4
John-el apatemel altyerr-angkwarr areyel, irrwerl-areny-rnemelarl Akngey nakeyel
Ikwer-they athap altyerr ingwerel-ayeth-anem arew. Arriw altywer-anem irrew alker-itwel. Irrkaty wetharl ahenty terampet-apeny angkenty, atharl arrwekel awew, ranem atyeng angkey-alhew arrpemarl. Rap angkew, “Apetya! Atha ngkweng lwewarrerneyew, nthakenharl aynteyenh ingwer-ingwer.” Arwapeny Akngeyelan Inweng ikwerenh thwenew arawerrng rlterrk-akert atyeng-warl, rap ayenh arrer-apeny-anem akngeynew, Akngey rarl aneyel-warl. Athap arew irrwerl-itwew chair ilkwanem. Chair ikwer-itwew ingwerenty anenh. Rap arrtyernenh apwert mwerr-angker alkeny-alkenyel-apeny. Mpwelarrel arrtyernemel amperelelhew chair renh. Chair 24 ingwer-rnemelan amperelelhenh chair ilkwa renhan. Chair ikwer-rnem-itwelan anenh artwa ampwa alkenh-rnem 24 arnkwa arlter-akert. Akapwert-itwelan rernem ampwal mwekart-apeny atyetyart-wenh atnyenenh, gold-penharl arnwarnew. Chair ilkwa ikwer-theyan awely-awelyan arrkenh arwerlk alkenh-akert. Lherrm 7 ampenh arrwekel-ampeny arrtyernemel. Rerneman inweng 7-an Akngey-wenh-rnemarl. Kwaty-apeny rtnenh chair ilkwa arrwekel-ampenyel. Ranap glass-apenyarl, kwatyarl arlan rtneyel-apeny, irlwart anaynt arey-angker ikwer-angkwarr.
4 ingwer-rneman rtnenh chair ikwer arrerenty, atnwenth iteth-rnemarl. Rernemanap annga akngerr-akert; artep-itwew, arnelty-itwew, akngerr inngey. Anyent ingweran rtnenh arraty-ampeny chair-itwel, ingweran ayleng-ampeny, ingweran ingkern-ampeny, ingweran arrwekelarl. Anyent ingweran lion-apeny, ingweran pwelek-apeny, ingweran inngerr artwapeny, ingweran irrety-apenyarl, alkerelerrenh alker-itwel. Aympelh-akert-rnemarlap rerneman. Aympelh atherr atnyeney-angenharl rerneman, arrangkw. Aympelh 6-akert rerneman. Aympelh-itwewan annga akngerr rernem atnyenenh, irrwerleng-angkwarr-then kweneng-angkwarr-then, arlka ingkerr-angkwarr. Rernemap aylelherrenh intem-antey arltel-then kwenyel-then alakenh:
 
“Mwerr-angker, mwerr-angker, mwerr-angker! Ingkart Akngey Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew!
Ran arrwekel anenh, ingkerrenh arnwarney-angenhel-antey. Aley ra iteth aneyel. Ahern-then alker-then ywerrenheyenharl, ran iteth anayntem intem-antey!”
 
9-10 Aley rernem aylelherreyel-antey, renh nakemel mwerr-angker antwemel, rarl aneyel chair ilkwa ikwer-itwel. Rernemarl aylelherrem-angkwarr, artwa ampwa alkenh 24 weth-rneman kwenerrem ikwer-warl, rarl iteth aleth-antey aneyel-warl. Rerneman aylwem ampwal mwekart-apeny atyetyart-wenh gold-penh ikwer-rnem-wenh, arrwekel-ampeny chair ilkwa ikwer-itwel arrernemel, alakenh angkemel:
 
11 “Akngey ngan Atyetyart alkenh anewantherrenh! Arrwekel awank-akerr ngantey iterrew, ahern-then alker-then arnwarneyew, ingkerrenh aleyarl ayntem.
Ntwant arawerrng alkenh atnyeneyel. Alakenhaym-they anantherr ngenh nakeyel, alkenh mwerr-angker ngarl aneyel.”