4
Jesus-el angka artwa ntang-akert ikwer-rnem ileyel
(Matthew 13:1-17; Luke 8:4-10)
Akngerr innga akarrirrek apmer arrpanenh-they Jesus-warl, rap ilenh angka ikwer-rnem. Jesus-el akalty-anthek renh-rnem Galilee kwaty ilkwa impalthek. Akngerrelarl tyetilek-kety ra rtnwewarl-anem nganek, kwatyelarl rtnwa rtnenh-warl. Ra rtnwethey-anem anemel-anem, angkan ikwer-rnem ilenh. Akngerr rtnenherremel awelhenh Jesus ikwer kwaty ilkwa impalthel. 2-3 Ra angka akngerr ilenh. “Awelhenh-arey atyeng! Artwa anyentel ra ntang weyt iwerl-apenh, amern lyapetyek. Artwa ra ntang weyt ingwerentyan iwerr arlertek-warl iwerl-apenh. Thip-rnemel apetyemel arlkwek ingkerrenh. Artwa ra ntang weyt ingwerentyan ahern apwert-angketyarr-warl iwerl-apenh. Rernemap alyepel lyaperrek. Artekerr kwen-aylpey-angenh ahern apwert-angketyarrel. Artekerran nthakenh lyapey-angenh ahern apwert-angketyarrelan. Atherrk-rneman arlenyirrek-anem itwern-penh kwaty-wenyel. Artwa ra ntang weyt ingwerentyan ahern arlkerl-angketyarr-warl iwerl-apenh. Arlkerl artekerrel amern weyt anterrkwek, nthakenh lyapey-angenhilek. Aylertnenharl renh, intwey-angenh ilenh. Arlkerl-angketyarrelan lyapey-angenh amern weyt arrangkw. Artwa ra ntang ingwerentyan ahern mwerr-warl iwerl-apenh. Amern weyt ahern mwerrelan mwerrarl lyapek. Ntang weyt anyent-they amern akngerr lyapek, ntang 30 apek. Ntang weyt anyent ingwer-they 60 apek, ntang weyt anyent ingwer-they 100 apek. Aparnp-anem irrenh. Arnkengeny-anem inpanem.”
Jesus-el renh-rnem ilek, “Angka nhanyem mwerr atha arrekantherr ilem, arrantherrap iterl-arenherr-arey!”
Jesus-el angka artwa ntang-akert anayntileyel
(Matthew 13:10-17; Luke 8:9-15)
10 Akngerr ingwer-rnem alperlewek apmer-warl, angka mwerrarl awek-penh. Jesus-akerr kwertengerl ikwerenh-rnem-then anenharl akngerr ingwer-rnem-then. Rernem renh ayernek, “Ntwa anwernenhantherr angka ngkwenhel anayntila!” 11 Jesus-el renh-rnem ilek, “Nhanyem atha angka arrekantherrant ilem, Akngeyelarl ikwerenh-rnem ingkerrenh arntarnt-areyel-apeny. Nthakenh atha angka ingkerr ingwer-rnemek iley-angenharl. Nthakenh atyengan akngerr awelhey-angenharl. 12 Rernem apek atyeng mwantyel awelhenty, rernemap ingkerr Akngey-warl angkepirremarl. Akngeyel apmwa ikwer-rnem-kety iwem. Atharl angka ikwer-rnem ilek, rernem angka atyenh awekarl-penhan, rernem ywarn iterrey-alpeyel.”
13 Jesus-el renh-rnem ilek arrpemarl, “Angka nhanyem arrantherr iterl-arey-angenharl, angka ingweran nthakenh arrantherr iterl-arey-angenh. 14 Amern weytarl arlperrty iwem-apeny, angka nhanyem Akngey-kenh ingkerrenh-angkwarr arlperrtyirrem. Akngey-kenh angka arlperrtyirrem arrpemarl ingkerrenh-angkwarr, ingkart-rnemel ileyel ingkerrenhek. 15 Ingwer-rneman ntang weytarl iwerr arlertek-warl iwek-apenyarl. Rernem Akngey-kenh angkek awelhem-tangkwel, rernem Akngey-angkwarr-anem apenteyel. Arrentyel Akngey-kenh angka ilpertileyel, thip irrpwerl ilengel-rnem ntang ilpertilem-apeny. Rernem intwemelirreyel Akngey-kety, rernem intem-anem apmwel-areth aneyenh. 16-17 Ingwer-rnem angath-antey Akngeyan apenteyel. Rernem Akngey-kenh angka awemarl-penh, rernem mwerrarl apenteyel angath-antey. Rernem ntang weytarl apwert-angketyarrelan iwek-apenyarl. Artekerr-rnem aylpeyel angath-antey apwert-angketyarrelan. Ingwerel-rnem alakenh-anyemarl Akngey-kenh angka apenteyel angath-antey. Rernem ipmelhem-anem. 18 Ingwerentyan ntang weytarl arlkerl-angketyarr-warl iwek-apenyarl rernem Akngey-kenh angka iylpelant aweyel. 19 Rernem apwert manek ampwal ingwerentyek-then iterrerl-anem apmwel-areth. 20 Ingwerentyan ntang weytarl ahern mwerr-warl iwek-apenyarl. Rernem Akngey-kenh angka awemel, rernem inkwerelhem.”
Angka lyenenty-akert
(Luke 8:16-18)
21 Jesus-el renh-rnem ilek, “Lyenenty nthakenh arrantherr irrtyertewey-angenh. Lyenenty arrtyenherr-arey, akethek ingkerrenhel aretyek. Iylpel awelhenherr-arey atyeng! Artwa anyentel lyenenty arrernetyek ampep-warl, ingkerrenhel aretyek. Ra irrtyertewey-angenh teram-warl, ra irrtyertewey-angenh kweneng-apert pangk-warl. 22 Ingwerel ilek-ilek irrtyert akwernem, ingwerentyel nthakenh arey-angenh. Ingwer-ingerant renh arerl-arrernem. 23 Arrantherr angkek Akngey-kenh mwantyel awelhenherr-arey, atharl arrekantherr ilem.”
Anayntileyel: Akngey-kenh angka irrtyertewelheyel-apeny. Ingwer-ingeran ingkerrenhel aketh-antey iterl-areyenh.
24 “Arrantherr angkek Akngey-kenh awelhemer mwantyel. 25 Arrantherr Akngey-kenh angkek mwantyel awelhenty, inkwerelhemel, Akngeyel arrenhantherr intem-antey akaltyilem.”
Jesus-el angka artwa ntang-akert ingweran ikwer-rnem ileyel
26 Jesus-el renh-rnem ilek, “Atha arrekantherr iley, Akngeyelarl ikwerenh-rnem ingkerrenh arntarnt-areyel-apeny. Nthakenharl athan anayntilem arrekantherr? Alakenh-anyem atha arrenhantherr ilem, arrantherraw iterl-aretyek. Artwa anyentelan ntang weyt iwerl-apem, lyapetyek ahern-warl. 27-28 Rap ankwayntem ingwel, atnaraty ayntemel, ntang weytan ament lyapey-alkenharl kwaty-penh. Ntang rap amern-akert-anem lyapem. Artwa ra iterl-arey-angenh, ntang weyt ahernelant lyapelhilem. Ntang weytan atherrk lyapem, amern-akert. 29 Artwa ra apetyem-anem, amern weyt akalthetyek nayp arreylp amper-amperel. Ranem amern inem-apeny akngerr, Akngeyelan alakenh-anyemarl ikwerenh-rneman akarrilem.”
Anayntileyel: Jesus-el angka nhenh ikwer-rnem ilenh. Ingkart Akngeyelant ingkerrenh angkepilem ikwer-warl-athek. Ingwer-rnem iterreyel, “Nthakenhap atha ahern-areny renh-rnem angkepilem Akngey-warl?” Akngey renh ikwer-rnem ayernentyelant, atha renh-rnem angkepilem. Akngeyelant renh-rnem angkepilem, ikwerenh-rnem-anem rernem anetyek.
Jesus-el angka ntang ankerr-akert ikwer-rnem ileyel
(Matthew 13:31-35; Luke 13:18-19)
30 Jesus ikwer-rnem angkek, “Nthakenh Akngeyelan ikwerenh-rnem akarrileyel? Nthakenharl atha ilem arrenhantherr? Angka impen Akngey-kenh-angkwarr atha ilem. 31 Ntang ankwerrernarl lyapeyel-apeny ahernel. 32 Ntang ankerr-penh lyapem arwerl ilkwa. Thip-rnem ikwer-warl arrernelhemarl. Ankerr anyent-apeny, Akngey-kenh anyent anenh. Ntang arwerl akngerr aneyel-apeny, Akngey-kenh-rnem akngerr-anem aneyel. Rerneman arlperrtyirrem, ntang arwerl akngerr arlperrty aneyel-apeny. Alakenh-anyeman irrpetyapelant Akngey-kenh angkan apenteyel. Ikwer-penhan akngerrel-anem Akngey-kenh angka apenteyel. Rerneman arlperrtyirrem, ntang arwerlel arlperrty aneyel-apeny.”
Jesus-el angka arrpanenh ileyel
33 Jesus-el ingwer-rnemek angka arrpanenh ilenh angath-antey. Ra ilek renh-rnem nhek-atwety. Angka alakenh-anyem irrpetyapelant iterl-arenh. Akngerr ingwerel-rnem angkeyan iterl-arey-angenharl. 34 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem-warl ilenh angka akngerr ilenh ywerrelhemel.
Jesus-el kwaty awer-akert atnengkileyel arwapeny
(Matthew 8:23-27; Luke 8:22-25)
35 Atwerrp, Jesus angkek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Mpa! Kwaty ilkwangkwarr anwantherr artarnpenhey akngerrakw-ampeny-warl.” Nganerl-alhek rernem rtnwewarl-anem anperl-alhek. 36 Jesus ra kwertengerl ikwerenh-rnem-akert artarnpenhek kwaty ilkwangkwarr akngerrakw-ampeny-warl. Rtnwa ingwer-rneman ingkern-theyan renh-rnem apentek arrpemarl kwaty ilkwangkwarr. 37 Kwaty awer-akert apetyek rntwey-alhek rlterrk innga. Awer ilkwel renh-rnem akngelhew-akngelhilek. Kwatyan lherrparnpek-anem rtnwewarl, rtnwan aylperl-alhetyek-anek-anem. 38 Jesus rtnwa ingkernel rtemalel ankwaynterl-apenh. Kwertengerl ikwerenh-rnemel Jesus akwentelhilek. Rernemap renh ilek, “Akalty-anthenh-anthenhay, akwentay! Ntwan anwernenhantherr kwaty-kety arntarnt-arey-angenh. Ntwa anwernenhantherr kwatyel aylpenty aretyekarl ngan arlkwenteyel?”
39 Jesus artewentyel arlkek awerek, atnengkirretyek. Kwaty awer-akert atnengkirreylpek, arwapeny.
40 Jesus-an ikwer-rnem angkek, “Ilek-ketyarl arrantherr aterirreyel, atyeng irrpelthirremel-apeny, atharl arrenhantherrenh arntarnt-areyelan?”
41 Kwertengerl ikwerenhel-rnem Jesus renharl awek-penh rernem ikwerety aterirrek, rarl kwaty awer-akert ilek rlterrkel. Rernemap ayernerrek, “Nthakenh awer-then kwaty-then ikwerant awelheyel?”