Ruth
Angka Ruth-akert
Angka nhenhan alakenh aynteyel
Angka nhayman arelh anyent-akert itnan Ruth. Ra awank-akerr anenh. Ranap apmer ingwer-areny, apmer Moab-areny. Anherrikw Ruth-kenh ra arelh Jew itnan Naomi. Anewikw Naomi-kenh itnan Elimelek. Ratherran alerikw atherr-akert itnan Mahlon Kilion-atherr. Rernemap tawen Bethlehem-itwek anenh Judah-ampeny-itwel.
Ingwer-ingweran apmer ra arlenyerrek, amern lyapey-angenh-anem, arrangkw. Ingkerran angwayak-anemerrek. Kel Naomi Elimelek-then alerikw-atherr-then rernem apmer Moab-itwek amernek aney-alpek. Apmer ikwer-itwel youngfeller atherr arelh atherr Moab-areny-atherr-then itengerrek-anem. Mahlon ra arelh Ruth itengerrek, Kilion ran arelh Orpah itengerrekarl.
Ikwer-penh ingwer-ingweran Naomi-kenh anewikw ikwerenh ahaperrek-anem. Aherrety 10-penhan ampatherr ratherr ahaperrek arrpemarl.
Naomi ran amperrngerremel-anem anenh, rap iterrek, angkep alpetyek apmer aknganenty-warl Bethlehem-warl. Rap Ruth Orpah-then renh-atherr ilek, arteny anayntetyek aknganenty ikwer-atherrenh-itwek Moab-itwek. Ruth-elan tyernek, “Ayengan ilkelheyel, ngkweng-angkwarr alhetyek.” Anherrenheng-atherr ratherr alpek apmer Bethelehem-warl-anem. Akngeyel renh-atherr mwerr-angkwarr arntarnt-arek. Apmer ikwer-itwel Ruth-an artwa anyent itengerrek itnan Boaz. Ruth ra awey akely-anem atnyenek itnan Obed.
Ingwer-ingweran Obed ra alerikw anyent atnyenek itnan Jesse. Jesse rap alerikw anyent atnyenek itnan David. David ra atyetyart ilkwa anenh apmer Israel-itwel.
Alakenh-kety angka nhaym Ruth-akert impenarl Jew-rnemek.
1
Rernem aney-alpeyel apmer ingwer-itwel,
angwayakarlap rerneman
1-2 Awank-akerr artwa anyent anenh itnan Elimelek. Rap tawen Bethlehem-itwel anenh Judah-ampeny-itwel. Ranap Ephrath-kenh-antey. Anewikw ikwerenh itnan Naomi. Youngfella ikwer-atherrenh itna Mahlon-then Kilion-then.
Ingwer-ingweran apmer ra arlenyerrek-anem. Elimelek-rnem angwayak anenh, rernemap Bethlehem iwerl-alhek, apmer ingwer-itwel Moab-itwel aney-alpek-anem.
Ingwer-ingweran artwamp ahaperrek-anem. Anewikw Naomi ra inpert-anemerrek, youngfella alhamp atherr-itwel anerl-anemel. Ratherran arelh atherr-then itengerrek Moab-areny atherr. Mahlon ra arelh Ruth-then itengerrek, Kilion ran arelh Orpah-then itengerrekarl. Rernemap arleng-alenty anenh apmer ikwer-itwel, aherrety 10-ek-atwety apek.
Ikwer-penhan Naomi ra areperrk-anemerrek, ampikw atherrarl ahaperrek. Rap amperrngerremel-anem anenh, ranap anenh-antey apmer ikwer-itwel.
Anherrenheng-atherr angkep alpeyel
Naomi rarl Moab-itwel anenheng-arey, ra awek, INGKARTelarl ikwerenh-rnem arntarnt-arenh apmer Judah-itwel. Kwaty ilkwa rntwey-alhek, amern-rnem lyapelhelek-anem. Ingkerrelan inkwerelhemel amern-rnem akarrelenh. Naomi ra iterrek, Moab iwerl-alhetyek, angkep-antey apmer Judah-itwel aney-alpetyek. Anherrikw ikwerenh-atherran iterrek, ilkwatherr alpetyek. Rernemap anperl-alhek, iwerrel-antey alhemel.
Naomi anherrikw-atherr-warl-anem angkek, “Mpwelan alpetyek, amengkw mpwel-kenh-itwel anayntetyek. INGKARTel mpwelenh arntarnt-aretyek mwerr-angkwarr, mpwelarl ayenh arntarnt-arenh-apeny ampa atyenh-atherr-then. Rap anthem anewengk ingwer-atherr-anem, mpwelenh irrngerney-anthetyek.”
Kel ra renh-atherr arrwantyek-anem, anperl-alhetyek-athath. Ratherrap artnenh artewentyel, 10 alakenh angkemel, “Mentyaw! Ayla ngkweng-angkwarr alpetyek, ngkwenh-rnem-itwel aney-alpetyek.”
11 Naomi ranap angkek ikwer-atherr, “Anherrey-atherray, mpwel angkep alpetyek apmer mpwel-kenh-warl-anem. Ilekek mpwel apenteyel-antey? Nthakenh atha ampa ingwer atherr atnyeney-angenh, mpwel itengerretyek, arrangkw. 12 Ya, apmer-warl-anem alpetyek. Ayengan arelhampw-anem, nthakenh itengerrey-angenh-anem. Anherrey-atherray, arwa angkeyel-anem. Ayeng apek lyert ingwel artwitwel intengerrem, ikwer-penh ingwer-ingweran awey atherr-anem atnyenemel. Nthakenh-anem irrem? 13 Mpwelan nthakenh mpwelhey-angenh awey ikwer-atherr arrpemarl, ratherrarl alkenherretyek! Arrangkw wenh, alakenh-weny! Mpwel amperrngerremel anerl-anekerr inpert-antey arleng-alenty. Ya, rlterrk-anem aynteyel mpwelek. Rlterrk innganemarl aynteyel atyeng. INGKARTelan ayenh artewentyel irrwerneyel, amperrngelemel.”
14 Rerneman artnek arrpemarl. Orpah ran anherrikw ikwerenh arrwantyek-anem, rap apmer-warl-anem anperl-alhek. Ruth-anap ilkelhey-angenharl, Naomi iwerlelpetyek, rap renh antwerrkenh-antey.
15 Naomi-an ikwer angkek, “Nhak araw. Arntengengkw ikwerenh-rnem-warl alpeyel-anem, rap altyerr ikwerenh-rnem-kenh-warl alpeyel. Ngan ilkwatherr alpa.”
16 Ruth-elanap tyernek, “Ayenh thweney-angenh ngkweng-kety. Ayenh iley-angenh, ngenh apentey-angenharl. Ayeng ngkweng-angkwarr alpetyek. Ngan apmer ingwer-warl alhem, ayengap alhem arrpemarl. Ngan apmer ingwer-itwel anem, ayengap anem arrpemarl. Ngkwenh-rneman atyenh-rnem-anem aneyel. Athap Akngey apentetyek, ntwarl renh apenteyel-apeny. 17 Alakenhaym aylanth iteng anerl-aneyenh, aylanthap apmer ikwer-itwel ilweyenh. Ingwer-ingweran rernem ayenh akwerneyenh apmer ikwer-itwel. Inngarl ayeng angkeyel, INGKARTelarl aweyel-kety. Atha irrtywerremel ileyel apek, menty ra ayenh artewentyel atwetyek. Ayengan ngkweng-itwel anayntetyek ilwentyek-atwety.”
18 Naomi ra iterl-arek-anem, inngarlap Ruth iterrek, ikwer-angkwarr alpetyek, rap akeleyt-anemerrek.
19 Kel anherrenheng-atherr alhenh-antey Bethlehem-warl. Ratherrarl apmer ikwer-itwel arremerrey-alhek, akngerran apateyelpek-anem. Arelh apmer ikwer-areny-rnemel ayernerrek, “Inngarl Naomi yanhan, anwekantherr-warl apey-alpeyel?”
20 Naomi arrer-anem apetyek, rap angkek, “Ayenh Naomi antwey-angenh-anem. Itna Naomi mean-errem 'irrngerney'. Ayenganap inkwerelhey-angenh-anem aneyel. Ayenh Mara-anem antwey. Itna Mara mean-erreyel 'amperrng'. Akngey Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhekel ayenh amperrngel-anthek. 21 Atharl apmer nhenh iwerl-alhek awank-akerr, atha ilek-ilek atnyenek. Aleyan INGKARTel ayenh arrangkw akngey-alpek. Ilekek ayenh Naomi antweyel? Akngey Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhel atnert ayenh apmwelek. Ayengan amperrngerreyel-antey.”
22 Kel alakenhaym ra ayntenh. Anherrenheng-atherr Naomi-then Ruth Moab-areny-then ratherr Bethlehem-itwel aney-alpek. Ikwereng-arey apmer ikwer-areny-rnemel amern antywer parley akelp-akemel akarrelenh-anem.