6
Nazareth-areny-rnem Jesus ikwer irrpelthirreyel
(Matthew 9:18-26; Luke 4:16-30)
Jesus tawen Nazareth, apmer ikwerenh-warl alpek, kwertengerl ikwerenh-rnem-akert. Saturday-el, ra warl kwen-warl aylpek, Jew-rnemarl angkerrenh-warl. Ra renh-rnem akalty-anthenh. Ingwer-rnemantarl Jesus-kenh angkek inkwerelhek. Rernem angkerrenh, “Jesus rantarl ingkerrenh-angkwarr iterl-areyel, ran akalty innga. Ranap ngangker-akert inngarl nhenhey, arntety mwerriley-angkerarl.” Akngerr ingwer-rneman Jesus-kenh angkek irrpelthirremel angkerrenharl, “Jesus ahern-arenyarl mwerran ilek-ilek arwerl-penh arnwarney-angkeran! Ilenhan Mary-kenh ampikwarl! Ayteyikw-rneman ikwerenh apmer nhareny-rnemarl. Itnan ayteyikw-rnem ikwerenh, James, Judas, Joses, Simon. Arrempikw-rneman ikwerenh apmer nhareny-rnemarl. Ran anwantherr-apeny arrpemarl, Akngey-kenh inngewenyarl.”
Jesus angkek, “Apmer nhareny-rnemantarl atyeng irrpelthirremelan angkeyel, ayeng angkakert Akngey-kenh inngewenyarl.” Akngerr-warl Jesus-el itep arrernek irrpelthirrenharl-rnem-warl-then. Irrpetyapantarl ikwer inkwerelhekan. Rernemap arntety-penhan mwerrarl irrek. Jesus rap ywarn iterrek ikwerarl irrpelthirrenhek-rneman. Ikwer-theyan ra apmer arrpanenh-warl alhek, Akngey-kenh angka ingkerrenh-warl ileyn-ayntetyek.
Jesus-el kwertengerl 12 ikwerenh-rnem thweneyel
(Matthew 10:5-15; Luke 9:1-6)
Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ingkerrenh-antey rlterrkilek. Ra renh-rnem atherrarl-atherrarl thwenek, rernem alhetyek angka Akngey-kenh-angkwarr akalty-anthetyek. Ra renh-rnem rlterrkilek, rernem arrenty-rnem irrenteyek. Ra angkek ikwer-rnem, “Atnemel arrantherr irrertety alhetyek akngenherr-arey. Amernan arrantherr akngeyang, menty! Arrantherr alhentyelan yakwethan mentyarl ayntayntey, manenpan. Iltyant alhenherr-arey atnemant-akert. Ingketyek-arelh impen akngenherr-arey, arnkwa arlkelant akngenherr-arey.” 10 Jesus-el atherr-atherrarl amentew-ament ilek, “Mpwelanth alhem tawen-warl, warl anyentel-antey aney-alhenherr-atherr! Mpwelanth warl anyentelarl aney-alhenty-penh, mpwelanth tawen ingwer-warl-anemarl alhetyek. 11 Mpwelenhantharl tawen-arenyel-rnem irrentey-ayntem irrpelthirremel, ahernan irrarlkelhenh-atherrarl ingkety-theyan. Tawen-arenyel-rneman arem, ingketyarl mpwelanth irrarlkelheman ahern, rernem iterremarl, ‘Anwantherr arntetyirreyenh, Akngeyel anwenhantherr arntety ilkwa antheyenh, anwantherrarl renh-atherr arey-ayntem, inkwerelheyangel.’ Ikwer-theyan, mpwelanth tawen ingwer-warl-anemarl alhenherr-atherran.”
12 Jesus-kenh kwertengerl-rnem apmer arrpanenh-warl alhek, renh-rnem iletyek, rernem mwerr-angkwarr anetyek, apmwekety angkepirremel Akngey-angkwarrant-anem apentetyek. 13 Kwertengerl ikwerenh-rnem rernem arrenty akngerr irrentek tawen arrpanenhek. Rernem arntety-rnem mwerrilek, tawen arrpanenhek. Rernem anterel apernek, Akngey-warl angkemel, renh-rnem mwerriletyek.
John Baptise-emeley-angker ilweyel
(Matthew 14:1-12; Luke 9:7-9)
14 Herod-el Jesus renh awek, rarl arntety-rnem mwerrilenh, apmer arrpanenhek. Herod ra ywarn iterrenh John, Baptise-emeley-angker, “Rang angkep ipmepenh itethirrek, rang apmer arrpanenhek mwerrileyel.” 15 Ingwer-rnem angkerrenh, “Elijah rang alker-they apey-alpek anwekantherr-warl, arntety-rnem mwerriletyek, apmer arrpanenhek.” Ingwer-rneman angkerrenh, “Artwa angkakert ingwer ipmepenh angkep itethirremel, apey-alpek anwekantherr-warl, apmer arrpanenh arntety-rnem ingkerrenh mwerriletyek.” 16 Atyetyart Herod apal angkenh, “John-ap ran! Itethirrenhey-alpekan, atharl thwenek ingwerel renh ahenty rlweth-aketyek, atwetyek!”
17 Herod-el kel iterl-arek, rarl ahelengkw thwenek, ra John renh anterrkwemel atwetyek. 18 Awayikw ikwerenh Herod-el anew ikwerenh rakek, itnan Herodias. John-el renh ilek, “Ntwa nthakenharl awayengkwan anew ikwerenhan rakek? Apmwel-aretharl alakenhey! Awayengkw-anteyarl anew ikwerenh ntwa rakekan, arraty-wenyarl!” Arelh Herodias ra ahelirrek John ikwer. Herod-el John renh anterrkwek, tyayl-warl akwernemel. 19 Arelh Herodias ra iterrek, John renh atwetyek. 20 Herod aterirrek John-kety, rarl arraty Akngey-angkwarr anenh-kety. Herod-el arntarnt-arenh renh arleng-alenty. Herod atherr-angkwarr iterrenh, mwerr-angkwarr, apmwangkwarr.
21 Arelh Herodias mpwelhenh Atyetyart ilkwek, renh ayerneyek, John renh atwetyek. Atyetyart Herod-rnem-then Atyetyart ilkwa ingwer-rnem-then, apmer Galilee-areny-rnem akarrirrek, rernem amern ingkerrenhel arlkwetyek. Atyetyart ahelengkw-rnem-then rernem akarrirrek ingkerrenh amern ingkerrenhel arlkwetyek arrpemarl. 22-23 Arelh Herodias-kenh ampikw rntwenh ikwer-rnem ingkerrenhek. Aleyak ikwer rernem inkwerelhek, rarl mwerr-angker Herod-kenh apmerel rntwenhek. Herod-el kwey renh ilek, “Ilek-ilek akngerrek nga arlkwententy, atha ngenh anthem.”
24 Kwey ra amikw ikwerenh, Herodias-warl alhek. Ra amikw renh ayernek, “Ilekekarl atha ayernem Atyetyart ilenhan?” Amelikw renh ilanthek, “Akapwert John Baptise-emeley-angker yanh ina, pmwar-warl arrernemel, ayenh anthemel!”
25 Ikwer-penhan kwey rap Atyetyart Herod-warl alhek. Ra Atyetyart Herod renh ilek, “Akapwert John Baptise-emeley-angker aka, pmwar-warl arrernemel, ayenh anthemel.”
26 Herod ra amperrngant-anem irrek John akapwert ikwer. Akngerrel renh awekarl-kety, ra nthakenh akengenty angkey-angenh. Nthakenh ra arrkngert angkey-angenh. 27 Herod-el thwenek ahelengkw tyayl-warl, John ahenty rlweth-aketyek. 28 Ahelengkwel arreylpel akapwert rlweth-akek, akapwert renh pmwar-warl arrernemel, kwey renh anthek. Kwey ra amikw-warl akngeynek, John Baptise-emeley-angker akapwert. 29 John-kenh kwertengerl-rnemel awek, rarl ilwek. Rernem apetyek, ipma awenng-warl akwernetyek. Rernem renh akwernek.
Jesus-el artwernem 5,000 wanteyel
(Matthew 14:13-21; Luke 9:10-17; John 6:1-14)
30 Kwertengerl Jesus ikwerenh-rnem Jesus ikwer-warl apetyek. Rernem ilelhek rernemarl akalty-anthek apmer arrpanenhek, mwerr-angkwarr apmer arrpanenhek anetyek Akngey-kenh-angkwarr. 31 Akngerr Jesus ikwer-warl apetyek. Kwertengerl ikwerenh-rnem-akert Jesus renh amern arlkweyangilek akngerrel. Jesus angkek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Mpa, anwantherr alhey, apmer ingwer-warl, ikwer-rnem-kety!” 32 Nganerl-alhek rtnwewarl, rernem kwaty ilkwangkwarr artarnpenhek artempel ingwer-warl. 33 Ingwerel-rnem renh-rnem iterl-arek apmer ingwer-warlarl rernem artarnpenhek kwaty ilkwangkwarr, rtnwel. Kwaty ilkwa anper-alhemel, rernem alhek ikwer-rnem-warl.
34 Akngerr Jesus ikwer-warl akarrirrek. Ra renh-rnem akalty-anthek, atwerrpek-atwety. 35 Kwertengerl ikwerenhel-rnem Jesus renh ilek, “Ingwer-rneman thwena tawen-rnem-warl, amern ikwerenh-rnem-kenh ineyek, atwerrpirrekerrem. 36 Amern-wenyarl nhanyeman, arrangkwarl. Atwerrpirrekerr-awaty renh-rnem thwena!”
37 Jesus angkek, “Arrantherr wantenherr-arey.” Rernem ywarn iterrek, rarl Jesus-el renh-rnem ilek. Rernem angkek, “Man akelyarl nthakenh amern ineyang artwa akngerrek.”
38 Jesus angkek, “Amern aretyek alhenherr-arey akngerrek.” Rernemap amernek nthwerl-apenh. Rernem Jesus renh ilek, “Aker irrpeng atherr, amern irrpetyap.” 39 Jesus-el ilek kwertengerl ikwerenh-rnem, rernem iletyek akngerr arrernelhetyek ingkerrenh atherrk-warl. 40 Ingkerrenh rernem arrernelhek amentew-ament.
41 Aker irrpeng-atherr amern irrpetyap Jesus-el inek. Ra Ingkart Akngey-warl angkek inkwerelhemel, ra amern akngerr anthetyek, aker irrpeng akngerr anthetyek. Jesus-el amern rlweth-akek. Ra kwertengerl ikwerenh-rnem anthek, rernem-anem antheynetyek ingwer-rnem. Jesus-el aker irrpeng rlweth-akek. Ra anthek kwertengerl ikwerenh-rnem rernem antheynetyek ingwer-rnem.
42-44 Artwa akngerrel amern arlkwek-penh, rernem mwerr-anem, atnerteng-anem anek. Artwa akngerrel amern arlkwek. Rernem arrangkw-anem aneyel, rernem atnerteng-anem aneyel Amern akngerr-antey ayntenh. Rernem amern akngerr ywerrelhey-angenh. Amern ikwer-rnem-angkwarr akngerr-anteyarl. Rernem akarrilek arrernemel teram 12-warl. Amern akngerr-anteyarl rtnenh 12 teram ikwer.
Jesus kwaty irrwerl-angkwarr alheyel
(Matthew 14:22-33; John 6:15-21)
45 Jesus-el ilek kwertengerl ikwerenh-rnem, rtnwel rernem kwaty ilkwangkwarr artarnpenhetyek, apmer Bethsaida-warl. Ingwer-rnem Jesus-el ilerl-alhek rernem apmer-warl alperlewetyek.
46-48 Ra nganek apwert ilkwewarl, ra angketyek Akngey-warl. Jesus apwert irrwerlel ament-areny rtnenh. Rtnwa kwaty ilkwa ampepel rtnenh kwertengerl ikwerenh-rnem-akert. Kwertengerl ikwerenh-rnem artarnpenhek kwaty ilkwangkwarr artempel ingwer-warl. Jesus-el arnarenh renh-rnem ikwer-rnemenp awerelarl twetiwenh. Rtnwa arraty alheyang, renh-rnem alhengkerr anthek. Jesus ingwepenh kwaty ilkwa ampepel apetyek, ngwangkant akethirrenhey-alhentyel. 49-50 Jesus ikwerenhel-rnem renh arnarek kwaty ilkwa ampepek, rarl apey-alhenh ingketyel kwaty ilkwa ampepel. Rernem aterirrek. Rernem iterrek, “Artwa itnweng arrewaly anwekantherr-warl kwaty ilkwa ampepel apetyeyel.” Rernem arlkek, aterirremel.
Jesus angkek, “Aterirreyang anenherr-arey! Ayeng Jesus. Aterirrey-angenh arrantherr!” 51 Jesus ra nganek rtnwewarl, kwatyan atnengk-anem irrek. 52 Kwertengerl ikwerenh-rnem ywarn iterrek, rarl amern akngerrilek.
Jesus-el arntety-rnem mwerrileyel apmer Gennesaret-itwek
(Matthew 14:34-36)
53 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert rtnwel kwaty ilkwangkwarr alhek artempel ingwer-warl, tawen Gennesaret-itwel. 54 Rernem atwarrirrek rtnwa ikwer-they. Akngerr yanh-arenyel-rnem Jesus renh iterl-arekarl. 55 Rernemap anterreyelperl-anew, arntety-rnem akarriletyek, ingkerrenhel panty-warl, renh-rnem arrernemel, Jesus-el mwerriletyek. 56 Apmer arrpanenh-they arntetyan apeyarr-alhek Jesus-el mwerriletyek. Arntetyel-rnem Jesus renh ayernek, arnkwa ikwerenh arnetyek. Rernemarl Jesus-kenh arnkwa arnep-arnek-penh, rerneman mwerr-anem irrek.