3
Naomi-el artwa Ruth-ek rlwaneyel
Wik irrpetyap-penhan Naomi angkek Ruth-ek, “Anherreyay, atha artwa ngkweng inetyek, ngenh arntarnt-aretyek. Artwa yanh Boaz ra akwerrk anewaty-kenh. Nga warrkerrenh arelh warrkenh ikwerenh-rnem-kenh-itwel. Lyert ingwel ra warrkerrerl-aneyenh apmer aterterr-itwel, rernemarl ntang ilpeyel-itwel. Nga pwerlperretyek-tangkwel. Apernelhetyek-anem anter mwerr-angker inteyel-akertel. Ankwa mwerr-angkerel aylpetyek. Lyert ingwel nga alhetyek apmer aterterr yanh-warl, Boaz-kety arlengk-iwelhemel-tangkwel. Mpelhey-tangkwel, ra atnertengerremel anetyek-atwety. Mwerranty awelhetyek! Anwekantherrenh-angkwarr alakenh aynteyel! Ntwa renh mwerranty arntarnt-aretyek, ra rtnerl-alhetyek. Renh arntarnt-aretyek, rarl panty ikwerenh arlpimpeletyek, ra ankwayntetyek. Mpelhey-tangkwel, rarl apelp aynteyelek. Ikwer-warl-anem alhey, panty akentewemel ingkety–angkwarr. Nga ankwayntemel arrernelhey ingkety-angkwarrel. Ran alerl atyekerretyek. Ra iterl-areyel, anwekantherrenh-angkwarr alakenh aynteyel. Rap ngenh ilem, nthakenh-anem irrem nga.”
Ruth-el tyernek, “Yew. Atha mpwarem, ntwarl ayenh ileyel-angkwarr.” Rap apmer aterterr-warl alhek, rernemarl ntang ilpenh-warl. Rap iylpareth mpwarek, anherrikw ikwerenhelarl ilenh-angkwarr.
Amern arlkwenty-penh Boaz irrngerney-anem awelhenh, rap arrernelhek, rarl ntang mpwer tywenek-itwel. Ruth akater alhek ikwer-warl, rap panty akentewek ingkety–angkwarr. Ra arrernelhemel ayntek ingkety ikwerenh arrerenty-itwel. Ampepenyel Boaz arwapeny atyekerrek, rap apateyelpek-anem. Rap angapety-iwelhemel arek, “Pwertay, arelh anyent aynteyel-kety!”
Ra ayernek, “Angwenh nganay?”
Ruth-el tyernek, “Atyetyartay, ayengaw Ruth. Ngan akwerrk Naomi-kenh anewikw-kenh aneyel. Ntwa ayenh arntarnt-aretyek. Ngan artwa arelh inpert arntarnt-arey-angker. Alakenh atha iterl-areyel, ingwer-ingwer nga atyeng-itwel itengerretyek, ayenh arntarnt-aremel.”
10 Boaz-el tyernek, “Atha INGKART katy ayernem ngkweng, mwerr anetyek ngkweng inkwerelhemel. Nga athamerrenh anherrengkw ngkwenhek, mwerr-angkwarr arntarnt-aremel. Atyenganap nga inngarl-anem athamerreyel. Ayengan ngkweng-they arrwekel! Youngfella akngerr aneyel, ingwer-rneman man akngerr-akert, ingwer-rneman arrangkwarl. Ntwanap renh-rnem mentyarl arenh, ntwap ayenhan rlwanek! 11 Atererrey-angenh. Athan mpwarem, ntwarl ayerneyel-angkwarr. Ingkerrenh nhenh-arenyel iterl-areyel, ngarl arelh mwerr-angker. 12 Yew, ayeng akwerrk Naomi-kenh anewikw-kenh aneyel. Ikwer-artwey anyent ngkweng itengerremer. Artwa ingweran apek ngkweng itengerremer ayeng-mernt? Kakey atyenh apek? Remernt apek ngkweng itengerrem, ngenh arntarnt-aremel? 13 Nhenh-itwel-tangkwel nga anayntem. Aherlkenhey-alhetyek-athath akwentetyek. Anamerl apmer-warl-anem alpetyek, ingwerentyel arekerr. Ingwepenh ayengan alhem, artwa ikwer angketyek. Ra iterrem apek, ngkweng-itwel itengerretyek, kel mwerr. Arrangkw apek. Kel ayengan inkwerelhemel ngkweng-itwel itengerretyek, ngenh arntarnt-arayntetyek. Alakenh ayeng angkeyel, INGKARTelarl aweyel-kety. Innga wenh atha mpwarem, atharl ileyel-angkwarr. Nhenh-itwel-tangkwel anayntetyek.
14 Kel Ruth ra ayntek ingkety Boaz-itwel arrerenty aherlketyek-atwety. Rap akwentek aherlkenhey-alhetyek-athath, ingwerentyel renh alhengk-arekerr.
15 Ingwepenh-antey Boaz-an ikwer angkek, “Panty ngkwenh iney-alhetyek, nhenh-itwel arlpimpelemel.” Ruth-el panty arlpimpelek, rarl ilek-angkwarr. Artwel ntang akngerr thelek panty-warl arertnemel. Awerr-kety ra irrwerlelek, Ruth ra ntang artepel aylpwer-akngetyek. Boaz ran tawen-warl-anem alhek.
16 Ruth ra alpek apmer-warl-anem anherrikw ikwerenh-warl. Naomi-elan ayernek, “Anherreyay! Nthakenhay?”
Ruth-el angka ilenh Boaz-akert, rarl mpwarek. 17 Rap angkek, “Nhenh araw, ntang akngerr! Ra atyeng anthek, rap angkek, ‘Ma! Nthakenh itepant-akert alpey-angenh anherrengkw-warl.’ ”
18 Naomi-elan tyernek, “Arternp-tangkwel mpwelhey. Boaz-el ra anamerl anwarnem-tangkwel. Rap alhem, artwamp-rnemek angketyek. Lyertant apek ra ngenh ilem.”