4
Jesus arelh Samaria-areny-warl angkeyel
Ingwer-ingeran, akngerrelarl Jesus-angkwarr alhenh, rernem baptise inetyek Jesus-kenh-angkwarr. Pharisee-rnemel awek, irrpetyapelant John-angkwarr baptise inenh. Jesus-el baptise-emiley-angenh renh-rnem. Kwertengerl ikwerenh-rnemelant renh-rnem baptise-emilenh. Jesus-el awek-penh, Pharisee-rnemarl ikwer angkerrenh, ra Judea-ampeny-they alpek, apmer Galilee-ampeny-warl arrpemarl ikwer-rnem-kety. Ra apmer Samaria-ampeny-angkwarr alpek. Ra Samaria-ampeny-warl irrenhek, tawen anyent-warl itnan ikwerenh Sychar. Sychar-they arrer-antey apmer ran, arrwekeleny Jacob-elarl alerikw ikwerenh Joseph apmer antherlelpek. 6-8 Kwaty ngenty ikwer-itwek anenh. Apmer-areny-rnemel itnewek Kwaty Jacob-kenh. Jesus alhengkerrirrek-anem, ingkel ra arlengel alhenh. Kwaty ngenty-arrangarr irrkerel ra anenh. Ingkeny irrwerlel-antey. Kwertengerl ikwerenh-rnem arrwekel-antey alhek tawen-warl, amern payemeletyek. Arelh Samaria-areny kwaty iylpwert ikwer-warl apetyek, kwaty inpetyek. Jesus inkek ikwer, “Kwaty ayenh antha, atha antywetyek.”
Arelh apatemel angkek ikwer-warl, “Ngan Jew-arl, ayengan arelh Samaria-arenyarl. Nthakenh nga atyeng inkeyel, atha kwaty anthetyek, ntwa antywetyek?” Jew-rnem-kenh-angkwarr angka aynteyel, nthakenh amern arlkwey-angenh Samaria-areny-rnem-itwek. Rernem amern amenterrpant arlkwenh. Alakenh-they ra apatek, Jesus-elarl ikwer inkek, kwaty antywetyek.
10 Jesus-el renh tyernek, “Akngey ilkelheyel-angkwarr ament arrpemarl, arrantherr renh iterl-arey-angenh, ilek-ilek anthey-angker. Ntwa ayenh iterl-arey-angenh-antey. Nga atyeng inkenty, atha kwaty impen ngenh anthem, kwaty impen itethiley-angker innga.”
11 Arelh ranem ikwer-warl angkek, “Atyetyartay! Ngenty kwaty-itwel yanhan kwen innga. Ampwal ngkwenh arrangkwarl kwaty inpetyekan. Nthenh-itwek ntwa inpem, kwaty itethiley-angker? 12 Artwa arrwekeleny anwernekantherr Jacob ran ngenty angernek, ra kwaty antywenh ikwer-penh, alerikw-rnem-then atnwenth-rnem ingkerrenh anthwengilenh. Nganang ilkwa Jacob-angkwarran?”
13 Jesus-el renh tyernek, “Ingwerentyel ngenty nhenh-penh antywenty, rap angkep angkethakw irreynem. 14 Ingwerentyel kwaty impen antywenty, kwaty atharl anthem, rap anthweng intem-antey anem. Kwaty impen antywenty, nganem iteth intem-antey Akngey-kenh-angkwarr aneyenh.”
15 Arelh angkek, “Atyetyartay, kwaty antha, ayeng anthweng intem anayntetyek, ayeng angkepelarreng ngenty nhenh-warl apey-alperl-anekerr.”
16 Jesus-el arelh renh ilek, “Ntwang anewengkw ngkwenh ikngwerl-alpa.”
17 Ra tyernek, “Ayengan anewek arrangkwarl.”
Jesus angkek ikwer-warl, “Nga arratyarl ilelheyel, anew-akert-weny. 18 Ngkwenh anewengkw 5-pel arrwekel anenh. Aley-anem nga artwa ingwer-itwel arwapeny aneyel. Ngarl atyeng ilelhek arratyarl.”
19 Arelh angkek, “Atyetyartay, atha ngenh iterl-areyel, ngan Ingkart-kenh angkakertarl. 20 Arrwekeleny-rnem apwert Gerizim nhenh-warl akarrirrenh Ingkartek kwenirretyek. Arrantherr Jew-rnem Jerusalem-warl alhetyek, Ingkartek kwenirremel inkwerelhetyek. Nthenh ra Ingkart-kenh apwert aknganenty innga anwantherr ikwer kwenirrey-alhetyek, arratyek-ayteng? Apwert Gerizim apek? Apwert Jerusalem-itwek apek?”
21 Jesus-el arelh renh tyernek, “Atyeng awelha. Ingwer-ingeran ingkerrenharl apmer arrpanenhel rernem Akngeyek kwenirreyenh arraty-angkwarr, apwert Gerizim-wenyant-anem Jerusalem-wenyant-anem. 22 Samaria-areny arrantherr arraty-angkwarr apentey-angenh. Alakenh-anyem anwernantherr Jew-rnemel iterl-areyel Ingkart-angkwarr arraty apenterl-ayntetyek. Anwernekantherrant Ingkartel arrwekel-antey angka arrernek, angka ikwerenh arlpimpiletyek, anwekantherr-angkwarr, Jew-rnem-angkwarr. 23 Aley-anem, ingkerrenhel renh tnakerl-ayntetyek inkwerelhemel innga itnweng ikwer anthelhetyek. Aleyan Akngey-kenh Itnwengel renh-rnem Akngey-kenh angka akalty-antheyel-antey, rernem renh arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek, akalty anayntetyek iterl-aremel. Akngey arlkwenteyel, alakenh-anyem rernem inkwerelhetyek ikwer. 24 Akngeyarlap Itnwengan. Akngey apenteyel-rneman itnweng anthelhetyek, renh tnaketyek innga. Itnweng Rlwartel renh-rnem akalty-antheyel.”
25 Arelh angkek, “Atha Christ renh iterl-areyel, Akngeyel awank-akerr arrwekeleny-rnem ilek, renh thwenetyek ahern nhenh-warl. Ra apetyentyel ra anwekantherr ingkerrenh-anem anayntileyenh.”
26 Jesus-el renh ilek, “Ayengarl ran anyent angkeyel ngkweng-warl, Christ innga rey-antey ayeng.”
27 Kwertengerl ikwerenhel-rnem arey-alpek renh, rarl arelh ikwer-itwel angkenh-antey. Rap renh-rnem apatel-anthek. Rernem angkerrenh, “Ilek arelh ran Jesus ikwer-warl angkeyel?” Rernem Jesus renh ayerney-angenh arrangkw.
28 Arelh ra ampwal kwatyek-arelh iwerl-alhek, tawen-warl-anem alpek. Ra tawen-areny-rnem-warl angkek, 29 “Apetyenherr-arey, artwa nhak aretyek, ra ingkerrenh iterl-areyel, atharl mpwarek. Artwa ran Christ apek, Akngeyelarl arrwekeleny-rnem ilenh, renh thwenetyek ahern nhenh-warl?” 30 Rernem tawen-they anperlarr-alhenh. Rernem Jesus-warl-athek apetyenh, renh aretyek.
31 Kwertengerl-rnem angkek, “Akalty-anthenh-anthenhay, amern arlkway!”
32 Ra angkek ikwer-rnem-warl, “Atha amern impen atnyeneyel, arrantherr iterl-arey-angenharl.”
33 Kwertengerl-rnem ayernerrenh, “Ingwerentyel apek amern akngetyek ikwer.”
34 Jesus angkek, “Ayeng amernekant iterrey-angenh. Atha warrk renh ywerrelhiletyek Akngeyek, rarl ayenh warrk anthek. Alakenh-anyem ayeng Akngeyek warrkirreyel, ayeng rlterrk anayntetyek, amern akngerr atha arlkwenty-penh-apeny.
35 Ntang weyt arrantherr iwenty lyapelhiletyek. Ikwer-penh arrantherr ileyel, ‘Anantherr alkent 4-pel-penh amern weyt renh-rnem ampeng-anem akaltheyenh.’ Amern weyt mpwelheyel, anwantherr renh akalthetyekan. Arrantherr ingkerrenh-angkwarr arenherr-arey! Akngerr mpwelheyel. Akngerr mpwelheyel, renh-rnem Akngey-warl akarriletyek.
36-37 Amern weyt rernem lyapelhilek, artwa anyentel ntang weyt-rnem arlperrty iwek. Ntang weyt lyapek, amern-akert irremel, artwa ingwer apetyek, ra amern weyt ampeng-rnem akeynetyek-anem arlenyarl irrek. Ratherr atherr-antey inkwerelhek amern-rnemek. Angka arraty innga aynteyel: ‘Artwa anyentel ntang weyt iwerl-apenh, artwan anyent ingwerelan amern weyt akaltherl-apenh ingkern-theyarl.’ ”
Anayntileyel: Ntang weyt Ingkart-kenh angkapeny. Alakenh-anyem artwa anyent ingwerelan angka Ingkart-kenh ilerl-apenh arlperrtyilemel, artwel ntang arlperrty iwek-apeny. Artwa anyent ingwerel ingkerrenh akarrilem. Ingkart-warl artwa akalthey-angker ra ntang akarrilek-apeny. Alakenh artwa atherr-antey inkwerelhem Akngeyek.
38 “Alakenh-anyem atha arrenhantherr ilantheyel, arrantherr ingkerrenh akarrilenhey-alpetyek Akngey-warl. Arrantherr warrk Ingkart-kenh ingkerrenh mpwarey-angenh, arrangkw. Arrantherr alyepelant warrkenh, arrantherr artwernem arwapeny ikngwek Ingkart-warl-athek. Ingwer-rnem arrwekel-antey artewentyel Ingkartek warrkirrenh. Rernem ingwer-rnemek Ingkart-kenh angka ilerl-apenh. Arrantherr warrk ywerrelhilekant.”
39 Samaria tawen ikwerel, arelh ikwer-rnem ilelhek, “Jesus-el angka atyeng ingkerrenh arraty-antey ilek, ayengarl arrwekel anenh-angkwarr-antey, anew akngerr-akert, mpweny-awarr.” Rernem angka awek-penh rernem Jesus-ant-anem apentenh. 40 Samaria-areny-rnem Jesus ikwer-warl apetyek. Rernem renh ayernek, ra apek apmer ikwer-rnem-kenh-itwek anetyek. Ra arlta atherr-inger anenh ikwer-rnem-itwek. 41 Ra renh-rnem Ingkart-kenh angka akalty-anthek. Samaria-areny-rnem ingwer-rnem akngerrel-anem Jesus renh apentek.
42 Rernem arelh ikwer-warl angkek. “Anwernantherr angka ngkweng-they iterl-arey-angenh. Anwernantherr renh iterl-areyel anngetherr-penhel, anwantherr ikwerenh-angkwarr apenteyel-anem. Anwernantherr iterl-areyel-anem, artwa nhenhan ahern-areny ingkerrenh itethiley-angker innga.”
Jesus-el atyetyart ilkwekenh alerikw mwerrileyel
(Matthew 8:5-13; Luke 7:1-10)
43-44 Jesus Samaria-areny-rnem-itwek anenh arlta atherr-inger. Ra kwertengerl ikwerenh-rnemek angkek, “Ingwer-rnemel ayenh tnakeyel, atyenh-rnemel ayenh tnakey-angenharl.” Ikwer-penh Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert Galilee-ampeny-warl alhek. 45 Jesus Galilee-ampeny-itwek aremirrey-alhek, ingkerrenh ikwer inkwerelhek arnekirremel. Galilee-areny-rnemel arrwekel-antey rernem ikwer inkwerelhek, rernemarl renh arrwekel arek, rarl ilek-ilek mpwarenh rlterrk ilkwakertel, tyenkerr Anperarl Alhek “Passover” arlkwenh-angkwarr Jerusalem-itwek.
Jesus-el awey arntety-penh mwerrileyel
46 Ikwer-penh Jesus Cana-warl alpek, tawen irrkaty-warl ra arrwekel kwaty-penh wayn-anem akngartewek. Tawen Capernaum-itwek atyetyart anyent anenh. Alerikw ikwerenh arntety innga rwenp ayntenh. 47 Atyetyart ra awek, Jesus Cana-itwek anenharl. Ra ikwer-warl alhek, renh ikngwetyek. Renh arey-alhek, ra renh artewentyel-antey ayernek, ra ikwer-angkwarr alhetyek, awey arntety renh mwerriletyek. “Apetya atyeng-angkwarr alerey atyenh mwerriletyek. Ra ilwekerr apek.”
48 Jesus artwa ikwer angkek, “Arrantherr ayenh arentyelant, atha ilek-ilek mpwarem rlterrk ilkwakertel, arrantherr ayenh tnakem. Arrangkwelan, arrantherr ayenh tnakey-angenharl!”
49 Artwa ra ikwer angkek arrpemarl, “Atyetyartay, kel mwerr! Atyeng-angkwarr apetya, alerey atyenh ilwekerr!”
50 Jesus ikwer-warl angkek, “Apmer ngkwenh-warl alpa, alerengkw ngkwenh mwerrirrem.”
Artwa ra Jesus ikwer innga awelhek. Ra apmer-warl alpek.
51 Arlta ikwerel-antey, warrkenh artwekenh-rnem apetyek ikwer-warl angkakert. “Alerengkw ngkwenh mwerrirrek-anem!” 52 Atyetyart ra renh-rnem ayernek, “Ilenger-antey ra mwerrirrek?”
Rernem renh tyernek, “Apmwerrkel-antey amern arlkwek-penh ra mwerrirrek.” 53 Atyetyart ra iterl-arek, Jesus-elarl renh ilek taym anyent ikwerel-antey, “Alerengkw ngkwenh mwerrirrem.” Ra Jesus-angkwarr apentenh-anem, ikwerenh-rnem rernem Jesus renh apentenh arrpemarl.
54 Jesus-arl Galilee-ampeny-itwek anenh-antey, ra atherr-inger arawerrng rlterrkel mpwarek. Arrwekel ra wayn mpwarek kwaty-penh. Ikwer-penhan ra atyetyart-kenh alerikw mwerrilek.