15
Anwantherr Akngey rlterrk tnaketyek. Ingwer-rnemel rlterrk tnakey-angenh. Anwekantherrenh-angkwarrant iterrey-angenh anetyek. Anwantherr arternpel renh-rnem arntarnt-aretyek, aker ikwer-rnem-itwek anngetherr arlkwey-angenh. Anwantherr ikwer-rnem iterretyek arrpemarl. Anwantherr renh-rnem arntarnt-aretyek, rernem Akngey renh tnaketyek. Christ ra apentey-angenh, rarl ament iterrenh-angkwarr, Akngeyekant awelhenh, rarl ikwer arrernek arrwekel-antey. Alakenh ingwer-rnem ikwer arlkarirrenh. Angka Akngey-kenh alakenh aynteyel: “Ingwer-rnem ngkwengety arlkarirreyel, rernem atyengety arlkarirreyel arrpemarl.” Aray, angka Akngey-kenh arrwekelenyel ingkwernek, anwenhantherr ingkern-iperr-rnem akalty-anthetyek. Anwantherr arternp Jesus Christ ikwer mpwelhetyek, aletham-aleth ikwer arrkernelhetyek, ipmelhey-angenh.
Atha Akngey renh ayernem, rwewarrant-arey anyent-angkwarr apenterl-ayntetyek Jesus Christ-kenh-angkwarr, arrantherr mwerrant-arey rapeny anayntetyek, Ikwer-penhan arrantherr Akngey, Ingkart anwekantherrenh Jesus Christ-kenh akngey renh mwerr antwetyek ikwer inkwerelhemel anyent-angkwarr. Arrantherr mwerrant-arey anayntetyek, ikwer-rnem inkwerelhetyek, Christ-el arrekantherr inkwerelhek-apeny, ingwer-rnemel Alakenh Akngey renh tnaketyek. Aray, Christ apey-alhek, Jew ingkerrenh itethiletyek, Akngeyel arrwekelenyel-rnem ilek-apeny. Alakenh-anyem rernem Akngey iterl-aretyek, ran inngarl aneyel, irrtywerrey-angenh. Christ apey-alhek, arleng-areny-rnemel Akngey renh tnaketyek, renh-rnem arntarnt-aretyek. Angka Akngey-kenh arrwekeleny alakenh aynteyel, David-elarl ingkwernek, “Arleng-areny-rnem-itwek ayeng ngkweng inkwerelheyenh aylelhemel.” 10 Angka Akngey-kenh arrwekeleny alakenh aynteyel: “Arleng-areny-rnemay, Akngey-kenh-rnem-warl inkwerelhemel anyentirrenherr-arey!”
11 Alakenh angka Akngey-kenh aynteyel: “Jew-weny arleng-areny-rnem Akngeyek inkwerelheyay! Kel ingkerrenh Akngey ikwer inkwerelhetyek!” 12 Isaiah-el ilek, “Ingkern-penh artwamp Jesse-kenh, ra atyetyart irreyenh ingkerrenhek, Jew-weny-rnemek. Arleng-areny-rnem mpwelheyenh ikwer, renh-rnem itethiletyek.” 13 Atha Akngey renh ayernem, ra arrenhantherr irrkngerney anthetyek, ra arrekantherr mwerr aneyel, Itnweng Rlwartel arrenhantherr arnkatyiletyek, arrantherr Jesus Christ-ek mpwelhetyek, ikwer iterretyek innga.
Paul-el angka Akngey-kenh ilerl-apeyel
14 Atyenh-rnemay, ayeng akalty, arrantherr ingkerrenh iylpareth aneyel. Arrantherr Akngey-kenh angkek akalty, arrantherr innganem Akngey-kenh angkek irrpelthel akalty-antherrey-areny. 15 Pip nhenh-angkwarr atha arrenhantherr arratyant ilek, arrantherr Angka Akngey-kenh arraty akalty-anthetyek. Akngey mwerr atyeng anem. 16 Ayeng warrkenh Jesus Christ-kenh anetyek. Ra innganem ayenh angkakert thwenek, apmer arrpanenh-warl, rernem Akngey-kenh angka mwerr-angker iletyek, Itnweng Rlwart ikwer-rnem-itwek anetyek. Itnweng Rlwartel renh-rnem rlterrkiletyek, ikwerenh-angkwarr arraty apentetyek. 17 Atha Christ Jesus renh tnakem, rarl ayenh rlterrkilek, Akngeyek warrkirr-ayntetyek. 18 Ayeng tnakelhey-angenh. Alakenh-they ayeng angketyek angka ikwerenhel Christ ra ayenh arrernek. Ra warrkirretyek atyeng-angkwarr arleng-areny rernem Akngeyek awelhetyek. 19 Itnweng Rlwartel ayenh rlterrkilek, atha ilek-ilek-angkwarr mpwaretyek, arntety-rnem mwerril-ayntetyek atyeng-angkwarr Jerusalem-they atha angka mwerr-angker Christ-akert ilerl-apenh apmer arrpanenh apmer Illyricum-ek-atwety. 20 Ayeng iterrenh, arrangkw anew-aneyel-rnem-warl alhetyek, rernem Jesus-kenh angka awey-angenh-antey, artwa angkakert ingwerenty ikwer-rnem-warl alhey-angenh-antey. 21 Akngey-kenh angka alakenh aynteyel: “Angka awey-angenh-rnem, rernem angka ikwerenh awetyek, rernem renh iterl-aretyek.” 22 Alakenh ayeng arrekantherr-warl alhey-angenh-antey, atha ingwer-rnem akalty-anthenharl-kety. 23 Kel atha warrk atyenh ywerrelhilek apmer nhenh-ampenyel. Ayeng iterreyel arrekantherr-warl inwekel alhetyek, ankwa arrpanenhel. 24 Ayeng-anem alyep arwa iterretyek, apmer ikwer-itwek anenheyek, apmer Spain-warl-athek alhey-alenty. Amern-akert, maney-akert arrantherr anamerl ikwer-warl thwenetyek.
25 Lyert ayeng Jerusalem-warl alhem, man-angketyarr, Ingkart-areny-rnemek. 26 Macedonia-areny-rnem-then Achaia-areny-rnem-then iterrenh, man inetyek, ingkart ingkerrenh man ikwerel arntarnt-arayntetyek, irrepern-rnem Jerusalem-areny-rnemek. 27 Rernem-antey ilkelhek, man inetyek. Alakenh Jew-rnemel arleng-areny-rnem angka mwerr-angker akalty-anthek-penh rernem ngkwelty angkep anthem, mareny-angkwarr. 28 Man ampwerrk-antey atha man iwenhem Jerusalem-warl, arrekantherr-warl, apmer Spain-warl alhey-alenty. 29 Ayeng kel akalty, ayeng arrekantherr-warl apetyem, Christ-el arrenhantherr-then ayenh-then rlterrkileyenh.
30 Atyenh-rnem, Akngey-warl angka atyeng, Ingkart anwekantherrenh Jesus Christ-angkwarr. Itnwengel arrenhantherr rlterrkilem, arrantherr mwerrant-arey anetyek. Arrantherr innga angkenherr-arey arrpemarl Itnweng-angkwarr. 31 Akngey-warl angkay, ra ayenh arntarnt-aretyek Jerusalem-areny-rnem-kety, Ingkart-kety arlkarirreyel-rnem, Jesus tnakey-angenh yanh-rnem-kety. Akngey ayerney Jerusalem-areny-rnem manek inkwerelhetyek, man atharl akngem ikwer-rnem-warl. 32 Ikwer-they Akngey iterreyel-angkwarr apek, ayeng-anem arrekantherr-warl inkwerelhemel irrkngerney alhetyek, arrekantherr-itwel ilkwatherr anetyek. 33 Akngey ra mwerrant-arey ingkerrenhek aneyel, anwekantherr-itwel anetyek intem-antey. Amen.