11
Jesus apmer Jerusalem-warl alheyel
(Matthew 21:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert alhek apmer atherr-warl, itnan apmer ratherr Bethany, Bethphage. Apmer Jerusalem-they apmer ratherr arrer-antey, Apwert Alip-arrangarr. Jesus-el kwertengerl ikwerenh-atherr thwenek, ratherr arrwekel alhetyek, “Mpwelanthan alhenherr-atherr tawen-warl. Mpwelanthap tangkey ateralth rwep lhelhenherr-atherr arwerl-itwek atyeng-warl ayteng-akngey-alpenherr-atherr. Ingwerentyel mpwelhenh ayernenty, ‘Ilekek mpwelanth rwep lhelheyel?’ Mpwelanth ilenherr-atherr, ‘Ingkart-kenh aylernanth. Ingkartel angkep arrpemarl ngenh anthenhey-alpem.’ ”
Ratherr alhek apmer ikwer-warl, ratherr arey-alhek tangkey Jesus-elarl ilek-angkwarr-antey. Ratherr rwep renh lhelhenh. Ingwer-rnemel renh-atherr ayernek, “Ilekek mpwelanth tangkey lheleyel?” Ratherr renh-rnem ilek Jesus-elarl renh-atherr ilek-angkwarr. Rernem artwa renh-atherr tyarlewek, ratherr tangkey renh ayteng-akngeyneyek.
Ratherr ayteng-akngeynek tangkey Jesus-warl. Ratherr arnkwa tangkey artep-warl arrernek. Jesus tangkey-warl nganek. Akngerrel arnkwa ahern-warl panty iweynek, tangkey alhetyek ikwer-angkwarr Jesus-akert. Ingwerel-rnem alperrarl akek. Rernem ayatheweyneyek tangkey Jesus-akert ra alhetyek panty-angkwarr. Tangkey alhek panty-angkwarr Jesus-akert.
9-10 Artwa akngerrel Jesus renh apentek. Ingkerrenh ikwer inkwerelhek arrwekel-warl alhenh-rnem-then, ingkern-theyarl alhenh-rnem-then. Rernem Jesus-ek inkwerelhemel arlkek, “Akngeyel artwa nhanyem anwekantherr-warl thwenek. Anwantherr Atyetyart ilkwek inkwerelhey, Akngeyelarl renh thwenek anwekantherr-warl. Akngeyel renh arntarnt-areyel, ra Atyetyart ilkwa ingkerrenhek aneyel, David-arl anenh-apeny aneyel.”
11 Jesus alhek apmer Jerusalem-warl. Kel ra tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh-warl aylpenhey-alhek, ra tyaty ilkwa renh arwa aretyek. Atwerrp-anem, Jesus apmer Bethany-warl anperl-alhek, kwertengerl ikwerenh-rnem-akert.
Jesus-el arwerl renh ileyel
(Matthew 21:18-19)
12 Ingwepenh Jesus Bethany-they anperl-alhek apmer Jerusalem-warl, kwertengerl ikwerenh-rnem-akert. Ra angayakw-anem irrek ampepel. 13 Arleng-they, ra arwerl tywerrk arek. Ra alhek arrer-warl amernek aretyek. Amern aney-angenh arrangkw-antey ra arek. 14 Jesus-el arwerl renh ilek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Arwerl nhepenh nthakenh ingwerentyel amern arlkwey-angenharl intem-antey!” Kwertengerl ikwerenhel-rnem renh awek, rarl alakenh angkenh.
Jesus Jew-rnem-kenh tyaty ilkwewarl alheyel
(Matthew 21:12-17; Luke 19:45-48; John 2:13-22)
15 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert Jerusalem-warl alhek. Jew-rnem-kenh tyaty ilkwitwek weker-rnemel aker tharlemilenh, store-arrpantey. Jesus ra arek ingwerel-rnemarl aker tharlemilenh, ra ingkerrenh-antey renh-rnem irrentek, taypel-rnem iwemel, ampwal ngkweltyek-arelh-rnem-then. Ingwerel-rnem aker thiparl tharlemilenh, Jesus-el renh-rnem aker ingkerrenh irrentek. 16 Jesus arrkngert angkek ikwer-rnem, “Warl nhenh-angkwarr nthakenh aker akngey-angenh.” 17 Ra renh-rnem ingkerrenh akalty-anthek, “Akngey-kenh angka warl nhel aynteyel ingkerrenh apmer arrpanenh-they akarrirretyek warl nhenh-warl, Akngeyek inkwerelhemel. Irrtyert-awarr-rnemantarl apmer nhenh-warlan arrantherr arrernek!”
18 Atyetyart Jew-rnem-kenh tyaty ilkwernem-then Moses-kenh angkakert-rnem-then, rernem awek Jesus-kenh angka. Rernem angkerrenh Jesus ikwer, renh atwetyek. Atyetyart rerneman aterirrek ingwer-rnem-kety, renh anterrkwey-angenh-antey, akngerr rernem Jesus ikwer inkwerelhek-kety.
19 Atwerrp, Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert alhek apmer Jerusalem-they akwerr-warl.
Arwerl tywerrk arlenyirrek rernem arey-alheyel
(Matthew 21:20-22)
20 Ingwepenh-antey, arwerl tywerrk arlenyirrekarl rernem arey-alhek, Jesus-elarl arwerl tywerrk renharl ilek-penh. 21 Peter-el arwerl tywerrk renh alhengk-arek, angkemel, “Ingkartay, ngarl weth arwerl tywerrk nhek akengenty angkek, ra arleny-anem irrek.”
22 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ilek, “Anwantherr inkwerelhetyek Akngeyek, ikwer irrpelthirrey-angenh. 23-24 Arrantherr areyel apwert ilenharl altyweneyel? Arrantherr apwert ilenh ilenty, ra alpetyek kwaty ampep-warl, ra inngarl awelhemel kwaty ampep-warl arrernelhem. Apwert ilenhan arrekantherr awelhemel kwaty ampep-warl arrernelhem-apeny, Akngeyan arrekantherr awelhem, alakenh-anyem.
25 Arrantherr Akngey ayernetyek, arrantherr mwerrant-arey-anem anemer. Arrantherr ingkerrenh mwerrant-arey-anem anetyek, Akngeyan anwekantherr ingkerrenhek inkwerelhem, apmwa ingkerrenh-kety, arrekantherrety Akngeyel iwem.”
Atyetyart ilkwernemel Jesus renh ayerneyel
(Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8)
27 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert Jew-rnem-kenh tyaty ilkwewarl aylpenhek, apmer Jerusalem-itwel. Moses-kenh akalty-anthenh-anthenh-rnem-then, atyetyart ikwer-areny-rnem-then Jesus ikwer-warl apetyek. 28 Artwa rernem Jesus renh ayernek, “Angwenhelarl ngenhan thwenek, ingkerrenh mwerr-angkwarr akaltyiletyek, arntety-rnem mwerriletyek?”
29 Jesus-el renh-rnem ilek, “Atha arrenhantherr-anem ayerney, arrantherr atyeng-anem arraty iletyek. Atyengarl arrantherr arraty ilem, atha arrekantherr iletyek, angwenhelarl ayenhan thwenek. 30 Angwenhelarl John Baptise-emeley-angker thwenek ahern nhenh-warl, ingkerrenh kwatyel baptise-emiletyek? Akngeyel apek? Ahern-arenyel apek?”
31 Rernem angkerrenh, “Nthakenh anwantherr Jesus renh iley-angenh, Akngeyel John renharl thwenek ahern nhenh-warl, anwenhantherr Jesus-elarl arraty ilekerr, anwantherr John ikwer awelheyangarl, akengentyarl John ikwer irrpelthirrenh, renharl Akngeyel thwenek inngarl ahern nhewarl. 32 Nthakenharl anwantherr iley-angenh Atyetyart ahern-arenyelarl John anwekantherr-warl thwenek, ingwer-rnemarl anwekantherr ahelirrekerr, rerneman iterl-areyel Akngeyel John renh thwenekarl.” 33 Rernem Jesus ikwer-warl angkek, “Inpa, iterl-arey-angenh angwenhelarl John renh thwenek, ahern nhewarl.” Atyetyart ilkwernem apatemel, akater-anem rtnenherrenh. Jesus angkek ikwer-rnemek, “Arrantherr ayenh tyerneyang-kety, nthakenh atha arrekantherr iley-angenh, angwenhelarl ayenh thwenek ahern nhewarl.”