9
Jesus angkek ikwer-rnemek, “Awelhenherr-arey atyeng! Akngey aremirreyenh ikwerenh-rnem-warl arlertek ilkwakert, atyetyart ingkerrenhek. Arrantherr ingkerrenhel arlertek ilkwakert renh areyenh arrantherr ilwey-alentyel.”
Jesus apey-alheyel arlertek rlterrk ilkwakert
(Matthew 17:1-13; Luke 9:28-36)
2-3 Arlta 6-penhan, Jesus-el kwertengerl-rnem irrpety, apwert irrwerl-warl atnwenhek, rernem ilarrerl-alhetyek akngerr-kety, Peter-akerr, James-akerr, John-akerr. Rernem apwert ilkwewarl nganey-alhek. Kwertengerl-rnem-itwel anngetherr Jesus ingwer irrek. Kwertengerl ikwerenhel-rnem arek Jesus renh arnkwa arlter-akertel arrtyernenty, arlertek rlterrk inngel. Ingwerel nthakenh arnkwernem arnwarney-angenh arlter innga mpwaremel. Arrwekeleny-atherr, Moses-then Elijah-then Jesus-itwel aremirrek. Ratherr arrwekeleny Akngey-kenh angkakert atherr anenh, ratherr ywerrey-alenty. Ratherr atherr-antey Jesus-itwel angkerrenh.
Kwertengerl Peter anyentan angkek Jesus ikwer, “Ingkartay, awethem ntwa anenhantherrenh atnwenhey-alhek nhewarl. Mwerr anwernantherr lywenty irrpety rnkerney, ingweran ngkwengarl, ingweran Moses-ekarl, ingweran Elijah-ekarl. Ngapek ilkelhenty.” Peter apal-apal angkek ikwer-atherr, ratherr ahern-arenyek-athen, rernemarl ater-anem irrek Moses-then Elijah-then aremirrek-kety.
Ikwer-penhan kwenpayel-anem renh-rnem artek. Akngey kwenpay-angkwarr angkek, “Nhanyem alerey atyenh. Ayeng ikwer inkwerelhem. Arrantherr ingkerrenh ikwerant awelhemel anenherr-arey!” Kwertengerl-rnemel artepang arek angkakert ikwer-atherr. Rernem arek Jesus anyentant-anem rtnerl-anenty.
Jesus atwarrerl-alhek apwert-they kwertengerl irrpetyap ikwerenh-rnem-akert. Jesus-el artwerilek kwertengerl ikwerenh-rnem, “Ingwer-rnemek ileyang aney-alpenherr-arey, arrantherrarl apwert irrwerlek arek-penh. Ayengarl Akngey-kenh Artwa Impenan. Ayeng ilwenty-penhel, ayengarl itethirremel, Akngey-warl irrwerl alpeyenh. Ikwer-penhan arrantherr akngerr-warl-anem iletyek.” 10 Kel rernem akatek, iley-angenh-antey ingwer-rnem-warl, Jesus-el renh-rnem ilek-angkwarr. Rernem ywarn iterrek Jesus rarl renh-rnem ilelheyelpekek, rarl ipmepenh itethirremel akwenteyenhek.
11 Kwertengerl ikwerenhel-rnem Jesus renh ilek, “Moses-kenh angka akalty-anthenh-anthenhel-rnem ileyel, ‘Elijah retangkwelarl apetyeyenh arrwekelan, Christ, Akngeyel awank-akerrarl anwernenhantherr alhelek, ran apetyeyenh ingkern-theyarl ahern nhewarl.’ ”
12-13 Jesus angkek, “Ya, arraty inngarl! Elijah apetyek arrwekel ingkerrenh akaltyiletyek, rernem Akngey-angkwarr apentetyek. Rernem Elijah ikwer irrpelthirrenh, iterl-arey-angenh. Rernem renh irrpelthirremel atwek, ipmek-atwety. Alakenh-anyem rernem Artwa Anyent Impen Akngey-kenh irrpelthirremel atweyenh, ipmek-atwety. Akngey-kenh angka alakenh aynteyel.”
Jesus-el awey arrenty-akert mwerrileyel
(Matthew 17:14-20; Luke 9:37-43)
14 Rernem alpek kwertengerl ingwer-rnem-warl. Rernem arenhey-alpenh kwertengerl ingwer-rnem, rernemarl kwertengerl Moses-kenh-rnem-then ilerrenh.
15 Apmer ikwer-areny-rnem Jesus ikwer inkwerelhek, renh arnaremel. Ikwer-warl rernem anterrey-alhek.
16 Kwertengerl ikwerenh-rnem Jesus-el ayernek, “Nthakenh arrantherr ingwer-rnem-then ilerreyel?”
17 Artwa anyent apmer ikwer-areny Jesus ikwer-warl angkek, “Ingkartay, ngan akalty-anthenh-anthenh mwerr inngarl! Atha awey anyent atyenh akngetyek ngkweng-warl, ntwa mwerriletyek, renh angkeyangilek arrentyel. 18 Akngerr-inger arrentyel renh anterrkwenh. Awey ra aytnek, arntek akarlkwelhemel, apelh-angketyarr irremel. Ra arwengkirremel aytnek, akngelhey-angenh irrek. Atha ywarn-antey ayernek kwertengerl ngkwenh-rnem rernem awey atyenh mwerriletyek, arrenty ikwerety irrentetyek. Rernem renh ikwer-they irrenteyek-arrpantey, arrangkwarl.”
19 Jesus angkek, “Akngerr-inger ayeng arrekantherr ywarn arrkernelhek, atha arrenhantherr akaltyileyek. Atyeng arrantherr arlkwentey-angenhel, iylpelantarl awenh. Nthakenh ayenhan arrantherr iterl-arey-angenh, ayengan arlertek ilkwakert? Awey ilenh atyeng-warl akngetya!”
20 Rernem akngetyek awey renh Jesus ikwer-warl. Arrentyel awey renh arwengkilek. Intewek ahern-warl. Awey arwengk ayntek, apelh-angketyarr irremel.
21 Jesus-el awey aynikw ikwerenh ayernek, “Arlta ilekel ra arwengkirrenh? Intem-anteyang?” Aynikw ikwerenhel Jesus renh tyernek, “Alakenh ra awey akely ilenh arwengkirrenh artnerrenty-iperrank. 22 Akngerr-inger arrentyel renh ipmek atwetyek, ra arrkernelheyel awey ilenhek, rwewarl awey renh akngeynetyek. Ra kwaty-warl aylpenhetyek ilwetyek, kwaty kwenel. Ingwer-rnemel ileyel ngap ran arntety mwerriley-angkeran. Ngapek ra rlterrk-akertan arntety mwerriley-angkeran, aylernekanth amperrngirra! Awey aylernekanthenh mwerrila!” aynikwel Jesus renh ayernek.
23 Jesus-el renh ilek, “Nga atyeng iterreyel, atharl awey ilenh mwerriley-angenh. Ntwa ayenh iterl-aremer, ayeng arntety mwerriley-angker.”
24 Anamerl-antey aynikwan artnemel angkek, “Ya, ngenh atha tnakeyel, ntwarl renh mwerrilem. Akalty-antha ayenh, mwerranty atha ngenh iterl-aretyek.”
25 Jesus-el arek, akngerrarl akarrirrek ikwer-warl, anamerl-antey. Jesus rap rlterrk angkek arrenty ikwer, “Arrenty, arwengkiley-angker nga! Atha ngenh ilem, tyerrelha awey ilenh-they! Angkepirrey-angenh, intem-antey alpa!”
26 Arrenty artewentyel arlkek. Rap awey renh arrewelhilek, rarl tyerrelhek ikwer-they. Awey rap ipmapeny-anem ayntek. Akngerran angkerrenh, “Awey ra kel ilwek!” 27 Jesus-el awey renh akwa anterrkwemel, akwentelhilek.
28 Jesus warl kwen-warl aylpek. Kwertengerl ikwerenh-rnemel renh ayernek, “Jesus, nthakenh ngkwengantarl arrenty ilenhan awelhemel alpek, anwernantherr ywarnarl ikwer arrkernelhek, arrenty renh irrentetyek. Akaltyila anwernenhantherr, anwernantherr arrenty-rnem irrentetyek.”
29 Jesus-el ilek kwertengerl ikwerenh-rnem, “Arraty arrantherr perayirremelantarl Akngey ikwer-warl, arrantherr arrenty ilenh irrenteman.”
Jesus ilelheyel arrpemarl
(Matthew 17:22-23; Luke 9:43-45)
30 Jesus iterrek kwertengerl ikwerenh-rnem akaltyiletyek ament-itwek, akngerr ingwer-rnem-kety. Apmer ikwer-they rernem alhek, apmer Galilee-angkwarr. 31 Jesus-el anyelkel renh-rnem ilek, ingwerel-rnem renh awekerr. “Ahelengkwel-rnem ayenh Artwa Anyent Impen Akngey-kenh rernem anterrkwemel atweyenh. Ingwa atherr-penh, ayeng ipmepenh itethirremel akwenteyenh.” 32 Kwertengerl ikwerenhel-rnem ywarn iterl-arek, rarl renh-rnem ilek. Aterirrekarl rernem Jesus renh ayernekerran.
Kwertengerl ikwerenh-rnem angkerreyel, Atyetyart ilkwa anetyek
(Matthew 18:1-5; Luke 9:46-48)
33 Rernem warl kwen-warl aylpey-alhek, apmer Capernaum-itwel. Jesus-el renh-rnem ayernek, “Ilekekarl arrantherr ilerrenhey-alpenh, anwantherrarl apetyenharlan?”
34 Rernem nyerrirremel akatek. Jesus ran tyerney-angenh, rernemarl ilkelhenh Atyetyart ilkwa anyent anetyek, kwertengerl ingkerrenhek, Jesus rapeny.
35 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr Atyetyart ilkwa anetyek, arrantherr warrkenh-apeny anetyek, ingwer-rnem arntarnt-aremel.”
36 Jesus-el ampa akely anyent rnkernek, akwa arrernemel ikwer-warl. Ra renh-rnem ilek, 37 “Atyeng inkwerelhemel, arrantherrap Akngeyek inkwerelhetyek arrpemarl, rarl ayenh thwenek, ahern nhewarl. Ampa akely ikwer arrantherr inkwerelhenty, arrantherrap atyeng inkwerelhem arrpemarl. Ampa akelyarl arrantherr arntarnt-arem-apeny, arrantherr ayenhan arntarnt-aretyek arrpemarl.”
Artwa ingwerel arrenty renh irrenteyel
(Luke 9:49-50)
38 John angkek, “Artwa anyent ingwerel arrenty irrentek itna ngenh-apeny itnewemel, rlterrk ngkwenh-akertel, arrenty-rnem irrentetyek. Anwernantherr renh iltek, ‘Nga ipmelha, ngan ingkart-wenyarl, anwernantherrarl ingkart inngan!’ ”
39 Jesus angkek, “Menty! Renh tyarlewa! Arratyarl ra ayenh itna itneweyel arrenty renh irrentetyek, ra atyeng apmwel-areth angkey-angenh.” Jesus-el John renh ilek, artwa ilenh iltey-angenharl. 40 “Artwa ilenhan atyeng ilkelheyelarl, ra atyeng irrpelthirrey-angenharl.” 41 Jesus-el renh-rnem ilek arrpemarl, “Arraty atha arrenhantherr ileyel, ingwerentyel ngenh apek kwaty anthenty, nga atyenh kwertengerlarl aneyel, Akngey ikwer inkwerelhem. Akngeyel renh mwantyel arntarnt-arem arrpemarl.”
Ingwerentyel renh-rnem arrkerneyel, rernem apmweletyek
(Matthew 18:6-9; Luke 17:1-2)
42 “Ingwerentyel kwertengerl atyenh-rnem arrkernenty, rernem apmweletyek, Akngeyel renh arntety ilkwa antheyenh. Ra irrwampenty awelhekerr, ingwerel nthakenh renh kwaty ampep-warl iwemer, apwert ilkwa ikwer-warl arrernenty itewarl. Artwa ingwerel atyenh-rnem apmwelenty, Akngeyel renh arntety ilkwa antheyenh. Atyenh-rnemarl apmweleyel-kety, artwa ikwer-warl apwert ilkwa itewarl arertnetyek renh kwaty-warl ikwerenp iwemel. Atyenh-rnem ra apmwelerl-anekerr renh iwetyek intem-antey kwaty kwen-warl. 43 Artwa itepel apmwel-areth mpwareyel. Artwa anyentel itep-atherr-akertel apmwel-areth mpwareyel-kety, mwerran itep anyent-angkwarr itep renh akemer iwemel, ra itep-atherr-akertan rwilkwel apmwakert aney-kety. Mwerr-ayteng ra anetyek Akngey-kenh apmer-itwek intem-antey itep anyent-akert. 45 Artwa ingketyel apmwel-areth mpwareyel. Artwa anyentel ingkety-atherr-akertel apmwel-areth mpwareyel-kety, mwerran ingkety renh akemer iwemel, ra ingkety-atherr-akertan rwilkwel apmwakert aney-kety. Mwerr-ayteng ra anetyek Akngey-kenh apmer-itwek intem-antey ingkety anyent-akert. 47 Artwa anngel apmwel-areth mpwareyel. Artwa anyentel annga atherr-akertel apmwel-areth mpwareyel-kety, mwerran annga renh tyerremer iwemel, ra annga atherr-akertan rwilkwel apmwakert aney-kety. Mwerr-ayteng ra anetyek Akngey-kenh apmer-itwek intem-antey annga anyent-akert. 48 Tyerrel-rnem-tangkwel renh-rnem arlkweyenh rernem rwel-anem ampey-alentyan. Rwa ilkwa ampeyenh intem-antey.
49 Thalt-penh atnwenth mwerrarl ayntem, intengirrey-angenh.
50 Thalt-weny atnwenth anamerl intengirrem. Thalt mwerr-angker ilenh-apeny ingkerrenh mwerrant-arey anetyek, inkwerelhemel.”