7
Angka arrwekeleny apentetyek ilwetyek-atwety
Atyenh-rnemay, arrantherr ingkerr kel akalty, ahern-arenyel angka arrwekeleny apenteyel ilwetyek-atwety, itetharl aneyel-rnemek. Ipmernemek arrangkwarl. Artwa ra iteth aneyel-antey, anew ikwerenh kel aneyel ikwer-itwek. Artwa ilwenty, arelh ra kel menty-anem ament-anem anem. Arelh ra anew ingwer ikngwenty, artwa ra iteth-antey aneyel-angkwarr, ra apmwelhilem. Artwa ikwerenh ilwek-kety, ra kel ingwer-itwek itengirreyek. Nthakenh ingwerentyel renh ayntarrp-iley-angenh. Arelh ipmelhem-anem. Alakenh-anyem ahern-arenyel angka arrwekeleny apenteyel ilwetyek-atwety, itetharl aneyel-rnemek. Ipmernemek arrangkwarl. Ahern-areny itetharl aneyel-rnemek angka arrwekeleny aynteyel.
Lyerteny-angkwarr apentetyek Christ-kenh-angkwarr anwantherr itethirretyek. Atyenh-rnem, arrantherr itethirrey-angenh angka arrwekeleny-angkwarrant, alakenh-anyem anyentirrek Jesus Christ-warl, angka ingwer renhant-anem apentetyek, Christ-kenh. Akngeyel renh ipmepenh akemelhilek, anwantherr renh apentetyek, arraty Akngey-kenh-angkwarr apentetyek. Anwantherr ahern-areny-kenh-angkwarrant apentenh, alakenh anwantherr Akngey-kenh angka arrwekeleny-angkwarrant apmwelhilek. Akngeyel anwenhantherr tyatyemilek. Aley Akngeyel anwenhantherr tyatyemiley-angenh. Anwantherr Akngey-angkwarrant-anem apenteyel. Akngeyel anwenhantherr ayntarrp-iley-angenh. Itnweng Akngey-kenhel anwenhantherr lyertenyilem. Angka arrwekeleny-angkwarr arrangkwarl, ikwerenh-angkwarrant anwantherr apenterl-ayntetyek, Itnweng-angkwarrant.
Anwantherr iterl-arelheyel angka arrwekeleny-angkwarr, anwantherr apmwakert aneyel.
Angka arrwekeleny apmwa apek? Arrangkw innga! Ayeng akwerrp ananekerr, ayeng Akngey-kenh angka arrwekeleny-angkwarrant akaltyirrek, impenekey-antey. Angka alakenh aynteyel: “Nga iterrey-angenh ingwerenty-kenh ampwal anyelkel inetyek.” Kel angka iterl-arek atha. 8-9 Ayeng artwa apmwantey aneyel. Alakenh ayeng ywarn arrkernelhenh, Akngey-kenh angka arrwekeleny-angkwarr apentetyek. Angka arrwekeleny-wenyankel ayeng mwerr-arrpantey anenh. Ayeng angka arrwekelenyek akwerrp, mwerrarl ayeng anenh. Ikwer-penh angka atha awek-penh, ywarn ayeng arratyirretyek arrkernelhenh, ayeng iterl-arelhek-anem ayeng apmwangkwarr-tangkwel anenh. 10 Ayeng itethirrey-angenh angka arrwekeleny-angkwarr. Angka arrwekeleny-angkwarr ayeng ywarnarl arrkernelhenh. 11 Angka arrwekeleny awek-penh, ayeng apmwangkwarr anenh, Akngeyek irrpelthirrenh, iteth-warl-athek apentey-angenh. 12 Angka arrwekeleny impen-antey. Angka arrwekeleny ingkerr impen, mwerr-ayteng. Akngeyel anwekantherr arrernek, arraty-ayteng anwantherr apentetyek.
13 Angka arrwekeleny mwerrel ayenh apmwiley-angenh. Arrangkw innga! Angka ingkerrenh-angkwarr atha iterl-arelhek-anem, “Ayeng apmwanteyarl aneyel, angka Akngey-kenh-angkwarr apentey, ilwey-angenh-ayteng.” Apmwangkwarr ingkerrenh aneyelek arwa angka nhenh anayntileyel.
14 Angka arrwekeleny irrwerl-areny-kenh. Ayeng artwa ahern-areny apmwamwam. Ayeng apmwakert-antey aneyel, apmwangkwarrant apenteyel. 15-16 Ayeng ilkelhey-angenh apmwangkwarr apenterl-ayntetyek. Ayeng ywarn arrkernelheyel, arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek-arrpantey. Ayeng ywarn iterreyel. Angka arrwekeleny mwerr atha iterl-areyel. 17-18 Ayeng ywarn arrkernelheyel mwerr-angkwarr anetyek-arrpantey. Ayeng akalty, arlka ayeng rlterrk-weny, ayeng ywarn-antey mwerr anetyek arrkernelheyel. Ayeng apmwelhileyel-antey. 19 Arratyirretyek-arrpantey ayeng arrkernelheyel ywarn-antey, athap apmwangkwarrant apenteyel. 20-21 Apmwa kwenel aneyel, atyengel-arleng. Apmwangkwarr alheyel apmelerr. Aray, ayeng arrkernelheyel mwerr-angkwarr anetyek, ywarn-antey. Ayeng mwerr-angkwarr anetyek ilkelhenty, ayeng apmwekety angkepirretyek-anek-anem, ywarn-antey. 22 Ayeng Akngey-kenh angkek innga inkwerelhetyek arrkernelheyel. 23 Mwerr-angkwarr anetyek arrkernelheyel ayeng, arlka atyenh arrkernelheyel mwerr-angkwarr irretyek-arrpantey anyent-angkwarr, apmwangkwarr apek tnhwerlewerreyel. Atherr-angkwarr apenteyel apmwangkwarr-then-antey. 24 Ayeng nthakenh irreyenh, Akngeyel ayenh ipmek atweyenh ayeng apmwangkwarrant apenterl-anenty. Angwenhel ayenh itethileyenh? 25 Ayeng Akngeyek inkwerelhem, rarl ayenh itethilek, Jesus Christ, Ingkart anwekantherrenh-angkwarr. Ahern-areny-angkwarr atha mwerr-angkwarr apentetyek-arrpantey iterreyel ayeng apmwelhilem-antey Akngey-kenh-angkwarr.