5
Angka nhenhan tyaty-areny ilkwernemew ingwer-rnemew-then
Ayengan Peter angkeyel tyaty-areny ilkwernemew-anem, rlterrk-antey ilanthemel. Ayengan tyaty-areny ilkwa arrpemarl, arrantherr-apeny arrpemarl. Athan anngetherr arrpemarl aytarenh, rernemarl Jesus Christ ayntarrp-ilenh, renhap ipmew-antey atwew. Ingwer-ingwerap Akngeyel Jesus renh lwewarrerneyenh arawerrng ilkwakert ingkerrenh-warl. Arlta ikwerelanap ayengan alpeyenh, aney-alpeyew ikwer-itwel, amparrkerl-anenty intem-antey. Arrantherran tyaty-areny ilkwernemelan mwerrantyel Akngey-wenh-rneman arntarnt-araynteyew mwerr-angkwarr intem. Ra renh-rnem anthew arrewantherr, renh-rnem arntarnt-araynteyew, yep-yepew-artey-rnemelarl yep-yep-rnem arntarnt-areyel-apeny. Alakenh arrpemarl arrantherr tyatyew-artey-rnemelan renh-rnem aleth-antey arntarnt-araynteyew, rernem arraty-angkwarr anew-aneyew-awaty. Ingwer-rnem tyarlewerl-aney-angenh ikwer-rnem-warl, renh-rnem irrwern-aynteyew. Arrantherr mwerr-angkwarr inkwerelhemel warrkerr-aynteyew, manewant iterrey-angenh. Arrantherr atyetyart ahelengkw-apeny aney-angenh. Akngeyelan arrenhantherrenh arrernew, ikwerenh-rnem arntarnt-araynteyew. Arrantherranap ikwerenh-angkwarr anaynteyew. Alakenh-anyem ingwer-rnemel areyew, rernem aneyew irrkaty-angkwarr arrpemarl. Ingwer-ingwer Jesus ra apetyeyenh angkep, ranap ilkwa inngarl aneyenh. Rap arrewantherr-angkwarr inkwerelheyenh, arrantherrarl warrkerrenh ikwer arraty-angkwarr. Ra arrenhantherrenh antheyenh ilengem mwerr-angker inngey arawerrng ilkwakert, rap aneyenh aleth arrewantherr-itwew.
Ayengan angkeyel arrewantherr artwa akely-rnemew, kwey aleyak-rnemew-then-anem. Arrantherrap mwanty awelheyew arternp tyatyew-artey-rnemew, rernemarl angkeyelew.
Ayengan angkeyel-anem ingkerrenhew-antey. Tyak arrantherr nakelhey-angenh. Iylpareth-antey anyanteyew, rernemarl ileyel-angkwarr. Christian-rnem arrantherr ilkwa ilelhey-angenh, nakelhey-angenh, arrangkw. Mwerrant-arey anaynteyew athamerremel. Alakenh-anyemap ra aynteyel Akngey-wenh pwekelan:
“Ingwer-rneman ilelhem mwerr-angker ilkwarrpantey.
Akngeyelanap renh-rnem artwerelemarl.
Ingwer-rneman mwerr-angker-rnemarl aneyel, nakelhey-angenharl.
Akngey ranap mwerrarl aneyel ikwer-rnem.”
Alakenh-anyemanap arrantherr aleth awelh-aynteyew Akngeyew iylpareth-antey. Arrantherranap rlterrk-weny-rnemarl, ran rlterrk inngarl. Ran arawerrng ilkwakertarl, rap arntarnt-areyel arrenhantherrenh. Ranap arrenhantherrenh ilkwa antwem, Jesus rarl apey-alpeyenhelan. Apmwa arrewantherr-warl apetyenty, arrantherran artewenty iterrey-angenh anaynteyew. Arlka alpwelyerremel aney-angenh. Akngey-warlant angkeyew apmwa yanh-wety, apmwa ikwer iylpelerremel-anem. Ran aleth arrewantherr amperrngerremelant aneyel, rap aleth arrpemarl arntarnt-arerl-aneyenh arrenhantherrenh.
Aleth iterr-aynteyew arraty-angkwarr. Arntarnt-arerr-aynteyew arrenty ikwer-wety. Ran arrkernelheyel, arrenhantherrenh ilpertelelheyew, intwemelerreyew Akngey-wety. Arrenty ranap arengk artnwer angayakw-apeny, akerewarl alheyel-apeny. Rap antwerrkem, renh-rnem ywerrelhelemel. Rlterrk-antey Akngey-angkwarr anaynteyew, atererrey-angenh. Ikwerant iterremel anaynteyew. Arrantherranap iterl-areyel, apmwa rlterrk innganem aneyel Akngey-wenh-rnemew apmer arrpanenhel. Ingwer-rnemelan aha akngetyeyel-antey ikwer-rnemew, rernemarl Jesus apenteyelew.
10 Alerl-antey apmwa rlterrkanap inngey arrewantherr aynteyenh. Apmwa rap ingwer-ingwerantarl ywerreyenh. Akngey ranap mwerrarl arrewantherr aneyenh, arrenhantherrenh arawerrng ilkwa Christ-apeny anthemel, inweng arrenhantherrenh rlterrkeleyew. Rap arrenhantherrenh intem-antey atnyeneyenh artewentyel inngey arrer ikwer-warl. 11 Ya, ran inngarl ingkerrenhew ilkwa aneyel, ranap atyetyart anerl-aneyenh ingkerrenhew intem-antey. Inngarlap ran alakenh-anyemarl.
Kel angka nhenh ywerrelhelem-anem
12 Pip nhenhan arwa akely arrer-antey. Silas-elan ayenh alpemelenh. Ranap Christian anantherr-apenyarl, rap Jesus apenteyel arraty-angkwarr, warrkerremel atyeng-itwew Akngeyew. Pip nhenh-angkwarran ayeng iterreyel, arrenhantherrenh rlterrkelemel irrngerney-antheyew. Akngey ran arrewantherr athamerremel anem. Aleth iterr-aynteyew ikwerant, angkeperrey-angenh.
13 Tyaty nhenh-areny-rnemelan apmer nhenh-itwew Rome-itwew rernem angkem “Mwerrangay arrantherr?” Rernemap apmer nhenh Babylon itnewem. Rerneman Akngey-wenh-rneman arrantherr-apeny arrpemarl. Arrantherr artwa Mark iterl-arenh? Ranap alerey atyenh-apenyarl aneyel. Ranap nhenhel aneyel, rap angkeyel arrpemarl, “Mwerrangay?”
14 Kel arrantherr ilkelhemel anew-aneyew mwerrarl. Arrantherrarl akarrerremel anem, mwerrant-arey angkerremel atnyenerreyew.
Ingkerrenh arrantherran Jesus Christ apenteyel-rnem, athan ayerneyel Akngeyan arrewantherr alakenh-anyem: “Akngeyay, ngan arrer-apeny ikwer-rnem-warl anaynteyew, rernemaw inkwerelhemel mwerranty anaynteyew.”
Kel-antey.