2
Ruth-el ntang akarreleyel
Boaz-kenh katen-itwel
Artwa anyentan Bethlehem-itwel anenh itnan Boaz. Ranap Naomi-wenh anewikwek Elimelekek apelty anenh, rap ilek-ilek atnyenenh man akngerr-then.
Ingwer-ingweran Ruth ra angkek Naomi-ek, “Anherreyay, mwerrang ayeng yanh-rnem-warl alhem, rernemarl amern antywer parley akeyel-warl? Ingwerenty apek amperrngerrem atyeng, rap menty atha ntang akwetyetyek ingkern-they.”
Naomi-el tyernek, “Mwerr alheyaw!” Ruth alhek-anem katen ikwer-warl, warrkenh-rnemelarl amern akenh-warl. Rap warrkenh-rnem apentenh, rernemarl amern-rnem akenh. Ra ntang akarrelenh, warrkenh-rnemelarl iwerl-alhek. Katen artwa Boaz-kenh anenh, Elimelekek apelty-kenh, Ruth-elap iterl-arey-angenh-anem. Rap apal ntang akarrelenh katen ikwerenh-itwel.
Artwa Boaz ran Bethlehem-they aremerreylpek katen ikwerenh-itwel-anem, rap angkek warrkenh ikwerenh-rnemek apmelerr-angkwarr, “INGKARTel arrenhantherrenh arntarnt-aretyek!”
Rerneman tyernek, “INGKARTel ngenh arntarnt-aretyek arrpemarl!”
Boaz ra atyetyart akelyek angkek, “Arelh yanh ran angwenh-kenh?”
Atyetyart akelyel tyernek, “Arelh yanh ra Moab-areny, rap ilkwatherr Naomi-itwel apey-alpek. Ra ayenh ayernek, ‘Mwerrang atha warrkenh-rnem apentem, ntang akarreletyek, rernemarl iwerl-alhem?’ Kel atha renh menty arek. Ingwepenh-antey ra nhenh-warl apetyek, rap pantey warrkerrenh. Ra alyepant ltyerrenh lywenty-itwel.”
Boaz ran alhek Ruth-warl, rap angkek, “Arelhay, atyeng awelhetyek. Artewenty iterrey-angenh. Nga nhenh-itwel anemer, ntang akarrelemel katen atyenh-itwel. Katen ingwerentyak-kenh-warl alhey-angenh. Arelh warrkenh atyenh-rnemant ntwa apentetyek. Nhak araw, artwa warrkenh-rnemelarl amern antywer parley akeyel-warl, arelh warrkenh-rnemelarl akarreleyel-warl. Mwerr ntwan ingkern-theyarl apentetyek. Atha kel artwa warrkenh-rnem ilek, ‘Arelh renh menty ipmenh-arey!’ Nga angkethakwerrem apek, mwerr antywetyek tyampet yanh-penh. Artwernemel kwaty tyampet-warl aleth intem thelem.”
10 Ruth-el awek, rap ahern-warl kwenerrek. Ra angkek Boaz-ek, “Alethang ayengan, apmer ingwer-areny. Ilekek nga atham-athamel atyeng angkeyel?”
11 Ra tyernek, “Akngerr ingwer-rnemel ayenh ilenh ngkweng-akert. Ngan inpert-anemerrek, ntwap anherrengkw Naomi arntarnt-arenh arraty-angkwarr. Ntwap aynengkw-then amengkw-then iwerl-alhek apmer ngkwenh-then, ngan apmer ingwer-itwel-anem aney-alpek. Anenhantherrenh ntwa iterl-arey-angenh-tangkwel. 12 INGKARTan inkwerelheyel ngkweng, ntwarl anherrengkw arntarnt-arenh. Ngap apetyek ikwer-warl-athek. Ran Akngey aneyel Israel-kenh-rnemek, rap ngenh-anem arntarnt-arayntetyek.”
13 Ruth angkek ikwerek, “Ya, atyetyart. Ngan mwerr atyeng aneyel, ngap mwerr-angkwarr angkeyel atyeng. Ayengan iterreyel, nga alakenh apek anayntem atyeng. Ayengan arelh warrkenh ngkwenh-wenyarl, ntwanap ayenh arntarnt-areyel.”
14 Ingkern ampepel rernem akarrerrek, amern arlkwetyek. Boaz angkek Ruth ikwer, “Amern-warl apetyetyek. Nhanyem amern rtamp. Ltyewarl pwerlp arrernemel arlkwetyek.”
Kel Ruth ra warrkenh-rnem-itwel arrernelhek, amern arlkwetyek. Boaz-el renh anthek amern ntang ampeng rwepenh. Ruth-el arlkwek atnertengek-atwety. Rap ntang ampeny awakek, ingwer-ingwerant arlkwetyek.
15 Ikwer-penhan Ruth rtnerl-alhemel alpek warrk-warl angkep-antey. Boaz ra artwa warrkenh-rnem ilanthek, “Menty arelh yanhel ntang akngerr akwetyetyek ampepel, arrantherrarl antywer parley akarrelek-itwel. Renh iltey-angenh-anem. 16 Arrantherr ntang aytnelheletyek akwerr-warl, ra akwetyetyek. Arrngert angkey-angenh.”
17 Alakenhaym Ruth-el ntang akwetyenh ingkenyarl aylpenhetyek-atwety. Rap ntang akatwek-anem ilpemel, akngerr innga, arrernemel yakweth ilkwewarl. 18 Ra yakweth inek, apmer-warl-anem akngetyemel, anherrikw ikwerenhek lwewarrernetyek. Naomi-elan arek, rarl ntang akngerr akngetyek. Ruth-elap renh anthek amern ntang ampeng rwepenh.
19 Naomi-el ayernek, “Nthenh-itwel ntwa ntang akngerr akwetyerl-alpek? Katen angwenh-kenh-itwel nga warrkerrenh? Artwa yanhan atham-atham ngkweng anenh. Athan Akngey ikwer katy ayernem, mwerr ikwer anetyek arrpemarl, renh irrngerney-anthetyek.”
Ruth-elan angka ikwer ilek artwakert, katen antywer parley-akertek-artweyarl. Rap angkek, “Artwa katenek-artwey itnan Boaz.”
20 Naomi-el apateyelpemel awek, rap angkek, “INGKARTel Boaz renh irrngerney-anthetyek!” INGKART ra aylenhanth iwerl-alhey-angenh, rap aylekanth iterreyel-antey, anew aylekanth-kenh-atherrek-then! Artwa yanh Boaz ra akwerrk anewaty-kenh Elimelek-kenh! Ranap artwa arelh inpert arntarnt-arey-angker anwekantherrenh-angkwarr!”
21 Ruth angkek-anem, “Yew-yew, artwel ayenh ilek, warrkenh ikwerenh-rnem-itwel pweyterretyek, ntang akwety-ayntetyek. Ra angkek atyeng arrpemarl, ‘Mwerr ntwa nhenh-itwel akwety-ayntetyek, antywer parley ywerretyek-atwety.’ ”
22 Naomi-el tyernek-anem, “Ya, mwerr ntwa ntang akwety-ayntetyek arelh warrkenh-rnem-itwel Boaz-kenh katen-itwel. Katen ingwerentyak-kenh-itwel artwernemel ngenh apmwangkwarr inekerr.”
23 Kel alakenh-anyem Ruth ran arrer-apeny-antey anenh arelh warrkenh Boaz-kenh-rnemek. Ra ntang akwetyenh-antey, rernem antywer parley akemel ipmelhetyek-atwety antywer weyt-then. Ruth rap anenh-antey anherrikw ikwerenh-itwel Naomi-itwel.