1 Peter
Peter-wenh pip namp 1, rarl ingkwernew akngerrew
Angka nhenhan alakenh aynteyel
Jesus rarl anenh ahern nhenh-itwew, ranap kwertengerl-rnem 12 rlwanew. Anyent itna Peter. Ranap anenh Jesus-itwew, intem renh iterl-arenh. Ra pip atherr ingkwernew, rap thwenew Christian akngerrew apmer ingwer-rnem-warl. Pip nhenhanap namp 1-arl. Jesus ranap awank-antey aney-alpew Akngey-itwel, aherrety 30-el apek, Peter-elarl, pip nhenhan ingkwernew.
Ikwereng-arey akngerrel Christian-rnem irrwernenharl, renh-rnem irrwampenh-anthenh, ingwer-rnemelan renh-rnem ipmew-anteyarl atwenh. Akngerran anenh atererremel alpwely-then. Peter ran iterrenh alakenh-anyem: “Rerneman atererrey-angenh arnkaty anemer.” Alakenh pip nhenh ra ingkwernew, rernem rlterrk aneyew inkwerelhemel. Ran renh-rnem ilew, “Aleth Jesus apent-aynteyew. Iterl-araynteyew, Akngey ran mwerr. Ranap aleth ikwerenh-rneman arntarnt-arayntem.”
Pip nhenhel ra ilew alakenh-anyem:
Alpwelyerrey-angenh anaynteyew.
Apmwa apetyenty, rlterrk-antey anaynteyew.
Akngeyan ilkelheyel, anantherran rlterrkarl anaynteyew Jesus-apeny.
Jesus ranap awelhenh Akngeyewant.
Ingwer-rnemelarl renh irrwernenh, Jesus-an aleth anenh arraty-angkwarrarl mwerr-angkwarr-then.
Ingwer-rnemelan angka apmwangkwarr akalty-anthenh, arraty-wenyarl. Christian-rneman awelhey-angenharl angka yanhew. Ingwer-ingweran Jesus ranap apey-alpeyenh. Rernemanap ikwer mpwelheyew, arraty-angkwarrarl anaynteyew.
1
Peter-el pip nhenh ingkwernew, rap thwenew Christian akngerrew apmer arrpanenh-warl
Ayengaw Peter, atha pip nhenh ingkwerneyel angka mwerr-akert. Ayengan artwa warrkenh Jesus-wenh. Ran ayenh rlwanew, alhaynteyew angka mwerr-angker ikwer-akert ilerlap-aynteyew. Alakenhap athan pip nhenh thweneyel arrewantherr-warl, apmer Judea-theyarl arlperrtyerrew-rnem-warl – Pontus-areny-rnem-warl, Galatia-areny-rnem-warl, Cappadocia-areny-rnem-warl, Asia-areny-rnem-warl, Bithynia-areny-rnem-warl-akerr. Awank-akerran Akngeyan iterrenh, arrenhantherrenh rlwaneyew, ikwerenh-rnem anaynteyew ikwer. Rap arrenhantherrenh rlwanew ingwer-rnem-wety. Inweng ikwerenhel apmwa arrewantherr-wety irrarlkew, arrantherrap aneyel ikwerenh-rnem-anem aleyan. Arrantherr angka nhenh awew Jesus-wenh, arrantherrap arraty-angkwarr-anem aneyel, rarl angkeyel-angkwarr. Alakenhan Akngeyel arrenhantherrenh anyenteleyel ikwer-warl. Jesus-an ilwew, arrngan ikwerenh thelew. Akngeyelan arrenhantherrenh arratyeleyel, inweng-then arrantherr-wenh arrngangkwarr irrarlkemel apmwewety.
Athan Akngey ayerneyel arrewantherr alakenh-anyem: “Intem ikwer-rnem anaynteyew mwerr-angkwarr. Renh-rnem irrngerney-anthaynteyew, rernemaw mwerrant-arey anaynteyew.”
Aleyan rlterrk-anemarl, ingwer-ingweran mwerr-anemarl
3-5 Akngey ran aynikwarl Lord Jesus Christ-wenharl. Ranap mwerr-angker inngarl anewantherr aneyel. Anantherr apmwangkwarr alhenh. Aleyanap ra mwerr-angkerarl anewantherr aneyel, anenhantherrenh awakelhey-angenharl. Rap anenhantherrenh itethelem arrpemarl. Jesus ran ilwew, Akngeyelanap renh itethelew. Alakenh-anyeman anantherr iterl-areyel, anenhantherrenhap Akngeyel itethelem arrpemarl. Awankan anantherr ipmapenyarl anenh. Kel alakenh-anyem ikwer-warl angkem: “Ya wenh Akngeyay! Ngan mwerr-angker innga anewantherr!”
Anantherran ikwerenh-rnemarl, rap anenhantherrenh mwerr-angker anthem. Ranap anewantherr mwerr-angker atnyeneyel, anantherrarl ikwer-itwel-anem aney-alpeyenhew intem-antey. Aleyanap anantherr alerl-antey mpwelheyel ikwer. Mwerr-angker ikwerenhan nthakenh aternngerrey-angenh yanhey, nthakenh apmwerrey-angenh, nthakenh ilpertelelhey-angenh. Akngeyelan arawerrng rlterrk atnyeneyel, anenhantherrenh arntarnt-araynteyew, anantherrarl renh nakeyel, iterremel ikwerant aneyel. Ran anenhantherrenh arntarnt-areyenh, arlternem ywerreyew-atety. Ingkerrelan iterl-areyenharl, rarl anenhantherrenh itethelew.
Arrantherr iterreyew angka nhenhew, arrantherrap mwerranty irrenh-arey inkwerelhemel. Aleyan rlterrk-anem arrewantherr apetyeyel, apatemel arrantherr anerl-aneyenh alpwelyerremel. Arrantherrap iterreyew, nthakenh-anem irreyenh yanh-penhan, arrantherrap irrngerney-anemarl inkwerelhemel innganem anem. Akngeyelan arrenhantherrenh arntarnt-arem apmwa yanh-rnem-wety.
Apwert mwerr-angker gold-ew iterrenh-arey. Man akngerrel payemelem. Rernem gold ahern-they angernem, rernemap arrtyem rwitwew, renh arrwelthelemel irrarlkeyew. Rwel apwert apmwa arrtyemel gold irrarlkemel. Gold ranap nthakenh ampey-angenharl, arrangkw. Ahern-then apwert-then ywerrenhem, gold-ant irlwart aneyelpem. Alakenh-anyemap Akngeyel arrenhantherrenh arrkerneyel, arrenhantherrenh rlterrkelemel, gold-arl rwitwew alakenh irrarlkem-apeny. Alakenhap Akngeyan iterreyel: “Inngarlap rernem iterreyel atyeng, apmwa rlterrkarl aynteyel-angkwarr. Rernemap atyeng irrpeltherrey-angenharl, atyeng-wety intwemelerrey-angenharl.” Ran inkwerelheyel arrewantherr, arrantherrarl rlterrk aneyelewan. Rap arrenhantherrenh nakeyenh, Jesus-arl apey-alpeyenhelan ahern nhenh-warl.
8-9 Arrantherran Jesus arey-angenh-antey, rarl anenh ahern nhenh-itwew, arrantherrap ikwer artewenty ilkelheyel. Aleyanap renh arey-angenharl anngel, arrantherrap renh iterl-areyelarl. Arrantherrap iterl-areyelarl, ran arrenhantherrenh itetheleyel ipmewety, arrantherr alpeyew, ikwer-itwel aney-alpeyew intem-antey. Ran arrenhantherrenh irrngerney-antheyel. Aleyanap arrantherr innganem irrngerney aneyel.
10 Awank-akerran artwa angkakert Akngey-wenh-rnemelan angka nhenh ilerl-apenh. Rernemap alakenh iterrenh, “Akngeyanap inkwerelhemel aneyenh ikwerenh-rnemew, ingkern-penharl anerl-aneyenh-rnemew. Nthakenharlap ra renh-rnem intem-antey itetheleman? Angwenhel renh-rnem itethelem? Ilenger?” Rerneman iterrenh rlterrk-angkwarr angka ikwer, Akngeyelarl renh-rnem ilenhew. 11 Inngarlap ran Jesus-wenh inwengelan angka nhenhan ilenh, rernem pip-warl ingkwerneyew: “Ingwer-rnemelan Jesus renh artewenty inngey irrwerneyenh, ranap amentarl ilweyenh. Akngeyelanap renh atyetyart ilkwanem mpwareyenh. Ingwer-ingweran Jesus ranap apetyeyenh ahern nhenh-warl, ikwerenh-rnem itetheleyew ipmepenh.” 12 Inwengelanap renh-rnem ilenh, “Anewantherrenh ingkern-penh-rnemelant renh areyenh.” Ya, arrewantherrant angka nhenhan ingkwernew artwa Akngey-wenh-rnemel. Angka yanh ikwer-rnem ilenh-penh, Inwengelan arawerrng anthew irrwerl-they ingwer-rnemew rlengkeny-rnemew-then, rernemaw angka Jesus-akert ilaynteyew. Antyerl-rnem-then ilkelheyel, akaltyerreyew angka mwerr-angker nhenhew.
Akngey-angkwarrant anaynteyew, menty ipmeyew apmwangkwarran
13 Arrantherran ingkerrenh mwerranty aneyew mwerr-angkwarr, Akngeyewant awelhemel ikwerant. Aleth-antey ikwer iterremel anaynteyew. Aleth-antey ikwer mpwelhaynteyew, Jesus ra apetyeyew-atety. Arlta yanhelan Jesus rarl apey-alpeyenhel, ingkerrenhelap renh areyenhan. Akngey rap inkwerelheyenh arrewantherr ingkerrenhew. 14 Awankan arrantherr Akngey iterl-arey-angenh anenh. Alakenh arrantherr apmwangkwarr anenhan. Apmwa yanh-angkwarr ipmenh-arey, menty. Akngeyew awelh-aynteyew, awey aynikw ikwerenharl awelhem-apeny. Ikwerenh-angkwarr mwerr-angkwarr anenh-arey. 15-16 Akngeyel arrenhantherrenh rlwanew, ikwerenh-rnem anaynteyew. Arrantherrap alakenh-anyem ikwer-apeny aneyew. Akngey ranap pwek ikwerenhel ilelheyel: “Ayengan innga arraty aneyel. Athap apmwangkwarr apentey-angenh aneyel. Irrkaty-angkwarr arrpemarl arrantherran mwantyel aneyew, mwerr-angkarr anemel. Akngeyan mwerr-angker inngarl. Aleyanap arrantherr anaynteyew irrkaty-angkwarr-antey ikwer-angkwarr.”
17 Arrantherran Akngey-wenh ampernemarl. Arrantherrarl ikwer-warl angkeyel, arrantherrap renh “Akngey” antwemarl. Ranap ingwer-rnemew-then inkwerelheyel. Ra irrkaty-angkwarr ingkerrenhew ilkelheyel, lipwel. Rarl ingkerrenh ayernem, rap renh-rnem ayernem irrkaty-angkwarr arrpemarl, angka ikwerenhelarl ileyel-angkwarr. Arrantherran arwa alyepel aneyel ahern nhenh-itwew, intem-weny, alethang-rnem-apeny. Ingwer-ingweran arrantherrap irrwerl-itwew Akngey-itwel aney-alpeyenh ikwerenh-rnem-itwew. Alakenh-anyem arrantherr aleth iterr-aynteyew ikwerew, mwanty arraty-angkwarr-antey anaynteyew, ra arrewantherr awakelhewerr.
18 Arrantherr iterl-areyel, arrantherrarl arrwekeleny-rnem arrewantherrenh-rnem apentenh, rernemarl arrenhantherrenh akalty-anthenh. Arrantherrarl arrwekeleny-rnem-angkwarr apentenh, nthakenh aleth aney-angenharl, arrangkw. Akngey-wenh-angkwarran mwerr-angkwarrarl, arraty-angkwarrarl. Aleyan arrantherr mwerr-angkwarr ikwerenh-angkwarr apenteyel. Ra arrenhantherrenh itethelew angka arrwekeleny-rnem-wety, mwerr-anem mpwarew. Nthakenharlap ra alakenh-anyeman mpwarew? Ra apek man payemelew, fine-apeny? Arrangkw! Man ra ahern nhenh-arenyarl, rap ingwer-ingweran ywerremarl, arrangkwerremarl.
19 Arrantherr iterl-areyel, Jew-rnemelarl yep-yep akely mwerrantarl atwenh, arntety-wenyarl, Akngey-warl-athek anthaynteyew. Jesus ran yep-yep yanh-apeny pety-angkwarran. Akngey-wenh Alerikw Jesus ranap mwerr-angker arrpemarl, apmweweny. Ranap arrnga thelew arrewantherr arwerl iylpeyl-atherr-itwew. Ra arrenhantherrenh manel payemeley-angenh, ra arrnga ikwerenhel payemelenhey-alpew. Alakenh-anyemanap arrantherr Akngey-wenh-anemarl aneyel. 20 Alker-then ahern-then mpwarey-angenhel-antey, Akngey iterrew, ra Alerikw ikwerenh-antey ahern nhenh-warl thweneyew. Arwa awank-antey ra mpwarew alakenh-anyem, arrenhantherrenh itetheleyew anenhantherrenh-then. Inngarlap ran, Jesus ra apetyew, katy ilweyew anewantherr. 21 Alakenh-wety arrantherr Akngey arrer-they-anem iterl-areyel. Akngeyelan Jesus renh itethelew ipmepenh, rap renh akngeynew angkep irrwerl-warl, ikwer-itwel aney-alpeyew. Rap renh ilkwanem arrernew, anaynteyew ingkerrenhew. Alakenh-anyemap arrantherr Akngey-angkwarr aneyel. Arrantherr ikwer iterreyel, arrantherrap iterl-areyel, Akngeyel itethelem arrenhantherrenh.
Akngeyan mwerrarl aneyel arrewantherr, arrantherrap mwerr arrpemarl anaynteyew ingwer-rnemew
22-23 Arrantherranap inngarl angka renh mwerrarl awew Jesus-akert. Aleyanap arrantherr ampa akely rlengkeny anenty-apeny arrpemarl. Ranap ingwer-lkwer-anemarl. Aynaty-then amaty-then anewantherr-wenh nthakenh intem iteth aney-angenh ahern nhenh-itwew, arrangkw. Rernem nthakenh anenhantherrenh iteth intem atnyeney-angenh arrpemarl, arrangkw. Aleyan arrantherr Akngey-wenh ampernem-anemarl. Arrantherr menty ipmew apmwangkwarr, mwerr-angkwarr-anem aneyel arraty-anem. Mwerr-anem arrantherr ilkelherremel aneyel. Intemarl alakenh anayntenh-arey. Angka ikwerenh ranap ywerrey-angenharl, iteth aleth aneyel.
24 Alakenh-anyemarl ra aynteyel Akngey-wenh pwek-itwew:
“Antyweran atherrkeny-tangkwel rtneyel, rap arlenyerrem-anem.
Alpeyt-rnem mwerr-tangkwel rtneyel, rernemap arlenyerrem-anem lertnelhemel ahern-warl.
Anantherranap ingkerrenharl alakenh-anyem.
Anantherr nthakenh aleth aney-angenh ahern nhenh-itwew, arrangkw.
Anantherr ingwer-ingweran ywerrem-anemarl.
25 Akngey-wenh angkanap nthakenh antywer-apeny ywerrey-angenharl, arrangkw. Aleth ra aynteyel.”
Angka nhenhan irrkaty-antey, awank anantherr arrenhantherrenh ilenh-antey.