2
Nhepenh-anyeman arrantherr anaynteyew mwerr-angkwarr, apmwangkwarr-wety ipmelheyew. Ingwer-rnem-wetyan arlkarerremel iterrey-angenh, renh-rnem irrwerneyew. Irrtywerremel ilerl-aney-angenh, arraty-angkwarr angkaynteyew. Mwerr-arrpantey anyelkel anerl-aney-angenh. Arweltheney-angenh. Ampwal ingwer-wenh ayntengenyew iterrey-angenh anaynteyew. Ingwer-rnemew tyel-angkey-angenh. Arrantherr Akngey-wenh angkew aletharl akaltyerr-aynteyew. Aleyanap arrantherr ampa akely-apenyarl, aletharl artneyel aylpatyew. Aylpaty-angkwarr rernem rlterrkarl ilkwerrem. Akngey-wenh angka ranap alakenh arrpemarl. Aleth-antey arrantherr iterr-ayntem, ikwer akaltyerremel, arrantherrap rlterrkerremarl. Alakenhap arrantherr aleth renh apenterl-anenty, apmwa ipmemel. Akngeyelan arrenhantherrenh ipmewety itethelem. Arrantherr kel iterl-areyel, Jesus Christ ran athamerreyel arrewantherr, arntarnt-areyel arrenhantherrenh intem.
Arrer anaynteyew Jesus-warl
Atha arrenhantherrenh angkanem ilem artwernem-akert, warlan mpwarew apwert-penh. Rerneman arrernew apwert ilkwa mwerr-angker anyent-tangkwel. Apwert nhenh anyent rap impenarl. Ranap apwert iteth rtnerl-anenty-apeny. Apwert ingwer-rneman rernem pweytelew apwert yanh impen ikwer-warl. Anantherran Jesus Christ-then alakenh-anyemarl. Ranap apwert impen ikwer-apeny. Ingwer-rneman iterrenh, Jesus ra arrangkw-apenyarl. Akngeyelanap renh rlwanew impenarl. Alakenh-anyeman anantherr ingkerrenharl Jesus ikwer-warl pweyterrem. Kel apwert-rnemarl pweytelem-apeny, warl mpwareyew, Akngey-wenh Inwengel ra arrenhantherrenh pweytelem Jesus-warl, warl impen Akngey-wenh mpwareyew. Arrantherr artwa ingkart-rnem-apeny aneyel, awank-akerrarl rernem aker ampernenh-apeny, ikwer-warl-athek. Ranap inkwerelheyenh arrewantherr, arrantherrarl Jesus Christ nakeyelew intem. Alakenh-anyem artwa angkakertan Isaiah-el angka Christ-akert ingkwernew pwek Akngey-wenh-itwew:
“Athan atyenh-antey rlwanew,
apwert impen weth-apeny.
Athap apwert renh arrernew tawen Jerusalem-itwew,
apwert ilkwa ikwer-itwew itnan Zion.
Apwert yanh-itwew athan warl rlterrk mpwarem.
Arrantherran Jesus renh apentem,
arrantherrap anem rlterrk inngey warl yanh-apeny.
Nthakenh ingwerentyel arrenhantherrenh nyerrel-anthey-angenh-anem.”
Arrantherr iterreyel Jesus Christ ikwer, arrantherrap renh iterl-areyel mwerr inngarl. Ingwer-rnemelan renh iterl-arey-angenharl. Rernemap iterreyel apmwew-athen ikwer. Akngeyan alakenh-anyem angkeyel pwek ikwerenhel:
“Warl artey-angker-rnemelan warl artenh apwert-penh,
rernemap apwert renh impen iwewarl, apmwew-athen.
Ranap impen inngey ingkerrenh-angkwarrarl!”
Isaiah-elan alakenh arrpemarl ingkwernew:
“Rernem apwert renh iwew,
ranap akngerr ankerteweyel-anem.
Rernemap aytneyel-anem, nyerr-anthelheyel-anem, irrwernelhemel.”
Kel alakenharl aynteyel angka Akngey-wenh awey-angenh-rnemewan. Akngeyel awank-akerr ilenh, alakenh-anyem ikwer-rnem aynteyenhan.
Akngeyelan arrenhantherrenh rlwanew, ikwerew atnyen-aynteyew, mwerr-angker arraty inngarl. Arrantherr anenh atemwengkel-tangkwel, apmwangkwarr apentenh. Aleyan arrantherr aneyel lyenentyel-anem, Akngey-wenh-angkwarr-anem apenteyel. Ikwer-anem arrantherran warrkerreyel aleyan, artwa ingkart yanh-rnem-apeny. Arrantherrap ingkerrenh-antey ileyew, Akngey ran mwerrarl. 10 Awank-akerran arrantherr anenh alethang-rnem-apenyarl, Akngey iterl-arey-angenharl. Arrantherran aley inweng anthelhew Akngey-warl, ikwerenh-rnemarlap aneyelan. Awank-akerran arrantherr apatemel anenh, Akngey iterl-arey-angenh, ra arrewantherr ilkelhenharl. Arrantherran kel iterl-areyel-anemarl, ran arrewantherr ilkelheyel-anem artewentyel. Rap athamerremel-anem arrenhantherrenh arntarnt-areyel.
Aleth-antey arraty-angkwarr anaynteyew, ingwer-rnemelarl areyel-wety
11 Atyenh-rnemay! Mwerranty awelheyew! Aleyanap arrantherr alethang-rnem-apenyarl aneyel ahern nhenh-itwew. Ingwer-ingweran arrantherr alpeyenh irrwerl-warl, Akngey-itwel aney-alpeyew. Aley arrantherr ahern nhenhel-antey aneyel, arrantherr apek iterrem, apmwel-ayeth-antey alheyew. Athan arrenhantherrenh ileyel, rlterrk-antey anaynteyew. Arrantherr mentyarl apmwangkwarran ipmeyew, inweng alpwelyerrewerr. 12 Ingwer yanh-rnem Jesus apentey-angenh-rnem, rerneman apmer arrpanenhel aneyel. Rerneman arrenhantherrenh aleth areyel. Rernemap irrtywerremelarl arrangkwel ilem, arrenhantherrenh ayntarrp-ilemel. Rerneman tyel-angkem arrewantherr apmwel-ayeth. Mentyaw, artewenty iterrey-angenh! Aleth mwerr-angkwarr anaynteyew, rernemarl areyel-wety. Arlta ikwerelan, ingkerrenharl arrwekelel rtneyenh Akngey-warl-athek, rap renh-rnem ayernerl-aneyenh, judge-elarl court-itwew ayernem-apeny. Rerneman iterl-areyenharl, arrantherrarl anenh arraty-angkwarr. Rernemanap Akngeyarl nakeyenh arrewantherrew.
Awelheyelarl artwa ilkwa kapment-areny-rnemew
13-14 Ahern nhenh-itwel aneyel artwa ilkwa kapment-areny akngerr, atyetyart arrewantherr. Arrantherr ikwer-rnem awelhemer. Awelhenh-arey, rernemarl arrenhantherrenh ileyel-angkwarr. Atyetyart ilkwa Rome-areny ranap ilkwa aneyel apmer arrpanenhew. Rap ingwer-rneman arrernew, atyetyart anaynteyew apmer ingwer-rnem-itwew. Warrk ikwer-rnem-wenh alakenh-anyem aynteyel: irrwerney-angker-rneman akwerneyew tyayl-itwew, ingwer-rneman nakaynteyew, rernemarl mwerr-angkwarr aneyel-rnemarl. 15 Alakenh-anyem ingkerrenhel areyew, arrantherr arraty aneyel, Akngeyelarl ileyel-angkwarr. Rerneman akwerrp, nthakenh arrenhantherrenh ayntarrp-iley-angenh arrangkwew. Aleth arrantherr anaynteyew Akngey-angkwarr, arrantherrap renh-rnem akeleytelemarl.
16 Arrantherranap Akngey-wenh-rnem-anemarl. Ran arrenhantherrenh irrarlkew apmwepenhan. Arrantherranap nthakenh alhewer alhey-angenh-anem. Nthakenh alakenh iterrey-angenh: “Mwerr anantherr iterrem apmwangkwarr alyepelan, Akngey-wenh-antey anantherr aneyelarl.” Menty, alakenh-weny. Arrantherr warrkenh Akngey-wenh-rnem, arrantherrap aleth ikwer-angkwarr apent-aynteyew. 17 Aleth mwerr-angkwarr anaynteyew, ingwer-rnemew ahelerrey-angenh. Awelh-aynteyew ilkwernemew, atyetyart ilkwew-then Rome-arenyew. Aleth ilkelh-aynteyew Christian ingwer-rnemew-then, arrewantherrenharl aneyel-apeny-rnemew. Aleth Akngey nakaynteyew, inkwerelhemel ikwer arraty-angkwarr.
Warrkenh-rnem awelheyew atyetyart ikwer-rnem-wenhew
18 Artwa warrkenh-rnemay, ayeng angkeyel-anem arrewantherr-warl. Arrantherranap atyetyart-rnem-wenh, awelheyew ikwer-rnem. Atyetyart anyentan atham-atham, ranap mwerrarl aneyel warrkenh ikwerenh-rnemew. Atyetyart ingweran ranap ahelengkwarl, renh-rnem warrkemeleyel artewentyel inngey. 19 Atyetyart ingweran ahelerrem, rap arrenhantherrenh atwem arrangkwewarl. Arrantherran arwa aleth Akngeyewant iterr-ayntenh-arey. Arwa arternp anayntenh-arey, angkep ahelerrey-angenh ikwer. Alakenh-anyeman Akngey ran inkwerelhem arrewantherr. 20 Atyetyart ingwerelan arrenhantherrenh atwem, arrantherr apekarl arnernkeyerrenh. Alakenh-anyemarlap ran aynteyel. Arrantherr anem arternp, ahelerrey-angenh anterrey-angenh. Arrantherr apek apmwangkwarr-tangkwel anenh, nthakenh ingwerentyel arrenhantherrenh mwerr antwey-angenh. Arrantherranap artewenty ikwer warrkerrey-angenharl! Arrantherr innga apek atyetyartewan ikwer awelhenh, artewenty inngarlap warrkerrenhan. Ra apek arrenhantherrenh atwenh arrangkwel, inngarl. Arwa arternp anayntenh-arey, anterrey-angenh. 21 Arrantherr alakenh-anyem anem, Akngeyelan arrenhantherrenh mwerr-angkerarl antwem. Jesus Christ ranap apmwangkwarr aney-angenharl, rernemap renh atwew alhewerarl. Renhap atwew ipmew-anteyarl, arwa arrangkwel. Rarl katy ilwewan arrewantherr. Aleyan Akngeyan ilkelheyel, arrantherr renh iwarrerneyew, mwerr-angkwarr anaynteyew Jesus-angkwarr.
22 Akngey-wenh pwekel Isaiah ran alakenh ilew Jesus-akert:
“Ranap apmwangkwarr aney-angenharl,
irrtywerremel iley-angenh.”
23 Ingwer-rneman tyel-angkenh Jesus ikwer, raw tyel-angkey-angenharl ikwer-rnem angkep, arrangkwarl. Rernemap renh kwanthenh arrkent, ranap arrangkwarl arternp anenh. Rerneman renh atwenh, irrwampenh-anthenh. Ranap renh-rnem angkep atwey-angenharl, arrangkw. Ran renh-rnem menty ipmew, ran iterrenh Akngeyewant. Rap kel iterl-arew, Akngeyelarl renh mwerr antwew. Akngeyel ran ingkerrenh rlwaneyenh, renh-rnem court-emelerl-aneyenh. Rap mwerr-rnem amenteleyenh, apmwerneman amenteleyenh arrpemarl. 24 Jesus ranap apmwangkwarr aney-angenharl, ran katy ilwew anewantherr arwerl iylpeyl-atherrel. Rarl ilwew-angkwarr, anantherrap ipmelhem-anemarl, apmwangkwarr-wetyan arraty-anem anem. Aleyan arraty-angkwarr-anem anenheyew. Akngeyel anenhantherrenh arratyelew-anem, aleyanap anantherr ikwerenh-rnem-anem aneyel. 25 Arrantherran renh iterl-arey-angenharl awankan. Arrantherr yep-yep-rnem-apeny anenh, aperrerterrenh. Aleyan ra arrenhantherrenh akngey-alpew-anemarl angkep ikwer-warl. Ranap thakeman-apenyarl, arntarntarl-areyel yep-yep-rnem. Ranap arrenhantherrenh arntarnt-areyel irrkaty-angkwarr.