14
Ingwer-rnemek tyel-angkey-angenh
Ingkart-areny ingwer-rnemel apek alyep apenteyel Akngey renh artewentyel tnakey-angenh. Nthakenh mwerr-arrpantey tnakelhey-angenh, renh-rnem iltey-angenh mwerrant-arey anayntetyek Akngey-kenh-angkwarr. Artwa ingwer aker arlkwey-angker, artwa ingwer amernant arlkwey-angker, amernant arlkwetyek, aker-kety arlkarirreyel. Ra iterreyel aker arlkwetyek, apmwangkwarr irrekerr-arrpantey Ingkart-kenh-angkwarr. Aker arwa alhewer arlkwey-angker, ra ingwer apmwa antwey-angenh anetyek. Anyent ingwer ra aker ikwerety arlkarirreyel, ra ingwer apmwa antwey-angenh anetyek arrpemarl. Akngeyel renh atnyeneyel. Ingwer-kenh warrkenh anwantherr apmwan antwey-angenh. Atyetyart ikwerenhelant renh ileman. Ingkartelant renh rlterrkilem, ra arraty alhetyek. Nthakenh ra amentewarl alhey-angenh.
5-6 Artwa ingweran iterreyel, arlta anyent impen inngarl. Artwa ingwer angkeyel arlta arrpanenhel Akngeyek inkwerelh-ayntetyek, impeney-antey. Kel mwerr ngkweng, ngarl iterreyel-angkwarr. Arlta anyent impen inkwerelhetyek, alakenh Ingkart-kenh-angkwarr-antey. Ra apek aker arlkwetyek, amern-then, kel alakenh Akngey-kenh-angkwarr aynteyel. Ra amernant arlkwenty, ra Akngey-kenh-angkwarr arlkweyel, mwerr-antey arrpem, nthakenh apmwelhiley-angenh. Alakenh mwerrarl, rernem Akngeyek inkwerelhetyek ingkerrenh. Anwantherr anthelhetyek Ingkart ikwerant. Nthakenh ingwerenty amentewarl aney-angenh, Ingkart-kenh-angkwarrant apentetyek ilwetyek-atwetyek. Anwantherr iteth anetyek Ingkart-kenh-angkwarr ikwerenh-angkwarr apentemel. Anwantherr iteth apek, ipma ayntem apek, anwantherr Ingkart-kenh-antey. Jesus anwekantherr katy ilwek rap anwekantherr akemirrek, Ingkart ingkerrenhek anetyek, iteth aneyel-rnemek apek, ipmernemek.
10 Nthakenh-angkwarr anwantherr Ingkart-areny ingwer-rnem ayntarrp-iley-angenh. Anwantherr renh-rnem apmwarrpantey akngakey-angenh. Arlta anyent ikwerel Akngeyel anwenhantherr ayerneyenh-anem. 11 Akngey-kenh angka arrwekeleny alakenh aynteyel: “Ingkerrenhel ayenh tnaketyek kwenirremel, atyeng ilelhetyek. Angka innga nhanyem.”
12 Ingkerrenh ikwer ilelheyenh, arlta ikwerenhel.
13 Alakenh-they anwantherr ilerrey-angenh anetyek. Anwantherr arntarnt-arrerrerl-ayntetyek, anwantherr Ingkart-areny ingwer-rnem ilpertilekerr. 14 Ayeng akaltyarl, Akngey arrkngert angkey-angenh amernek, akerek. Ingkart Jesus-el ayenh ilek. Ingwer iterreyel-angkwarr mentyarl, aker arlkwey-angenharl.
15 Ntwa aker arlkwem, ingwerenty ilpertilekerr, ra amentewarl irrekerr, ran ipmelhekerr Christ kel ikwer katy ilwek arrpemarl. 16 Ngkweng-angkwarr kel mwerr aker arlkwetyek. Nthakenh apmwelhiley-angenh ingwer-rnem aker arlkwemelant. Ingwer-rnem iterrekerr, apmwarrpantey ayntarrp-ilekerr kel aker menty ayntey, arlkwey-angenh. 17 Akngey-kenh-angkwarr alakenh ayntey-angenh, akerek-then amernek-then arlkwetyek, antywetyek. Alakenh-anyem ra iwerr mpwarek. Akngey-kenh-angkwarr alakenh aynteyel: “Itnweng Rlwart ra arrekantherr-itwel aneyel. Ra arrenhantherr rlterrkilem, alakenh arrantherr atyeng-angkwarr arraty anetyek. Ayeng arrekantherr mwerr aneyel irrkngerney anayntetyek.” 18 Alakenh-anyem Christ-ek awelhenty iylparethel, Akngeyel renh artwa arraty arem, ra ahern-areny-kenh-angkwarr arraty anem arrpemarl.
19 Alakenh-they anwantherr aleth-antey arrkernelhetyek, anwantherr mwerrant-arey anetyek, rlterrkilerretyek. 20 Ntwa ingwer-rnem ilpertiley-angenh, Ntwa aker-then amern-then arlkwetyek arwa alhewer, Ingkart-areny ingwer-rnem arlkarirrenty, kel menty ipmem, ilpertilekerr. 21 Ingkart-areny arlkarirrenty, aker-kety, wayn-kety, ra apmwek-arrpantey iterrekerr kel mwerr ntwa ipmetyekant, rernem Christ-kety amentirrekerr. 22 Ngarl iterreyel-angkwarr kel aker arlkwetyek, wayn antywetyek, arltek iterretyek, Akngeyek-then ngkweng-then. Ingkart-areny ra aker arlkwem, Akngey renh tnakemel, mwerr-antey. Irrkngerney ana ywarn iterrey-angenh. Alakenh-anyem Akngey ngkweng inkwerelheyel. 23 Ingwerentyel aker arlkwek apek, Akngey renh tnakey-angenhel, ra Akngey-kenh-angkwarr apmwelhilek. Rernem Akngey tnakenty, aker arlkwemel, rernem mwerr aneyel Ingkart-kenh-angkwarr. Ngarl iterreyel-angkwarr mwerrarl. Arrangkwelan, ywarn iterremel nga amentewarl alhem, ngap Akngey-kenh-angkwarr apmwelhilem.