21
Jesus kwertengerl-rnem-warl aremirreyel kwaty alay Galilee-itwek
Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-warl aremirrek, kwaty alay Galilee-itwek. Kwaty alay Tiberias itnan ingweran. Kwertengerl ingwer-rnem kel ayerrer alhek Jerusalem-they Galilee-ampeny-angkwarr. Simon Peter, Thomas, Nathanael Cana-areny Zebedee-kenh alerikw atherr James, John-then, kwertengerl ingwer atherr-then. Simon Peter ikwer-rnem-warl angkek, “Anwantherr awangk alhey, irrpeng inayntetyek netting-el.”
Ingwer-rnem ikwer angkek, “Anwantherr ngkweng-angkwarr alhem arrpemarl, irrpeng-rnem inayntetyek.” Kel rernem kwaty alay irrker-warl alhek, rtnwewarl nganerl-alhek. Ingwel aleth-antey ywarn arrkernelhenh, irrpeng inetyek-arrpantey, arrangkw.
Ingwepenh ingkeny tyerrelhey-alenty, Jesus ra kwaty impalth-itwek rtnenh. Kwertengerl-rnemel Jesus arek rtnerl-anenty, rernemarl renh alhengk-arey-angenh-antey. Jesus ra kwertengerl-rnemek arlkek. Ra renh-rnem ayernek, “Arrantherr apek irrpeng inek?”
Rernem ilelhek, “Arrangkw-antey.”
Jesus ra angkek ikwer-rnem-warl, “Netting kwaty-warl rtnwa-they arraty-ampeny-warl iwenherr-arey! Arrantherrap irrpeng akngerr ineman!” Netting rernem arraty-ampeny-warl rtnwethey iwek. Rernem irrpeng arnkengeny antwerrkek netting-el. Rernem nthakenh netting renh iytarr-iney-angenh rtnwewarl aker arnkengeny-akert.
Ikwer-penhan kwertengerl anyentan, Jesus ikwer artewentyel ilkelhenharl, ra Peter-warl angkek, “Yanhan Ingkartarl!” Peter-el awek-penh, ra arnkwewarl aylpenhek-anem, rarl arrwekel lhelek-penh irrpeng anterrkwetyek warrkirretyek iney-alenty. Peter ra kwaty-warl atnarnpenhek. Kwertengerl ingwer-rneman kwaty impalth-warl-athek rtnwel alpenh. Rernem impalth-they arrer-anem. Rernem netting awerr irrpeng-angketyarr renh iytarr-akngeynenh.
Rernem irrker-warl irrek, rtnwethey atwarrek-anem. Rernem rwanem arek ampenharl. Aker irrpeng aperrkel ampernenh, amern ayntenh arrpemarl. 10 Jesus ra angkek, “Irrpeng-rnem atyeng-warl akngetyenherr-arey.” 11 Peter rtnwewarl nganeynek, rernem netting irrpeng-angketyarr iytarr-akngenh impalth-warl. Irrpeng 153 netting-itwek ayntenh. Netting ra akelhey-angenh-antey irrpeng akngerr-akert.
12 Jesus ra angkek ikwer-rnem-warl, “Apetyenherr-arey, amern-then aker-then arlkwetyek.” Rernem renh alhengk-arek, ra Ingkart. Rernem nyerrirrek, ayerney-angenh-antey. “Nganang Jesus inngarl?” 13 Jesus ra amern inek, renh-rnem anthek. Irrpeng-rnem irrkaty-angkwarr ra renh-rnem antheynek. 14 Kel arrwekel ra atherr-inger ikwer-rnem-warl aremirrek. Jesus ra aremirrek kwertengerl-rnem-warl arrpemarl, ra ipmepenh itethirrek-penh.
Jesus-el Peter ayerneyel irrpety-inger, “Mwerrang nga atyeng artewenty ilkelheyel?”
15 Kwertengerl-rnemel amern-then aker-then arlkwek-penh, Jesus-atherr Peter-atherr ament irrek. Jesus-el renh ayernek, “Simon-ay! John-kenh alerikway! Ngalew? Nganang atyeng artewenty ilkelheyel ingwer-rnem-angkwarr?”
Peter-el renh tyernek, “Ya, Ingkartay! Ntwarlap ayenh iterl-areyelarl, ayeng ngkweng artewenty ilkelheyelarl!”
Jesus-el renh ilek, “Yep-yep atyenh-rnem wantaynta.” Ra alakenh anyelk-antey angkek. 16 Jesus-el renh ayernek arrpemarl, “Simon-ay! John-kenh alerikway! Nganang atyeng artewenty ilkelheyel?”
Peter-el renh tyernek, “Ya, Ingkartay! Ntwa ayenh iterl-areyel, ayeng ngkweng ilkelheyelarl.”
Jesus angkek ikwer-warl, “Yep-yep atyenh-rnem arntarnt-arerl-aynta!”
Anayntileyel: Yep-yep-rnem-apeny rernem aneyel, Akngey-kenh angka wantayntetyek, angka ikwerenh ilerl-anem Akngey-kenh, ilayntetyek, rernemap Akngey-kenh angkek akaltyirretyek.
17 Jesus-el renh ayernek arrpemarl, “Simon-ay! John-kenh alerikway! Nganang atyeng artewenty ilkelheyel?” Jesus-el renh irrpety-inger ayernek-penh, Peter artwerrety-anem anenh.
Ra Jesus-warl angkek, “Ingkartay! Ntwan ingkerrenh iterl-areyel. Ntwa ayenh kel iterl-areyel, ayeng ngkweng ilkelheyelarl.”
Jesus angkek ikwer-warl, “Yep-yep atyenh-rnem arntarnt-arerl-aynta! 18 Atha ngenh arraty ileyel, awey akelyank nga arnkwel aylpenh, alhewer nga apmer ilek-ilek-warl alhenh, ngarl ilkelhenh-angkwarr. Ingwer-inger nga amperirrenty ingwer-rnemel ngenh anterrkweyenh, akwa atherr arertneyenh. Rernem ngenh apmer ingwer-warl akngeyenh, apmer nga ilkelhey-angenh-warl. 19 Atyeng-angkwarr aleth apenterl-aynta angkepirrey-angenh.” Jesus-el Peter renh ilek arrwekel-antey anwantherr iterl-aretyek, Peter ra arwerl iylpeyl-atherrel ilwetyek arrpemarl. Peter ra Ingkartek awelhetyek, ingwer-rnemel Ingkart renh tnaketyek. Jesus-el Peter renh ilek, “Atyeng-angkwarr apenterl-aynta!”
Jesus ra Peter-warl angkeyel kwertengerl ingwer-penh
20 Ikwer-penh Peter ra artepang arek, kwertengerl ingwer apetyenh, Jesus rarl ikwer artewenty ilkelhenh. Kwertengerl irrkaty-antey Jesus ikwer-itwek anenh, Anperarl Alhek “Passover” tyenkerr arlkwenh-itwek, ra ilwey-alenty-itwek. Ra Jesus renh ayernek, “Angwenhel ngenh ahayiweyenh ahelengkw-rnem-warl?” 21 Peter-el arnarek, rarl apetyenh, rap Jesus-warl angkek, “Ingkartay! Artwa yanh-alew?”
22 Jesus-el renh tyernek, “Ra apek iteth aneyenh, ayeng ahern nhenh-warl apey-alpetyek-atwety. Nhenhek iterrey-angenh. Atyengety intwemelirrey-angenh. Atyeng-angkwarr aleth-antey apenterl-aynta!” 23 Arraty innga. Ikwer-penh-antey kwertengerl-rnem apmwel-areth iterrenh, rarl iteth aleth anenty-arrpantey ilwey-angenh. Jesus ra alakenh angkey-angenh. Alakenh-anyem ra angkek Peter-warl, “Ra iteth anem apek, ayeng ahern nhenh-warl apey-alpeyek-atwety. Ikwer iterrey-angenh.”
Nhenh Jesus-penh angka ywerreyel, John-el renh ingkwernek
24 Kwertengerl nhanyem rey-antey ilenh angka arrenhantherr Jesus-penh, Jesus ra warrk ikwerenh ingkerrenh ywerrelhilek. Artwa rey-antey arrpemarl angka nhanyem arraty innga pip-warl ingkwernek. Anwantherr renh iterl-areyel, ra arraty innga ilenh. 25 Jesus-el ilek-ilek mpwarek ahern nhenh-itwek. Nthakenh ingwerentyel ingkerrenh alakenh pip-warl ingkwerney-angenh, arrangkw. Angka ilek-ilek akngerr, nthakenh ingwerentyel ilek-ilek ingkwerney-angenh.