20
Jesus itethirreyel ipmepenh
(Matthew 28:1-10; Mark 16:1-8; Luke 24:1-12)
Arlta Sunday-el ingwepenh atwemengkel-antey Mary Magdala-areny intey-warl alhek. Ra apwert ilkwa arek, intey arriw apwert ilkwa altywerilekarl. Ikwer-penh ra apmer irrkaty-warl anterreynek, Peter-then John-then anenh-warl. Jesus John-ek artewenty ilkelhenh. Ra renh-atherr ilek, “Ay! Ingwerentyel Ingkart arrewaly akngek intey ikwer-they! Nthek-warl rlengkan rernem akwernek?”
Peter-then kwertengerl John-then anterrek intey-warl. Peter-kety-awaty John arrwekel-antey anterrek intey ikwer-warl. Ra intey ayternek, Jesus arrewaly aynterl-anentyek-arrpantey. Arrangkw. Ra rag-rnemant-anem arek, intey-warl aylpenhey-angenh-antey. Peter ra intey-warl aylpenhek-anem, rag-rnemant arrpemarl arey-alhek. Ra rag ingwer arey-alhek, Jesus renh akapwert ataperrelek-penh, rap ament-anem irrker-ampenyel ayntenh. John intey-warl aylpenhek arrpemarl. Ra rag-rnemant arek arrpemarl. Ra arek-penh ra Jesus renh tnakek-anem, rarl ipmepenh itethirrek. Kwertengerl atherr akwerrp-antey anenh, Akngey-kenh angka iterl-arey-angenh-antey, Akngey-kenh angka arrwekeleny arrwekel-antey alakenh ayntenh, Jesus ra angkep itethirreyenh ipmepenh. 10 Ratherr kwertengerl ingwer-rnem-warl-anem alpek angka ikwer-rnem iley-alpetyek.
Jesus aremirreyel Mary Magdala-arenyek
(Mark 16:9-11)
11 Mary Magdala-areny intey aketh-ampeny-itwek artnenh-antey, ra kwenirremel intey ayternek. 12 Ra angel atherr-anem arek, arrewalyarl ayntenh-itwel, arnkwa arlter-akert atherr anerl-anenty, ingwer akapwertarl ayntenh-angkwarrarl anenh, ingweran rlterrarl ayntenh-angkwarrarl anenh. 13 Angel ratherr Mary renh ayernek, “Ilekek nga artneyel?”
Ra tyernek, “Ingwerel-rnem Ingkart atyenh arrewaly akngek. Atha iterl-arey-angenh, ayeng akwerrp-antey nthenh-warl rernem renh akwernek.” 14-15 Ikwer-penh Mary-el artepang arenhey-alpek, Jesus-anem arek rtnerl-anenty. Ranap alhengk-arey-angenh-antey. Ra renh ywemek. Jesus-el renh ayernek, “Ilekek nga artneyel? Angwenhek nga nthweyel?”
Ra renh tyernek, “Ayeng Ingkartek artneyel. Nthek-warl ntwa arrewaly renh akwernek? Atyeng ila, atha renh inerl-alpetyek.”
16 Jesus ikwer angkek arrpemarl, “Mary-ay!”
Mary-el Jesus alhengk-arek-anem. Ra angkek, “Akalty-anthenh-anthenhay!”
17 Jesus angkek Mary-warl, “Ayenh anterrkwey-angenh. Ingwer-inger ayeng Akngey-warl alpem. Ingkart Akngey anwekantherrenh-warl. Ntwa kwertengerl ingwer-rnem ila.”
18 Ikwer-they Mary Magdala-areny ra kwertengerl-rnem iley-alpek, “Atha Ingkart arek!” Ra angka kwertengerl-rnem ilek arrpemarl, Jesus-el arrwekel ikwer ilek-angkwarr.
Jesus kwertengerl ikwerenh-rnemek aremirreyel
(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; Luke 24:36-49)
19 Sunday-el atwerrp kwertengerl-rnem warl kwen-itwek anenh. Rernem aterirrenh Jew-rnem-kenh atyetyart-rnem-kety. Rernem arriw martek, ingwer-rnem aylpenhey-alhekerr. Jesus ranem ikwer-rnem-warl aremirrek. Ra angkek, “Arternp anenherr-arey, aterirrey-angenh.” 20 Ranem ilelhek, “Itep-then ingkety-then ayenh arenherr-arey, wetharl arrantherr ingkerrenhel aytarek nayl arreylpelarl atanthek.” Nayl arreylp-penh ingkerneyel-antey ingkety-atherr, itep-atherr-then. Ra ngkerraly irrker-ampeny lwewarrernelhek arrpemarl, renharl irrtyartel atanthek-penh ahelengkw-rnemel. Ra ingkernenh-antey arrpemarl. Kwertengerl-rnemel renh iterl-arek-anem, Jesus innga rantey nhenhan. Rernem Ingkart ikwer inkwerelhek.
21 Jesus angkek ikwer-rnem-warl, “Arternp anenherr-arey, aterirrey-angenh. Akngeyel ayenh ahern nhenh-warl thwenek, ayeng ikwer warrkirr-ayntetyek. Athanem arrenhantherr irrkaty-angkwarr apmer arrpanenh-warl thweneyel, arrantherr atyeng-anem warrkirr-ayntetyek arrpemarl.” 22 Ranem renh-rnem pewilek, angkemel, “Kel arrantherr Itnweng Rlwart-akert-anem! 23 Arrantherr Akngey renhant ayernenty, ra apmwa ingkerrenh-they iweman. Arrantherr Akngey ayerney-angenh apmwa ikwer-rnem-they iwetyek, rernemap apmwakert-anteyarl aneyelan.”
Jesus Thomas-warl aremirreyel
24 Thomas ikwer-rnem-itwel aney-angenh-antey, akwerrp-antey, Jesus iteth ipmepenh aretyek. 25 Kwertengerl ingwer-rnem Thomas ikwer ilelhek, “Anwantherr Jesus renh itetharl arek, rarl itethirremel anwernekantherr-warl aremirrek.”
Thomas-an ikwer-rnem irrpelthirrenh. Ra angkek ikwer-rnem-warl, “Arrangkw inngeweny. Nayl-penh itep amperl-aretyek, Irrtyart-penh ngkerraly irrker-ampeny-then arnep-arnetyek. Arenty-penh atha arraty-anem iterl-arem. Reyip nhey!”
26 Sunday ingwerel kwertengerl-rnem warl kwen-itwek anew-anenh. Rernem arriw martek, ingwer-rnem ikwer-rnem-warl aylpekerr. Thomas ra ikwer-rnem-itwek anenh arrpemarl. Jesus ra warl kwen-itwek ampep ikwer-rnem-itwek aremirrek. Rap angkek ikwer-rnem-warl, “Arternp anenherr-arey, aterirrey-angenh.” 27 Ikwer-penh ra Thomas ikwer-warl angkek, “Itep atherr ara, nayl-penh. Iltyel arna! Ngkerraly irrker-ampeny irrtyart-penh. Irrpelthirrey-angenh ana, ayenh tnakemel!”
28 Thomas ikwer-warl angkek, “Ngan Ingkart atyenh irrwerl-areny.”
29 Jesus angkek ikwer-warl, “Ntwa anngetherr ayenh arek, ntwa ayenh tnakeyel-anem, ntwarl ayenh arek-penhant. Alakenh-anyem mwerrarl. Ingwerentyel apek ayenh arey-angenh-penh, rap ayenh tnakem-antey, ra Ingkart-angkwarran mwerr inngarl. Ingkartel renh irrngerney-anthem! Ingwer-ingerant akngerr alakenh tnakem, mwerr-angkwarr alakenhey.”
Ilekek John-el angka nhenh pip-warl ingkwernek?
30 Jesus ra kwertengerl-rnem-akert ahern nhenhel anenh-antey, ra ilek-ilek-angkwarr mpwarenh, Akngey-kenh arawerrng rlterrk-akertel. Pip nhenh-itwek atha ingkerrenh ingkwerney-angenh-antey, ilek-ilekarl Jesus-el mpwarek arawerrng rlterrkel. 31 Atha angka ingkwernek Jesus-penh, arrantherr renh iterl-aretyek, ra Christ aneyel, awank-akerr renh Akngeyel alhelek, ahern nhenh-warl thwenetyek, Akngey-kenh alerikw. Atha arrekantherr angka nhenh-penh ingkwernek, arrantherr ikwerenh-angkwarr apenterl-ayntetyek, iteth intem-antey anayntetyek Akngey-kenh-angkwarr.