3
Jesus-el Nicodemus akalty-antheyel
Artwa anyent Pharisee itnan ikwerenh Nicodemus. Ra Jew-rnem-kenh council anenh, artwa ilkwa. Ra Jesus-warl apetyek ingwel irrtyertel, ingwerel-rnem renh intwarekerr. Ra Jesus-warl angkek, “Ingkart inngarl ngan! Anwantherran ngenh iterl-areyel, ngenharl Akngeyel thwenek ahern nhenh-warl, ntwa ingkerrenh Akngey-kenh angka akalty-anthetyek. Ntwa ilek-ilek mwerr-angkwarr mpwareyel, alakenh-anyem anwantherran ngenh iterl-areyel, Akngeyelarl ngenh rlterrkileyel.”
Jesus-el renh tyernek, “Atha ngenh arraty innga ilem, Nga Akngey-kenh-angkwarr aylpenty, ngap irrngarl arrpemarl ayntem.”
Nicodemus-el apatemel ayernek, “Nthakenharl ayeng irrkngarl arrpemarl aynteyenh. Kel ayeng ilkwerrek!”
Jesus-el renh tyernek, “Atha ngenh arraty innga ilem, nga kwaty-angkwarr Itnweng-angkwarr itethirretyek, nga irrngarl arrpemarl ayntem, Akngey-kenh-angkwarr aylpenty. Arlkan itethirrem arrwekel arwa ahern-areny-angkwarr, amikw-angkwarr, aynikw-angkwarr. Akngey-kenh ament arrpemarl, Itnweng-angkwarrant itethirrem. Nga atyeng arraty awelhetyek, ywarn iterrey-angenh atharl ngenh ileyel-angkwarr innga. ‘Nga irrngarl ayntetyek arrpemarl.’ Aweran arwa alhewer-angkwarr pweyel. Ntwa awer aweyel, ntwa iterl-arey-angenh nthenh-they ra apetyeyel. Renh iterl-arey-angenh arrpemarl nthenh-angkwarr ra pweyelan. Alakenh-anyem anwantherr iterl-arey-angenh, nthenh-angkwarr Itnweng Rlwart ikwer-warl apetyem, renh lyertenyilem, artwa-anem ra irrngarl ayntem-anem ampa akely-apeny Itnweng Rlwart-angkwarr.”
Nicodemus-el Jesus renh ayernek, “Nthakenharl alakenhan?”
10 Jesus-el renh ilek, “Ngan akalty-anthenh-anthenh inngan Israel-areny-rnem-kenharl. Ntwa angka nhayneman iterl-arey-areny! 11 Atha ngenh arraty innga ileyel. Anwantherr anngetherr arek arrpemarl. Atha iterl-areyel arraty angka irrwerl-areny-kenh-angkwarr, atyenhel-rnem iterl-areyel arrpemarl. Arrantherran anwekantherr awelhey-angenharl. 12 Atha angka ahern-areny-kenh ngkweng anayntilek. Atha angka ahern-areny-angkwarr anayntilem ngkweng, nga atyeng awelhey-angenharl. Nthakenhan ntwa iterl-areman, atharl angka irrwerl-areny-kenh anayntilem?
13 Ahern-areny apmer irrwerl-itwek aney-angenh. Artwa Impen Akngey-kenh rant akalty irrwerl-arenyek. Anyent ran irrwerl-they apetyekant. 14 Moses-elarl ampwal rtnwem-arrpantey irrwerlilek apmer arlpaw-itwek, alakenh-anyem artwernemel Artwa Impen Akngey-kenh irrwerlileyenh arrpemarl. 15 Ingwer-rnem ikwer awelhenty, rernem iteth intem-antey aneyenh.
16 Akngey ingkerrenhek artewentyel ilkelheyel ahern nhenh-areny-rnemek. Rarl alerikw anyentant ikwerenh arwa alhewer-antey thwenek ahern nhenh-warl. Ingwerentyel ikwerenh-angkwarr apententy, rap iteth intem aneyenh, ilwey-angenh. 17 Akngeyel alerikw ikwerenh thwenek ahern nhenh-warl, ra ahern-areny ingkerrenh itethiletyek, apmwernem akngakey-angenh. Akngey ilkelhek, ra ingkerrenh iteth atnyenetyek alerikw ikwerenh-angkwarr. 18 Rernem alerikw renh tnakenty, Akngeyel nthakenh renh-rnem ayerney-angenh, court-emiley-angenh. Ikwer awelhey-angenh-rnem rernem apmwangkwarr alheyel. Akngeyel renh-rnem ayerneyenh, rernemarl Akngey-kenh Alerikw Impen renh tnakey-angenh.
19-21 Alakenh-anyem ra aynteyel, apmwangkwarr aneyel-rnem lyenenty-kety arlkarirreyel. Rernem lyenenty-warl apetyey-angenh, ingkerrenhel renh-rnem arekerr. Akngeyel renh-rnem akngakeyenh, rernemarl apmwangkwarr apenteyel. Ahern nhareny-rnem apmwel-areth aneyel-rnem atwemengk-angkwarr anew-aneyel-rnem-warl, Lyenenty Akngey-kenh-akert ahern nhenh-warl apetyek. Ingwer-rnem arraty-angkwarr apenteyel-rnem rernem ilek-ilek mwerr-angker mpwarek Akngey-kenh-angkwarr. Rernem lyenenty-warl apetyem, ingwerel-rnem aketh arem, ilek-ilek mwerr-angkwarr rernem mpwarek.”
John Baptise-emeley-angker ra Jesus-penh ileyel
22 Ingwer-inger Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert apmer Judea-ampeny-warl alhek. Jesus apmer ikwer-itwek aleth-antey anenh kwertengerl ikwerenh-rnem-akert. Rernem ingkerrenh baptise-emilek. 23-24 Artwa ahelengkwel John Baptise-emeley-angker renh tyayl-warl akwerney-angenh-antey. John ra ingkerrenh baptise-emilek arrpemarl apmer Aenon-itwek, apmer Salim-they arrer-antey, kwaty-angketyarr-itwek. Akngerr John-warl apetyenh, ra renh-rnem baptise-emeletyek. 25 Jew anyent kwertengerl John-kenh-rnem-warl apetyek. Ra renh-rnem iltey-alhek, “Arrantherr iltya atherr lhewelhey-areny amern arlkwey-alenty. Moses-kenh angka aynteyel-angkwarr, iltya atherr lhewelhetyek!”
26 John-kenh kwertengerl-rnem ikwer-warl alhek, “Akalty-anthenh-anthenhay! Artwan weth ntwa iterl-areyel? Nga ikwer-itwel anenharl lher Jordan-itwek intwar-ampeny, ntwap ingkerrenh-anem ikwer akalty-anthek. Aley ra ingwer-rnem baptise-emileyel. Ingkerrenh ikwer-warl akarrirreyel!”
27 John-el renh-rnem ilek, “Akngeyelant renh rlterrkilem. Alakenhaym ra renh-rnem baptise-emilem, Akngey irrwerl-areny-kenh-angkwarr. 28 Arrantherr kel akalty, atharl arrenhantherr ilek, ‘Ayengan inngewenyarl, Christ-wenyarl. Akngeyel ayenh arrwekel-antey thwenek, artwa ingwer-rnem atha angka iletyek, rernem ikwer mpwelhetyek, ra apetyentyek.’ Alakenh-anyem atha arrekantherr arrwekel ilek. 29 Artwa anew ikwerenh-warl itengerrenty, rernem ikwerenh-rnem akarrirrem aytaretyek, inkwerelhemel. Ikwerenh-rnem artwa ikwer inkwerelhem, rarl itengerrekek. Alakenh-apeny ayeng Christ ikwer inkwerelheyel. 30 Innga, Akngey ra anyent renhant ingkerrenhek arrernek, ra atyetyart impen anetyek, atyeng-apeny-weny. Ayengan akely-awatyarl.” Rernem ikwerant-anem inkwerelhetyek. Alakenh John ikwer-rnem ilelhek.
Ran alker-areny
31 John angkek arrpemarl, “Anyent ran irrwerl-they apetyekan, ra atyetyart ingkerrenhek aneyel. Ayengan ahern-areny arwarl. Atha angka ileyel arwa ahern nharenyarl. Anyent rarl alker-they apetyek, ran atyetyart ingkerrenhekarl ahern-areny-rnemek-then irrwerl-areny-rnemek-then. 32 Irrwerl-areny anyent ra Akngeyek akalty. Artwa ahern-areny-rnem ikwer awelhey-angenharl. 33 Ingwer-rnem angka ikwerenhek awelheyel. Rernem Akngey renh arraty iterl-areyel tnakemel-anem alakenh, ‘Akngey inngan’. 34 Irrwerl-areny anyent ran, Akngeyel renh thwenek, Itnweng Rlwart ikwer-warl arrernek. Alakenh-anyem-they alerikw ra Akngey-kenh angka innga ilerl-apeyel, Itnweng ikwerenh-akert.
35 Akngey ra alerikw ikwerenhek inkwerelheyel, ra alerikw ikwerenh ingkerrenh anthek, atyetyart anetyek ahern-areny-rnemek, irrwerl-areny-rnemek. 36 Rernem alerikw renh tnakenty, rernem intem-antey iteth aneyenh. Rernem ikwer irrpelthirrenty, rernem nthakenh iteth intem aney-angenh. Akngeyel renh-rnem ipmek atweyenh aleth-antey.”