Pip Namp 1 Samuel
Angka Samuel-akert, atyetyart Saul-akert, David-akerr
Angka 1 Samuel alakenh aynteyel
Angka nhenhan artwernem irrpety-akert, itnerneman Samuel, Saul, David. Samuel-an Akngey-wenh artwa angkakert, awank-akerr anenh apmer Israel-itwew. Saul-tangkwel anenh atyetyart ilkwa arrwekeleny, Akngeyelarl arrernew Israel-wenh-rnemew. Arraty-angkwarr-tangkwel ra anenh, Akngeyelarl ilanthew-angkwarr. Ikwer-penh ingwer-ingwer ra ipmelhenhew Akngey-wety, awelhey-angenh-anem ikwer. Akngeyelan David-anem rlwanew, atyetyart ilkwa aneyew, Saul-an menty-anemarl. Saul-el alharlkwew David, rap renh ipmew atweyew-anew akngerr-inger.
1
Arelh Hannah-el INGKART ayerneyel, awey renh antheyew
Artwa anyent anenh itnan Elkanah. Ranap Ephraim-wenh-antey, apmer Ramah-el anenh apwert-ampeny-itwew. Artwa Elkanah ra arelh atherr-akert anenh itnan Hannah Peninnah-then. Peninnah-an ampakertarl anenh, Hannah-an arrangkwarl.
Aherrety arrpanenhel artwa ra alpenh apmer ikwer-they ikwerenh-rnem-akert apmer Shiloh-warl. Apmer ikwer-itwew ra aylpey-alhenh warl INGKART-wenh-warl, kwenerr-aynteyew INGKARTew. INGKART ran Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew. Artwamp anenh apmer ikwerel itna Eli. Artwa alerikw ikwerenh-atherr Hophni Phinehas-then, ingkart-atherr anenh warl INGKART-wenh-itwew. Arlta ingwerel Elkanah-el aker tyenkerr anthenh INGKARTew apmelerrel-ayeth, rap ikwerenh-rnemew-then anthenh, arlkwaynteyew. Aker ra anthenh Peninnah-ew ampernemew-then. Arelh ingweran ikwerenh Hannah ampewenyarl, INGKARTelarl arrngertewew ampewety. Ikweran Elkanah-el aker akngerrarl anthenh, rarl ikwer ilkelhenhew artewentyel. Peninnah-el renh kwanthenh ahelerreyew-atety, ra ampewenyarl. Aherrety arrpanenh alakenh ayntenh. Apmelerr Hannah aylpenh warl INGKART-wenh-warl, arelh ingwerelan renh kwanthenh, rap artnenh-anem. Arlka ra apmwerrenh, nthakenh arlkwey-angenh. Mpwernikwan ikwer angkenh, “Nthakenh ngan irreyel? Artney-angenh. Arlkwemer ntwa. Arlka apmwa aney-angenh. Ampa irrwey atnyeneyew iterrey-angenh artewenty. Ayengan ngkweng ilkelheyel artewenty!”
Ingwer-ingweran, rernemarl arlkwenh-penh apmer Shiloh-itwew, Hannah-an rtnerl-alhew-anem. Rap alhew warl INGKART-wenh-warl, angkaynteyew ikwer. Artwamp Eli-an anenh arriw-itwew. 10 Hannah-an arlkarl apmwerrew innga, rap artnemel angkenh INGKART ikwer. 11 “INGKARTay! Ngan Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew! Ayengan arwa warrkenh ngkwenh. Amperrngerra atyeng, ayengan arlka apmwarl. Iylpelerlewey-angenh ayenh. Nhaym atha ngenh ayerneyel. Awey atyeng antha! Ntwa ayenh awey anthem, athap ngenh angkep antheynem, raw ngkweng warrkerreyew ampwerreyew-atety. Nthakenh alta renh akey-angenh, ingwer-rnemel renh areyew, ra ngkwenharl.”
12-13 Rap intem-antey arreytemel angkenh INGKART-warl arleng-alenty. Eli-el arew, arrakertantarl akngelhenh, awey-angenh. Ra iterrew ikwer terangkew-arrpantey, 14 rap angkew, “Ilekew nga terangkan apetyew? Ngkwarl yanh iwa!”
15 Hannah-el tyernew, “Arrangkw artwampay! Ayengan terangk-wenyarl. Ayengan arelh arlkarl apmwerreyelarl. Ngkwarl atha antywey-angenh, arrangkw. Ayengan arreytenh alyepel INGKARTewarl, ikwer ilelhenh. 16 Ayenh apmwa antwey-angenh. Ayengan artnemelarl anenh. INGKART atha ayernenh, ayenh alpemeleyew.”
17 Eli-an angkew, “Irrepern nga! Artewenty iterrey-angenh alpanem. Anantherr Israel-wenh-rnemel Akngey mwerr-angker apentem. Ra anthemarl, ntwa renh ayernentyan.”
18 Hannah angkew ikwer, “Nga mwerr-angkwarrarl atyeng angkew.” Rap anperl-alhew mwerr awelhemel, amern-anem arlkwey-alpew.
19 Arlta ingwerel ingwepenh Elkanah akwentew, rap alhew ikwerenh-rnem-akert anyent-inger-anem, INGKART-warl kwenerremel angkaynteyew. Ikwer-penh rernem angkep-anem alpew apmer Ramah-warl.
INGKARTel Hannah iylpelerlewey-angenh-antey, rarl ayernenhew. 20 Ikwer-penh ingwer-ingwer ra awey-anem atnyenew, rap renh itnewew Samuel. Rap angkew, “Atha renh itnewem Samuel, atharl INGKART ayernew-angkwarr-antey, renh atyeng antheyew.”
Hannah-el arretengeleyel, awey Samuel antheyew INGKARTew arrwekel-antey
21 Aherrety anyent-penh Elkanah alhew ikwerenh-rnem-akert apmelerrel-ayeth apmer Shiloh-warl, kwenerr-aynteyew INGKART-warl, aker tyenkerr-then anthaynteyew ikwer. Elkanah-el ikwer antheyew, rarl arrwekel-antey arretengelew. 22 Arelh Hannah-an artenyarl anew. Rap angkew, “Aweyan atha aylpatyel-antey wanteyel. Rarl aylpaty-wety ipmelhem, athap renh akngemarl Shiloh-warl, INGKART-warl-anem antheyew. Ra anayntem-then ikwer-itwew.”
23 Elkanah-el tyernew, “Kel. Ngarl ilkelhem alakenh. Alerl anayntenh-atherr, awey aylpaty-wety ipmelhentyew. INGKARTel ngenh alpemelem, ntwarl arretengelew-angkwarr.” Hannah-an anenh awey ikwerenh alerl-antey alkenhelenh, rarl aylpaty antywenh-antey-akert.
24 Aherrety irrpety-penh aweyel amernant-anem arlkwenh. Elkanah alhew ikwerenh-rnem-akert apmelerrel-ayeth warl INGKART-wenh-warl Shiloh-warl. Amenheng-atherran alhew-anem ikwer-rnem-angkwarr. Rernem akngew pwelek irrwey ilkwa, amern arlety ampwerrk, ngkwarl-anem arranty nanikwet yenp-penh-akert. 25 Elkanah-el Hannah-el-then pwelek ipmew atwew INGKARTew, ratherr awey-then akngew artwamp Eli-warl. 26 Hannah angkew ikwer, “Artwampay, ntwa ayenh iterl-areyel apek? Awank-akerr ayengan rtney-alhenh ngkweng-itwel, artnemel angkenh INGKART-warl. 27 Atha ayernenh, ampa ayenh antheyew. Rap ayenh awew, nhanemap ayenh anthewan, atharl ayernewan. 28 Aleyan atha renh anthem INGKART-warl-anem. Ra warrkerr-aynteyew ikwer ampwerreyew-atety.” Rarl renh ilew, INGKARTelarl renh awew, Eli ra kwenerrew INGKART-warl-anem.