4
Mwerr-angkwarrarl aneyel Akngeyew
Arrantherran iterl-areyel, ingwer-rnemelarl Jesus irrwernew, rarl anenh ahern nhenh-itwew. Rerneman renh artewentyel atwew, ranap anenh arternparl, angkep atwey-angenh. Ran rlterrk-antey anenh, Akngey-wenh iwerr-angkwarrant iterremel. Arrantherranap Jesus-apeny anaynteyew, ingwer-rnemelarl irrwerneyel-wety. Alakenhap arrantherr rlterrk innganem irrem arnkaty-then. Atwenty-penh arrenhantherrenh, arrantherrap iterrem Akngeyewant-anem, apmwangkwarr-wety intwemelerremel. Arrantherranap aleth Akngeyewant-anem iterremel aneyew, aley awelhemel ikwerant, apmwewety intwemelerremel. Arrewantherrenh-angkwarranap alhey-angenharl.
Awankan arrantherr ilek-ilek apmwangkwarr anenh, Akngey iterl-arey-angenh. Arrantherrap alhewer alhenh, arrantherrarl ilkelhenh-angkwarr, nyerrerrey-angenharl. Arrantherrap mpweny ayntenh ingwer-wenh anew-itwew, terangkerrenh, alhewer atwerrenh arwelthel-then. Arrantherrap perayerrey-angenh Akngey-warl-athek, arrangkw. Ampwal apmwernemew arwerl-penhew apwert-penhew-then arrantherr perayerrenharl. Aleyanap arrantherr Jesus-ant-anemarl apenteyel, alakenh-angkwarr-anem irrey-angenh. Ingwer-rnemanap aley aletharl apmwangkwarr-antey aneyel. Rerneman tyel-angkeyel-antey arrewantherr. Arrantherr apmwa ikwer-rnem-angkwarr aney-angenh, arrangkw-anemarl aleyan. Rernemanap arrkentel ileyelarl arrenhantherrenh alakenh angkerremel, “Ilekew rerneman anantherr-apeny aney-angenharl, mpweny ayntey-angenh ngkwarl-then antywey-angenh?” Ingwer-ingweran Akngeyel rap ingkerrenh rnkerneyenh. Iteth-rnem ipmernem-then anantherr ingkerrenhan ikwer-warl arrwekel rtnerl-aneyenh. Rap ayernerl-aneyenh ingkerrenh anyentarl-anyentarl alakenh: “Nganangay anenh arraty-angkwarr, mwerr?” Ingwer-rneman ilelheyenh ikwer-warl, apmwangkwarrarl anenh, rerneman awelhey-angenh ikwer. Akngey ran iterreyel, ingkerrenh-antey ikwer-itwel intem-antey aney-alpeyew. Alakenh-anyem ra ingwer-rnem thwenew, angka mwerr-angker ikwerenh ingkerrew ilerlap-aynteyew, iteth-rnemew ipmernemew-then. Rap ingkerrew arternp mpwelheyel, apmwewety intwemelerreyew anthelhemel. Alakenh-anyeman arrwekeleny-rnem rernem ikwer-itwel intem-antey aney-alpem. Kel-anem inweng anantherr ingkerr-wenh rapenyant-arey itetherrem Akngey-wenh-angkwarr.
Mwerrant-arey anayntenh-arey
Arltan arrer-anem irreyel, alker-thenan ahern-then ingkerrenh ywerreyenh, arrangkwerremel. Arrantherran alakenh-anyem arraty alhaynteyew, mwerranty iterreyew Akngey-angkwarran, ingwer-rnemew-then iterreyew, arrantherraw perayerr-aynteyew arraty-angkwarr. Angka nhenh ranap impen-antey anewantherr rlterrk inngey: arrantherr ingkerrenhan artewentyel rwewarrant-arey ilkelherr-aynteyew, apmwangkwarr arrantherr anenh-penh. Aleyan arrantherr nthakenh angkep awakelhey-angenh atweyew, arrangkw. Christian ingwerenty alhenty apmer ngkwenh-warl, ntwa renh irrentey-angenharl, mentyarl ntwa areyew. Menty ra amern ngkwenh arlkwem. Menty ra ankwayntem apmer ngkwenhel. Artewenty iterrey-angenh, menty. 10 Akngeyelan anenhantherrenh rlterrkelew, anantherraw ingwer-rnemew warrkerr-aynteyew. Rap anenhantherrenh anthew arawerrng ingwerek-ingwer anyentarl-anyentarl. Anyentan arawerrng-akert aneyel, ingweran arawerrng ingwer-akert arrpemarl aneyel. Ingkerrenhan warrkerremer itengant-arey arawerrng ikwer-rnem-wenh-akert. Alakenh-anyeman anantherr ingkerrenh rlterrk innganem irrem. 11 Akngeyelan ingwerenty arawerrng anthew, akalty-anthaynteyew angka ikwerenhew. Kel ra ilaynteyew anaynt-antey, Akngey rarl angkeyel-apeny. Akngeyel ingwerentyakan arawerrng anthew, ingwer-rnem arntarnt-araynteyewarl. Kel ra ingwer-rnem arntarnt-araynteyew mwerr-angkwarr, Akngey-wenh Inwengelarl renh rlterrkeleyel. Arrantherr warrkerreyel alakenh-anyem, ingwer-rnemel arrenhantherrenh aremarl. Rernemanap angkerrem, “Nakemarl Akngey! Inngarl nhenh-rneman aneyel arraty Jesus-ew!” Anantherranap aleth nakaynteyew Akngeyan, rant atyetyart ilkwarl aneyel. Inngarlap ran.
Rlterrkarl ayntemeng-arey
12 Atyenh-rnemay! Ingwer-rnemelan arrenhantherrenh irrwerneyel-antey. Rernemanap arrkent mpwareyel, arwa irrwampenh-antheyel arrenhantherrenh. Arlkanap arrenhantherrenh alpwelyeleyel inngarl, arrantherranap ayernerrem-anem, “Nthakenh-anem irreyelay? Akngeyelanangay innga anenhantherrenh iwerlelpew?” Arrangkwaw! Akngeyelan nthakenh arrenhantherrenh iwerlelpey-angenh. Ran alakenh iterreyel, “Rernem innga rlterrk anayntem, rlterrkarl ayntemeng-arey? Rernem apek intwemelerrem atyeng-wety?” Alakenh-anyemap ra arrkerneyel arrenhantherrenh, arrantherr renh aleth apent-aynteyew. 13 Ingwer-rnemel aley irrwerneyel arrenhantherrenh, irrkaty-angkwarr arrpemarl rernemarl Jesus irrwernenh-apeny. Ingwer-ingweran ra apetyeyenh arawerrng ilkwakert, ingkerrenhelap renh areyenhan. Arlta ikwerelanap arrantherr inkwerelheyenh. Kel arlka alpwelyerrey-angenh anaynteyew. Mwerr-angkwarr anaynteyew inkwerelhemel. 14 Aleyan ingwer-rnemelan arrenhantherrenh areyel, arrantherrarl Jesus apenteyel. Aleyan rernem arrenhantherrenh nyerrel-antheyel, arrarletyel-then ilteyel. Ranap Akngeyel arrenhantherrenh Inweng Mwerr-angker ikwerenh antheyel, irrngerney-anthemel mwerr-angkwarrarl. Arrantherrap arternp anew-aneyel, arralty-aney-angenh-anem.
15 Ingwer-rneman ipmew-antey atwey-angker. Ingwer-rneman irrtyert-awarrarl. Ingwer-rnemelan apmwa mpwarey-angker atwerremel-thenarl. Ingwer-rnemelan warrk ingwer-rnem-wenh anngangey-angkerarl. Alakenh ikwer-rnem-angkwarr aney-angenh, menty! 16 Arwa aleth-antey arraty-angkwarr aneyew Jesus-ewarl. Ingwer-rnemel arrewantherr-warl apmwa akngetyenty, arrantherr Akngeyant nakemel anaynteyew. Arrantherran arraty-angkwarr aneyel, arrantherrap nyerrerrey-angenh-anemarl anaynteyew. Akngeyel arrenhantherrenh rlwanew, ikwerenh-rnemant anaynteyew ikwerew.
17 Aleyanap Akngeyel ingkerrenh arrkernemel areyel, rap ikwerenh-rnem-tangkwel ayernerl-aneyenh, “Mwerrang arrantherr anenh?” Anantherran apek apmwelhelenh, ranap anenhantherrenh atweyenharl. Anantherranap iteth-antey anerl-aneyenh. Akngey rap ingwer-rnemarl-anem ayernerl-aneyenh, “Mwerrang arrantherr anenh?” Rerneman apmwangkwarr anenh, rap renh-rnem artewentyel atweyenh. Rernemap ipmantey anerl-aneyenh. Akngey rap ingkerrenhew-anem alakenh ayerneyenh.
Alep nthakenharl ingwer yanh-rnemewan, Jesus-ew awelhey-angenh-rnemewan? Anewantherr-angkwarran aley ra renh-rnem innganemarl irrwamperl-antherl-aneyenh artewentyel innganem. 18 Alakenh-anyemarlap ra Akngey-wenh pwekel aynteyel:
“Rap rlterrk inngarl aynteyenh arraty-angkwarr aneyel-rnemewan.
Akngeyelanap renh-rnem arntarnt-areyenharl.
Alep nthakenh yanh-rnemewan aynteyenh, apmwangkwarrarl aneyel-rnemewan, Akngeyew awelhey-angenh-rnemewan?
Arlta ikwerelanap ikwer-rnem rlterrk inngey aynteyenh.
Akngeyel renh-rnem irrwamperl-antheyenh artewentyel inngey.”
19 Rarl Akngeyel arrewantherr-warl apmwa tyarlewem, arrantherr renh iwerl-alhey-angenharl. Aleth arrantherran arraty-angkwarr-antey anayntenh-arey, ikwerewant iterremel. Ran arrenhantherrenh mpwarew, rap angkew, ra arrenhantherrenh intem-antey arntarnt-araynteyew. Ran ilek-ilek mpwareyel arrewantherr, rarl arrwekel-antey iterremel ilew-angkwarr. Ikwerenh-angkwarran mwerrarl. Alakenh-anyemarlap arrantherr mwerr-angkwarr anayntenh-arey arraty.