5
Artwa arrenty akngerr-akert
(Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39)
Jesus rtnwel atarnpenhek Galilee kwaty ilkwangkwarr kwertengerl ikwerenh-rnem-akert. Rernem apmer Gerasa kwaty ilkwa impalthek rtnwa rnkernek. Artwa arwengk arrenty akngerr-akertel Jesus arlengek arnarek, apetyenharl. Ra kanper-antey anekirrey-ayntek Jesus-warl apmer awenng-angketyarr-they. Arrewaly-kenh awenng-angketyarrel ra anenh, arnkwakert-wenyel. 3-4 Akngerr-inger apmer ikwer-arenyel-rnem renh arertnek tyeynel, arlaw atherr, akwatherr. Ran renh tyeyn akenhant. Intem-antey ra awenng arrerentyel anenh, apwert-ampenyel. Akngerr-inger ra ilperl arreylpel akelhenh, artewentyel arlkemel, arlta arrpanenhel ipantey arlkenh, ingwepenhek-atwety.
Ra anterremel Jesus-warl anekirrek, kwenirrey-alhemel, ampwethel alernelhemel. 7-8 Jesus-el ilek, arrenty kel tyerrelhetyek, artwa ikwer-they. Artwa ra arlkek, “Jesus, ngan Alerikw Akngey-kenh irrwerl-areny. Ilekek ngan apetyek? Ntwa atyeng arraty ilay, ntwa ayenh irrenteyang!”
Jesus-el renh ayernek, “Itnan ilek nga?”
10 Artwa ra ilelhek, “Itna ayeng ‘Akngerr’, ayeng arrenty akngerr-akert.” Ra arrkngert angkek Jesus-ek, “Ntwa irrentey-angenh renh-rnem apmer arleng-warl!”
11 Apwertel atnwenth pikepik akngerr 2,000 rtnenherrenh. 12 Arrenty-rnemel Jesus renh ilek, “Irrentey-angenh anwernenhantherr apmer arleng-warl! Anwernenhantherr atnwenth pikepik-rnem-warl thwena!” 13 Jesus-el kel renh-rnem irrentek. Rernem kel tyerrelhek artwa arwengk-they, alhemel pikepik-rnem-warl. Pikepik-rnem kel anterrek. Rernem kwaty alay-warl aylpenhek, intem-antey. Rernem ilwek kwaty ilkwel kwen.
14 Artwa ingwer-rnem pikepik arntarnt-arey-angker-rnem tawen-warl alhek. Rernem iley-alhek tawen-areny-rnem, pikepik-rnem kel ilwek kwaty ilkwa kwenel. Tawen-areny-rnem rernem-anem alhek, rernem-anem aretyek. 15 Rernem artwa renh arek, rarl mwerr-anem anenh, arnkwakert-anem, rarl mwerr-anem iterremel anenh. Rernem Jesus ikwerety aterirrek, itnweng rlterrk-akert-kety. 16 Rernem angkerrenh artwa ikwer pikepik-rnemek-then. 17 Rernem Jesus renh ilek, “Nga apmer ilenh-they alpetyek, apmer ingwer-warl-anem.”
18 Jesus nganetyek irrek rtnwewarl, artwa ra Jesus renh ayernek, “Ayeng-then ngkweng-angkwarr alhey, mwerrang ngay?” 19 Jesus angkek, “Menty! Nga apmer-warl alpa, ngkwenhek-rnem ilelhey-alpa, atharl ngenh mwerrilek, Itnweng Akngey-kenh rlterrk-akertel.”
20 Artwa ra apmer Decapolis-warl alhek, 10 tawenel anenh-rnem-warl. Ra ilelhek ingkerrenhek, “Jesus-el ayenh mwerrilek.” Rernem apatemel awek. Rernem angkerrenh, “Ilenharl angka mwerran!”
Arelh arntety anyent. Kwey ilweyel
(Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56)
21 Jesus rtnwel Galilee kwaty ilkwangkwarr alhek. Akngerr Jesus-warl ingkerrenh kwaty impalth-warl akarrirrek. 22 Atyetyart Jew-rnem-kenh ra anenh, itnan Jairus. 23 Artwa atyetyartel Jesus renh ilek, “Kwey atyenh ilwetyek arrer-anem. Apetyay! Renh arnep-arna, ra mwerrirretyek!” 24 Akngerr ingkerrenhel renh-atherr apentek. Akngerrel renh-atherr tyetilek, rernem arrer-they renh awetyek.
25-26 Ingkerrenh akarrirrek Jesus-warl. Arelh anyent arntety inngan, aherrety 12-ek-atwety, arleng-alenty anenh. Ra ngangker arrpanenh-warl alhenh, renh mwerriletyek. Ngangker-akertel renh mwerriley-angenh, tywen-antey ra kwarnelheyel. Arelhel ngangker-akert-rnem man ingkerrenhek anthek, ingkerrenh-antey, ra man-weny-anem. Ngangker-akertel-rnem renh artewentyel-anem arntety anthek.
27 Rap awenh ingwer-rnemel ilerrerl-anenty, “Jesus ra arntety ilkwa mwerriley-angker.” 28 Ra ament-anem iterrek, “Atha arnkwa ikwerenh arnep-arnenty, ayengap mwerrarl irreman.” 29 Arelh ra arnkwanem Jesus-kenh arnep-arnek-penh, ra mwerr-anem irrek, arntety-weny-anem.
30 Jesus ra iterl-arek, renharl ingwerentyel arnep-arnek, itnweng ikwerenh alhek, arntety ikwer-warl, mwerriletyek. Rap angkek, “Angwenhel arnkwa atyenhan arnep-arnek?” Ingkerrenh akarrirrek Jesus-warl, akngerrel renh tyetilek.
31 Kwertengerl ikwerenh-rnemel Jesus renh ilek, “Akngerr ngkweng-warl apetyem. Nthakenh ntwa iterl-arey-angenh akngerr-angkwarr. Akngerr nhenh-angkwarran ntwa nthakenh alhengk-areyang renhan, rarl arnkwa ngkwenh arnep-arnekan.” 32 Jesus-el artepang arenhey-alpek, “Angwenhel atyenh arnkwan arnep-arnek?”
33 Arntety ra apetyek Jesus-warl. Kwenirrey-alhek-anem ra. Ra aterel anem arrewek Jesus-kety. Ra arraty-antey Jesus-warl ilelhek rarl arnkwa arnep-arnek-penh, “Ayengarl arntety intem-antey anenhel, atha arnkwa ngkwenh arnep-arnek. Ayeng mwerr-anem irrek, atharl arnkwa ngkwenh arnep-arnek-penh.”
34 Jesus ikwer angkek, “Ayenh ntwa iterl-aremer, ayeng Itnweng Akngey-kenh rlterrk-akert. Aterirrey-angenh ana! Akngeyel ngenh arntarnt-areyel.”
35 Jesus-el angkantey ilenh, artwa ingwer-rnem apmer Jairus-kenh-they angkakert apetyek. Rernem angkek Jairus-warl, “Ngan akalty-anthenh-anthenh ilenh-itwel anngangelheyel! Ngwang angkey-angenh ilenh-itwel. Kwey ngkwenh kel-antey ilwek!”
36 Jesus-el renh-rnem awek. Rap angkek Jairus-warl, “Artewentyel iterrey-angenh! Irrpelthel mwerriley-angker ayengan, kwey renh mwerriletyek.”
37 Jesus arrkngert angkek, “Menty irrpetyap atyeng-angkwarr apetyey! Peter-then awayenheng-atherr, James-then, John-then.” 38 Rernem Jairus-kenh apmer-warl alhek. Rernem awek, Jairus-kenh apmer-itwek, ingwer-rnem artnalhelhirrenh. Artewentyelap rernem artnenh, amperrngirremel. 39 Jesus angkek, “Ilekek arrantherr artnalhelhirreyel? Kweyan ilwey-angenharl ankwarl aynteyel!” 40 Ingwer-rneman ikwer atherrenh, irrpelthirremel. Rernem iterl-arek kwey rarl kel ilwek. Jesus-el thwenek ingwer-rnem, tyerrelhemel alhetyek, warl-they. Jesus-el atnwenhek kwey-kenh amikw-then aynikw-then kwertengerl ikwerenh-rnem-then arrewaly-warl. 41-43 Jesus-el itepel kwey renh anterrkwek. Ra akwentelhilek kwey renh angkemel, “Kwey, akwenta!” Kwey ra akwentek, rap alhenh-anem. Ingkerrenhap inkwerelhek-anem. Jesus angkek, “Ingwer-rnem iley-angenh-antey.” Jesus-el ilek amikw-then, aynikw-then, “Amern-anem renh anthenherr-atherr, ra arlkwetyek!”