8
Jesus-el 4,000 wanteyel
(Matthew 15:32-39)
Akngerr akarrirrek Jesus-warl. Amern ingkerrenh ywerrelhilek. Jesus irrepern angayakw-rnemek amperrngirrek. Jesus ilelhek kwertengerl ikwerenh-rnemek, “Ayeng irrepern angayakw-rnemek amperrngirreyel. Arlta irrpety-inger rernem anwekantherr-itwel anenh, angayakw. Nthakenh atha renh-rnem thweneyney-angenh, apmer arleng-warl alpetyek, rernem aytney-alpekerr angayakw angath-antey.”
Kwertengerl ikwerenh-rnemel renh ayernek, “Amernan anwantherr nthek-warl inem? Akngerr nhenh-rnem-akertan? Arrangkwarl nhenhan, aherretyarl! Atherrkeny-weny!”
Jesus-el renh-rnem ayernek, “Amern akngerrelang arrekantherrenhan?” Rernem renh tyernek, “Ya, amern ampeng 7-ant aynteyel.”
Jesus-el ingkerrenh ilek, “Arrantherr ingkerrenh anenherr-arey ahernel.” Jesus-el amern 7 renh-rnem inek. Ra Ingkart Akngey-warl angkek, inkwerelhemel, amern akngerr renh anthetyek. Jesus-el amern rlweth-akek, kwertengerl ikwerenh-rnem anthemel, rernem artwa ingwer-rnem antheynetyek ingkerrenh. Aker irrpeng-rnem-then irrpety kwertengerl ikwerenh-rnemel inek, Jesus renh anthemel. Ra Ingkart Akngey-warl angkek, inkwerelhemel aker irrpeng renh anthetyek. Jesus-el aker irrpeng renh rlweth-akek, kwertengerl ikwerenh-rnem anthemel, rernem artwa ingwer-rnem antheynetyek ingkerrenh. 8-9 Jesus-el amern irrpety-penh irrpelthel akngerrilek, ingkerrenh wantetyek. Ingkerrenh 4,000 inkwerelhek, Jesus-elarl amern ingkerrenh wantek. Amern akngerr menty-anem irrek. Kwertengerl rernem ingkerrenh amern-rnem akwetyeynek, teram 7-warl ampwerrk iwemel ingkerrenh. Teram 7 amern akngerr-akert rtnenh. Jesus-el ingkerrenh thwenek, rernem apmer-warl alpetyek. 10 Jesus, kwertengerl ikwer-rnem-akert rtnwewarl nganek. Rtnwa ikwerel rernem alhek apmer ingwer-ampeny-warl-anem, apmer Dalmanutha-warl.
Pharisee-el-rnem Jesus renh arlkareweyel
11 Rernem atwarrirrek rtnwethey. Pharisee-rnem Jesus-warl apetyek, renh ilerretyek. Rernem renh arrkernek, Akngey-kenh rlterrkek, ingwerek-ingwer-angkwarr mpwaretyek, mwerriletyek. 12 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherrarl angka ingwerek-ingwer ayenh ayerneyel-kety. Menty! Ayenh ipmenherr-arey, arlkareweyang! Ayeng menty-anem aneyel arrekantherrety.” 13 Jesus alhek ikwer-rnem-kety. Ra rtnwel nganerl-alhek. Ra apmer ingwer-warl alhek, kwaty ilkwangkwarr anthenayn, kwertengerl ikwerenh-rnem-akert.
Pharisee-rnem arlwar rtneyel thwet-penh-apeny
14 Kwertengerl ikwerenhel-rnem amern ampeng iwerl-alhek apmerek. Amern anyentant rernem akngek. 15 Jesus-el renh-rnem ilek, “Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey Jew-kenh angkarl apenteyel-rnem-kety, Atyetyart Herod-kety. Ahelarl rernem arlwar rtneyel-kety, thwet-penh-apeny, apmwangkwarrarl rernem akalty-antheyel-kety.”
16 Kwertengerl ikwerenh-rnem angkerrenh, “Ra ahelirreyel anwekantherr, anwantherrarl amern iwerl-alhekek-arnterl.”
17 Jesus-el ra iterl-arek, kanper-antey, rernemarl ikwer angkerrenh. Ra renh-rnem ilek, “Ilekekarl arrantherran iterreyelan, amern arlkwey-angenhan? Arrantherr ingkerrenhel artewentyel iterl-arey-angenh-antey. Kel, arrantherr areyelan, arrantherr iterl-arey-angenharl. Kel, arrantherr aweyelan, arrantherr iterl-arey-angenharl. 18 Ayenh arrantherr iterl-aremer, ayeng Akngey-kenh Itnweng rlterrk-akert. Arrantherr ayenh iterl-aremer, atha artwa akngerr 5,000 wantek, amern irrpetyapel, aker irrpetyapel.” 19 Jesus-el renh-rnem ayernek, “Nthakenty teram arrantherr amern-then aker-then akwetyemel ampwerrk iwek, rernemarl akertang arlkwek-penh?” Rernem ikwer ilelhek, “Anwernantherr amern-then aker-then 12 teram-warl akwetyemel ampwerrk iwek.”
20 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ayenh iterl-aremer, atharl 4,000 amern-then aker-then wantekarl.” Jesus-el renh-rnem ayernek, “Nthakenty teram arrantherr amern-then aker-then akwetyemel ampwerrk iwek, rernemarl akertang arlkwek-penh?” Rernem Jesus ikwer ilelhek, “Anwernantherr amern-then aker-then 7 teram-warl akwetyemel ampwerrk iwek.”
21 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ayenh iterl-aremer, ayeng Akngey-kenh Itnweng rlterrk-akert.”
Jesus-el artwa aparrng mwerrilek apmer Bethsaida-itwek
22 Jesus, kwertengerl ikwerenh-rnem-akert apmer Bethsaida-warl alhek. Artwa tawen-arenyel-rnem artwa aparrng Jesus-warl atnwenhek, renh mwerriletyek. 23 Jesus-el aparrng renh tawen-they akwerr-warl atnwenhek. Jesus-el apelhel annga apernek. Jesus-el renh ayernek, “Ntwa apek areyel?”
24 Artwa aparrng ra ilelhek Jesus-warl, “Ya, artwernem atha areyel-anem, arwerl-apenyarl arrkay alherleweyel.” 25 Jesus-el annga artwa aparrng renh arnep-arnek arrpem. Artwa Jesus-warl ilelhek, “Atha anaynt-anem areyel.” Ra ingkerrenh-anem arek. 26 Jesus-el artwa renh ilek, “Kel-anem apmer-warl alpa! Tawen-angkwarr alpey-angenh, akwerrel-antey alpa! Ingwerel-rnem-anem ngenh ayerney-ayntekerr, ayenh arlkarewerl-anekerr.”
Peter-el Jesus renh “Christ” itneweyel
(Matthew 16:13-20; Luke 9:18-21)
27 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert apmer Caesarea Philippi-ampeny-warl alhek. Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ayernek, “Nthakenh atyeng angkerreyel akngerran?”
28 Rernem ikwer ilek, “Ingwer-rneman ngkweng iterreyel John baptise-emiley-angker-arrpanteyarl, ngan ipmepenh itethirremel apey-alpenty-arrpantey. Ingwer-rneman ngkweng iterreyel angkakert Elijah-arrpanteyarl, ahern nhewarl apey-alpenty-arrpanteyarl, irrwerl-they. Ingwer-rneman ngkweng iterreyel angkakert ingwer-arrpanteyarl, ipmepenh itethirremel apey-alpenty-arrpanteyarl.”
29 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ayernek, “Angwenh-arrpantey arrantherr iterl-areyel ayenhan?” Peter ra ilek, “Ngan Christ-arl, Akngeyel awankarl anwernenhantherr alhelekarl, ngenh thwenetyek anwernekantherr-warl, ahern nhewarl.”
30 Jesus-el renh-rnem artwerilek, “Alerl, iley-angenh-antey, ayengarl inngan Christ-an, ingwer-ingerant artwa ingwer-rnem ilenherr-arey.”
Jesus ilelheyel
(Matthew 16:21-28; Luke 9:22-27)
31 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ilek, “Moses-kenh-rneman atyeng irrpelthirremel angkerreyel ayenh rernem atwetyek, atyetyart ilkwa tyaty-areny-rnem-then. Ayeng ipma ayntem ingwa atherrel. Ingwa atherr-penh, Akngey-kenh Artwa Anyent Impen ayeng ipmepenh itethirremel akwenteyenh.” 32 Jesus-el aketh-antey anayntilek, angka arraty rarl ingwa atherr-penh ipmepenh akwenteyenh. Peter arleng-antey rtney-alhek, ingwer-rnem-kety, ratherr angkerretyek. Peter arrkngert angkek Jesus ikwer-warl, “Nthakenh rernem ngenh ipmek atwey-angenh, nga intem iteth aneyenh.” 33 Jesus-el Peter renh ilek, “Menty! Ntwa ayenh arrkerneyel, arrenty-kenh angkel, ngan ahern-arenyekarl awelheyel, Akngey-kenh-angkwarr-weny. Akngey atyeng arlkwententyarlan, rernem ayenh menty ipmek atwetyek.”
34 Jesus-el ingkerrenh akarrilek. Rernem Jesus ikwer-warl apetyek, kwertengerl ikwerenh-rnem-then. Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrekantherrenh-angkwarr arrantherr iterrey-angenh. Atyengant arrantherr iterrerl-ayntenherr-arey. Apmwel-rnem arrenhantherr ileyel, arrenhantherr arwa ilpertileyel, ayenhant arrantherr apentekerr, ingwerel-rneman ilperteleyel. 35 Atyenhel-rneman ayenh apentetyek, intem-antey rernem ilweyek-atwety, angkepirrey-angenh, angka atyenh ilerl-apayntetyek. Apmwel-rnem renh-rnem atwenty arwerl iylpeyl-atherr-warl arrernemel, kwertengerl atyenhel-rnem ayenh apentetyek. Rernem intem-antey iteth aneyenh. 36-37 Arrantherr ampwal akngerrekant atnyenenty, Akngeyekan arrantherr iylpelirrenty, arrantherr intem iteth aney-angenh. Mwerr-ayteng arrantherr Akngeyekant inkwerelhetyek. 38 Apmwel-rnem artwa anyent renh arrkernem, ra atyengety angkepirretyek, ra atyeng ilkelheyang irretyek nyerrirremel, ra ipma intem-antey aynteyenh. Artwa anyentarl atyengety angkepirrenty, ra ipma intem-antey aynteyenh. Ingwer-ingerant Artwa Anyent Impen Akngey-kenh ayeng apey-alpeyenh, alker-areny-rnem-akert, Akngey-kenh rlterrk-akertel. Angka ilkwewarl angkerreyenh-angkwarr atha ileyenh, ‘Artwa nhanyeman atyengety angkepirrek, ra ipma intem-antey aynteyenh. Ayeng ikwerety angkepirrem, rarl atyengety angkepirrek-apeny.’ ”