkeyel ahern nhel, kwertengerl atyenh-rnemel ayenh awetyek, rernem atyeng inkwerelhetyek, irrngerney anetyek arrpemarl. 14 Atha renh-rnem akalty-anthek angka ngkwenh. Ingwer-rnem ahern nhenh-areny-rnem, apmwangkwarr apenteyel-rnem, rernem kwertengerl-rnem-kety arlkarirreyel. Ayeng ahern-arenyek awelhey-angenh, rernem ahern-arenyek awelhey-angenh arrpemarl, arrangkw.
15 Akngeyay, atha ngenh ayerneyel, rernem ahern nhenhel anayntetyek, ntwa renh-rnem arntarnt-aretyek arrenty-kety. 16 Atha ahern-areny-kenh-angkwarr apentey-angenh arrangkw. Rernem ahern-areny-angkwarr apentey-angenh arrpemarl. 17 Angka ngkwenh arraty inngarl. Kwertengerl-rnem rlterrkila, rernem ngkwengant arraty anayntetyek intem-antey. 18 Ntwa ayenh ahern nhenh-warl thwenek, alakenh-anyem atha nhenh-rnem thwenem, rernem angka mwerr ilerl-apayntetyek apmer arrpanenh-warl. 19 Ayeng arlka menty anthelhem ikwer-rnem, rernem ngkweng anthelhetyek arrpemarl, impen-angkwarr.
20 Akngey, atha kwertengerl atyenh-rnemek ayerneyel. Rernem angka atyenh ilerl-apayntetyek ingwer-rnem-warl. Ingwer-rnem arntarnt-araynta arrpemarl, rernem ngkweng-angkwarr apenterl-ayntetyek arrpemarl. 21 Akngey, atha ngenh ayerneyel, rernem anyent-angkwarr apenterl-ayntetyek ingkerr aylak anyent-antey aneyel-apeny. Ingkerrenhel renh-rnem awetyek, rernem ngenh iterl-aretyek, ntwarl ayenh thwenek ahern nhenh-warl. 22 Akngey, ntwa ayenh rlterrkilek. Alakenh-anyem atha renh-rnem rlterrkilem arrpemarl. Alakenh-anyem rernem anyent-angkwarr anetyek, mwerrant-arey, aylak anyent-angkwarr aneyel-apeny. 23 Akngey, ayeng ikwer-rnem-itwel intem-antey anem, nga atyeng-itwel intem-antey aneyel-apeny. Alakenh-anyem rernem anyent-antey aneyenh. Rernem ngenh iterl-aretyek, ntwarl ayenh thwenek, ahern nhenh-warl, ngarl ikwer-rnem ilkelheyel, atyeng ilkelheyel-apeny.
24 Ahern nhenh arrpmerney-angenh-antey, nga atyeng artewentyel ilkelhenh. Alakenh-anyem ntwa ayenh rlterrk anthek. Akngeyay, ntwa ayenh kwertengerl-rnem atyeng-warl atnwenhek. Ayeng ilkelheyel, rernem atyeng-itwek anetyek intem-antey, atyeng akalty irretyek, ayeng rlterrk ilkwakert, ngarl rlterrk aneyel-apeny. 25 Akngey, nga arraty inngarl. Ahern-areny ingwer-rnemelan ngenh iterl-arey-angenhan. Atha ngenh iterl-areyel. Kwertengerl-rnemel ngenh iterl-areyel arrpemarl, ntwarl ayenh thwenek ahern nhenh-warl. 26 Atha aleth-antey ilayntem angka ngkwenh, rernem ingwer-rnemek artewentyel ilkelhetyek, nga atyeng artewentyel ilkelheyel-apeny, ayeng anyent-antey ikwer-rnem-itwek anetyek.”