5
Akngeyel renh-rnem ileyel, “Arrantherr atyeng-angkwarr arraty aneyel”
1-2 Anwantherr Jesus renh tnakenty, anwantherr Akngey-angkwarr arraty aneman. Akngeyel anwenhantherr atnyenem Jesus Christ-angkwarr, Ingkart anwekantherrenh. Anwantherr mwerrant-arey ingkerrenh aneyew. Anwantherr inkwerelhemel mpwelheyel Akngey ikwer, rarl anwekantherr iwerr mpwarek. Ra apey-alpeyenh rlterrk ilkwakert apmer mwerr-angker-warl akngeynetyek. 3-4 Ingwer-rnemel anwenhantherr ilpertiletyek arrkernelheyel. Rernem irrwerneyel. Anwantherr mpwelheyel inkwerelhemel Akngey ikwerant, anwantherr rlterrk anayntem. Akngeyel anwenhantherr rlterrkilem. Anwantherr ywarn mpwelhey-angenh arrangkw. Akngeyel Itnweng Rlwart impen anwekantherr-warl thwenek. Ikwer-penh iterl-areyel-anem, Akngey anwekantherr ilkelheyel.
Anwantherr apmwangkwarr alhenharl, anwantherr apatemel anenh, Akngey iterl-arey-angenh. Jesus katy ilwek apmwernem ingkerrenhek, anwenhantherr itethiletyek, arlta arraty anyent ikwerel-antey. Ahern-areny kel nthakenh ingwerek katy ilwey-angenh, artwa mwerrek apek. Akngey-kenh-angkwarr ingwer-antey ament arrpemarl. Akngey ingkerrenhek ilkelheyel, awank-antey, anwantherr apatemel anew-anenh, apmwangkwarr alhenh-angkwarr Christ ingkerrenhek katy ilwek anwekantherr ingkerrenhek apmwangkwarr anenh-rnemek.
Jesus-kenh arrkngel anwenhantherr irrarlkemel arratyilek, anwantherr arraty Akngey-kenh-angkwarr aneman. Akngeyel anwenhantherr nthakenh atwey-angenh. 10 Arrwekel anwantherr amentewarl alhenh, Akngey iterl-arey-angenh, Akngey-kety arlkarirrenh, artwa apmwernem. Aley-anem anwantherr Akngey-kenh-rnem-anem. Alerikw ikwerenh anwekantherr katy ilwek. Rap itethirrek-anem, ra anwenhantherr itethiletyek arrpemarl. 11 Anwantherr Akngeyek inkwerelhetyek, rarl Ingkart Jesus Christ thwenek, ingkerrenh Akngey-angkwarr pweytilek, anwantherr ikwerenh-rnem anetyek.
Adam-then Christ-then
12 Artwa arrwekeleny Adam alakenh apmwelhilek. Ranem ilwek. Ingkern-penh-rnem alakenh apmwelhilem arrpemarl. Rernem ilwem arrpemarl. 13 Akngeyel angka 10 Moses renh anthey-angenh-antey. Artwa arrwekeleny-rnem apmwelhilek, rernem iterl-arey-angenh anenh akwerrp. Alakenh-kety Akngeyel renh-rnem apmwa antwey-angenh. 14 Arrwekeleny rernem kel-antey ilwek ingkerrenh. Adam-kenh anenh-rnem rernem ingkerrenh ilwek apmwakert, Moses-ek-atwety. Apalarl anenh-rnem rernem ingkerrenh ilwek. Adam-tangkwel arrwekeleny anenh, Jesus apetyetyek-alenty. Artwa arrwekeleny Adam ra iwerr apmwa mpwarek. Artwa ingwer ingkern-theyarl apetyek, ra iwerr mwerr anwekantherr mpwarek.
15-16 Artwa ratherr amentant atherr. Adam Akngey-kenh-angkwarr apmwelhilek. Ingkerrenh ilwek. Ra arrwekel iwerr mpwarek anwekantherr, aleyarl aynteyel-antey. Jesus Christ ranem apetyek mwerr-angker mpwaretyek. Artwa anyent-angkwarr ra apmwa ingkerrenh-they iwey-angker. Anwantherr arratyirretyek ikwerenh-angkwarr, rarl iwerr mwerr-angker mpwarek anwekantherr, anwantherr arraty anetyek Akngey-kenh-angkwarr. 17 Artwa anyent apmwelhilek-they, ingkern-penh ingkerrenh ilwek. Artwa anyent ingwer-anem apetyek, Jesus Christ-anem. Ra iwerr anwekantherr mpwarek. Akngeyel anwenhantherr ilek, “Arrantherr atyeng-angkwarr arraty aneyel.” Anwantherr intem-antey iteth aneyel.
18 Artwa anyent apmwelhilek. Ahern-arenyel Adam-kenh-angkwarr apmwangkwarr apentenh. Alakenh arraty Akngeyel ahern-areny ingkerrenh ipmek atwetyek. Artwa anyent ingwer arraty-angkwarr apentenh, iwerr mpwaretyek, rernem arratyirreynetyek, ra apmwa ingkerrenh-kety iwek, rernem iteth intem-antey anayntetyek. 19 Artwa arrwekeleny anyent Akngeyek awelhey-angenh. Alakenh-angkwarr rernem apmwangkwarr alhenh. Artwa ingwer Akngeyek awelhenh. Ra iwerr mpwarek ingkerrenhek. Alakenh-angkwarr, ingwer-rnem arratyirreynem mwerr-warl-athek.
20 Akngeyel angka arrwekeleny arrernek, rernem iterl-aretyek, rernemarl apmwangkwarr apentenh. Akngeyel iwerr mpwarek ikwer-rnem, renh-rnem arwa alhewer itethiletyek. 21 Apmwangkwarr apentenh rernem ilwek-anem. Jesus-arl apenteyel-rnem rernem arratyirrek, rernem intem-antey iteth anayntetyek. Alakenh-anyem Akngeyel arrernek ikwer-rnem, Jesus Christ Ingkart anwekantherrenh alakenh arrernek ingkerrenhek.