12
Apmer amern grapes-angketyarr
(Matthew 21:33-46; Luke 20:9-19)
Jesus-el renh-rnem akalty-anthemel ilek, “Artwa Atyetyart amern grapes lyapelhilenh-ilenh. Artwa anyentel grapes ntang iweyn-ayntetyek, amern lyapetyek, parrik-anem arteynemel, amern grapes lyapetyek parrikel kwen, warl arlpenty-anem artemel, artwa anyent ikwer-warl nganetyek, irrwerl-they arayntetyek, amern ingwerentyel inekerr. Irrkanem kwen angernemel, amern grapes renh lthwetyek, ingketyel-anem lthwemel amern grapes-penh akarr areyirretyek. Atyetyartel warrkenh-rnem arrernek amern grapes arntarnt-arayntetyek, ra apmer ingwer-warl alhey-kety.
Amern grapes ampeng awaketyek artwa Atyetyart ikwer. Amern grapes arntarnt-arenh-arenhel warrkenh ikwerenh ra thwenek ra anthetyek amern grapes artwa Atyetyart renh, ament arrpemarl. Amern grapes renh artwa warrkenh anyentel ra amern grapes ra arlperrtyilemel anthek artwa ingkerrenhek. Atyetyart anyent ra thwenek artwa warrkenh ikwerenh amern grapes inetyek. Rernem artwa warrkenh renh atwek amern grapes-angketyarr-they irrentemel, amern grapes-they alharlkwek.
Artwa warrkenh Atyetyart ikwerenh-warl apetyek, grapes-weny. Atyetyart ra warrkenh ingwer-anemarl thwenek, amern grapes ikwerenh renh inetyek. Rernem artwa warrkenh ingwer-anemarl irrentemel akapwert atwek. Ra Atyetyart ikwerenh-warl amern grapes-weny arrangkw-antey alpek. Atyetyartel warrkenh ingwer-anemarl thwenek, amern grapes ikwerenh inetyek. Rernem warrkenh ingwer-anemarl ipmek atwek. Anyentarl-anyentarl Atyetyartel warrkenh ikwerenh-rnem amern grapes-angketyarr-warl thwenenh, amern grapes inetyek. Rernem warrkenh ingwer-anemarl atwek, ingwer-rneman ipmekarl atwek.
Atyetyart ikwerenh alerikw anyentant-anem aneyelpek. Atyetyart ra iterrek, ‘Artwa aler anyent atyenh atha thweney, rernem apek nyerrirremel, amern grapes atyenh anthetyek.’ Atyetyart ra alerikw ikwerenh thwenek, amern grapes inetyek. Rernem arnarek, atyetyart ikwerenh-anemarl alerikw apetyeyel amern grapes inerl-alpetyek. Rernem angkerrenh, ‘Ay, atyetyart alkenh ikwerenh alerikw-anem apetyeyel, aynikw ikwerenh ilwenty-ketyan ranemarl apmerek-artwey amern grapes-ek Atyetyart aneyenh!’ Amern grapes-angketyarr-they alharlkwelhek, rernem apmer renh grapes-angketyarr Atyetyart aney-kety. Rernem alerikw renh ipmek atwek, arrewaly renh iwemel parrik-they akwerr-warl.
Atyetyart ra apey-alpentyelan, warrkenh amern grapes-angketyarrel aneyel-rnem, renh-rnem ingkerrenh atwetyek, warrkenh ingwer-rnem-anemarl arrernemel, amern grapes-angketyarrek, rernem amern grapes mwantyel arntarnt-arayntetyek.”
Anayntileyel: Jesus-el angka ingwer-anem ikwer-rnem ilek, Akngey ran atyetyart grapes-angketyarrek-artwey-apeny. Ran atyetyart inngarl Jew-rnem-kenh. Akngeyel angkakert-rnem awank-akerr thwenek. Rernem angkakert ikwer-rnem awelhey-angenh. Rernem renh-rnem atwenhant. Ingkern-theyarl ra alerikw ikwerenh thwenek ikwer-rnem-warl. Rernem renh ipmek atwek arrpemarl.
10-11 Jesus-el renh-rnem ingkerrenh ilek, “Arrantherr Akngey-kenh angka weth iterl-aremer. Arwerl arlpenty ingwerel iwem apmwek-athen. Arwerl ran mwerr-angkerarl ilenhey, Akngeyelarl warl artek arwerl-penh. Anwantherr apatenty-kety, Akngeyel anwekantherr mwerr-angkwarr warl artetyek. Ayeng arwerl arlpenty impen weth-apeny. Akngeyel ayenh thwenek Atyetyart ingkerrenhek anetyek. Akngey atyeng inkwerelheyel. Ingwer-rnem atyeng inkwerelheyel arrpemarl.”
Anayntileyel: Jesus angka nhenh-anem ikwer-rnem ilek, rernem arraty iterl-arayntetyek. Alakenh-anyem ilelhek ikwer-rnem, “Jew-rnemel ayenh iwerl-alhek, arwerl apmwapeny-arrpantey. Rernem ayenh ipmek atweyenh.” Jesus ran arwerl impen mwerr-angker weth-apeny, ingkerrenh ikwer inkwerelh-ayntetyek.
12 Artwa ilkwernem Jew-rnem-kenh rernem iterrek, “Jesus anwekantherr angkeyel, anwantherr artwa warrkenh apmwernem ilenh-rnem-apeny irrekerr.” Rernem iterrek Jesus renh anterrkwetyek, rernemap iterrek artwa ingwer-rnem-ketyarl, menty-anem.
Man kapmentek anthetyek
(Matthew 22:15-22; Luke 20:20-26)
13 Pharisee-el-rnem-then Atyetyart Herod-el-rnem-then rernem artwa ingwer-rnem thwenek, rernem Jesus renh ayernetyek, ra Atyetyart ilkwernemek akengenty angkentyek. Ra akengenty angkenty, rernem renh ingwer-ingerant anterrkwetyek. 14 Artwa anyent Jesus-warl angkek, “Anwernantherr ngenh iterl-areyel, ntwa Angka Akngey-kenh arraty ileyel. Nthakenh nga iterreyel, anwantherr kapment ilkwernem man anthetyek?” 15 Jesus ra iterl-arek, rernemarl ikwer irrtywerremel angkerrenh arraty-angkwarr-arrpantey Ra renh-rnem ilek, “Arrantherr ayenh arrkerneyel, ayeng arrekantherr akengenty angketyek. Ngkwelty atyeng akngetya, atha aretyek!”
16 Rernem ngkwelty anyent renh anthek. Jesus angkek, “Angwenharl inngerr-akertan nhenhan?” Rernem ikwer ilek, “Caesar, atyetyart ilkwarlap ran nhenhey!”
17 Jesus-el renh-rnem ilek, “Man-areny-rnemelarl arrenhantherr manek ayernenty, arrantherr man renh-rnem anthenherr-arey, rernem-anem Atyetyart Caesar man renh anthetyek. Akngey-kenh warrk-rnemel man ineynem, arrantherr ingkerrenhel arrernemer arrpemarl, Akngey ikwer-anem rernem man renh arrernetyek.” Rernem Jesus renh awemel, rernem apateyelpek.
Rernem ipmepenh itethirreyenh
(Matthew 22:23-33; Luke 20:27-40)
18 Artwa Sadducee-rnem Jesus ikwer-warl apetyek, renh ayernetyek. Sadducee-rnem iterrenh, arrewaly intem-antey ilwem, ra nthakenh ipmepenh akwentey-angenh. 19 Rernem Jesus ikwer angkek, “Moses-el angka anwenhantherr anthek, arelh inpertirrenty, ayteyikw ranemarl arelh ikwer-warl itengirretyek ikwer-atherrenh-anemarl, ampa ingwer-anem anetyek. 20-21 Anew ikwerenhek arelh anyent ran inpertirrek ampeweny-anteyarl, ra ayteyikw ikwerenh-itwel itengirrek arrpemarl. Arelh ra inpertirrek ayteyikw ingwerek-anemarl, ampeweny-antey arrpemarl. Ayteyikw-rnem 6 ilenh-rnem arelh anyent ikwer-itwel-antey, rernem ingkerrenh anyentarl-anyentarl itengirrek, arrewaly ingwer iylpelerlewenty, awayikw ingwer-itwel itengirremel, ra ampeweny arrangkw arrpemarl. Artwa anyent aytey aynek itengirrek, arelh ikwer-itwel-antey. 22 Artwa ranem ilwek, ampeweny-antey, arelh anyent ikwerenh ampa ikwer-atherrenh aney-angenh-antey.” 23 Sadducee-el-rnem Jesus renh ayernek, “Artwa rernem ipmepenh akemirrenty, artwa angwenharlap arelh ikwerenh inngan?”
24 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr apmwel-areth iterreyel Akngey-kenh angka arrantherr iterl-arey-angenh. Arrantherr Akngey iterl-arey-angenh-antey, Akngeyan rlterrk ilkwakertarl aneyel. 25 Rernem ingkerrenh itethirremel alpeyenh Akngey-kenh apmer-warl, rernem aney-alpeyenh intem-antey, arelh-itwel itengirrey-angenh, irrwerl-areny-rnem-apeny. 26 Akngeyel arrwekel-antey renh-rnem ilek, rernem angkeparl itethirreyenh, ipmepenh. Arrantherr angka ilenh iterl-arey-areny, angka ilenhan Akngey-kenh pipel arraty inngarl ileyel, arwerl wethelarl lherrm ampenh-apeny. Akngeyel Moses renh ilek, ‘Ayeng ngkwenhek-rnem ingkerrenhek Atyetyart aneyenh, Abraham-ek, Isaac-ek, Jacob-ek.’ 27 Rernem iteth-antey aneyarr-alpek Akngey-kenh apmerel irrwerl, Abraham-akerr, Isaac-akerr, Jacob-akerr. Arrantherran apmwel-aretharl iterreyel intem ilwentyek-arrpantey. Rernem ipmepenh itethirremel ingkerrenh alpek Akngey-itwel aney-alpek, intem-antey. Alakenh-anyem, anwantherrarl ilwem, Akngeyel anenhantherrenh angkep arrpemarl itethilem, anwantherrap apmer ikwerenh-warl irrwerl alpem, ra arrenhantherr arntarnt-arayntetyek apmer ikwerenh-itwek intem-antey.”
Angka impen atherr Ingkart-kenh
(Matthew 22:34-40; Luke 10:25-28)
28 Artwa anyentan Jesus-kenh angkek mwantyel awelhenh inkwerelhemel. Ra angkek, “Moses-el angka akngerr anwenhantherr anthek. Ilekek angka Atyetyart inngan, anwantherr renh apentetyek?”
29 Jesus angkek, “Angka Akngey-kenh impenan nhanyeman-angkwarrarl atha ileyel, ‘Israel-kenh-rnemay, arrantherr atyeng awelhenherr-arey! Akngey anyent impen aneyel. Ingwer ikwer-apeny aney-angenh arrangkw, rant anyent aneyel. 30 Anyent renhant ingkerrenhel apentetyek, anyent ikwerant ingkerrenh iterretyek.’ Angka nhanyem impen. 31 Akngey-kenh angka ingweran alakenh aynteyel, ‘Arrantherr ingwer-rnem arntarnt-aretyek, ampa arrekantherrenh arrantherr arntarnt-areyel-apeny.’ ”
32 Artwa Moses-kenh anyent, ra Jesus-ek inkwerelhek, rarl angka arraty-angkwarr ilelhek. Ra angkek, “Ntwa arraty-angkwarr ingkerrenhek ileyel, Akngey anyent impen aneyel ingkerrenhek anwekantherr, ingwer ikwer-apeny aney-angenh arrangkw. 33 Amern tyenkerr anwantherr Jew-rnemel anthem Akngey renh. Anwantherr Akngey-kenh angka ilenh-angkwarr anwernantherr apentetyek, amern tyenkerr Akngey-angkwarr anthey. Arraty-ayteng anwantherr ingkerrenh arntarnt-arem, ampa anwekantherrenh anwantherr arntarnt-areyel-apeny ntwarl anwenhantherr ilenh-angkwarr. Akngey-kenh impen apentetyek-ayteng.”
34 Artwa anyent rarl angkek arraty, Jesus-el renh ilek, “Nga Akngey-kenh-apenyarl aneyel.” Kel ingwer-rnem akatek, Jesus renh ayerney-angenh.
Artwa David-kenh
(Matthew 22:41-46; Luke 20:41-44)
35 Jew-rnem-kenh tyaty ilkwitwek, Jesus-el intem-antey renh-rnem akaltyilek. Jesus-el renh-rnem ilek, “Moses-kenh-rnem nthakenh ileyel David-kenh artwa Christ inngan? 36 Akngey-kenh Itnwengel ikwer lwewarrernek. David-el ilek, ‘Akngeyel Christ, atyetyart atyenh renh ilek, aylernanth anyent-apeny aneyel.’ Akngeyel renh ilek, ‘Ingwerentyel arlkarirreyel-rnem, atha ingkerrenh renh-rnem menty ipmem.’
37 David-el Christ renh itnewek, ‘Atyetyart atyenh.’ Ayeng Christ Atyetyart ilkwa inngan Akngey-kenh rlterrk inngakertel. Ayengan David-kenh artwa arrpemarl, atyeyart ilkwa David-angkwarr.” Jesus renh awemel, rernem ingkerrenh inkwerelhek.
38 Jesus angkek, “Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey Moses-kenh angkakert ilenh-rnem-kety, kwet arlpenty-akert-rnem-kety, rernemarl ileng tawenel tnakelherl-apeyel-kety, rernem arrenhantherr ilpertilelhekerr. 39 Rernem warl kwenel Jew-rnem angkerreyel-warl alheyel, rernemant arrwekel-warl arrernelheyel arrkngelemel ingwer-rnem-kety, rernemant tnakelhetyek. Ingkerrenhel inkwerelhemel amern arlkwetyek, rernemant arrwekel-warl arrernelhetyek arrkngelemel ingwer-rnem-kety, rernemant tnakelhetyek. 40 Rernemant warl-rneman arrkngeleyel inpert-rnem-ketyan. Rernem Akngey-warl irrtywerremel angka ilemel-arrpantey. Akngerr-inger, Akngeyel Moses-kenh angkakert-rnem iltem.”
Arelh inpertelan ngkwelty ikwerenh ingkerrenh arrerneyel
(Luke 21:1-4)
41 Jesus-an anenh tyaty Jew-rnem-kenhel kwen arrerenty, Jew-rnemarl Akngeyek inkwerelhemel angkerrenhel. Ran arenh akngerr, rernemarl ngkwelty ampwal manek-arelh-warl arrernenh. Ingwer-rnemelan man akngerr-akert-rnemelan apetyek tyenkerr man akngerrarl arrernek. 42 Arelh inpert-anem apetyek, rap ngkwelty akely atherrant arrernek.
43 Jesus-an angkek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Apetyenh-arey. Atha angka arraty arrekantherr iletyek. Arelh inpertelan ngkwelty akely atherr arrernek, Akngeyekan ra akngerrarl. Ingwer-rnemelan akngerr arrernek, Akngeyekan ra akelyarl. 44 Man akngerr-akert-rnemelan amern ikwer-rnem-kenh inek-penh ngkwelty akngerrarl akngey-alpek. Arelh inpertelan ingkerrenharl arrernek. Arrangkw-anem ra aneyel, amern iney-angenh.”