4
Akngeyel Abraham artwa arraty innga arek, rarl Akngeyek awelhenh
Atha angka Abraham-akert ileyel, rarl arrwekeleny anwekantherrenh ahern-areny-kenh, ra arratyirrek Akngey-kenh-angkwarr. Abraham ament arratyirrey-angenh, tnakelhey-angenh, ahern-areny-kenh-angkwarr. Akngey-kenh ament arrpemarl aynteyel, Akngey-kenh pipel aynteyel: “Akngeyel Abraham artwa arraty innga arek, rarl Akngeyek awelhenh.”
Ingwerenty warrkirrentyan atyetyartek, rap renh man anthem warrk-penhant, rarl ikwer warrkirrek. Mareny weth-lkwer, man anthetyek. Akngey-kenh-angkwarr aynteyel ingwer-antey, ament arrpemarl. Ahern-areny-kenh-angkwarr aynteyel warrk-angkwarr. Akngeyel anwenhantherr atnyenem arwa alhewerarl. Ahern-areny-rnemel Akngey renh tnakenty, Akngeyel renh-rnem arraty areyel. Anwantherr ywarn-antey arratyirretyek arrkernelheyel ahern-areny-angkwarr. Akngeyelant ahern-areny apmwamwam irrpelthel arratyileyel, renh tnakentyelant. Akngey-kenh pipel aynteyel arrpemarl, David angkek arrpemarl. Apmwakert-antey aneyel-rnem, amentewarl alheyel-rnem, aleyan Akngeyel apmwa ikwer-rnem-kety iwem, renh-rnem apmwa antwey-angenh. Rernem ywarn arrkernelheyel arratyirretyek ikwer-rnem-kenh-angkwarrant, rernem Akngey tnaketyek. Akngeyel renh-rnem arratyant areyel, ikwerenh-angkwarrant. “Rernem irrkngerney-anem aneyel. Ingkartel nthwekern renh apmwa antwey-angenh. Ra irrkngerney-anem aneyel.”
Nthakenh? Jew-kenh-angkwarr apenteyel-rnemek ilkelheyel? Arrangkw. Ra ingkerrenhek ilkelheyel artwekenh-angkwarr apenteyel-rnemek, artweweny-rnemek-then, ingkerrenhek ra ilkelheyel. Akngeyel Abraham renh arraty arek, rarl ikwer awelhenh. 10-11 Ilenger Akngeyel Abraham renh alakenh ilek? Arrwekel-antey Abraham ra Akngey tnakenh. Ikwer-penh ingkern-anem ra arwa artwirrek. Akngeyel angka arrernek ikwer, iylpangkelhiletyek, angkan ikwerenh arlpimpil-ayntetyek apmer arrpanenh-warl, ingwer-rnem-warl, rernem Akngey-kenh-angkwarr arratyirretyek arrpemarl. 12 Abraham arrwekel anenh, ingkerrenhek, rernemarl Akngeyek awelheyel, Abraham Akngeyek arrwekel awelhenh-apeny, Abraham ra arrwekel anenh-apeny arrpemarl artwirrey-angenh-antey. Ra Akngey tnakenh, ingkern-areny-rnem rernem tnakayntetyek apenterl-ayntetyek ikwerenh-angkwarr-antey.
13 Abraham Akngeyek awelhenh, arratyirreynek Akngey-kenh-angkwarr. Alakenh-anyem Akngeyel renh alhelek ikwerenh-rnem akngerram-akngerriletyek, apmer arrpanenh-warl arlperrtyirretyek. Jew-rnem-kenh-angkwarr arrangkwarl, ament arrpemarl ayntenh, ahern-areny-kenh-angkwarr-apenyarl. 14 Anantherr Jew-kenh-angkwarr apententy, anwantherr Akngey-kenh angkekety amentirrem, anwantherr arrangkwarl, menty ipmem.
15 Akngeyel arntety anthem apmwangkwarr apententyan. Akwerrp-rnem, angka arrwekeleny iterl-arey-angenh rernem nthakenh Akngey-kenh-angkwarr apmwelhiley-angenh. 16 Ingkerrenh akarrirrem Akngey-warl, rernem Jesus renh tnakenty, Moses-kenh-rnem-then ingkerrenh ingwer-rnem-then. Rernem Akngeyek awelheyel, Abraham rarl Akngeyek awelhenh-apeny. Akngeyel iwerr mpwarek ikwer-rnem arrpemarl, ingkerrenhel anyent-angkwarr apenterl-ayntetyek, Abraham-kenh-rnem arrpemarl, Abraham-kenh-angkwarr apenteyel arrpemarl. 17 Akngey-kenh angka alakenh aynteyel: “Akngeyel Abraham renh alhelek, ikwerenh-rnem akngerram-akngerriletyek, rernem apmer arrpanenh-warl arlpimpirr-ayntetyek.” Akngeyel Abraham renh alhelek, rarl ikwer awelhek. Akngey rey-antey ingkerrenharl ra arrpmernek, ilek-ilek, ipmepenh itethiley-angker.
18-20 Arleng-alenty Abraham ampek mpwelhenh ywarn-antey, ipantey, renh-atherr anthetyek. Ra artwamp innganem irrek, aherrety 100-anem, apekap-anem irrek, Sarah-then-antey. Abraham Akngeyek irrpelthirrey-angenh, mwerr Akngeyek awelhenh, rarl renh arrwekel ilek. Ra Akngey tnakek innga. 21 Ra Akngey renh tnakenh innga, Akngey rarl rlterrkarl anenh. 22 Alakenh-anyem Abraham renh Akngeyel ilek, “Nga atyeng-angkwarr arraty aneyel.” 23 Akngeyel angka artwa anyentekant arrerney-angenh, angka arrernek ingkerrenhek. 24 Angka anwekantherr ingkerrenhek aynteyel. Akngeyel Jesus ipmepenh akemelhilek. Anwantherr renh tnakenty Akngeyel anwenhantherr ilem arrpemarl, “Nga atyeng-angkwarr arraty aneyel.” 25 Akngeyel Jesus renh thwenek, rernem renh menty ipmek atwetyek. Ra katy anthelhek, ra apmwa anwekantherrety iwetyek. Akngeyel renh itethilek, anwantherr Akngey-angkwarr arraty anayntetyek.