6
Anwantherr itethirretyek Christ-angkwarr, apmwangkwarr alhey-angenh
Ingwer-rnem iterreyel apmwangkwarr apentetyek, apmwekety rernem angkepirrenty mwerrarl Akngey ikwer-rnem inkwerelhetyek-arrpantey, rernem angkepirrentyekan. Alakenh rernem apmwangkwarr apenteyel aleth, “Alerl ayeng angkepirretyek wenh!” Alakenh anwantherr iterrey-angenh arrangkw! Kel anwantherr apmwekety ipmelhek, nthakenh anwantherr apmwangkwarr alhey-angenh. Anwantherr baptise inemel, anwantherr ingkerrenh Jesus-warl-anem anyentirrek. Anwantherr baptise irrenty anwantherr Jesus-angkwarr aylpeman, rarl anwekantherr ilwek. Ra ahern nhenh iwerl-alhek, anwantherr apmwa ahern-areny iwerl-alhek arrpemarl, renharl apentenh-rnemel. 4-5 Jesus awenngel ayntek, arlka lyerteny-anem itethirrek. Baptise-angkwarr Jesus-el anwenhantherr anyentelhilem ikwerenh-warl. Anwantherr lyerteny-anem irreyenh arrpemarl. Akngeyel Jesus renh irrpelthel itethilek anwantherr itethirretyek ikwerenh-angkwarr arrpemarl. Alakenh-they Akngeyel anwenhantherr-anem akwentilelheyenh, arlka lyerteny-akert Jesus akemirrek-apeny. Jesus anwekantherr katy ilwek, apmwa anwekantherrety iwetyek. Akngeyel apmwa ywerrelhilek. Anwantherr apmwekety ipmelhey-areny, ikwerenh-angkwarrant apentemel. Anwantherr ahern-areny apmwamwam apentey-angenh arrangkw. Jesus rarl ilwek-apeny, anwantherr apmwekety ipmelhek arrpemarl, apmwangkwarr apentekerr.
Jesus rarl ywerrek-apeny, anwantherr ywerrem arrpemarl. Anwantherr iteth aneyel ikwer-angkwarr. Jesus rarl itethirrek-apeny, anwantherr itethirrem arrpemarl. Akngeyel Christ renh ipmepenh itethilek, rarl anwenhantherr ipmepenh itethileyenh arrpemarl. 10 Ra ilwek anyent-inger-antey. Ra intem iteth anem, Ingkart Akngey ikwer-itwek. 11 Jesus-arl apenteyel-rnem arrantherr iteth intem-antey aneyenh arrpemarl. Arrantherr anyentirrek Akngey-warl. Jesus-el Christ iwerr mpwarek.
12 Arrantherr iterretyek mwantyel. Arrekantherrenh-angkwarr amentewarl alhey-angenh, apmwangkwarr alhey-angenh. 13 Arlka apmwangkwarr anthelhey-angenh, Rant arrenhantherr itethilek, arrewaly ayntenh-penhan. Akngey-kenh-angkwarrant anthelhetyek menty, mwerr-angkwarr-ayteng, itethilenh-ilenh impen-angkwarr-antey, arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek. 14 Akngeyel iwerr mpwarek. Angka Akngey-kenh-angkwarrant apenterl-ayntetyek, impen-angkwarr nthakenh apmwelhiley-angenh. Jew-kenh arrwekeleny-angkwarr angath-anteyarl arrangkwarl, nthakenh Akngey-angkwarr arratyirrey-angenh ikwer-angkwarr.
15 Akngeyel iwerr lyerteny anwekantherr mpwarek, Jesus-angkwarr apenterl-ayntetyek. Ingwer-rnem iterreyel angka arrwekeleny Moses-kenh ikwerety amentirretyek, alakenh rernem amentewarl alhem. Arrangkw innga, anwantherr alakenh iterrey-angenh. Nthakenh anwantherr apmwel-areth mpwarey-angenh, mwerr-angkwarr anayntetyek. 16 Arrantherr arlka apmwek anthelhenty, arrantherr apmwakert-antey ilweman, apmwa atyetyart arrekantherrenh anem. Arrantherr Ingkartek arlka anthelhenty, arrantherr Ingkart-kenh-angkwarr arraty anem. 17 Ayeng Akngeyek inkwerelheyel, arrantherrarl ikwer-warl angkepirrek. Awank-akerr arrantherr apmwangkwarrant apentenh, apmwek anthelhemel. Aley arrantherr Akngey-kenh angka apenteyel, angka innga renh arrenhantherr akalty-anthek, renhant apenterl-ayntetyek. 18 Alakenh-they arrantherr Akngey-kenh ingkerrenh-anem ikwerenhant-anem apenterl-ayntetyek warrkenh ikwerenh-rnem aneyel, apmwangkwarr apentey-angenh.
19 Arrantherrarl ywarn iterreyelarl-kety atha arrenhantherr mwantyel-antey ileyel. Awank-akerr arrantherr arlka apmwek anthelhek. Aley arrantherr Akngey-kenh-angkwarr-anem apenteyel, mwerr-angkwarr-ayteng.
20 Awank-akerr arrantherrarl apmwangkwarrant apentenh Akngeyek awelhey-angenh. 21 Lyert arrantherr nyerr-anem irreyel. Apmwangkwarrant apententy, Akngeyel ngenh atwem, ngap ilwem-anem. 22 Lyert anwantherr apmwangkwarr aney-angenh-anem. Akngeyel-anem arrenhantherr rlterrkiletyek, Akngey rant-anem atyetyart arrekantherrenh aneyel. Arrantherr warrkenh ikwerenh. Ra arrenhantherr ayerrpileyenh, iteth intem-antey aneyenh. Ranem arrenhantherr itethileyenh. 23 Apmwangkwarr apententy, rap kel ilwem apmwakert-antey. Akngeyel arrernek, ingkerrenh iteth atnyenetyek. Alakenh-anyem anwekantherr iwerr mpwarek. Ingkart anwekantherrenh Jesus Christ renh apententy, anwantherr iteth aneman, ikwerenh-angkwarr anyentirrem.