13
Ingwerel-rnem tyaty ilkwa atakeyenh
(Matthew 24:1-2; Luke 21:5-6)
Jesus-el arek tyaty ilkwarl Jew-rnem-kenh, kwertengerl ikwerenh-rnem-akertel. Rernem Jew-rnem-kenh tyaty ilkwewarl aylpenhek. Rernemap tyerrelhek tyaty ikwer-they, rernem arek inkwerelhemel. Kwertengerl anyent ikwerenh Jesus-ek angkek, “Tyaty ilkwa mwerr-angkerarl artek nhanyeman.”
Jesus angkek, “Ingwer-ingeran ingwerel-rnem atakem-anem, tyaty ilkwa yanh akwarrkirremel, ngkweltyirretyek.”
Rernem atwerreyenh
(Matthew 24:3-14; Luke 21:7-19)
Rernem Apwert Alip-warl nganek. Rernem ament rtnenherrenh, Peter-akerr, James-akerr, Andrew-akerr John-akerr. Jesus-anem rernem ayernek, “Ilengerarl ingwerel-rnem tyaty ilkwa ilenh atakeyenh, akwarkirremel ngkweltyirretyek? Ngarl Akngey-kenh apmer-warl alpenty-penhan, angwenhelarl anwernekantherr ileman ngarl ahern nhewarl apey-alpeyenh arrpemarl?”
Jesus-el renh-rnem ilek, “Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey, ingwer apetyemarl, arrenhantherr ingwer-angkwarrarl ilekerr. Mwantyel awelheyek ikwer. Apmwa ahern-areny ingkerrenh akngerr arlpimpirreyenh ahern nhel arrekantherr-warl, arrenhantherr irrtywerremel iletyek, ‘Ayeng Akngeyel wetharl awank-akerr alhelek, ayeng nhanyem-anem apetyek arrekantherr-warl.’ Akngerr ingwer-rnemel apentemarl angka Atyetyart ilenh-kenh-angkwarr.
Ingwer-rnemel atwerreyel-kety arrantherr aterirrey-angenh anetyek. Ahern-then alker-then ywerreyenh. Aparnpan apmer arrpanenh ahel atwerreyenh. Aparnpan apmer arrpanenh ingkerrenh ahel atwerreyenh ahern-then alker-then ywerrey-alenty. Apmer ingwer-areny-rnem-then ahel atwerreyenh. Apmer ingwer-areny-rnem atwerl-apem apmer ingwerek. Ahern nharl akngelheyenhel, ingkerrenh warl-rnem-then akngenherl-akngenhelhileyenh. Ingkerrenh apateyenh amern-wenyel, apmer arrpanenhel. Ingkerrenh arntety ilkwa aynteyenh apmer arrpanenhel. Artwa apmwernemel mwerr-rnem ingkerrenh atweyenh.”
Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ilek, “Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey artwa apmwernem-kety! Rernem arrenhantherr atweyenh warl Jew-rnemarl angkerrenh-itwek. Artwa apmwernemel arrenhantherr akngeyenh angka ilkwewarl Atyetyart-rnem-warl angketyek. Arrantherr angka atyeng-angkwarr ilemer. 10 Kwertengerl atyenh-rnem alheyenh apmer arrpanenh-warl angka atyenh ilerl-aperl-ayntetyek ahern-then alker-then ywerrey-alenty.
11 Atyetyart ilkwel arrenhantherr angka ilkwewarl arrernem, arrantherr ilelhetyek ikwer-warl. Arrantherr aterirrey-angenh angketyek Akngey-kenh Itnweng-akert. Akngey-kenh Itnwengel arrenhantherr akwerrng rlterrkilemel anthem, arrantherr arraty iterl-aremel angketyek.
12 Artwel-rnem ayteyikw ikwer-rnem-kenh ahayiwem, ahelengkw-rnemel renh-rnem atwetyek. Ingwer-rnemelan alerikw ikwer-rnem-kenh ahayiwem, ahelengkw-rnemel renh-rnem atwetyek. Ampel-rnem amey ikwer-rnem-kenh-then akngey ikwer-rnem-kenh-then ahayiwem, ahelengkw-rnemel renh-rnem atwetyek. 13 Akngerrel arrekantherrety arlkarirreyel ayenharl apenteyel-kety. Arrantherrarl atyenh-rnem ingkerrenh aneyenh, arrantherr intem-antey iteth aneyenh.”
Artwa ahelengkw apmer Jerusalem-itwek aneyenh
(Matthew 24:15-21; Luke 21:20-24)
14 “Arlta ikwerel, ahelengkw Jew-kenh tyaty ilkwitwek aneyenh. Arrantherrarl awem, tyaty ilkwa ikwerelarl Atyetyart ilkwa ra aneyenh, arrantherr Judea-areny-rneman alhetyek, apwert-warlarl. 15 Arnkwek iterrey-angenh, arrantherr arwa apwert-warl anpenheyekant. 16 Kwetek angkep alpey-angenh, menty ra ayntey. 17 Ayeng amperrngirreyel arelh-rnemek, rernem ampa akely irrepern atnyeneyel-kety, ingwer-rneman thapelarl aneyel-kety ampa akely-rnem-akert. 18 Angwenhelarl arlta anyent renhan iterl-areyel? Akngey rantarl iterl-areyelan, anwantherr iterl-arey-angenharl. Arrantherr renh ayernetyek, perayirremel, rwenpelant arlta anyentan anwantherr atnyenetyek, irrerntel renh-rnem atwekerr, irrerntelhelekerr. 19 Arlta anyent ikwerel, artwa ingkerrenh arntetyirreyenh, alakenh awank-akerr anwantherr arntety ilkwa atnyeney-angenh. Alakenh anwantherr arntety ilkwa atnyeney-angenh arrpemarl, arntety ilkwa nhanyemarl anwantherr atnyenem-apeny. 20 Arrer-anem anwantherr mpwelhem arlta irrpetyapel-anem. Arlta irrpetyap-penh Akngeyel ikwerenh-rnem ingkerrenh arntarnt-areyenh.
21-22 Arrantherr renh-rnem iylpelant awenherr-arey. Arrantherr ikwer-rnem awelhey-angenh, rernem irrtywerremel arrenhantherr ileyel-kety. Akngerr arrekantherr-warl apetyem, arrenhantherr irrtywerremel iletyek ilek-ilek mpwaretyek, renh Akngeyel thwenenty-arrpantey ahern nhewarl, Christ-apeny. Rernem alakenh ingkerrenh-warl ilelhem. Rernem alakenh ingkerrenh-warl ilelhem. Rernem apetyem, arrenhantherr arrkernetyek, arrantherr ikwer-rnem-angkwarr anetyek. Arrantherr iylpelant renh-rnem awetyek, arrenhantherr ilpertileyekarl ilenhan arrkernelheyel. Arrantherr renh-rnem iterl-arem, iylpelant awetyek. 23 Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey ikwer-rnem-kety, arrenhantherr ilpertilekerr, atharl arrenhantherr ileyel-angkwarr.”
Artwa Akngey-kenh Impen aremirreyenh rlterrk ilkwakert
(Matthew 24:29-31; Luke 21:25-28)
24-25 “Arlta anyent ikwerel, akngerr arntety ilkwakert aneyenh. Akngerr apmer arrpanenhel atwerreyenh. Ingkeny-then, alkent-then, antyarr-then rernem ingkerrenh akngelheyenh, Christ anyent impen aremirrey-alenty. Ingkeny-then alkent-then ywerreyenh. Antyarr ingkerrenh irrwerl-they aytneyenh.
26 Ingkerrenhel ayenh arnareyenh, Artwa Impen anyent Akngey-kenh irrwerl-they apetyenty, rlterrk ilkwakert. 27 Ikwer-theyan, atha alker-areny-rnem thwenem, rernem alhetyek, apmer arrpanenh-warl, Akngey-kenh-rnem ingkerrenh akarrilenhey-alpetyek.”
Angka arwerl tywerrk-akert
(Matthew 24:32-35; Luke 21:29-33)
28-29 “Arrantherr iterrenherr-arey, arepampeyel akarley ampengirrentyel ngkweng ileyel aherrety ampep renh. Akarleyel ileyel-apeny aherrety ampep arrer-anem, ingkeny-then, alkent-then ratherr arrenhantherr ileyenh, ayeng alerl apey-alpeyenh arrekantherr-warl ahern nhewarl, ahern-then alker-then ywerrey-alenty. Alkent-then akngelhey-angenh, arlan aneyel anyentel-antey. 30-31 Arrantherr apmer nhelarl aneyel-rnem, arrantherr ingkerrenh ilweyenh, atha arrenhantherr inngarl ileyel. Angka atyenhan arraty inngarl aynteyel. Jerusalem-arenyel-rnem tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh atakeyenh ngkweltyilemel, arrenhantherr-anem rernem ingkerrenh atweyenh. Innga atha arrenhantherr ileyel. Ahern-then alker-then ywerreyenh. Angka atyenh intem-antey aynteyenh.”
Jesus ra apey-alpeyenh
(Matthew 24:36-44)
32 “Anwantherr alker-areny-rnem-then iterl-areyang, ilenger ayeng apey-alpeyenh ahern nhenh-warl. Ingkart Akngey anyent rant iterl-areyel ilenger ayeng apey-alpeyenh ahern nhewarl. 33 Mwanty-antey arntarnt-arelhenherr-arey! Arlta anyent ikwerel, anwantherr iterl-arey-angenh ilenger ayeng apetyem. 34-36 Atyetyart inwekel alhem-kety, ra warrkenh-rnem arrernerl-alhem, rernem apmer ikwerenh akarerl-ayntetyek. Warrkenh anyentel warl iwerr renh arntarnt-arem atyekel-antey, ingwer-rnem aylpenhey-alhekerr apmer-warl. Warrkenh-rnemel iterl-arey-angenh ilenger Atyetyart ra apey-alpeyenh, atwerrp apek, ingwa ampepel apek, ingwepenh apek. Atyek-antey mpwelhayntenherr-arey atyeng! 37 Angka ilenh atha ileyel apmer arrpanenhek, atyeng rernem intem mpwelhayntetyek.”