16
Paul-kenh angka anyent ingwerant-anem
1-2 Arelh anyent, itnan Phoebe, ra Ingkart-areny aneyel. Rantey arrpemarl Ingkart-areny-rnem arntarnt-areyel Cenchreae tawen-itwek. Ra Rome-warl alhenty, Mwerr-angkwarr angketyek ikwer, renh alpemiletyek. Mwerr awelh-ayntetyek ikwer, rarl ayenh arntarnt-arek, ingwer-rnem-then ingkerr.
Priscilla Aquila atherr, ntwa arem, rernem Christ-Jesus-angkwarr apenteyel arrpemarl. Ingwer-inger ratherr ilwetyek-anek ayenh alpemiletyek, ayeng ikwer-atherr intem-antey iylpangkeyel, ayengant-weny, ingwer-rnem-then, Jesus Christ tnakeyel-rnemel.
Ntwa ingwer-rnem arem, warl-itwek anew-aneyel-rnem, Ingkartek inkwerelhetyek. Ntwa Mary apek arem, rarl warrkirrenh arrekantherr-itwel, arntarnt-arenh. Andronicus, Junia ntwa arem arrpemarl. Anewart-atherr, Jew atherr atyenh. Ratherr atyeng-itwel anenh tyayl kwenel. Ratherr-tangkwel renh tnakenh arrwekel, ayeng Ingkart-kenh-wenyankel. Ratherr Ingkart-kenh angkakert atherr innga. 8-10 Artwa Ampliatus ntwa arem arrpemarl. Atyenh arrpemarl ayeng ikwer ilkelheyel Ingkart-angkwarr. Ingkart-kenh-angkwarr. Urbanus arrpemarl, Ingkart-angkwarr apenteyel arrpemarl, atyeng-itwel warrkirreyel arrpemarl. Apelles Ingkart-angkwarr-apenteyel arrpemarl. Aristobulus-then ikwerenh-rnem-then. Stachys arrpemarl, atyenh arrpemarl, Ingkart-kenh-angkwarr. 11 Herodion atyenh arrpemarl, Narcissus-kenh-rnem-then, Ingkart-kenh-angkwarr apenteyel-rnem. 12 Ntwa areyenh Tryphaena, Tryphosa atherr, Ingkartek warrkirreyel innga. Arelh Persis arrpemarl. Ra Ingkartek warrkirreyel innga. Ayeng ikwer inkwerelheyel. 13 Rufus, Ingkart-kenh warrkenh, Ingkartelarl renh rlwanek ikwer warrkirretyek iylparethel. Amikw ikwerenh-then, rarl ayenh arntarnt-arenh, amey atyenh inngel arntarnt-areyel-apeny. 14 Artwa Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas-then. Ingkart-areny ingwer-rnem-then. 15 Philologus, Julia, Nereus ikwerenh ayteyikw arrpemarl. Olympas-then, Ingkart-areny ingwer-rnem-then. 16 Ingkart-areny-rnem ingkerrenh arrekantherr inkwerelheyel arrpemarl.
17 Atha arrenhantherr ileyel, arrantherr arntarnt-arelhetyek, apmwernemel ilpertiletyek arrkernelheyel-kety. Rernem ingkerrenh ilpertilem, apal akalty-anthemel. Ikwer-rnem-kety ament-warl anayntem. 18 Rernem alakenh-anyem akalty-anthem, rernem Ingkart anwekantherrenh Jesus Christ-angkwarr apentey-angenh. Rernem ikwer-rnem-kenh-angkwarrant iterreyel, rernem angka mwerr-arrpantey ilemel. Rernem akwerrp ikngwer-rnem apmwangkwarr ilpertilelhem. 19 Ingkerrenh akalty arrantherrarl Ingkartekant awelheyel. Alakenh-they ayeng irrkngerney aneyel. Ayeng arrekantherr ilkelheyel, arrantherr akalty anetyek, mwerr-angkwarr apentetyek. Apmwangkwarr apentey-angenh arla anetyek. 20 Akngey mwerr arrekantherr aneyel. Ra Satan renh antengiletyek. Ingkart Jesus ra arrekantherr mwerr anayntem. 21 Timothy, warrkenh arrpemarl, ra arrekantherr inkwerelheyel arrpemarl. Artwa Lucius, Jason, Sosipater rernem arrekantherr inkwerelheyel arrpemarl, ayeng inkwerelheyel-apeny. Rernem Jew ingkerrenh aneyel. 22 Tertius, atha pip nhenh ingkwernek angka Paul-kenh. Ayeng-anem arrekantherr inkwerelheyel arrpemarl. Atha Ingkart tnakem arrpemarl. 23 Gaius arrekantherr inkwerelheyel arrpemarl. Ayeng warl ikwerenh-warl alhek, ingwer-rnem-then. Anantherr anyentirrek pipek warl ikwerenh-warl. Artwa Erastus ra man arntarnt-areyel, ra arrekantherr inkwerelheyel arrpemarl, Quartus atyenh arrpemarl, Ingkart-kenh-angkwarr apenteyel arrpemarl. 25 Akngey tnakay, ra arrenhantherr rlterrkilem angka ikwerenhel. Atha arrenhantherr angka mwerr-angker akalty-anthek, Jesus Christ-akert. Angka mwerr-angker Akngeyel irrtyertewenh arrwekel-antey. 26 Aley-anyem ingkerrenhel angka mwerr-angker renh ileyel-anem, Akngey-kenh angkakert-rnemel awank-akerr ingkwernenh-angkwarr-antey. Kel anaynt-anem, ingkerrenhel iterl-aretyek. Akngey aknganek iteth aleth aneyel. Akngeyel arrernek ingkerrenhek, angka renh thwenek apmer arrpanenh-warl, rernem renh tnaketyek, ikwer awelhetyek. 27 Akngey rant tyak innga aneyel rlterrk ilkwakert. Anantherr renh tnaketyek, Jesus Christ-angkwarr. Amen.