3
Jesus-an angkeyel Sardis-areny-rnemew
Irrkaty ran atyeng angkew arrpemarl, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Sardis-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Athan inweng 7 weth-rnem Akngey-wenh-rnem atnyeneyel. Athap antyarr 7 weth-rnem atnyeneyel itep atyenhel. Aley ayeng angkeyel Sardis-areny-rnemew. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
Atha iterl-areyel, arrantherrarl aneyel-angkwarr. Ingwer-rneman iterreyel, arraty arrantherr ayenh apenterl-anenty-arrpantey. Arrantherran aneyel artwa ankwenp-ankwenp-apeny, ipmapeny. Aleyan arrantherr irrwerlap-aneyel, alperrarl kwaty-itwew irrwerlap-aynteyel-apeny. Atyekerrenh-arey! Arrantherr warrk mwerr arnwarnenh, arwa alyepel-antey. Kel atha arew. Akngey atyenhanap arrewantherr inkwerelhey-angenh-anem. Arrantherran mwerr anperarl arnwarneyew, warrk arrewantherrenh arrangkw-anem irrewerrarl! Arrantherr iterl-areyel, angka renharl awew awank-akerr. Arrantherran awelhew-tangkwel. Aleyan iylpelerrey-angenh-antey. Angkeperrenhey-alpeyew amperrngerremel, Akngey-wenh angkant apentemel. Arrantherr iylpelant awemel anenty, arrantherrap apal arnernkey anerl-aneyenh, ayengarl nhew arrer aremerreyelpeyenh.
Irrpetyap arrantherr awelheyel-antey Akngeyew, iylpelerrey-angenh ikwerenh-angkwarr-antey aneyel. Arrantherr irlwart-anem aneyel. Akngey ran inkwerelheyel arrewantherr, arrantherrap atyeng-itwel alherl-aneyenh arnkwa arlter-akert. Ya, ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, rap aylpem arnkwa arlterel arrpemarl. Itnernem arnkwa arlter-akert-rneman atha ingkwernew pwek impen atyenh-warl itna Akngey-wenh-rnem-akert-warl. Rernemap atyeng-itwel aney-alpeyenh intem-antey. Nthekwern itnernem iparey-angenh-anem. Arlta ikwerel, Akngeyelarl ingkerrenh ayerneyenheng-arey, ayengan angkeyenh Akngey atyenhew antyerl-rnemew-then alakenh: “Nhenh-rnem atha iterl-areyel!”
Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew!’ ”
Nhenhan angka antyerl ikwer, Christian Sardis-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.
Jesus-an angkeyel Philadelphia-areny-rnemew
Irrkaty ran atyeng angkew arrpemarl, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Philadelphia-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Ayengant anyent mwerr. Ayengant anyent arraty. Atha anyentel key arrengey David-wenh renhan antwerrkeyel. Key rantap altywereley-angker arriw anyentant. Arriw ikwer-angkwarran iwerr aynteyel Akngey atyenh-warl. Athant altywereleman, nthekwern ingwerentyel akentey-angenharl. Athant akentem, nthekwern ingwerentyel altywereley-angenharl. Aley ayeng angkeyel Philadelphia-areny-rnemew. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
Atha iterl-areyel, arrantherrarl aneyel-angkwarr. Atha iterl-areyel, arrantherrarl alhengkerrerrew-anem aley. Aleyan arrantherrap intem-antey angka atyenhew awelheyel. Arrantherran ingwer-rnem iley-angenharl, “Anantherran Jesus iterl-arey-angenh.” Alakenh-angkwarran atha altywerelew arriw renhan, arrantherraw aylpenheyew. Nthekwern ingwerentyel akentey-angenh arrantherr-wety. Atha ingwer-rneman iterl-areyel, Jew-rnem-arrpanteyarl ilelheyel-rnem. Rernem irrtywerremel ileyel, apmwangkwarr akalty-anthemel. Akngey-wenh-rnem-arrpantey, arrangkw, arrenty Satan-wenh-rnemarlap rerneman. Athap renh-rnem ilem, irrtywerremelarl ileyel-rnem, rernem kwenerremel nakeyew arrenhantherrenh. Rernemap angkeyenh, “Jesus-elan arrenhantherrenh arntarnt-areyel mwerr-angkwarr.” 10 Arrantherran atyeng rlterrk rtnenh, atyeng mpwelhemel, ayengarl apey-alpeyenhew. Arrantherr atyeng-wety intwemelerrey-angenh-antey. Athan arrenhantherrenh iwerl-alhey-angenh-antey, rlterrkarl aynteyenheng-arey ingkerrenhew ahern nhenh-itwel ingwer-ingwer.
11 Ya, ayengarl ingwer-ingwer apey-alpeyenh-wety! Arraty-angkwarr-antey ayenh apent-ayntenh-arey, aleyan arrantherr aneyel-angkwarr-apeny. Athap mwerr-angker anthem arrewantherr. Arrantherr apek ayenh apentey-angenh, atha nthekwern mwerr-angker anthey-angenharl. Athan ingwerentyewantarl anthem. 12 Ya, ingwerenty rlterrk rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, athap renh rnkernem apwert rlterrk arlpenty-apeny, warl Akngey atyenh-wenh-warl. Rap aney-alpem irrngerney intem-antey, warl renh iwerl-alhey-angenh. Athap ingkwerneyenh itna Akngey atyenh-wenh ikwer-warl. Irrkaty-angkwarr atha ingkwerneyenh itna Jerusalem Ngwampeny ikwer-warl, Akngey-wenh tawen-penh. Ingwer-ingwer Akngeyel atwarrelheleyenh tawen renh Jerusalem alker irrwerl-they. Athap ingkwerneyenh itna ingwer-anem atyenh ikwer-warl. Itna renhan iterl-arey-angenh-antey.
13 Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew!’ ”
Nhenhan angka antyerl ikwer, Christian Philadelphia-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.
Jesus-an angkeyel Laodicea-areny-rnem-warl
14 Irrkaty ran atyeng angkew arrpemarl, “Angka atyenh ingkwerneyew antyerlew, Christian Laodicea-areny-rnemarl arntarnt-areyelew. Ileyew renh alakenh: ‘Atha anyentel angka Akngey-wenh arraty iley-angker. Athan inngarl ileyel. Ayeng alkenh aneyel ingkerrenhew, rarl arnwarnew-rnemew. Aley ayeng angkeyel Laodicea-areny-rnemew. Awelhenh-arey atyeng arrantherr!
15 Atha iterl-areyel, arrantherrarl aneyel-angkwarr. Arrantherr iterreyel, arrantherr ayenh arraty apenterl-anenty-arrpantey. Arrangkwarlap ran! Arrantherran arwarl irrwerlap-aneyelarl, kwatyel alperr irrwerlap-aneyel-apenyarl. Arrantherr innga ilkelhemel ayenh apentey-angenharl. Nthakenh atha arrenhantherrenh ileman? 16 Pwertay mwanty-antey! Nthakenh alakenh arrantherr apenterl-aney-angenh. Atha arrenhantherrenh iwewerr, apelh arrakert-they iweyel-apeny. 17 Arrantherr iterreyel, ayenharl arraty apenterl-anenty. Arrangkwarlap ran! Arrantherr ilerreyel, “Mwerr-angkwarr anantherr ingkerrenh anerl-aneyel, ilek-ilek-then man-then atnyenemel.” Arrantherranap apatemel angkeyel. Irrepern-rnem! Inngan arrangkwarl atnyeneyel! Arnkweweny aparrng anerl-anenty-apeny. Nyerrelarlap alakenh! 18 Awelhenh-arey atyeng! Angkeperremel ayenh ayernemel, mwerr-angker gold ingwer-lkwer inngethen antheyew, mwerr man ilkwangkwarr-wetyarl. Alakenhaymanap ilek-ilek mwerr-angker atnyenerl-anenty-apenyarl. Ayenh ayernenh-arey, arnkwa arlter antheyew, arrantherr aylpeyew, nyerrerrewerr. Aparrng-wety ayenh ayernenh-arey, anter mwerr-angker antheyew apernelheyew-arelh, arrantherr anaynt areyew-ayteng.
19 Ayengan ahelerreyel arrewantherr, ayengap ilkelheyel-anteyarl arrewantherr artewentyel atyenh-angkwarr. Alakenh-anyemarlap ran. Ayengarl ilkelheyel-rnem atha iltem athamerremel, rernem akaltyerreyew-awaty, arraty-angkwarr anaynteyew. Alakenhaym atha arrenhantherrenh ileyel, mwanty angkeperreyew apmwewety atyeng-warl.
20 Awelhenh-arey atyeng! Ayengan rtneyel arriwel rltar-atwemel, alakenh arlkemel, “Altywerelenh-arey atyeng! Ayeng aylpenheyew arrewantherr-warl. Anantherr inkwerelhelemel anaynteyew, amern arlkwemel.”
21 Ya, ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, athap renh alkenh-anem arrernem atyeng-itwel. Ayengarl anenheng-arey ahern nhenh-itwel, arrentyel rlterrk atyeng arnwarnenh. Ayenganap rlterrk-anteyarl ikwer-wety rtnenh. Atharl renh antengelew-penh, ayengap aney-alpew Akngey atyenh-itwel-anem chair mwerr-angker-itwel. Aleyan aylak aneyel alkenh-anem ingkerrew. Ingwerenty rlterrk apek rtnem arrenty-wenh-angkwarr-wety, rap alkenh-anem aney-alpem atyeng-itwel, arntarnt-aremel ingkerrenh.
22 Arrantherran iylpakertarl! Awelhenh-arey mwanty-antey, Inweng Mwerr-angkerelarl ileyel-angkwarr Akngey-wenh-rnemew!’ ”
Nhenhan angka antyerl ikwer, Christian Laodicea-areny-rnemarl arntarnt-areyelew.