2
Jesus-an angkeyel Ephesus-areny-rnemew
Irrkaty ran atyeng angkew, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Ephesus-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Athan 7 antyarrarl antwerrkeyel itep arraty-ampenyel. Ayengap ampepel alheyel ampwal 7 weth-rnem gold-penh lherrm-angketyarr-angkwarr. Ayengan angkeyel Ephesus-areny-rnemew-anem. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
Athan arrenhantherrenh ingkerrenh iterl-areyel. Atha iterl-areyel, arrantherrarl atyeng warrkerreyel mwerr-angkwarr. Rlterrk ayntemeng-arey, arrantherr angkeperrey-angenharl. Arrantherran amperelemel alhem apmwel-ayetharl aneyel-rnem-wetyan. Ingwer-rneman iterrem-arrpantey, “Akngeyel anenhantherrenh rlwanew, alkenh aneyew Akngey-wenh-rnemew.” Arrangkwarlap ran. Arrantherran awelhew mwanty-antey iterl-aremel, rernemarl irrtywerremel ilenh. Ingwer-rnemelan arrenhantherrenh irrwernenh, arrantherrarl ayenh apentenh-wety. Arrantherran angkeperrey-angenharl, ipmelhey-angenharl. Ayengan inkwerelheyel arrantherrew.
Athan arrenhantherrenh iltem-anem alyepel. Awank arrantherr atyeng-warl-ilwengk-tangkwel anthelhew, arrantherrap atyeng ilkelhenh artewenty. Arrantherr ilkelherrenh artewenty arrpemarl. Aleyanap arrangkw-anem. Arrantherr atyeng arwa alyepel-anem ilkelheyel.
Arrantherr artewenty atyeng ilkelhenh-tangkwel. Iylpelerrey-angenh-anem! Arrantherran atyeng iterrey-angenh-anem ingwer-rnemew-then. Angkeperrenh-arey artnemel apmwewety atyeng-warl-ilwengk, ayeng arrewantherr-warl alhewerr, rakerl-alpeyew ampwal arlpenty weth lherrm-akert. Irrkaty-angkwarr anayntenh-arey, arrantherrarl arrwekel-antey anenh-apeny. Anyent-inger-anem ayeng angkeyew arrewantherr. Akngerrel apenteyel artwa weth Nicolaus, apmwangkwarr alhemel. Arrantherran ikwerenh-angkwarrew ilkelhey-angenh, ayengarl aneyel-apeny. Alakenh iterremel arrantherr mwerr-angkwarrarl aneyel.
Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew! Ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, rap alhewer alhem apmer atherrkeny-warl irrwerl. Apmer ikwer-itwewan arwerl anyent rtneyel itetheley-angker. Ingwerentyel arlkwem amern mwerr-angker ikwerenh, atharl Jesus anthem, rap iteth-anem anem intem-antey.’ ”
Angka nhenhan antyerl ikwer, Christian Ephesus-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.
Jesus-an angkeyel Smyrna-areny-rnemew
Irrkaty ran angkew arrpemarl, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Smyrna-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Ayengan arrwekel anenh, ahern nhenh arnwarney-angenhel-antey. Ahern-then alker-thenan ywerrenheyenhan, ayengan irrkaty-antey anayntem. Ayeng ilwew-tangkwel, ayengap itetherrew ipmepenh. Aley ayeng angkeyel Smyrna-areny-rnemew. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
Atha iterl-areyel, ingwer-rnemelarl arrenhantherrenh irrwerneyel. Irrepern-rnem arrantherr arrangkw aneyel man-weny-then. Akngeyelan arrenhantherrenh anthew ilek-ilek arawerrng ikwerenh-akertelan, manan mentyarl. Atha iterl-areyel, ingwer-rnemelarl ingkerterremel kwantheyel, apmwel-ayeth tyel-angkemel arrewantherr. Rernem nakelhemel ilelheyel Jew-rnem akwel. Rerneman irrtywerremel ileyel, arrenty Satan-wenh-rnemarl, renharl apenteyel-rnem. 10 Alerl ingwer-ingweran rlterrk innganemarl ayntem arrewantherr. Atererrey-angenh. Satan-an iterreyel, arrenhantherrenh arrkerneyew, angkepeleyew Akngey-wenh-angkwarr-wety. Ran ikwerenh-rnem ileyenh, ingwerentyaman arrewantherr antwerrkeyew, tyayl-warl akwernemel arlta 10-ew-atety. Arrenhantherrenhap artewentyel irrwamperl-anthaynteyenh, ipmew apek atwaynteyenh. Artewenty iterrey-angenh. Arrantherr rlterrk-antey anaynteyew, atyengant iterremel, ipmelhey-angenh. Atharl itethelem ipmepenh, arrantherrap atyeng-itwel-anem aney-alpem intem-antey.
11 Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew! Ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, rap nthekwern ampey-angenh rwa ilkwitwew, intemarl ampeyel-itwew, arrangkw.’ ”
Nhenhan angka antyerl ikwer, Christian Smyrna-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.
Jesus-an angkeyel Pergamum-areny-rnemew
12 Irrkaty ran atyeng angkew arrpemarl, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Pergamum-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Atha weth nayp arlpenty antwerrkeyel, arreylp atherr-angkwarrarl. Aley ayeng angkeyel Pergamum-areny-rnemew. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
13 Atha iterl-areyel apmer arrewantherrenh. Arrenty Satan alkenh aneyel apmer yanh-itwelan. Akngerrel yanh-areny-rnemel rernem renh apenteyelan. Arrantherran arrangkwarl, rlterrkarl atyeng aneyel, ipmelhey-angenh. Warrkenh anyent atyenhan anenh ikwer-itwew, itnan Antipas. Ran angka atyenh ilerl-apenh. Weth-anteyan rernem renh awew, rernemap renh atwew ipmew-antey. Ikwereng-arey arrantherran rlterrk-antey anenh, arrantherrap angkeperrey-angenh-antey atyeng-wety, arrangkw. Ayengan arrantherrew inkwerelheyel.
14 Athan iltem arrenhantherrenh alyepel. Ingwerentyaman arrewantherr apmwel-ayeth-angkwarr aneyel, angka Balaam-wenh awelhemel, rarl awank anenh-angkwarr-apeny. Angka yanhan iterl-areyel apek? Ran irrtywerremel ilew artwa alkenh apmer Moab-arenyew, itna Balak. Balak ranem irrtywerremel ilew Israel-wenh-rnemew, rernemaw apmwangkwarr anaynteyew. Rernem arnwarnenh ampwal apmwernem arwerl-penh apwert-penh-then, kwenerremel ikwer-rnemew, Akngeyew iterrey-angenh, arrangkw. Rernemap anthenh aker-rnem-then ampwal ikwer-rnemewan inngew-apeny. Anthewarl-penh rernemap ampernew-anem, arlkwew-anem apmwel-ayeth-angkwarr. Balak rap angka Balaam-wenh ilew Israel-wenh-rnemew, mwerr aynteyew arelh artwa ingwer-wenh-akert iteng-apeny. Arengk-rnem-apeny rernem mpweny ayntenh, Akngeyew awelhey-angenh. Aley irrpetyap ingwerentyaman irrkaty-angkwarrarl alheyel, awelheyel Balaam-wenh angkew. 15 Ingwerentyelaman arrewantherr apenteyel artwa Nicolaus, angka apmwa ikwerenhew awelhemel. Balaam-then Nicolaus-then ratherranap irrtywerremelarl angka ileyel atherr. 16 Intwemelerrenh-arey apmwewety! Amperrngerremel angkeperrenhey-alpenh-arey atyeng-warl! Akngerran angkeperrey-angenh apmwewety, alerl ayeng arrewantherr-warl alhem, athap renh-rnem atwem angka atyenhel, ayengarl arrakert-angkwarr-they angkeyel. Angka atyenhan nayp-apeny, arreylp atherr-angkwarr-apeny.
17 Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew! Ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, athap renh anthem amern alker-areny itnan manna. Aleyan amern nhenhan nthakenh arey-angenh, athap anthem ingwerentyew, rernemarl ayenh apenteyelew. Athap renh anthem apwert arlter alyelk. Athap apwert ikwer-warl itnanem ingkwernem, itna ingwer-anem. Ingkerrel itna renh iterl-arey-angenh. Apwert arlter alyelkew-arteyel rant iterl-arayntem.’ ”
Nhenhan angka antyerl ikwer, Christian Pergamum-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.
Jesus-an angkeyel Thyatira-areny-rnemew
18 Irrkaty ran atyeng angkew arrpemarl, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Thyatira-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Ayengan Akngey-wenh Alerikwarl. Angka atyenh atha ileyel. Anngan atyenh atherran ampeyel rwa lherrm-apeny. Ingkety atyenh atherran ayen rwenp rnter-rnter-apeny, rwethey tyerrenty-apenyarl. Aley ayeng angkeyel Thyatira-areny-rnemew. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
19 Atha iterl-areyel, arrantherrarl aneyel-angkwarr. Arrantherr artewenty ilkelherremel aneyel, athamerremel ingwer-rnemew-then. Rlterrkel atyeng iterremel warrkerreyel mwerr-angkwarr, angkeperrey-angenh, rlterrkarl ayntemeng-arey. Arrantherrarl atyeng inweng anthelhew-penh, mwerr atyeng warrkerrenh. Aleyan arrantherr warrkerreyel mwerr innganem atyeng.
20 Athan iltem arren hantherrenh alyepel. Arrantherran arelh weth Jezebel tyarlewew, arrenhantherrenh akalty-antheyew, arrantherrarl Akngey-warl akarrerrem. Ranap irrtywerremelarl ilem. Ra ilelhem angkakert Akngey-wenh-arrpantey.
Ran ileyel, alhewer mpweny alhaynteyew arengk-apeny. Ran ileyel, alhewer aker arlkwaynteyew, ampwal arwerl-penhew apwert-penhew-then anthew-penharl.
21 Akngerr-inger atha arelh renh ilew, angkeperreyew apmwangkwarr-wety. Ayengan mpwelhenh ywarn-antey, aley arrangkw-antey. Ran awelhey-angenh-antey alheyel. 22 Alakenh-theyan atha renh arntety antheyenh, rap kwarnelherl-aneyenh. Ingwer-rnem ipmelheyew, ikwerenp mpweny aynterl-anewerr, rernem arntety irrewerr irrkaty-angkwarr. 23 Rapeny ingkerrenh atha ilwerl-atheneyenh. Akngey-wenh ingkerrelap areyenhan, rernemap iterl-areyenhan, atharl kanper ingkerrenhan iterl-areyel. Atha iterl-areyel, ingkerrenharl iterreyel-angkwarr. Ingwerenty apmwangkwarrarl aneyel, atha renh thwenem, rwa ilkwewarl aleth ampeyel-warlarl. Ingwerentyan atyeng-wety intwemelerremel apmwangkwarr alhem, ayengap ikwer awakelhemarl apmwa ikwer-rnem-penh. Ingwerentyelan ayenh apentemel arraty-angkwarrarl alhem, athap ilek-ilek mwerr-angker ikwer anthem, rarl ilek-ilek mwerr-angker mpwarem-apeny.
24 Arelh Jezebel-wenh-rneman alakenh angkem: “Anantherr ilek-ilek iterl-areyel arrenty Satan-wenh-then.” Rerneman ilkwarl ilelheyel. Ingwer-rnemanap arrantherr awelhey-angenharl ikwer, rarl akalty-antheyel apmwangkwarr. Ayengap arrantherrew inkwerelheyel. 25 Iylpelerrey-angenh-antey! Apent-ayntenh-arey atyenh-angkwarr ipmelhey-angenh-antey, atyeng mpwelhemel, ayengarl apey-alpeyenhew.
26 Ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, atyengarl warrkerreyel ipmelhey-angenh, athap renh-rnem arrernem alkenh apmer arrpanenhew ahern nhenh-itwel. 27-28 Akngey atyenhel ayenh-tangkwel alkenh arrernew apmer arrpanenhew. Aleyan athanem renh-rnem alkenh arrernem irrkaty-angkwarr. Ayengan anayntem alkenh ingkerrenhew arawerrng ilkwakert. Ingwerenty atyeng awelhey-angenh, ra renhan atweyenh, apwertelarl pweterl ngkweltyelem-apeny. Arlta ikwerelan atha renh antyarr alkerreylp antheyenh, ra iterl-areyew, atharl renh alkenh-anem ilem.
29 Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew!’ ”
Nhenhan angka antyerl ikwer, Christian Thyatira-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.